Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Constantine - Akční horor odehrávající se mezi nebem a peklem, tedy na Zemi, natočený podle komixové předlohy Hellblazer od Alana Moora.

Constantine - Akční horor odehrávající se mezi nebem a peklem, tedy na Zemi, natočený podle komixové předlohy Hellblazer od Alana Moora.

Constantine
Constantine
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Constantine je zku­še­ný exor­cis­ta, kte­rý likvi­du­je démo­ny poru­šu­jí­cí Rovnováhu mezi původ­ní­mi vel­mo­ce­mi (nebem a peklem). Ani není tak důle­ži­té, co dělá, jako proč to dělá. Pokud mys­lí­te, že z dob­ré vůle, jste ved­le. Constantine je sebe­vrah, kte­ré­ho dok­to­ři vytáh­li hrob­ní­ko­vi z lopa­ty a jako sebe­vrah nemů­že do nebe. Žije však v před­sta­vě, že si vel­ký­mi dob­rý­mi skut­ky vstu­pen­ku do nebe zno­vu kou­pí.

Hned na začát­ku fil­mu si Constantine zapá­lí ciga­re­tu a pak už celý film odpa­lu­je jed­nu od dru­hé. Už při tom prv­ním zábě­ru mě napadlo, jakéže ciga­re­ty to kou­ří a kte­rá tabá­ko­vá spo­leč­nost sní­mek tuč­ně spon­zo­ro­va­la? Jenomže celý film je tak tro­chu pro­ti­ku­řác­ká pro­pa­gan­da. Hned na začát­ku se dozví­me, že náš hrdi­na má pokro­či­lou rako­vi­nu plic a zbý­vá mu pár měsí­ců, nanej­výš rok, živo­ta. Navíc je to líče­no vel­mi suges­tiv­ně, tak­že si to kuřá­ci sku­teč­ně vychut­na­jí. Scéna kdy Lucifer ode­bí­rá Constantinovi z plic čer­né kusy tká­ně je oprav­du nechut­ná.

Vládce pekel, ztvár­ně­ný jako cha­rizma­tic­ký cinik, se na Constantina teší už něko­lik let a tak si pro při­jde osob­ně. Nebe a peklo kdy­si uza­vře­li sáz­ku o lid­ské duše. Jsou daná pra­vi­dla a je pou­ze na lidech, kam se dosta­nou. Ani jed­na stra­na však nemů­že (nesmí?) sestu­po­vat pří­mo na Zem a její oby­va­te­le ovliv­ňo­vat. To se však nyní zača­lo dít. Nemožné a neu­vě­ři­tel­né se sta­lo sku­teč­nos­tí a démo­ni se ve for­mě lidí posed­lých ďáblem, ale hlav­ně pomo­cí jakých si pekel­ných pro­střed­ní­ků, dostá­va­jí pří­mo mezi lidi a chys­ta­jí něco straš­né­ho.

Peklo je, stej­ně jako nebe, poja­to vel­mi ori­gi­nál­ně a netra­dič­ně. Není totiž ani nad zemí ani pod zemí, ale leží pří­mo v pozem­ském svě­tě. Když tam jste, vidí­te náš nor­mál­ní svět, ale ošk­li­vý, zlý, zni­če­ný... Podobně, ale opač­ně, je zná­zor­ně­no nebe, ale to se ve fil­mu mih­ne jen chvil­ku. Co mě tro­chu dosta­lo byl archan­děl Gabriel. Jednak měl vel­mi zvlášt­ní smy­sl pro humor a pak to byla žena. Tedy archan­děl­ka Gabrielka. A nako­nec při­šla o kří­d­la a dosta­la do huby.

Vraťme se však ješ­tě na začá­tek. Rakovina plic Constantinovi jeho plá­ny naru­ší. Vstupenku do nebe si totiž zřej­mě nestih­ne vyslou­žit. Gabrielka ho navíc pěk­ně usa­dí, pro­to­že na jeho dob­ré skut­ky řek­ne jen „Vždyť to nedě­láš pro dob­ro, děláš to pou­ze pro sebe, aby ses vykou­pil.“ Do vše­ho se ale zaplé­tá poli­cist­ka, jejíž sest­ra (dvoj­če) za podiv­ných okol­nos­tí spácha­la sebe­vraž­du a skon­či­la v pekle. A Constantine udě­lá něco, co vůbec neplá­no­val...

Komixovou před­lo­hu jsem bohu­žel neče­tl, tak­že nemůžu srov­ná­vat. U kaž­dé­ho fil­mu nato­če­né­ho pod­le komi­xu se však najde vel­ká část fanouš­ků, kte­rá nebu­de spo­ko­je­na s jaký­moko­liv fil­mo­vým zpra­co­vá­ním své nedokt­nu­tel­né relikvie, tak­že dělat výčet roz­dí­lů a chyb pro­ti komi­xu je asi zby­teč­né. Komix ale z Constantina pří­liš cítit není. Kdybych pře­dem nevě­děl, asi by mě to ani nena­padlo.


Podívejte se na hodnocení Constantine na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
hbx74

CINIK?!?
To fakt?

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,79183 s | počet dotazů: 7745 | paměť: 75650 KB. | 12.04.2024 - 19:32:46