Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rezistence - druhý díl volné trilogie

Rezistence - druhý díl volné trilogie

Rez03
Rez03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po roce tu máme dal­ší fil­mo­vé pokra­čo­vá­ní kniž­ní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na prv­ní pohled je vidět, že dru­hý díl reží­ro­val jiný reži­sér. Po nesho­dách Neila Burgera se stu­di­em jej nahra­dil němec­ký reži­sér Robert Schwentke, kte­rý bůhví jaké trhá­ky nena­to­čil, ale musím při­znat, že fil­mu to dalo zase jiný, lep­ší šmrnc. Pokračování fil­mu této série, kte­rá se neřa­dí mezi tuc­to­vé fil­my, kte­ré by zís­ka­ly celo­svě­to­vé prven­ství, nezna­me­ná, že film nemá svůj oso­bi­tý pří­běh, nesmí­me také opo­me­nout, že se jed­ná o kniž­ní před­lo­hu, kde se až tak vel­ká kouz­la s pří­bě­hem dělat neda­jí. Fanoušci se dosud na pokra­čo­vá­ní těši­li a na dal­ší pokra­čo­vá­ní s názvem Aliance, kte­rý je roz­dě­len na dvě čás­ti, se urči­tě zase opět těšit budou. Tato série není až tak bez­ú­spěš­ná, když se podí­vá­me na fil­mo­vé tri­ky a moder­ní zpra­co­vá­ní jis­tě roz­po­čet nebyl zrov­na nejmen­ší, tak­že i přes nega­tiv­ní hod­no­ce­ní fil­mu pře­váž­né vět­ši­ny se i tak se najde urči­tá část fil­mo­vých fan­dů, kte­ré ten­to žánr pros­tě při­ta­hu­je.

Rez01Herecké osa­ze­ní zůsta­lo z vel­ké čás­ti stej­né, jinak by ani nemě­lo smy­sl dále v natá­če­ní pokra­čo­vat. Samozřejmě při­by­li i nové tvá­ře, kte­ré ve fil­mu zase zamí­cha­li pří­bě­hem. Konec dru­hé­ho dílu na mě půso­bil lehce ote­vře­ným pokra­čo­vá­ním, tak­že se nechá­me pře­kva­pit, co nám fil­ma­ři při­pra­ví v pokra­čo­vá­ní. Když se nad fil­mem lehce zamys­lí­te, je jas­né, že tako­vá­to situ­a­ce může­te nastat i dneš­ním svě­tě a nemu­sí to být pou­hé fan­ta­zy, samo­zřej­mě v samot­ném pří­bě­hu těch­to fil­mů nehle­dej­te žád­nou logi­ku, pro­to­že si film samo sebou zpro­ti­ví­te a začne­te v něm hle­dat jed­nu chy­bu za dru­hou, ale při­znej­me si, kolik nato­če­ných fil­mů v dneš­ní době dává něja­ký logic­ký smy­sl.

Rez02Film Rezistence začal ze začát­ku vol­ným tem­pem, aby divák pocho­pil, co se bude nadá­le dít, ale jen co se nadě­je­te, že to bude pro­cház­ka růžo­vým sadem, začne prv­ní akč­ní scé­na, po kte­ré se naši hlav­ní hrdi­no­vé Tris (Shailene Woodley) a Čtyřka (Theo James) zde­ku­jí do vel­mi roman­tic­ké­ho pro­stře­dí, kde se ukrý­va­jí, ale roman­ti­ku zde nena­jde­te. Hodně mě mrze­lo, že si zrov­na v těch­to zábě­rech Tris ostří­ha­la vla­sy, poté už to neby­la ona, jak jí zná­me z prv­ní­ho dílu, zřej­mě chtě­li, aby půso­bi­la drs­ně, ale moc se jim tato změ­na nepo­ved­la. Ve dru­hé tře­ti­ně fil­mu už film dostá­vá grá­dy a pomsta za mrt­vé rodi­če může začít, Jeanine (Kate Winslet) ze Sečtělosti se bude mít na co těšit. Kate Winslet bohu­žel dosta­la tu nej­hor­ší roli v podo­bě zlé Jeanine, kte­rá chce všech­ny ovlá­dat a herec­ký výkon této posta­vy jí moc nejde, také se moc v zábě­rech nepře­trh­la, pár slov a pár pohnu­tí není bůhví jak význam­ný herec­ký výkon. Ve fil­mu se obje­vi­la dal­ší pod­stat­ná posta­va v podo­bě mat­ky Čtyřky, kte­rou si zahrá­la Naomi Watts a musím říct, že když tyto dva stá­li ved­le sebe, bylo těž­ko herec­ky uvě­ři­tel­né, že je jeho mat­ka, to mi při­šlo dosti úsměv­né, ale bod pro Naomi, že vypa­da­la tak mla­dě. Příběhem se nech­te pře­kva­pit, je plný zvra­tů a občas se tak zamo­tá, že chví­li trvá, než divák pocho­pí, proč zrov­na tenhle je zra­dil a pak najed­nou je zase na jejich stra­ně.

Celkově pokra­čo­va­ní zau­ja­lo, film si zacho­val svo­jí úro­veň a je vidět jas­ný pokrok také ve zlep­še­ní her­ců a cel­ko­vé­ho zpra­co­vá­ní fil­mu, pro­to musí­me povznést i cel­ko­vé hod­no­ce­ní. Jednoznačně se bude­me těšit na dal­ší fil­mo­vé pokra­čo­vá­ní a bude­me dou­fat, že bude zase o něco lep­ší.


Podívejte se na hodnocení Rezistence na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Divergence


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42592 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72098 KB. | 24.02.2024 - 19:50:22