Kritiky.cz > Speciály > Cuky Luky Film - O filmu

Cuky Luky Film - O filmu

Cuky
Cuky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cuky je neu­zna­ná video blo­ger­ka s túž­bou po slá­ve, Luky zas celebri­ta na výsl­ní, kto­rá má všet­ko, čoby si člo­vek mohol pri­ať. Okrem jedi­nej jed­nej veci - lás­ky. Aby Luky zís­ka­la muža svo­jichs­nov, musí z oby­čaj­nej ženy z ľudu vytvo­riť Miss. Čo sa však sta­ne, ak tou oby­čaj­nou ženou bude prá­ve expert­ka na tra­pa­sy, Cuky?

Cuky Kováčová ali­as Crazy Cuky je nádej­ná videob­lo­ger­ka, kto­rá s obľu­bou vlo­gu­je o celebrit­nom živo­te. Ten jej je však na míle vzdi­a­le­ný - Cuky nie je vychud­nu­tá model­ka, oblie­ka sa pri­a­mo úmer­ne jej finanč­ným mož­nos­ti­am a ani jej vystu­po­va­nie sa nedá ozna­čiť za osl­ni­vé.

Jej pres­ným opa­kom je Luky. Vyfintená sle­čin­ka síce veľa rozu­mu nepo­bra­la, no jej víťaz­stvo v Miss Slovensko 2004 bolo pre ňu vstu­pen­kou do sve­ta šou­bizni­su a v žia­re reflek­to­rov sa zubami-nechtami drží dote­raz. V jej luxus­nom živo­te však chý­ba lás­ka. Láska menom Milo Hurban. Muž roka 2014, 2015, 2016 a už aj 2017 je ria­di­teľom súťa­že krá­sy a mies­to po jeho boku je stá­le voľ­né.

Avšak o zámož­né­ho sym­paťá­ka má záu­jem aj mode­rá­tor­ka úspeš­nej talk show Renáta Štrausová, Lukina rival­ka v osob­nom i pro­fe­sij­nom živo­te. Do svo­jej show si pozý­va len tých naj­vy­chy­te­nej­ších hos­tí, med­zi kto­rý­mi nesmú chý­bať ani Luky a Milo Hurban. Luky však opan­ta­ná nádej­ou na zís­ka­nie muža svo­jich snov vyslo­ví malú nevin­nú lož, kto­rá spus­tí kolo­toč nepred­ví­da­teľ­ných uda­los­tí.

Luky sa sna­ží zo vznik­nu­tej sit uácie rých­lo vykor­ču­ľo­vať, Štrausová cíti svo­ju šan­cu. Luky sa tak ani nena­zdá a ocit­ne sa v pozí­cii kouč­ky, kto­rá musí z ťaž­ko­pád­nej Cuky vytvo­riť kráľov­nú krá­sy. Cuky však neplá­nu­je meniť svo­je návy­ky, a tak bude ces­ta ku korun­ke ešte ťaž­šia, než sa zda­lo.

Podarí sa Cuky zís­kať vysní­va­ný titul Miss? S kým napo­kon skon­čí Milo Hurban? A akú úlo­hu v tom všet­ko­hrá divi­ak Bambi?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11606 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72071 KB. | 25.04.2024 - 09:26:18