Kritiky.cz > Speciály > Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU

Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU

Vetrelec
Vetrelec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ridley Scott od počát­ku chtěl, aby tek­la krev.

„Myslím, že Ridleyho prv­ní slo­va byla ‘Bude to tvr­dý film ratingu R a bude­me potře­bo­vat oprav­du hod­ně fil­mo­vé krve,” vzpo­mí­ná pro­du­cent fil­mu VETŘELEC: COVENANT Mark Huffam. „To byla naše úpl­ně prv­ní kon­ver­za­ce – udě­lat to tak, aby se z toho všich­ni podě­la­li.”

Jestli někdo umí divá­ky vydě­sit chyt­rým a důmy­sl­ným vyprá­vě­ním, je to Scott. Jeho původ­ní Vetřelec zůstá­vá měřít­kem horo­ro­vé­ho žán­ru - psy­chic­ky napnu­tý a nepří­jem­ně klaus­tro­fob­ní film, stej­ně štíh­lý a efek­tiv­ní jako lesk­lá, hlad­ká a bru­tál­ní bes­tie, kte­rá původ­ně pro­ná­sle­do­va­la Ellen Ripleyovou a posád­ku vesmír­né lodi Nostromo v roce 1979. „V urči­té legra­ci jsem o Vetřelci vždyc­ky pře­mýš­lel jako o oprav­du dob­ře udě­la­ném B-filmu,” říká Scott. „Podtext byl vel­mi jed­no­du­chý – pros­tě sedm lidí zamče­ných ve starém tma­vém domě a někdo zemře prv­ní a někdo pře­ži­je.”

Ve fil­mu VETŘELEC: COVENANT se na Oscara nomi­no­va­ný fil­mař sna­žil zno­vu zachy­tit stej­ně zlo­věst­nou atmo­sfé­ru neu­stá­le pří­tom­né­ho nebez­pe­čí a děsu a sou­čas­ně nabí­dl nové pohle­dy, kte­ré doda­jí myto­lo­gii Vetřelce bohat­ství a hloub­ku. Sám říká, že ten­to pří­stup byl nezbyt­ný, aby pří­bě­hu zacho­val svě­žest a pře­kva­pe­ní. „Nemůžete si vysta­čit s tím, že vás neu­stá­le v chod­bách honí pří­še­ra – časem to začne nudit,” říká Scott. „Připadalo mi, že se nikdo neze­ptal, kdo to vytvo­řil a proč. Samozřejmě může­te říct, že pří­še­ry jsou z vesmí­ru, boho­vé jsou z vesmí­ru, a vytvo­ři­li to inže­ný­ři z vesmí­ru. Jenže nevy­tvo­ři­li. VETŘELEC: COVENANT to celé oto­čí.“

Film začí­ná míro­vou misí, jejímž cílem je dovést lid­stvo za hra­ni­ce Země a osíd­lit hvězdy. Na sezna­mu ces­tu­jí­cích kos­mic­ké lodi Covenant jsou páry, kte­ré mají zalid­nit pla­ne­tu Origae-6 a tuc­ty embryí, kte­rá pomo­hou zalo­žit novou kolo­nii. Všichni ces­tu­jí­cí jsou pod ochra­nou lod­ní posád­ky ve slo­že­ní kapi­tán Jacob (James Franco) a jeho žena Daniels, vedou­cí osíd­lo­va­cích ope­ra­cí (Katherine Waterston); zástup­ce veli­te­le Christopher Oram (Billy Crudup) a jeho žena, bio­lož­ka Karina (Carmen Ejogo); pilo­ti - bouř­li­vá­ci Tennessee (Danny McBride) a Farisová (Amy Seimetz); bez­peč­nost­ní šéf ser­žant Lope (Demián Bichir) a jeho zástup­ce a man­žel, ser­žant Hallett (Nathaniel Dean). Spolu s nimi je na lodi Covenant věr­ná a loa­jál­ní umě­lá bytost Walter (Michael Fassbender), kte­rá zůstá­vá na strá­ži, zatím­co jsou ostat­ní ces­tu­jí­cí zavře­ni v kry­oschrán­kách, dokud nedo­sáh­nou cíle ces­ty.

Když hvězd­ný zážeh pro­lét­ne lodí, je Walter nucen vzbu­dit před­čas­ně posád­ku, aby tak zachrá­nil jejich živo­ty. Mechanická poru­cha ale uvěz­ní kapi­tá­na v jeho hiber­nač­ní komo­ře a kapi­tán tak skon­čí straš­li­vou, bru­tál­ní smr­tí. Díky této neho­dě se vede­ní ují­má hlu­bo­ce věří­cí Oram, zatím­co Daniels je bez sebe žalem ze ztrá­ty man­že­la.

Daniels hle­dá útě­chu ve spo­leč­nos­ti jedi­né dal­ší osa­mě­lé posta­vy na lodi, Waltera, kte­rý bude divá­kům bez­po­chy­by pově­do­mý. Je dal­ším vývo­jo­vým stá­di­em umě­lé­ho člo­vě­ka Davida, ztvár­ně­né­ho v Prometheovi Fassbenderem. Přestože je tech­no­lo­gic­ky vyspě­lej­ší než jeho před­chůd­ce, jeho emoč­ní stup­ni­ce je nějak ome­ze­ná. Nemůže se zami­lo­vat a je napro­gra­mo­va­ný tak, aby byl vždy a za všech okol­nos­tí věr­ný a odda­ný posád­ce Covenantu – Fassbender ho popi­su­je jako „super major­do­ma”.

„Jeho prv­ním a základ­ním poslá­ním je chrá­nit a slou­žit, jako dob­rý poli­cis­ta,” říká herec.

„Je strikt­ně logic­ký a bez emo­cí, i když se s ním lidé kolem něj, zvlášť Daniels, sna­ží najít něja­ké emoč­ní spo­je­ní – pros­tě to tam není.”

Navzdory Walterovu napro­gra­mo­vá­ní je jeho vztah k Daniels slo­ži­tý a zabar­ve­ný náde­chem náklon­nos­ti. Waterston říká, že Daniels „na něj po Jacobově smr­ti spo­lé­há. V jeho spo­leč­nos­ti se cítí pří­jem­ně­ji než zby­tek posád­ky, pro­to­že Walter je svým způ­so­bem emoč­ně ome­ze­ný. Je pro ni jed­no­duš­ší mít kolem sebe něko­ho, kdo ve sku­teč­nos­ti úpl­ně nero­zu­mí tomu, čím si Daniels pro­chá­zí, tak­že ji nechá­vá být a ona může být sama se svým žalem. Kromě toho se s ním cítí být urči­tým způ­so­bem spo­je­ná, pro­to­že jsou jedi­né sin­gle bytos­ti na lodi.”

Zatímco se Covenant pokou­ší sebrat z kata­stro­fy, jsou všich­ni zno­vu hoze­ni do smyč­ky. Tennessee je mimo loď a opra­vu­je ener­ge­tic­ké plach­ty, když sly­ší záhad­nou zprá­vu, kte­rá zní jako tís­ňo­vé volá­ní. Posádka loka­li­zu­je zdroj volá­ní na blíz­ké pla­ne­tě a Oram pohá­ně­ný svou sil­nou křes­ťan­skou vírou se roz­hod­ne vyty­čit nový kurz, kte­rý loď zave­de na nezná­mou ces­tu smě­rem ke zdro­ji. Břemeno vele­ní pro něj není leh­ké – stá­le s sebou nosí sadu kovo­vých korál­ků, kte­ré pou­ží­vá, aby se uklid­nil ve chví­lích stup­ňu­jí­cí­ho se napě­tí.

„Jakmile dosta­ne pří­le­ži­tost, spad­ne na něj pod­le mého ohrom­ná tíha odpo­věd­nos­ti za těch víc než 2 tisí­ce duší,” říká Crudup. „Má obrov­ské pochyb­nos­ti o svých schop­nos­tech uko­čí­ro­vat svůj vlast­ní strach a o tom, zda je scho­pen vést tolik lidí do nezná­ma. Myslím, že tohle tvo­ří vel­kou část pří­bě­hu - jak je pro­po­jen s dal­ší­mi čle­ny posád­ky a jak on sám nako­nec najde urči­tou sebe­dů­vě­ru a morál­ní auto­ri­tu ve sna­ze je chrá­nit.

„Chvíle zmat­ků a stra­chu je čas, kdy je tře­ba se sou­stře­dit na svou víru, pro­to­že ta vám dá sílu a schop­nost jas­ně uva­žo­vat v nebez­peč­ných situ­a­cích,” pokra­ču­je Crudup.

Jeho žena, zná­má svým bys­trým úsud­kem, kte­rou hra­je brit­ská hereč­ka Ejogo, je pro Orama zásad­ní kot­vou. „Oram ji vel­mi milu­je,” říká Crudup. „Její pod­po­ra je tím hlav­ním a nej­dů­le­ži­těj­ším pro jeho schop­nost zvlád­nout den. Nevím, co by bez ní dělal – ona se doká­že dostat k těm čás­tem jeho osob­nos­ti, do kte­rých ostat­ní nahléd­nout nene­chá.”

Iontová bou­ře, kte­rá obklo­pi­la atmo­sfé­ru, neu­mož­ňu­je Covenantu dostat se na povrch pla­ne­ty, tak­že je tam vyslá­na sku­pi­na věd­ců a bez­peč­nost­ních stráž­ců, zatím­co Tennessee pilo­tu­je mateř­skou loď, kte­rá krou­ží naho­ře. Když se McBride, herec a sce­náris­ta zná­mý svý­mi kome­di­ál­ní­mi role­mi ve fil­mech jako Travička zele­ná popr­vé potkal se Scottem, aby spo­lu pro­bra­li roli Tennesseeho, měl reži­sér v hla­vě vel­mi kon­krét­ní srov­ná­ní - Majora T.J. ‘King’ Konga, kte­ré­ho hrál Slim Pickens v kla­sic­ké sati­ře Stanleyho Kubricka Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se nau­čil nedě­lat si sta­ros­ti a mít rád bom­bu.

„Ridley říkal, že pro něj byl Tennessee poctou, tak­že jsme pra­co­va­li na tom, abychom nalez­li ten správ­ný kov­boj­ský klo­bouk a per­fekt­ní ska­fan­dr,” říká McBride. „Ale ze scé­ná­ře byla ta posta­va napros­to jas­ná, věděl jsem, co je potře­ba udě­lat. Ridley Scott najde her­ce, kte­ré chce a o kte­rých ví, že to doká­žou sami a kte­rým tepr­ve potom dá instruk­ce. Když potom zajde­te tro­chu moc dale­ko, při­ve­de vás zpát­ky, ale pořád tam je a čeká, co do té role při­ne­se­te.”

Zatímco Daniels, Oram, Karina, Walter a Farisová smě­řu­jí spo­lu s dal­ší­mi kole­gy a s bez­peč­nost­ním týmem v Landeru k povrchu pla­ne­ty, Tennessee zůstá­vá na Covenantu, kte­ré­mu velí, spo­lu s komu­ni­kač­ní­mi a navi­gač­ní­mi exper­ty Upworthovou (Callie Hernandez) a jejím man­že­lem Rickem. Brzy ale narůs­tá neklid a oba­vy, pro­to­že vzhle­dem k bou­ři není scho­pen dosáh­nout s týmem na povrchu pla­ne­ty žád­né­ho spo­je­ní. „Jednou z nej­za­jí­ma­věj­ších věci ve scé­ná­ři je sku­teč­nost, že na lodi jsou prak­tic­ky samé páry, což oka­mži­tě zved­ne hla­di­nu hrů­zy celé situ­a­ce,” říká McBride. „Není to jen o vašem vlast­ním pře­ži­tí, ale o pře­ži­tí člo­vě­ka, s kte­rým jste sem při­šli.”

Po dlou­hé době frustru­jí­cí­ho ticha se musí roz­hod­nout, jest­li s Covenantem pole­tí blíž k pla­ne­tě a dochá­zí k roz­po­ru mezi Tennesseem a Upworthovou, kte­rá trvá na zacho­vá­ní pra­vi­dla, že Covenant a jeho lid­ská posád­ka nesmí být ohro­že­ni. „Je to bez­moc k zeší­le­ní,” vysvět­lu­je Hernandez (La La Land). „Ztratili spo­je­ní. Pokud se v jakém­ko­liv kon­tex­tu sna­ží­te spo­jit s dru­hým člo­vě­kem a když to spo­je­ní ztra­tí­te, boju­je­te za to, abys­te ho zís­ka­li zpět. To je to, o co se Tennessee sna­ží.”

Lander se při mané­v­ro­vá­ní bouř­kou poško­dí, ale posád­ka přes­to bez­peč­ně při­sta­ne na pla­ne­tě, kde obje­ví úchvat­nou a majestát­ní sce­né­rii. V nád­her­ném teré­nu je ale něco zne­klid­ňu­jí­cí­ho – pro­stře­dí je pros­tě pří­liš tiché. „Ta pla­ne­ta je úžas­ná a vel­ko­le­pá a svým způ­so­bem těmi roz­mě­ry hro­zi­vá,” vysvět­lu­je Scott. „Je to mrt­vá pla­ne­ta, stra­ši­del­ný dům. Nenajdete tam žád­né for­my živo­ta, kro­mě rost­lin a stro­mů. Vůbec žád­ná zví­řa­ta.”

Farisová zůstá­vá poblíž Landera, aby moh­la pro­vést nezbyt­né opra­vy a Karina, dopro­vá­ze­ná bez­peč­nost­ním šéfem ser­žan­tem Ledwardem (aus­tral­ský herec Benjamin Rigby), se odvá­ží vyra­zit nasbí­rat bio­lo­gic­ké vzor­ky. Jejich ces­ta do čím dál neob­vyk­lej­ší kra­ji­ny se vyví­jí děsi­vě špat­ně - Ledward straš­li­vě a z nevy­svět­li­tel­ných důvo­dů one­moc­ní a Karina se ho s vypě­tím sil sna­ží dostat zpát­ky do Landeru na ošet­řov­nu.

Na lodi zatím začne Farisová zachy­tá­vat zou­fa­lá tís­ňo­vá volá­ní svých kole­gů. „Ridley to se mnou točil pod Landerem upro­střed Milford Sound na Novém Zélandu,” vzpo­mí­ná Seimetz (Dívka na přá­ní). „Byla jsem sama, jen jsem ve slu­chát­ku sly­še­la všech­ny ty straš­li­vé zvu­ky a rea­go­va­la jsem na ně. Nemohla jsem s tím nic udě­lat, pro­to­že jsem netu­ši­la, kde jsou – zně­li zma­te­ně, vysí­lač­ka se roz­bi­la. Tahle vytvo­ře­ná scé­na byla stra­ši­del­ná, ale záro­veň úžas­ná, pro­to­že umož­ňo­va­la vel­mi efek­tiv­ní výkon – typic­ky Ridleyho moud­ré vede­ní.”

Když se Ledward s Karinou dosta­nou na ošet­řov­nu, situ­a­ce se ješ­tě vyostří a Karina se pod flu­o­rescenč­ním svět­lem sta­ne svěd­kem pří­šer­né­ho zro­ze­ní Neomorphu, nej­no­věj­ší inkar­na­ce vetřel­ce, kte­rý se při­po­jí k pan­the­o­nu pří­šer celé série. Ejogo o tom říká: „Karina nemá ani tuše­ní, co je to zač a prá­vě tahle záha­da je v této chví­li nej­pal­či­věj­ší a nej­sil­něj­ší. Tohle není jako situ­a­ce, kdy vás ohro­žu­je tygr, a vy tuší­te, co bude násle­do­vat. Neexistuje způ­sob, jak s těmi­to nestvů­ra­mi jed­nat.”

„Tohle je popr­vé, kdy si divá­ci s hrů­zou při­po­me­nou, že jsme se při­po­ji­li k fil­mům o Vetřelci,” dodá­vá hereč­ka. „Cítíte, že se chys­tá něco, co bude mimo naše chá­pá­ní a že to bude děsi­vé.”

Když bes­tie začne řádit v Landeru a ohro­žu­je všech­no, co jí při­jde do ces­ty, věci se rych­le vymy­ka­jí kon­t­ro­le. Posádka je zahná­na do úzkých, když najed­nou při­jde pomoc v podo­bě záhad­né posta­vy s kapu­cí, kte­rá dra­vé dru­hy pod­le vše­ho doká­že něja­kým zvlášt­ním způ­so­bem kon­t­ro­lo­vat. Ukáže se, že tím neo­če­ká­va­ným zachrán­cem je David z pla­vi­dla Prometheus, kte­rý byl zhru­ba deset let uvěz­něn v izo­la­ci a vypa­dá dost hroz­ně.

„Když se s Davidem setká­me ve VETŘELCI: COVENANT, ode­jde,” říká Fassbender, kte­rý zde kro­mě toho, že hra­je Waltera, opa­ku­je svou roli z Promethea. „Má dlou­hé vla­sy, je neu­pra­ve­ný a na téhle pla­ne­tě žije sám a obje­vu­je kre­a­tiv­ní strán­ku sebe sama – dělá hud­bu, kres­lí, malu­je.”

David vede vydě­še­né prů­zkum­ní­ky do úkry­tu v opuš­tě­ném měs­tě, ale kaž­dá dal­ší minu­ta před­sta­vu­je novou a slo­ži­těj­ší hroz­bu. „V tom­to oka­mži­ku se pokou­ší­me udr­žet se naži­vu a pohro­ma­dě, ale začí­ná­me ztrá­cet lidi a také jsme už ztra­ti­li Lander, naši jedi­nou ces­tu ven,” říká Bichir (Za lep­ší život, Osm hroz­ných). „Lope musí obno­vit kon­t­ro­lu a udr­žet ji, a to jakým­ko­liv způ­so­bem.”

Dokonce i pro ostří­le­né­ho vojá­ka je zni­ču­jí­cí vidět svůj tým napros­to zpus­to­še­ný. „Ani v nejdi­vo­čej­ších noč­ních můrách si nedo­ve­dl před­sta­vit, že by se něco tako­vé­ho moh­lo živé lid­ské bytos­ti stát – nevě­dí, co to je a kro­mě toho, lás­ka jeho živo­ta, Hallett, je v ohro­že­ní,” říká Bichir.

O auten­ti­ci­tě vzta­hu mezi Hallettem a Lopem Dean říká: „Jsou man­že­ly už pěk­ných pár let. Mají se oprav­du rádi. Nezdůrazňujeme tu sku­teč­nost, že jsou gay­o­vé. Myslím, že je skvě­lé, že Ridley s ostat­ní­mi pro­du­cen­ty vlo­ži­li toto vlák­no pří­bě­hu do kon­tex­tu vesmí­ru, do fil­mů Vetřelce, pro­to­že tak může­te věřit, že pro lid­stvo tohle v budouc­nos­ti tohle nebu­de žád­né zvlášt­ní téma. Jsou to pros­tě pri­ma lidi, kte­ří se milu­jí a kte­ří se sta­li sak­ra dob­rý­mi vojá­ky a zvlášť dob­rý­mi v zachá­ze­ní s M-4s!”

Bichir a jeho par­ťá­ci z herec­ké čety absol­vo­va­li inten­ziv­ní tré­nink v zachá­ze­ní se zbra­ně­mi i fit­ness tré­nink, ale k tomu vše­mu vidí Bichir jako nesmír­nou hod­no­tu indi­vi­du­ál­ní setká­vá­ní s Ridleym Scottem, při kte­rých mlu­vi­li o vývo­ji Lopeho vnitř­ní­ho živo­ta. „Někdy pra­cu­je­te na fil­mech, kde nejsou zkouš­ky nebo kde si dokon­ce o své posta­vě s reži­sé­rem ani nepro­mlu­ví­te,” říká Bichir. „Existuje řada způ­sobů, jak při­stou­pit ke své prá­ci a před­po­klá­dá se, že bude­te schop­ni vyře­šit jaký­ko­liv pro­blém za jakých­ko­liv pod­mí­nek – ale mít mož­nost se takhle s reži­sé­rem v pří­pa­dě potře­by setkat, mi v celém pro­ce­su neu­vě­ři­tel­ně pomoh­lo.“

Bichir obec­ně pova­žu­je zku­še­nost z prá­ce se Scottem za napros­to vzru­šu­jí­cí. „Scottovo jmé­no je jed­ním z těch, kte­rá si pře­je­te od Ježíška,”říká Bichir. „Přál bych si vidět Julese Vernea při psa­ní nebo Michelangela při prá­ci v sou­kro­mí jeho stu­dia. Když mám tedy mož­nost pra­co­vat s géni­em sou­čas­nos­ti, vní­mám to jako obrov­ský dar.”

„Myslím, že Ridley potvr­zu­je, že vel­cí mistři děla­jí oprav­du vše jed­no­du­ché, leh­ké a s lás­kou,“ pokra­ču­je Bichir. „Samozřejmě své­mu řemeslu vel­mi dob­ře rozu­mí a je vel­mi chyt­rý. Způsob, jakým všech­no řeší, je jed­no­du­chý a v rám­ci celé slo­ži­té situ­a­ce pros­tý. Má víc ener­gie než my všich­ni dohro­ma­dy. Vždycky tam je a vždy je při­pra­ven.“

Zatímco pro Bichira tohle byla prv­ní pří­le­ži­tost pra­co­vat se Scottem, pro Fassbendera byla prá­ce na fil­mu VETŘELEC: COVENANT po fil­mech Prometheus a Konzultant už tře­tí spo­leč­nou pra­cí s tím­to reži­sé­rem. „Michael je skvě­lý herec, kte­rý má navíc úžas­ný smy­sl pro humor,” říká Scott. „Práce s ním mě vždyc­ky bavi­la, což je vel­mi důle­ži­té. Hodně mě baví Michaelův roš­ťác­ký smy­sl pro humor.“

Herec s fil­ma­řem spo­leč­ně zkou­ma­li celý slo­ži­tý sys­tém obvo­dů, kte­ré jsou k Davidovi pev­ně při­po­je­né a dotkli se i jeho lsti­vé a pod­vrat­né stra­ny. „Zkoušeli jsme v něm s Ridleym najít něja­ký humor, něco legrač­ní­ho,” říká Fassbender.

Protože nebez­pe­čí ros­te závrat­nou rych­los­tí, musí posád­ka Covenantu zasta­vit odváž­nou záchran­nou misi, pokud má někdo z nich unik­nout. Daniels v sobě obje­vu­je vnitř­ní sílu a pře­bí­rá vele­ní na zemi. „Film se ode­hrá­vá jako v šíle­ném kli­pu,” říká Waterston. „Není tam žád­ný čas na to, aby posta­vy zpra­co­va­ly to, co se děje. Všichni musí rych­le jed­nat.”

Waterson se sou­stře­di­la na to, aby Daniels zís­ka­la mís­to v šir­ším odka­zu Scottových žen – hrdi­nek, mezi kte­ré pat­ři­la i Ellen Ripleyová, kte­rou hrá­la Sigourney Weaver. „Ridley je reži­sér, kte­rý vždyc­ky ztvár­ňu­je ženy čest­ným a uvě­ři­tel­ným způ­so­bem, vždyc­ky ho zají­ma­ly tyhle typy postav,” říká Waterston. „Daniels je typ člo­vě­ka, kte­rý se uká­že během kri­zí. Na začát­ku fil­mu je Daniels schop­ná a chyt­rá a ve své prá­ci je dob­rá, ale nemys­lím si, že by se pova­žo­va­la za něja­kou hrdin­ku. Jak se ale udá­los­ti v prů­bě­hu fil­mu vyví­je­jí, je schop­ná fun­go­vat a mys­let jas­ně a skvě­le prá­vě v těch­to kri­zo­vých chví­lích. Bylo pro mě jed­no­duš­ší ji chá­pat jako ženu, kte­rá postup­ně pocho­pí, že je schop­ná a odváž­ná, než kdy­by se už naro­di­la při­pra­ve­ná k bitvě. Neznám niko­ho tako­vé­ho.”

Scott popr­vé Waterson zazna­me­nal její prů­lo­mo­vou rolí ve fil­mu Paula Thomase Andersona Skrytá vada nato­če­ném v roce 2014 pod­le před­lo­hy Thomase Pynchona, a jak sám říká, fil­mo­vé role Daniels se uja­la skvě­le. „Potřeboval jsem něko­ho, kdo bude fyzic­ky impo­zant­ní, vyso­ký, atle­tic­ký a záro­veň skvě­le herec­ky vyba­ve­ný,” říká reži­sér. „A ona je vel­mi spe­ci­ál­ní. Je zají­ma­vé, že oba s Billym Crudupem při­chá­ze­jí z diva­dla a při­ná­še­jí s sebou vel­mi sil­ně spe­ci­fic­kou tech­ni­ku, zna­los­ti i cit­li­vost. Když dělá­te film jako je tenhle – kde vám neu­stá­le umí­ra­jí lidé a jste vysta­ve­ni vel­ké náma­ze – musí na vás být vidět všu­dypří­tom­ný strach. Strach má mno­ho podob a barev, stej­ně jako výčit­ky svě­do­mí. Člověk, kte­rý má za sebou diva­del­ní zku­še­nos­ti, má kam sáh­nout a umí to vytáh­nout na svět­lo. Hodně to pomoh­lo.”

Také pro­du­cent Huffam oce­ňu­je prá­ci Waterston v tom­to fil­mu. „Katherine do fil­mu vstou­pi­la s napros­tou samo­zřej­mos­tí,” říká pro­du­cent. „Pro tu roli byla straš­li­vě nad­še­ná a byla ochot­ná udě­lat vše, co jsme na ni hodi­li. Byla zakles­nu­tá v drá­tech vzná­še­jí­cích se ve vzdu­chu, bily ji oce­lo­vé ram­py, uvíz­la v bojích. Ono to ale vypa­da­lo, že si v tom libu­je. Svoji žen­skou akč­ní hrdin­ku napros­to dosta­la do děje.”

Fyzická strán­ka role vyža­do­va­la, aby hereč­ka absol­vo­va­la obtíž­ný fit­ness tré­nink, roz­sáh­lý bojo­vý tré­nink a podrob­né lek­ce v zachá­ze­ní se zbra­ně­mi. „Připadala jsem si jako na hřiš­ti,” říká Waterston. „Bylo zábav­né se učit cho­re­o­gra­fii boje a obje­vo­vat agre­siv­ní strán­ku sebe samé, kte­rou nemám v běž­ném osob­ním živo­tě nebo ve fil­mech moc pří­le­ži­tos­tí odha­lit.”

I když rázná posta­va Katherine Waterston dopl­ňu­je zástup Scottových sil­ných hrdi­nek, děsi­vé hroz­by, kte­rým čelí, jsou nové a neo­kou­ka­né – dokon­ce až do oka­mži­ku, kdy kla­sic­ký Xenomorph nako­nec udě­lá svůj vel­ko­le­pý a vrchol­ný návrat. „VETŘELEC: COVENANT je pro mě v mno­ha ohle­dech jako prv­ní Vetřelec,” říká Fassbender. „Je drs­ný a tem­ný a od začát­ku, kdy Covenant zasáh­ne vesmír­ná bou­ře, je to řada udá­los­tí rych­le za sebou, kte­ré se neza­sta­ví až do posled­ní­ho fil­mo­vé­ho obra­zu. Myslím, že to bude nej­stra­ši­del­něj­ší ze všech fil­mů.”

To je prav­da. VETŘELEC: COVENANT nene­chá niko­ho na pochy­bách, že se vizi­o­nář Scott vrá­til ke své pod­sta­tě a vytvo­řil odváž­ný, jedi­neč­ným způ­so­bem děsi­vý, niter­ný záži­tek jdou­cí ruku v ruce s pří­stu­pem a sebe­vě­do­mím kla­sic­ké­ho Vetřeleckého fil­mu. Neočekávejte nic míň než neú­pros­ný horor ratingu R, u kte­ré­ho vám ztuh­ne v žilách krev.

„Doufám, že ten film lidi dost zne­klid­ní, že jim roz­prou­dí krev v žilách a spus­tí pěk­né buše­ní srd­ce,” říká fil­mař. „A dou­fám, že vám z toho vyschne v krku, ale že nebu­de­te schop­ni odtrh­nout oči od obra­zov­ky. Vyděsit, sku­teč­ně vydě­sit lidi, je poměr­ně obtíž­né, ale může­me jim aspoň při­nést noč­ní můry. A to je dob­rá věc.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Vetřelec: Covenant


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17373 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72047 KB. | 22.07.2024 - 18:24:06