Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy

Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy

Daleko1
Daleko1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběhy z vik­to­ri­án­ské Anglie mají své kouz­lo a hrdi­ny, kte­ří se potý­ka­jí s tvr­dý­mi život­ní­mi pod­mín­ka­mi nebo před­sud­ky spo­leč­nos­ti. Příběh Bathsheby Everdene zachy­cu­je nejen její sna­hu o sebe­vy­já­d­ře­ní a pro­sa­ze­ní vlast­ní vůle, ale také osu­dy něko­li­ka jejich obdi­vo­va­te­lů a nápad­ní­ků. To všech­no je zaba­le­né v roman­tic­ké deko­ra­ci ang­lic­ké­ho ven­ko­va.

Daleko1Kniha Thomase Hardyho Daleko od hlu­čí­cí­ho davu vyšla popr­vé v roce 1874, kdy se ženám moh­lo o eman­ci­pa­ci jen zdát. Bathsheba je hrdin­ka výrazná, kte­rá se nebo­jí říkat své názo­ry a umí si pora­dit i v roli far­mář­ky z Weatherbury. Také se roz­ho­du­je samo­stat­ně doká­že

zastat prá­ci, kte­ré nejsou urče­né prá­vě ženám. Pravda je, že má k ruce šikov­né­ho ovčá­ka Gabriela Oaka, kte­rý si pora­dí s kaž­dým pro­blé­mem. S far­mou by to ješ­tě šlo, ale s vlast­ní­mi city si Bathsheba nějak pora­dit neda­ří. Má něko­lik obdi­vo­va­te­lů a je těž­ké si dob­ře vybrat. Bohatý William Boldwood by jí na rukou nosil, ser­žant Troy je plný emo­cí a trpě­li­vý Gabriel se nerad ztra­p­ňu­je. Tahle tro­ji­ce nápad­ní­ků má svůj vlast­ní před­sta­vy o budou­cím živo­tě. Jejich setká­ní s Bathshebou je pro všech­ny osu­do­vé.

Daleko2Příběh sil­né hrdin­ky a tro­ji­ce pova­ho­vě roz­díl­ných nápad­ní­ků zlá­kal scé­náris­tu Davida Nichollsona, kte­rý si vik­to­ri­án­ské obdo­bí osa­hal už při tvor­bě scé­ná­ře fil­mu Nadějné vyhlíd­ky pod­le romá­nu Charlese Dickense. Romantika je stá­le žáda­ný arti­kl a proč to opět nezku­sit.

Dánský reži­sér Thomas Vinterberg se roz­ho­dl roman­tic­ký nádech nepo­tla­čo­vat a nechal her­ce hrát bez hlub­ší cito­vé inves­ti­ce. Proto jsou osla­be­né účin­ky i sku­teč­ně smut­ných a dra­ma­tic­kých scén. Film vzni­kl v ame­ric­ké pro­duk­ci s mezi­ná­rod­ním herec­kým obsa­ze­ním. Hlavní roli před­sta­vu­je Carey Mulligan, kte­rá má sice vel­kou sna­hu před­vá­dět hrdou a roz­hod­nou pova­hu své posta­vy, ale vypa­dá víc jako potvo­ra, kte­rá si neu­mí při­znat chy­bu. To ješ­tě pod­tr­hu­je fakt, že její Bathsheba je stá­le pěk­ně upra­ve­ná a emo­ce dáv­ku­je jen po malých dáv­kách. Podobně plo­še půso­bí i posta­va stár­nou­cí­ho Boldwooda v podá­ní Michaela Sheena.

Daleko3Díky výbě­ru kon­trast­ních herec­kých typů dvou mla­dých nápad­ní­ků hlav­ní hrdin­ky se koneč­ně ve fil­mu něco děje. Především je Tom Sturridge, kte­rý v roli ser­žan­ta Troye roz­žha­ví sdr­ce Bathsheby. Vrhá kolem sebe pro­ni­ka­vé pohle­dy a ráz­ný­mi pohy­by plných ener­gie spě­je ke kon­flik­tům a nebla­hé­mu kon­ci. Ve scé­nách s Carey Mulliganovou je znát jeho herec­ká nebo­jác­nost a budou­cí poten­ci­ál. To Matthias Schoenaerts pone­chá­vá své posta­vě Gabriela Oaka  nesmě­lou uza­vře­nost a tajem­nost. Při prá­ci však půso­bí sebe­jis­tě a svůj chlad­ný odstup si pone­chá­vá jen na setká­ní s hlav­ní hrdin­kou.

Gabrielova změ­na z uza­vře­né­ho pra­can­ta v sebe­jis­té­ho chla­pá­ka bez před­sud­ků je uvě­ři­tel­ná. Myslím si, že pří­běh Bathsheby Everdene je dob­ře dra­ma­tic­ky vygra­do­ván a fil­mo­vé zpra­co­vá­ní dostá­vá „ šťá­vu“ pře­de­vším ve své dru­hé polo­vi­ně, kdy se roze­hrá­va­jí všech­ny hlav­ní muž­ské posta­vy a jejich vzá­jem­né vzta­hy.

Romantickou deko­ra­ci pří­bě­hu vytvá­ří dlou­hé zábě­ry na kra­ji­nu s pas­t­vi­na­mi, na moř­ské pobře­ží i na západ slun­ce. Je to pěk­né, ale jako by se lis­to­va­lo ve sta­ré kni­ze. Ostatně, tak vyzní­vá celý roman­tic­ký pří­běh.


Foto: Fox Searchlight Pictures


Podívejte se na hodnocení Daleko od hlučícího davu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38044 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71576 KB. | 22.06.2024 - 18:09:26