Kritiky.cz > Recenze her > Cyberpunk 2077 - Po dlouhém odkládání jsme se dočkali „hry roku“?

Cyberpunk 2077 - Po dlouhém odkládání jsme se dočkali „hry roku“?

vlcsnap 2020 12 11 08h25m51s325
vlcsnap 2020 12 11 08h25m51s325
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jen co jsem při­šel večer domů, vrh­nul jsem se na prv­ní hodi­nu hra­ní. Většina recen­zen­tů už má ode­hrá­no více než já, a tak si musí­te počkat na plno­hod­nou recen­zi tro­chu déle. Spíše si čtě­te prv­ní nástin, co nás tak čeká, a jaké mám prv­ní dojmy z toho, že po dlou­hém čeká­ní vychá­zí Cyberpunk 2077 na PC a na vše­mož­né kon­zo­le.

V zaklí­na­či jsem hlav­ní pří­běh dohrál a pro můj PC byl jako děla­ný. Nová hra od téhož stu­dia bohu­žel už moc můj PC nezvlá­dá. Otázka je, zda­li je to kvů­li zasta­ra­los­ti mého kom­pu nebo je to kvů­li tomu, že je hra „nedo­dě­la­ná“ – neop­ti­ma­li­zo­va­ná. Osobně se při­klá­ním k dru­hé vari­an­tě, pro­to­že mé pro­blémy s gra­fi­kou, její fra­me­ra­te, se týka­jí také kon­zo­lí. V inte­ri­é­rech lze hru doce­la dob­ře hrát, fra­me­ra­te běhá doce­la opti­mál­ně, ale bohu­žel v exte­ri­é­rech si moc hry neu­ži­je­te, sem tam vel­ký sek, kte­rý pros­tě neče­ká­te.

Grafické orgie vše­mož­ných nád­her­ných sce­né­rií si tedy neu­ži­ji, když bohu­žel musím hrát na nej­hor­ší nasta­ve­ní. Oproti wes­ter­no­vé Red Dead Redemption 2, se kte­rou si její tvůr­ci dali prá­ci, aby šla na růz­ných sesta­ve­ní PC, tak nej­no­věj­ší hit inter­ne­to­vých obcho­dů je cel­kem odflá­k­lý. Asi je oprav­du zdů­vod­ně­né, že tvůr­ci oddá­li­li pro­dej hry o půl roku. Přesto ale hrá­či nejsou spo­ko­je­ni kva­li­tou hry. Asi bude hod­ně opti­ma­li­zač­ních oprav.

A to ani nemluvě, že si češ­ti­nu musí­te nasta­vit v menu a při novém star­tu hry vám tam zno­va nasko­čí Angličtina.

Co tom tak říct, Je to pros­tě futu­ris­tic­ká akce v nád­her­ném měs­tě, kde mís­to tele­fo­nem hac­ku­je­te oči­ma a ruka­ma. Příběh hlav­ní posta­vy nemu­sí­te už tolik znát. Spíše si může­te vybrat mezi tře­mi dru­hy postav, Nomádem, „Dítětem“ uli­ce nebo Korporátem. Každá z těch­to postav může být jaké­ho­ko­liv pohla­ví, jaké­ko­liv bar­vy ple­ti a jak­ko­liv upra­ve­ná. Máte totiž, jako málo her, mož­nost si své­ho ava­ta­ra ve hře upra­vit dle své­ho přá­ní.

Zatím jsem ode­hrál dvě hodi­ny a dostal jsem se pro­za­tím opra­vu na začá­tek pří­bě­hu. Další čás­ti hry budu postup­ně odkrý­vat, během násle­du­jí­cích dnů, abych pocho­pil a obje­vil celé prin­ci­py hry, co nás čeká a čím si bude­me moci svo­ji posta­vu vylep­šo­vat. Dle veli­kos­ti měs­ta nás čeká oprav­du hlav­ních a ved­lej­ších úko­lů.

Dle „zabu­ga­no­vos­ti“ hry nás také čeká mno­ho upda­tů, aby byly uspo­ko­je­ni rem­ca­lo­vé jako já.

A moje hod­no­ce­ní?

Pro prv­ních hodi­nách nebu­du pře­ci hod­no­tit cel­ko­vou hru, ale po tech­nic­ké strán­ce a z pohle­du opti­ma­li­za­ce musím hru hod­no­tit vel­mi sla­bě. 40 %.

Další recen­zi, po ode­hrá­ní více hodin oče­ká­vej­te v novém roce. Jsou prázd­ni­ny, není prá­ce a snad budu mít čas ode­hrát více času, abych se pro­bral pří­bě­hem a pocho­pil čem hra je a jest­li je to oprav­du hra roku nebo ne.


Foto: Vlastní Youtube.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77398 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72339 KB. | 22.05.2024 - 02:49:57