Kritiky.cz > Speciály > Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA

Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA

janak
janak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cuky a Luky v poda­ní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej roz­hod­ne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, nezná­my­mi posta­va­mi. V relá­cií Kredenc doká­za­li vyni­kaj­úcim spô­so­bom vystih­n­úť a spa­ro­do­vať určitýdruh žen­ských postáv. Vďaka svojmu nad­hľa­du a humo­ru si zís­ka­li obrov­ský počet fan­ú­ši­kov a Peťa so Zuzanou sa neu­spo­ko­ji­li len s tým, že by si z podob­né­ho typu žien uťa­ho­va­li. Podobný druh humo­ru by bol zlýa ťažko by si zís­kal taký veľ­ký počet fan­ú­ši­kov.

Cuky a Luky pra­cujú s inte­li­gent­ným a tref­ným humo­rom, často pou­ží­vajú veľ­mi inte­li­gent­né dia­ló­gy, ktorévšak zhad­zu­je fakt, že sú poda­né posta­va­mi,ktoréim v pod­sta­te nero­zu­mejú. Na Slovensku skrát­ka vzni­kol feno­mén, kto­rý má poten­ci­ál poba­viť nie­len slo­ven­ských divá­kov, ale aj prekročiť hra­ni­ce Slovenska.

Kde inde na sve­te sa stret­la taká­to dvo­ji­ca kome­di­ál­nych herečiek? Existuje množstvo pán­skych kome­di­ál­nych dvo­jíc, ale u žien je nie­čo také­to pomer­ne mimo­ri­a­d­ne. Peťa Polnišováso Zuzanou Šebovou sú však čestnou výnim­kou. A je takmer zázra­kom, že sa tie­to dve mimo­ri­a­d­ne oso­bi­té a talen­to­va­né herečky stret­li a vytvo­ri­li spo­lu kome­di­ál­nu dvo­jicu, ktoráje uni­kát­na nie­len na Slovensku, ale v rám­ci sve­to­vej kome­di­ál­nej scé­ny.

Osobne sa domnie­vam, že táto ženskákomediálna dvo­ji­ca má obrov­ský poten­ci­ál dobyť nie­len kinosá­ly na Slovensku, ale aj za jeho hra­ni­ca­mi. Nielen pre ich nespornýkomediálny talent, ale najmä pre svo­ju jedinečnosť a pre ori­gi­na­li­tu Cuky a Luky, kto­rých arche­ty­pál­ne cha­rak­te­ry by sa v kine­ma­to­gra­fii hľa­da­li len ťaž­ko. Ide skrát­ka o nie­čo nové, výraz­né a skutočne vUpné. Tento film zo všet­kých tých­to dôvo­dov nebe­ri­em len ako pokračovanie úspeš­nej tele­víznej show. Mojím cieľom bolo natočiť cra­zy komé­diu, ktoráby znies­la porov­na­nie s tými naj­lep­ší­mi fil­ma­mi podob­né­ho žán­ru. Komédiu, ktoráby moh­la oslo­viť divá­kov doslo­va po celo­m­sve­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52516 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72288 KB. | 22.05.2024 - 17:32:04