Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%

Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%

Rez1
Rez1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Především asi nemá smy­sl, abys­te cho­di­li na film Rezistence, pokud jste nevi­dě­li loň­skou Divergenci. Rezistence na ni totiž ply­nu­le nava­zu­je (jde o adap­ta­ci dru­hé­ho dílu kniž­ní tri­lo­gie), tudíž cel­kem logic­ky kaš­le na jakou­ko­li expo­zi­ci a od prv­ních sekund na vás zbrkle hrne vše­mož­ná jmé­na a názvy, ve kte­rých se bez zna­los­ti před­cho­zích udá­los­tí abso­lut­ně nebu­de­te mít šan­ci během těch dvou hodin ale­spoň čás­teč­ně zori­en­to­vat.

Rezistence (Insurgent) – Recenze
Zdroj fotek: bontonfilm.cz
Pak je tře­ba počí­tat s tím, že romá­no­vá před­lo­ha je cíle­ná pře­de­vším na nác­ti­le­tá děv­ča­ta, kte­rá hlta­jí pří­běhy o tee­nage­rech, jenž odváž­ně boju­jí pro­ti zlu v podo­bě dysto­pic­ké tota­lit­ní spo­leč­nos­ti, a v nichž je prvek sci-fi vět­ši­nou jen jako kuli­sa pro roman­tic­kou záplet­ku, kte­rá samo­zřej­mě nesmí chy­bět. V posled­ní době fil­my toho­to žán­ru nebý­va­le vzkvé­ta­jí (Dárce, Hunger Games, Hostitel…) a jejich kva­li­ta je pro­měn­li­vá. Není však spo­ru o tom, že když na Rezistenci vyra­zí nad­še­ná fanyn­ka Divergence, kte­rá navíc čet­la všech­ny kníž­ky (tře­ba i víc­krát), tak z ní bude dost mož­ná nad­še­ná taky.
Divergence se mi kupo­di­vu i doce­la líbi­la, přes­to­že byla neú­nos­ně dlou­há, její děj byl hloupý a neby­lo ani vzdá­le­ně nazna­če­no, jak by pro­bo­ha moh­la fun­go­vat lid­ská spo­leč­nost roz­dě­le­ná do pěti kast tím způ­so­bem, jakým to bylo pre­zen­to­vá­no, a proč by mělo být důle­ži­té tako­vý sys­tém brá­nit. Film ale cel­kem sluš­ně uvo­dil divá­ka do pří­bě­hu hlav­ní hrdin­ky jmé­nem Tris, kte­rá je tzv. diver­gent­ní (má pova­ho­vé vlast­nos­ti typic­ké pro všech pět kast, což je vzác­ný a záro­veň pro spo­leč­nost nežá­dou­cí jev), před­sta­vil důle­ži­té posta­vy, nad­ho­dil vzta­hy mezi nimi, roman­tic­kou záplet­ku mezi Tris a jakým­si sva­lov­cem z rekla­my na Old Spice pojal pře­kva­pi­vě vkus­ně a bez ohle­du na stu­pid­ní scé­nář byl poměr­ně zruč­ně nato­čen reži­sé­rem Neilem Burgerem (Všemocný, Iluzionista). Nyní po něm však pře­bral šta­fe­tu Robert Schwentke (RED, U.R.N.A.) a pod jeho vede­ním se výsle­dek pro­pa­dl dolů o něko­lik kva­li­ta­tiv­ních úrov­ní.
Rezistence (Insurgent) – Recenze
Především je opět veli­ce sla­bý děj (ješ­tě slab­ší než v jed­nič­ce), zalo­že­ný na tom, že je obje­ven jaký­si arte­fakt se sta­rou zprá­vou pro budou­cí gene­ra­ce, kte­rou ale může pře­hrát pou­ze někdo diver­gent­ní, načež pod­lá zápo­rač­ka Jeanine (Kate Winslet) uspo­řá­dá na tyto jedin­ce hon (a sho­dou okol­nos­tí je ze všech nejdi­ver­gent­něj­ší prá­vě Tris). Artefakt se nako­nec v závě­ru poda­ří otevřít (neče­ka­ně) a dojde k neče­ka­né­mu odha­le­ní… kte­ré asi mělo být neu­vě­ři­tel­ně šoku­jí­cí, ale je jen neu­vě­ři­tel­ně dement­ní a trap­ně vycu­ca­né z prs­tu, při­čemž ide­o­lo­gic­ky pohřbí­vá všech­no, za co klad­né i zápor­né posta­vy do té doby bojo­va­ly.
Tato záplet­ka ale zabí­rá men­ší část fil­mu a ode­hrá­vá se spí­še na poza­dí toho, že Tris se vypo­řá­dá­vá s trau­ma­ty z prv­ní­ho dílu a s noč­ní­mi můra­mi, hle­dá sama sebe, kaž­dou chví­li dělá něja­ká osu­do­vá roz­hod­nu­tí a kaž­dé emo­ci­o­nál­ně pro­ží­vá, vrhá zami­lo­va­né pohle­dy na své­ho pří­te­le a spo­lu s pár kama­rá­dy se coby uprch­li­ce ukrý­vá u růz­ných jiných kast a pře­svěd­ču­je je, že ona je tou, po jejímž boku se vypla­tí stát.
Akční scé­ny jsou při­tom v celém fil­mu zhru­ba tři, posta­vy mís­to dia­lo­gů mlá­tí prázd­nou slá­mu a opa­ku­jí ty samé věci pořád doko­la (např. neu­stá­le doko­leč­ka nahlas popi­su­jí, kam jdou a co tam budou dělat), roman­ti­ka je o dost pri­mi­tiv­něj­ší než před rokem, reží­ro­va­né je to o dost hůř (Schwentkeho sna­ha o pře­kva­po­vá­ní divá­ka scé­na­mi, v nichž se najed­nou začne dít něco tro­chu div­né­ho, načež se uká­že, že to byl jen něčí sen, se bru­tál­ně míjí účin­kem) a emo­ci­o­nál­ně Rezistence nefun­gu­je sko­ro vůbec. I když ke kon­ci zne­na­dá­ní zemře­la vel­mi důle­ži­tá posta­va, tak mi to bylo prak­tic­ky ukra­de­né. Za celý film jsem nepo­cí­til ani lítost, ani doje­tí, ani sou­cit s kte­rým­ko­li z hrdi­nů, ani bla­že­nost z toho, že by se mi tře­ba něja­ká scé­na obzvláš­tě líbi­la.
Rezistence (Insurgent) – Recenze
Film nemu­sí za kaž­dou cenu být doko­na­le logic­ký, ale měl by dávat ale­spoň základ­ní smy­sl v rám­ci svě­ta, ve kte­rém se ode­hrá­vá. Což Rezistence nejen že nedá­vá, ale navíc ješ­tě poru­šu­je záko­ny časo­vé návaz­nos­ti. Viz:
  • Jak může jed­na z kast čítat pou­hých 175 čle­nů, když má tvo­řit při­bliž­ně pěti­nu oby­va­tel něko­li­ka­mi­li­o­no­vé­ho post-apokalyptického Chicaga?
  • Divergence je vzác­ná vlast­nost vysky­tu­jí­cí se jed­nou za deset let, přes­to je v jedi­né kas­tě obje­ve­no hned něko­lik při­bliž­ně stej­ně sta­rých jedin­ců, kte­ří tou­to vlast­nos­tí dis­po­nu­jí.
  • Počítač zahlá­sí, že zaha­ju­je test před­po­kla­dů jed­né kas­ty, načež spus­tí test před­po­kla­dů úpl­ně jiné kas­ty.
  • Hlavní hrdin­ka roz­bi­je v izo­lo­va­né míst­nos­ti jed­né ved­lej­ší posta­vě nos. Ta se o vte­ři­nu poz­dě­ji oci­tá mimo onu míst­nost a bez roz­bi­té­ho nosu.
  • Hlavní hrdin­ka před­vá­dí ohro­mu­jí­cí kaska­dér­ské kous­ky, při nichž ris­ku­je život, a o pár vte­řin poz­dě­ji se slza­mi v očích při­zná­vá, že odva­hu jenom před­stí­rá.
  • Několik desí­tek lidí vidí, jak se pár kro­ků od nich tro­ji­ce postav nebez­peč­ně při­bli­žu­je ke kra­ji dva­náct met­rů vyso­ké zíd­ky a chys­tá se sko­čit. Nikoho nena­pad­ne stoup­nout si pod ně a zku­sit je chy­tat.
Na den­ním pořád­ku jsou i úpl­ně kre­tén­ské dějo­vé zvra­ty, v nichž např. uvěz­ně­nou Tris její přá­te­lé obtíž­ně a s nasa­ze­ním živo­ta vysvo­bo­dí, ale pak si to dotyč­ná najed­nou roz­mys­lí a dob­ro­vol­ně se vrá­tí do zaje­tí. Tomu se říká vděč­nost.
Rezistence (Insurgent) – Recenze
Film je navíc struk­tu­ro­ván tím způ­so­bem, že když se del­ší dobu nic nedě­je (což je poměr­ně čas­tý jev), tak se odně­kud najed­nou vyhr­ne tlu­pa zápo­rá­ků a hrdi­no­vé muse­jí utí­kat někam jinam, pří­pad­ně jsou zachrá­ně­ni tlu­pou kla­ďa­sů, kte­ří se obje­ví vždy, když je to nej­víc potře­ba. Celkový dojem z Rezistence je ale ten, ŽE SE V NÍ NIC NEDĚJE SKORO POŘÁD, a neza­chrá­ní to ani sem tam sluš­ný herec (Miles Teller, Naomi Watts), ani tech­nic­ky zda­ři­lé digi­tál­ní tri­ky. Přitom ani není tak totál­ně imbe­cil­ní, aby se kvů­li tomu vypla­ti­lo dívat se na ni ze ško­do­li­bos­ti a bavit se u toho, jak je straš­ná. Je pros­tě jen nud­ná, mdlá, hlou­pá a o ničem.
A závě­reč­ný díl série bude samo­zřej­mě již tra­dič­ně roz­dě­len na dvě samo­stat­né čás­ti. Nedík.
Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,66484 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72385 KB. | 25.05.2024 - 01:36:15