Kritiky.cz > Speciály > Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA

Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA

Dangl
Dangl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Myšlienke vzni­ku celo­ve­čer­né­ho hra­né­ho fil­mu Cuky Luky Film pred­chá­d­za­lo hneď nie­koľ­ko sku­toč­nos­tí. Už dlh­šiu dobu sme uva­žo­va­li o nato­če­ní žánro­vo čis­tej komé­die pre celú rodi­nu. V rám­ci dlho­ročnej spo­lu­prá­ce s kino­dis­tri­buč­nou spo­loč­nos­ťou Itafilm a TV Markízou, kto­ré sle­dujú sprá­va­nie sa slo­ven­ské­ho divá­ka v kinách a pri tele­víz­nych obra­zov­kách, sme zazna­me­na­li dopyt nášho divá­ka po kome­di­ál­nom žánri. Uvedomili sme si, že za posled­ných 20 rokov vznik­lo len zopár slo­ven­ských komé­dií.

Približne v tom istom obdo­bí sme pre TV Markízu pri­pra­vo­va­li skeč-šou Kredenc, kto­rej súčas­ťou sú aj ske­če Cuky Luky. Skeče sú paró­di­ou na čoraz čas­tej­ší spo­lo­čen­ský feno­mén mamo­nu a povrch­né­ho vní­ma­nia sve­ta. Karikatúrne pre­ve­de­nie cha­rak­te­rov Cuky a Luky si oka­mži­te zís­ka­lo obľu­bu u širo­ké­ho pub­li­ka. Ich spô­sob roz­prá­va­nia doslo­va zľu­do­vel a niek­to­ré hláš­ky sa sta­li kul­to­vý­mi.

A tak pri­rod­ze­ným spô­so­bom vzni­kol nápad vyu­žiť poten­ci­ál ove­re­nej a divác­ky úspeš­nej znač­ky Cuky Luky, kto­rá by moh­la byť náme­tom pre celo­ve­čer­nú komé­diu. Našim záme­rom je vyu­žiť to a komerč­nou for­mou pri­niesť čo naj­šir­ši­e­mu pub­li­ku isté kul­t­úr­ne a spo­lo­čen­ské hod­no­ty, kto­ré prispie­vajú

k budo­va­niu národ­nej kine­ma­to­gra­fie rov­na­kou mie­rou ako ume­lec­ké fil­my.

Stáli sme však pred veľ­mi ťaž­kou otáz­kou. Ako pre­niesť dve ske­čo­vé tele­víz­ne posta­vič­ky na fil­mo­vé plát­no? Dlho sme hľa­da­li odpo­veď a pev­ne verí­me že sme ju našli. Autentický prí­beh. Vďaka pod­po­re AVF sme moh­li začať pri­pra­vo­vať sce­nár, kto­rý nie je sústa­vou ske­čov, ale je prí­be­hom tých­to dvoch postáv. Príbehomo ich sve­te, o ich snoch, o ich lás­kach a o kama­rát­stve.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […] Posted in Speciály
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […] Posted in Speciály
  • Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story20. března 2005 Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story Než se pustím do samotné recenze, ještě bych upozornil na to, že se můžete setkat i se „stručným“ názvem Vybíjená: Jdi do toho na plný koule. Jde o tentýž film (ona také není moc velká […] Posted in Filmové recenze
  • Vinnetou - Vinnetou: Poslední bitva6. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Poslední bitva No, dalo se to. Když začala druhá polovina filmu, tak jsem si sice nemohl vzpomenout, co de dělo v té první, ale pak přišel na řadu náčelník komančů, který byl na svou roli příliš německý […] Posted in TV Recenze
  • Hostel: Part II (2007)11. února 2016 Hostel: Part II (2007)  Na Slovensku si podle Eliho Rotha můžete koupit opravdu všechno. Zvláště pokud máte sadistické choutky a lidské utrpení vás dokáže přivést k orgasmu. Tři americké studenky […] Posted in Horory
  • Ukryta sieć12. dubna 2024 Ukryta sieć Ti Poláci jsou prostě jinde. Další solidní film na téma hackerství a dětské prostituce. Lepší než Sound of Freedom, ale né tak úderné jak Vegův Small World, někde mezi. Příběh se […] Posted in Krátké recenze
  • Jirka Mádl, herec31. května 2019 Jirka Mádl, herec Jaká byla tvoje první reakce když si četl scénář Rafťáků? Dostal jsem ho den před natáčením a úplně jsem ho dočetl až asi čtrnáctej natáčecí den, takže moje reakce byla, že to holt nějak […] Posted in Rozhovory
  • Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse14. listopadu 2018 Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse Tom Hanks je známý americký herec a držitel Oscara za role Forresta Gumpa a právníka Andrewa v dramatu Philadelphia. Kromě toho je i režisérem a producentem... a vášnivým sběratelem […] Posted in Recenze knih
  • Moje levá noha (1989)24. prosince 2022 Moje levá noha (1989) Tento irský film natočený podle autobiografické knihy Christyho Browna je (zvláště na konci) poněkud sentimentální. Ale ona sentimentalita má, podle mého názoru, v tomto případě své […] Posted in Krátké recenze
  • Fuego negro (2020)12. dubna 2023 Fuego negro (2020) Mexický těžko stravitelný guláš, po kterém vám zůstane zvláštní pachuť nejen v ústech. Netflix už vážně sáhne po všem…Franco je zločinec, kterému nikdy na nikom moc nezáleželo, […] Posted in Horory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55838 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71658 KB. | 14.07.2024 - 18:42:54