Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Constantine - Pro mě osobně skvěle zpracovaný komiks, který by sice mohl být ještě drsnější a temnější, ale i v tomhle provedení je to hodně dobré.

Constantine - Pro mě osobně skvěle zpracovaný komiks, který by sice mohl být ještě drsnější a temnější, ale i v tomhle provedení je to hodně dobré.

Photo © 2004 Warner Bros.
Photo © 2004 Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Když se tak člo­věk podí­vá na to, jaká pokra­čo­vá­ní se natá­čí (jako prv­ní mě napa­da­jí seque­ly fil­mů „Paranormal Activity“ nebo „Nezvratný osud“), zamr­zí ho, že někte­ré fil­my pros­tě zůsta­nou bez něja­ké­ho dob­ré­ho a klid­ně i hor­ší­ho nástup­ce. Mě sku­teč­ně mrze­lo, když jsem se dově­děl, že se v kinech nedo­čká­me pokra­čo­vá­ní sním­ku „Constantine“, kte­rý jsem se roz­ho­dl v dneš­ní recen­zi tro­chu roze­brat. Proč je to ško­da? No hlav­ně pro­to, že dob­rých komik­so­vých hrdi­nů je doce­la dost, ale těch, kte­ří jsou dob­ří i na plát­nech, je poměr­ně málo. Ne kaž­dý komiks může adap­to­vat Christopher Nolan nebo Sam Raimi. A tak to může dopad­nout jako s „Green Lanternem“, kte­rý se pros­tě nepo­ve­dl. Ale Constantine je roz­hod­ně pove­de­ný film, a tak je s podi­vem, že se nedo­čkal a asi ani nedo­čká pokra­čo­vá­ní, a to i přes­to, že vklad do fil­mu se vrá­til více jak dvoj­ná­sob­ně.

Takhle by se měl člověk tvářit na vrakovišti.
Photo © 2004 Warner Bros.

Constantine je název zavá­dě­jí­cí, pro­to­že komiks, pod­le kte­ré­ho bylo natá­če­no, se ve sku­teč­nos­ti jme­nu­je „Hellblazer“, ale když si uvě­do­mí­te, že exis­tu­je něco jako „Hellraiser“ je doce­la pocho­pi­tel­né, že se název tro­chu upra­vil. A není to změ­na pro­ti niče­mu, pro­to­že hlav­ní hrdi­na se jme­nu­je John Constantine. Komiksová série, kte­rá zača­la vychá­zet v roce 1988, byla vytvo­ře­na Jamie Delanem, i když prv­ní uve­de­ní Johna Contantina na scé­nu, se kona­lo v komik­su „Swamp Thing“ v době, kdy jej psal Alan Moore. John Constantine se stal oka­mži­tě oblí­be­nou posta­vou.

Vymítač při práci.
Photo © 2004 Warner Bros.

Není moc divu, že Constantine je tak oblí­be­nou posta­vou. Kromě toho, že jej uve­dl na scé­nu geni­ál­ní Alan Moore, John je cynic­ký člo­věk, kte­rý umí­rá na rako­vi­nu plic, pro­to­že moc kou­ří. Jo a mimo­cho­dem, je to něco jako moder­ní exor­cis­ta. Cesty pekel­né sám pro­chá­zel a vrá­til se zpět na zemi, aby zde pomá­hal lidem od démo­nů. A že mu to jde. Postaví se v pod­sta­tě komu­ko­li.

Nic ve zlém, ale Tilda vypadá malinko bezpohlavně.
Photo © 2004 Warner Bros.

John Constantine roz­hod­ně není doko­na­lý klad­ný hrdi­na, o to více pře­kva­pi­lo, že se jeho role ujal Keanu Reeves, kte­rý, co si bude­me poví­dat, není nej­do­ko­na­lej­ším her­cem, kte­rý by se hodil na cha­rak­ter­ní posta­vy. Ale pře­kva­pi­vě, ono to doce­la zafun­go­va­lo. Jeho Hellblazer je sice měk­čí než komik­so­vý předob­raz, ale pro film střed­ní­ho prou­du se doko­na­le hodí. Navíc mu sekun­du­jí skvě­lí her­ci v čele s Rachel Weisz, Tildou Swinton nebo Peterem Stormarem. Příběh není úpl­ně doko­na­lý, ale pře­ce jen sto­jí za to. Vychází z komik­su a je to na něm doce­la poznat, což roz­hod­ně není nega­tiv­ní fak­tor. „Constantine“ je tem­ný film, bohu­žel ne tak tem­ný, jak by mohl být, ale zase tak ako­rát, aby to zau­ja­lo dost lidí, a to i těch, kte­ří nejsou milov­ní­ky komik­su. Znalci komik­su nao­pak asi zaplá­čou nad tím, co z drs­né­ho Constantina Keanu Reeves udě­lal.

Parta hic.
Photo © 2004 Warner Bros.

Kdyby byl „Constantine“ tro­chu tem­něj­ší, kdy­by se nesna­žil tolik divá­ko­vi zalí­bit, dostal by ješ­tě vyš­ší hod­no­ce­ní, ale takhle je to dob­rý film, kte­rý nás zavá­dí do pek­la, nejen na jeho okraj, a kde se navíc dočká­me smr­ti Shii LaBeoufa. Můžeme dou­fat, že se John ješ­tě někdy vrá­tí a zase nám před­ve­de, jak se dělá moder­ní vymí­tá­ní, a poví nám, jest­li s ciga­re­ta­mi pře­stal nebo niko­li.

Hodnocení: 70 %


Podívejte se na hodnocení Constantine na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93091 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72122 KB. | 24.04.2024 - 02:35:53