Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho

Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho

Unck1
Unck1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Guy Ritchie, kte­rý se může pochlu­bit, mimo jiné, úspěš­ný­mi fil­my o Sherlocku Holmesovi, vyu­žil své schop­nos­ti k nato­če­ní dal­ší­ho fil­mu, kde se dělí o pří­zeň divá­ků hned dva sym­pa­tič­tí her­ci. V roli agen­ta CIA svá­dí ženy neo­do­la­tel­ný Henry Cavill a v roli agen­ta sovět­ské KGB kro­tí svůj šarm Arnie Hammer, kte­rý už před­ve­dl svou nehyb­nou tvář ochrán­ce záko­na ve fil­mu Osamělý jez­dec. Unck1Tihle dva mla­dí páno­vé pomoh­li vnést do fil­mu dosta­tek ener­gie i suve­re­ni­ty, jak se dá nato­čit vtip­ná retro paro­die na akč­ní fil­my z prv­ní polo­vi­ny šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Byla to doba plná agen­tů, kdy se bojo­va­lo na všech fron­tách, a nepří­tel číhal v kaž­dém autě. V uta­je­ných mís­tech číhá odpor­ný zlo­duch, kte­rý chce zni­čit celý svět, a jeho úchyl­ní pomoc­ní­ci s tupý­mi moz­ky ope­ru­jí nezbyt­ný­mi mučí­cí­mi nástro­ji. Nic z toho ve fil­mu nechybí.Scénáristé Scott Z. Burns a David Campbell Wilson napsa­li pří­běh, kte­rý je sro­zu­mi­tel­ný, i když při­ná­ší neče­ka­né zvra­ty a neob­vyk­lé situ­a­ce.

Unck2Režisér vyu­žil spo­lu s her­ci prak­tic­ky všech­ny mož­nos­ti, jak divá­ka vtip­ně poba­vit a sou­čas­ně udr­žet napě­tí. Je nespor­né, že se tvůr­ci při pří­pra­vě fil­mu pořád­ně zapo­ti­li a nic nene­cha­li na „prv­ní dobrou“. Každá scé­na má přes­né tem­po, roze­hrá­ní a gra­da­ci, kdy po vypoin­to­va­ném závě­ru při­chá­zí ješ­tě dru­hý, důraz­něj­ší. Tak je kon­ci­po­va­ná honič­ka v autě, na moto­ro­vém člu­nu nebo scé­na u elek­tric­ké­ho křes­la. Herci per­fekt­ně ladí a všich­ni doko­na­le zapa­da­jí do svých rolí. Dvojice Henry Cavill a Arnie Hammer se pro­mě­ňu­jí pod­le potře­by na nepřá­te­le i přá­te­le. Jejich herec­ká sou­hra je však patr­ná a oba mají stej­ný odstup a nad­hled ke svým posta­vám.

Unck3Mužnou dvo­ji­ci dopl­ňu­je drob­ná Alicia Vikander v roli Gaby Tellerové, kte­rá se pro­sa­zu­je nejen v akč­ních scé­nách, ale komic­ky zabo­du­je při scé­ně svá­dě­ní v hote­lo­vém poko­ji. Probudila ve mně vzpo­mín­ku na scé­nu z fil­mu Pravdivé lži. Nebyla bych pře­kva­pe­ná, kdy­by se tahle tro­ji­ce her­ců sešla při dal­ším řeše­ní fil­mo­vé­ho pří­pa­du s novým kry­cím jmé­nem.
Retro styl ve fil­mu nemá chy­bu. Automobilové vete­rá­ny z NDR stří­da­jí spor­tov­ní autíč­ka sme­tán­ky kde­si na stře­do­moř­ském pobře­ží. Nechybí roz­to­mi­lé miniša­ty a vyče­sa­né drdo­ly. Kdo to zažil, ten zamáčk­ne slzu v oku. Tahle doba měla svůj půvab a fil­ma­ři ji pat­řič­ně doce­ňu­jí.

Potěšilo mě, že film má sviž­né tem­po a je stá­le na co se dívat. Asi se mi nepo­da­ři­lo všech­ny drob­né nuan­ce a vti­py postřeh­nout, a tak se na film někdy příš­tě zase podí­vám.

Hodnocení: 70 %


Podívejte se na hodnocení Krycí jméno U.N.C.L.E. na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Radek

Hodnotit film z roku 2015 v roce 2018?

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14171 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71666 KB. | 16.06.2024 - 14:19:12