Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Návrat do Delta House: Kde jsou teď hlavní postavy Zvěřinec časopisu National Lampoon z roku 1978

Návrat do Delta House: Kde jsou teď hlavní postavy Zvěřinec časopisu National Lampoon z roku 1978

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Ahoj, Eric Stratton, před­se­da Rush. Rád vás pozná­vám.“ - „Zvěřinec časo­pi­su National Lampoon“ (1978)

Původní vol­bou pro­du­cen­ta Ivana Reitmana pro role Boona a Vydry byli Bill Murray a Chevy Chase. John Landis si však nemys­lel, že se Chase pro tuto roli hodí, a pře­svěd­čil ho, aby mís­to toho hrál ve fil­mu „Foul Play“ (1978), s tím, že se jed­ná o ansám­blo­vý film. Roli dostal Tim Matheson, kte­rý si poz­dě­ji s Chasem zahrál ve fil­mu „Fletch“ (1985). Chase pro­hlá­sil, že litu­je, že do fil­mu nešel.

Když se původ­ně účast­nil kon­kur­zu na ten­to film, chtě­li pro­du­cen­ti, aby Matheson hrál jed­no­ho z neú­stup­ných a pří­mo­ča­rých Omegů. On to však rezo­lut­ně odmí­tl se slo­vy: „Už mě neba­ví hrát pří­mo­ča­ře,“ a usi­lo­val o roli jed­no­ho z tvr­dě paří­cích a zába­vu milu­jí­cích Deltů. Uspěl a zís­kal roli Vydry, jed­no­ho z nej­zá­bav­něj­ších Deltů celé­ho fil­mu.

DVD s fil­mem „Double Secret Probation Edition“ z roku 2003 obsa­ho­va­lo krát­ký film „Kde jsou teď?“: A Delta Alumni Update“, což je výsměš­ný doku­ment, kte­rý tvr­dí, že původ­ní film byl doku­men­tem a Landis dohá­ní někte­ré her­ce (kte­ré hrá­li jejich původ­ní her­ci). Nikdy nebyl uve­den v kinech. Ukazuje hlav­ní posta­vy „Domu zví­řat“ po tři­ce­ti letech, sle­du­je Landise ve měs­tech po celé Americe, kde hle­dá býva­lé Delty, Omegy a Deana Wormera, a popi­su­je růz­né loka­li­ty a pro­fe­se, v nichž se posta­vy usa­di­ly. Eric Stratton se stal gyne­ko­lo­gem s pra­xí v Beverly Hills v Kalifornii a je vylí­čen jako stá­le pří­vě­ti­vý a uhla­ze­ný gentle­man, jakým byl v dobách stu­dií. Poznamenává, že gyne­ko­lo­gie je pro něj vel­mi pří­jem­ná a že se po odcho­du od Fabera tro­chu srov­nal. Atraktivní blon­ďa­tá paci­ent­ka ve spod­ním prádle pak Otterovi ozná­mí, že je při­pra­ve­na na vyšet­ře­ní. Otter zdvo­ři­le pře­ru­ší roz­ho­vor a jde do vyšet­řov­ny.

(IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Time Mathesone!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07355 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71771 KB. | 19.06.2024 - 19:42:03