Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky

Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky

Photo © Falcon
Photo © Falcon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat neza­u­ja­tě recen­ze? tenhle film má dvě sku­pi­ny divá­ků, jed­ni, kte­ří budou film opě­vo­vat a vyná­šet ho jako jed­nu z nej­lep­ších čes­kých cool tee­nager­ských kome­dií a dru­zí, zary­tí odpůr­ci, kte­ří budou jen lito­vat, že se na ten film vůbec díva­li a nej­rad­ši by tu hodi­nu a půl vymaz­li ze své pamě­ti.

raft_05

raft_03

Nebudu nic před­stí­rat, já pat­řím do té dru­hé sku­pi­ny. Vlastně, když jsem vyrá­žel do kina, tak už jsem měl utvo­ře­ný názor a bral jsem jako samo­zřej­most, že tenhle film hned zatra­tim a budu mít zase dal­ší film, kte­rej budu moct napsat na seznam nej­trap­něj­ších fil­mů, co jsem kdy viděl... Nicméňe už to, že jsem film dokou­kal až do kon­ce a pře­žil i hej­ká­ní „méně inte­lek­tu­ál­ně vyspě­lých“ jedin­ců, kte­ří se dokon­ce smá­li i při úvod­ních rekla­mách a prska­li kolem sebe pop­corn na všech­ny stra­ny, svěd­čí o tom, že ale­spoň něco na tom fil­mu bylo.

Myslím, že to něco byla for­ma. Přiznám si to, tenhle film byl pros­tě pěk­ně cool nastří­ha­nej. Vlastně se tím řeši­lo úpl­ně všech­no a když už nefun­go­val scé­nář (chá­pej „scé­nář“) tak to zachra­ňo­val pěk­nej a efekt­ní střih. Je vidět, že Janákovi by víc slu­še­lo točit videoc­li­py, nemu­sel by si dělat sta­ros­ti s něja­kým stu­pid­ním pří­bě­hem, ale mohl by se rov­nou natá­čet spo­ře odě­né dív­ky, kte­ré by se bez něja­ké­ho vět­ší­ho význa­mu natřá­sa­ly před kame­rou a spo­lu se stři­ha­čem z toho udě­lat něja­kou pěk­nou jízdu. Ale tohle? Tohle co nám uká­zal je něco hroz­ný­ho. Výsledek jeho fil­mu je tako­vej, že výjde­te z kina a dal­ší den si už z fil­mu nepa­ma­tu­je­te nic. Dokonce tu není ani žád­ná scé­na, kte­rá by se vám vry­la do pamě­ti, nic co by ve vás něco zane­cha­lo...

raft_06

raft_02

Příběh fil­mu je jed­no­du­chý. Dany a Filip jsou kama­rá­di z nichž Dany je již zku­še­ný, co se sexu týče a Filip stá­le ješ­tě nic. A tak se Dany sna­ží Filipovi pomoct, aby se zba­vil toho otrav­né­ho panic­tví. Jenže vždy když už to vypa­dá, že vše dopad­ne tak jak má, vždyc­ky se něco podě­lá a k ono­mu vytou­že­né­mu zasu­nu­tí nedo­jde... Oba odjíž­dě­jí na prázd­ni­ny na vodu a sli­bu­jí si, že tam bude plno mož­nos­tí, jak to koneč­ně jed­nou pro vždy vyře­šit. Ne, že by byla o hol­ky nou­ze, to ne, jen­že smů­la se našim hrdi­nům lepí „na pin­ďou­ra“ a tak začí­ná šíle­ná a bez­smy­sl­ná eska­pá­da tra­pa­sů a náhod, na kte­rých se celý film veze­te.

Nesmím opo­me­nout ani to, že tenhle film je doslo­va pro­špi­ko­va­ný komer­cí. A kdo viděl, ví o čem mlu­vím. Tolik reklam jsem snad ve fil­mu ješ­tě něko­ho nacpat nevi­děl. Počínaje psem sezna­mem, trap­ný­mi vsuv­ka­mi se spri­tem, čes­kou spo­ři­tel­nou, bue­nem a spous­tou dal­ší­ho to vypa­dá, jako by film byl jed­na vel­ká rekla­ma.

raft_04

raft_07

Kdybych to měl celé shr­nout, pokud hle­dá­te vel­mi jed­no­du­chý film (kla­du důraz na slo­vo „vel­mi“), nebo jste měli na krku svo­jí sedm­nác­ti­le­tou sestře­ni­ci, kte­rá se nemů­že dočkat až uvi­dí Vojtu Kotka na vel­kym plát­ně mul­tiple­xu, tak je tohle vol­ba pro vás. Pokud ovšem jde­te rádi do kina na film, kte­rý má hla­vu a patu a chce­te si ho pama­to­vat ješ­tě zít­ra, tak jdě­te radě­ji na něco jiného...Možná poba­ví tee­nage­ry, ovšem jen na dvě hodi­ny odpo­led­ne, pak zapad­ne někam do zapomění...a...co že to jsou vlast­ně ty Rafťáci?

Takhle si doká­žu před­sta­vit úpa­dek čes­ké kine­ma­to­gra­fie, občas když vidím naší čes­kou pro­duk­ci, tak se musím sty­dět, natoč­te pro­sím někdo už něco pořád­ný­ho...


Fotky © Falcon


Podívejte se na hodnocení Rafťáci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41261 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71811 KB. | 14.07.2024 - 11:20:54