Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Známí neznámí – Recenze – 60 %

Známí neznámí – Recenze – 60 %

Znami
Znami
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká kome­die Známí nezná­mí vznik­la jako věr­ná pře­dě­láv­ka ital­ské­ho vzta­ho­vé­ho sním­ku Naprostí cizin­ci, jenž se v roce 2016 dočkal výraz­né­ho divác­ké­ho úspě­chu a obdr­žel řadu oce­ně­ní. Natočení domá­cí ver­ze je v zása­dě logic­kým a nepří­liš pře­kva­pi­vým kro­kem, v pod­sta­tě to byla stej­ně jen otáz­ka času. Naprostí cizin­ci jsou totiž fil­mem s nej­vět­ším počtem lokál­ních rema­ků v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie (a jsou tak­to zapsá­ni i v Guinnessově kni­ze rekor­dů). V sou­čas­nos­ti exis­tu­je přes dva­cet růz­ných vari­ant toho­to fil­mu, od špa­něl­ské, maďar­ské či pol­ské po indic­kou, turec­kou nebo mexic­kou. Německá pře­dě­láv­ka s názvem Téměř doko­na­lá tajem­ství byla dokon­ce před pár lety uve­de­na v čes­kých kinech, stej­ně jako ital­ský ori­gi­nál.

Známí neznámí – Recenze
Photo © CinemArt

 

Nebývalý zájem o lokál­ní pře­dě­lá­vá­ní téhož fil­mu pra­me­ní zřej­mě ze dvou aspek­tů. Tím prv­ním je fakt, že dopo­sud nevzni­kl ame­ric­ký rema­ke, jehož dis­tri­buce by prav­dě­po­dob­ně byla glo­bál­ní a mezi­ná­rod­ní trh by zasy­ti­la – to by se ale prá­va na jeho zfil­mo­vá­ní nesmě­la v Hollywoodu dlou­ho­do­bě zasek­nout u zdis­kre­di­to­va­né­ho pro­du­cen­ta Harveyho Weinsteina. Druhým aspek­tem je úspor­nost fil­mu a jeho mini­ma­lis­tic­ké­ho kon­ver­zač­ní­ho námě­tu, dějo­vě zasa­ze­né­ho do jedi­né­ho bytu a spo­lé­ha­jí­cí­ho na pou­hých sedm postav, kte­ré se v něm sejdou coby přá­te­lé osla­vu­jí­cí něja­kou zvlášt­ní udá­lost.

Natočit tako­vý film je totiž poměr­ně laci­né a pro zruč­né­ho fil­ma­ře ani nijak zvlášť nároč­né. Potřebujete pou­ze her­ce, na kte­ré je spo­leh, a vhod­ný byt na natá­če­ní. Scénář je uni­ver­zál­ní a jas­ně sro­zu­mi­tel­ný pro sko­ro kaž­dou zemi – sto­jí totiž na taj­nos­tech, kte­ré mezi sebou part­ne­ři i nej­lep­ší přá­te­lé skrý­va­jí ve svých mobil­ních tele­fo­nech. A tyto taj­nos­ti napl­no vypla­vou na povrch ve chví­li, kdy se hrdi­no­vé fil­mu roz­hod­nou hrát své­ráz­nou hru – dát své mobi­ly doprostřed sto­lu a po celý večer nahlas číst nebo poslou­chat všech­ny nově pří­cho­zí zprá­vy a tele­fo­ná­ty. Hra se jim však záhy vymkne z kon­t­ro­ly, když se začnou obna­žo­vat všech­ny lži, nevě­ry a dal­ší zra­ňu­jí­cí činy, kvů­li nimž se před ostat­ní­mi pokry­tec­ky pře­tva­řo­va­li.

Známí neznámí – Recenze
Photo © CinemArt

Česká vari­an­ta se od té ital­ské liší napros­to mini­mál­ně, kupří­kla­du mís­to spo­leč­né­ho sle­do­vá­ní zatmě­ní Měsíce se v ní hrdi­no­vé schá­ze­jí kvů­li osla­vě Silvestra. Jinak jde ale oprav­du jen o detai­ly a díl­čí gagy, při­čemž tře­ba chytře poja­tý závěr (kte­rý byl tře­ba v němec­ké ver­zi odliš­ný) je tak­též zce­la totož­ný s ital­ským ori­gi­ná­lem. Obsazení je půl napůl česko-slovenské, tak­že man­že­lem Kláry Issové je ve fil­mu Tomáš Maštalír, Martin Hofmann má za ženu Petru Polnišovou a dal­ší dvo­ji­ci tvo­ří Táňa Pauhofová a Tomáš Měcháček. Společnost dopl­ňu­je Sväťo Malachovský v roli býva­lé­ho tělo­cvi­ká­ře, jenž při­šel na osla­vu sám. Regionální prv­ky nicmé­ně ve fil­mu nehra­jí význam­nou roli, celý pří­běh se totiž točí téměř výhrad­ně kolem vzta­hů, kte­ré mají jed­not­li­vé posta­vy mezi sebou, a kolem postup­né­ho odkrý­vá­ní infor­ma­cí, kte­ré před sebou navzá­jem zata­jo­va­ly.

Jako netri­vi­ál­ní mora­lit­ka sní­mek kaž­do­pád­ně fun­gu­je per­fekt­ně a je i zruč­ně nato­čen celo­ve­čer­ně debu­tu­jí­cí seri­á­lo­vou reži­sér­kou Zuzanou Mariankovou, kte­rá v něm zku­še­né her­ce ved­la k výko­nům, jež vyzní­va­jí zce­la při­ro­ze­ně jak v dra­ma­tic­kých, tak v kome­di­ál­ních polo­hách. Oproti tomu sce­náris­ta Petr Jarchovský měl při pře­pi­su scé­ná­ře prá­ci znač­ně usnad­ně­nou díky tomu, že při­šel už k pře­váž­ně hoto­vé­mu.

Známí nezná­mí jsou po všech strán­kách solid­ním hoř­ce kome­di­ál­ním fil­mem, jenž za své pří­bě­ho­vé a dia­lo­go­vé kva­li­ty vdě­čí tomu, že je doslov­nou kopií mimo­řád­ně zda­ři­lé a osvěd­če­né před­lo­hy. Doporučení k jeho zhléd­nu­tí pro­to smě­řu­je zejmé­na k těm, kte­ří Naprosté cizin­ce ani jinou z jejich zahra­nič­ních muta­cí dopo­sud nevi­dě­li. V opač­ném pří­pa­dě vás totiž čeká jen sil­ně pově­do­mý záži­tek z již vidě­né­ho, jehož jedi­nou při­da­nou hod­no­tou budou zná­mé čes­ké a slo­ven­ské tvá­ře hlav­ních pro­ta­go­nis­tů.

 


Photo © CinemArt


Podívejte se na hodnocení Známí neznámí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01649 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72342 KB. | 19.05.2024 - 21:36:41