Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Divergence - 75 %

Divergence - 75 %

Photo © Summit Entertainment
Photo © Summit Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film byl nato­čen reži­sé­rem Neilem  Burgerem pod­le kniž­ní před­lo­hy Veronici Rothové. U autor­ky knih se jed­ná o tri­lo­gii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla tak­též nato­če­na tri­lo­gie stej­no­jmen­ných fil­mů. Ve fil­mu najde­me spous­tu začí­na­jí­cích mla­dých her­ců, kdy obmě­na nových tvá­ří roz­hod­ně neu­ra­zí. Hlavní hrdi­ny si zahrá­li Shailene Woodley jako Beatrice a Theo James pod pře­zdív­kou Čtyřka. Mimo to si ve fil­mu zahrá­la i Kate Winslet, ale herec­ký­mi výko­ny moc nevy­ční­va­la. Další herec­ké obsa­ze­ní ve fil­mu Divergence bylo pro tyto her­ce a hereč­ky Jai Courtney, Zoë Kravitz, Miles Teller, Ray Stevenson, Ansel Elgort, Ashley Judd, Maggie Q, Tony Goldwyn, Ben Lamb, Yasmine Aker, Michael James Bell, Will Blagrove, Casimere Jollette, Mekhi Phifer, Ben Lloyd-Hughes, Justine Wachsberger, Amy Newbold, Christian Madsen, Veronica Roth a dal­ší.

Diver01Je bez pochy­by, že film lehce při­po­mí­ná děj Hunger Games, ale ovšem jen vzdá­le­ně, také se zde jed­ná o mla­dou žen­skou posta­vu, kte­rá se hod­lá posta­vit nasto­le­né­mu reži­mu a změ­nit pra­vi­dla, při­čemž pozná lás­ku své­ho živo­ta. Svět si chce opět pod­ma­nit lidi a roz­dě­lit do sku­pin, pod­le kte­rých budou nej­vět­ším pří­no­sem, tak aby spo­leč­nost moh­la být kon­t­ro­lo­vá­na. Jako vždy se najde urči­tá část lidí, kte­rá s urče­ný­mi pra­vi­dly nesou­hla­sí a hle­dá tak­zva­né­ho vůd­ce, kte­rý by s nimi ony pra­vi­dla změ­nil. Naše hrdin­ka se do vše­ho zaple­te náho­dou a vybe­re si pro sebe tu nej­ví­ce pod­ma­ně­nou spo­leč­nost neo­hro­že­ných. Během své­ho neleh­ké­ho uče­ní zís­ká spo­jen­ce a lás­ku jmé­nem Čtyřka, kte­rý jí pomá­há se začle­ně­ním do její nové frak­ce. Ovšem tra­ble při­jdou teh­dy, jakmi­le se nej­vyš­ší z frak­ce dozví, že vlast­ně neza­pa­dá ani do jed­né z nasto­le­ných frak­cí a moh­la by tak ohro­zit nyněj­ší režim jako tak­zva­ný „diver­gent“.

Ze začát­ku je film lehce uta­ha­ný, ale od dru­hé tře­ti­ny už se dosta­ne­te do děje a nebu­de­te se chtít odtrh­nout od obra­zov­ky, dokud nezjis­tí­te, jak vše dopad­ne. Děj fil­mu se ode­hrá­vá v budouc­nos­ti Chicaga. Prostředí je vel­mi hez­ky zpra­co­va­né, i co se týká letec­ké­ho pohle­du. Akce fil­mu také roz­hod­ně nechy­bí a v podá­ní mla­dých her­ců Vás jed­not­li­vé akč­ní scé­ny zaujmou. Hudební dopro­vod poja­li moder­ně, tak­že se nejed­ná o žád­nou vyko­páv­ku, ale o film, kte­rý jed­no­znač­ně pat­ří do toho­to sto­le­tí. Ano, ne celý film je bez­chyb­ný, ale někte­rých chyb si ani nepo­všim­ne­te. Nejvíc ve fil­mu mi nese­dě­la Kate Winslet v podá­ní namyš­le­né vůd­ky­ně, pro­ti kte­ré se posta­ví naše hlav­ní hrdin­ka. Uvidíme, tře­ba se v dal­ším dílu její herec­ké schop­nos­ti zlep­ší. Osazením mla­dých her­ců film dostal hod­ně na krá­se a roz­hod­ně jej v žeb­říč­ku hod­no­ce­ní nepo­sou­vá až tak dolů. A hlav­ní herec­ká dvoj­ka Shailene Woodley a Theo James k sobě pros­tě pat­ří a vzá­jem­ně se dopl­ňu­jí. Herecká role také hod­ně sed­la Zoë Kravitz a Milesovi Tellerovi. Ano divák v tom­to fil­mu může již na 100% před­ví­dat, jak vše dopad­ne, ale proč se nepo­dí­vat na pořád­nou odde­chov­ku bez výraz­něj­ší­ho zabí­je­ní a krve­lač­né­ho masa­k­ru s náde­chem akč­nos­ti.

Diver02První díl nikterak mezi dosud nato­če­ný­mi fil­my nevy­ni­ká, avšak trou­fám si říct, že divá­ky, kte­ré zau­ja­la napří­klad série fil­mů Hunger Games bude ten­to film roz­hod­ně bavit a budou se těšit na dal­ší díly. Film je nato­čen pod­le kniž­ní před­lo­hy nelze s ním nic moc jiné­ho nadě­lat, ale i tak se vyda­řil a své divá­ky si roz­hod­ně najde. V dosud nato­če­ných fil­mech se málo kdy vidí žena v hlav­ní roli jako sil­ná osob­nost, kte­rá se pokou­ší posta­vit se celé­mu svě­tu a nebát se dát v sáz­ku svůj život se zbra­ní i bez zbra­ně v ruce. Nezbývá nám nic jiné­ho než čekat na dal­ší pokra­čo­vá­ní s názvem Rezistence a koneč­ných  fil­mů Aliance a Ascendance.


Photo © Summit Entertainment


Podívejte se na hodnocení Divergence na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13390 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72119 KB. | 18.04.2024 - 20:18:30