Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1973 byl do kin uveden film „Vymítač ďábla“

V tento den roku 1973 byl do kin uveden film „Vymítač ďábla“

Photo © 1973 / 2000 Warner Bros.
Photo © 1973 / 2000 Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vzhledem k tomu, že se jed­na­lo o horor, kte­rý výraz­ně pře­kro­čil roz­po­čet a v hlav­ních rolích se neob­je­vi­ly žád­né vel­ké hvězdy, nemě­la spo­leč­nost Warner Brothers od „Vymítače ďáb­la“ vel­ká oče­ká­vá­ní. Nepředstavilo film v před­pre­mi­é­ře pro kri­ti­ky a rezer­vo­va­lo jeho prv­ní uve­de­ní pou­ze pro 30 pro­jek­cí ve 24 kinech, vět­ši­nou ve vel­kých měs­tech. Za prv­ní týden vydě­lal 1,9 mili­o­nu dola­rů a v kaž­dém kině vytvo­řil rekord.

Návštěvníci v New Yorku sná­še­li zimu až 6 °C, někdy s deš­těm a sně­hem, a čeka­li hodi­ny v dlou­hých fron­tách v době, kte­rá byla v té době pro kina obvykle poma­lá, aby si kou­pi­li líst­ky, mno­zí ne popr­vé. Davy shro­máž­dě­né před kiny se někdy bou­ři­ly a k potla­če­ní nepo­ko­jů byla nejen v New Yorku, ale i v Kansas City povo­lá­na poli­cie.

Deník New York Times se někte­rých z těch, kte­ří byli na mís­tě, zeptal, co je tam při­lá­ka­lo. Ti, kte­ří čet­li román, tvo­ři­li asi tře­ti­nu; chtě­li vidět, zda film doká­že rea­lis­tic­ky zob­ra­zit někte­ré scé­ny z kni­hy. „Jsme tu, pro­to­že jsme bláz­ni a pro­to­že jsme chtě­li být sou­čás­tí toho šílen­ství,“ říka­li jiní. Jeden z opa­ko­va­ných divá­ků novi­nám řekl, že je to nej­lep­ší horor, jaký za posled­ní dese­ti­le­tí viděl, „mno­hem lep­ší než „Psycho“ (1960). Když odchá­zí­te z kina, cítí­te se naka­že­ní. Je v něm něco, co se nedá vyma­zat.“ Mnozí si postesk­li, že buď ješ­tě nikdy před­tím neče­ka­li na film tak dlou­ho ve fron­tě, nebo už dlou­ho ne. „Film je pak lep­ší,“ řekl o svém zážit­ku William Hurt, teh­dy stu­dent herec­tví na Juilliardu.

Obrovské davy, kte­ré film při­lá­kal, při­nu­ti­ly stu­dio vel­mi rych­le roz­ší­řit jeho uve­de­ní do širo­ké­ho kina; v té době se tato stra­te­gie uvá­dě­ní do kin pou­ží­va­la jen zříd­ka pro jiné než explo­a­tač­ní fil­my (o dva roky poz­dě­ji, v roce 1975, se Universal pou­čil z „Vymítače ďáb­la“ a ote­vřel „Čelisti“ na 500 plát­nech po celé zemi).

Žádné z kin neby­lo v afro­a­me­ric­kých čtvr­tích, jako je South Central Los Angeles, pro­to­že stu­dio neo­če­ká­va­lo, že by čer­no­ši měli o film vel­ký zájem; poté, co bylo kino v pře­váž­ně běloš­ském Westwoodu, kde se film pro­mí­tal, pře­pl­ně­no divá­ky z South Central, bylo rych­le rezer­vo­vá­no do kin v této čtvr­ti. Nadšení Afroameričanů z fil­mu Vymítač ďáb­la se při­čí­tá tomu, že main­stre­a­mo­vá stu­dia pře­sta­la pod­po­ro­vat bla­x­plo­i­tati­on fil­my, pro­to­že Hollywood si uvě­do­mil, že čer­noš­ské pub­li­kum se bude hrnout na fil­my, kte­ré nema­jí obsah zamě­ře­ný pří­mo na ně.

Zdroj: Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93884 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72181 KB. | 24.04.2024 - 12:23:14