Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rychle a zběsile 5 - 75 %

Rychle a zběsile 5 - 75 %

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rychle a zbě­si­le 5 je vše­o­bec­ně nej­lé­pe při­ja­tým dílem série. Pro stu­dio navíc zna­me­nal ujiš­tě­ní, že v rukou drží zla­tý důl. Pátý díl totiž vydě­lal celo­svě­to­vě přes 626 mili­o­nů dola­rů a odstar­to­val pro sérii éru nad­sa­ze­né­ho akč­ní­ho spek­tá­klu. Justin Lin s ním napl­no doká­zal, že je to vlast­ně hra­čič­kov­ský klu­čík a že doká­že oži­vit i deset let sta­rý kon­cept injek­cí adre­na­li­nu a vyso­ko­o­ta­no­vé­ho ben­zí­nu. Jak přes­ně se to ale rych­le a zbě­si­le 5 poved­lo?

RR501Otevřeně zakon­če­ný čtvr­tý díl pokra­ču­je bez ser­ví­tek pří­mo na začát­ku dílu páté­ho. Tým pod vede­ním Briana O’Connora (Paul Walker) osvo­bo­zu­je z vězeň­ské­ho auto­bu­su své­ho pří­te­le Dominica Torreta (Vin Diesel). Po pro­ve­de­ní poměr­ně explo­ziv­ní akce se ale jejich tvá­ře obje­ví na sezna­mu nej­hle­da­něj­ších zlo­čin­ců. Jedinou mož­nos­tí je útěk do Jižní Ameriky. Protože ale dvo­ji­ce hrdi­nů, spo­leč­ně s Brianovou pří­tel­ky­ní a Domovou sestrou, Miou (Jordana Brewster), nedo­ká­že říct svým minu­lým zlo­zvy­kům sbo­hem, vez­mou novou prá­cič­ku jako zlo­dě­ji aut z jedou­cí­ho vla­ku. Ta se nevy­da­ří tak, jak plá­no­va­li a jejich hrd­la se náh­le sta­nou cílem míst­ní­ho zlo­či­nec­ké­ho bos­se i elit­ní­ho lov­ce (Dwayne „The Rick“ Johnson), vysla­né­ho samot­nou FBI.

S pátým dílem zís­ká­vá celá série již jas­ně seri­á­lo­vou podo­bu. Místo pře­bí­há­ní mezi růz­ný­mi sub­svě­ty a posta­va­mi lze už vycí­tit vět­ší moti­va­ci zůstat napev­no v jed­né dějo­vé lin­ce a s něko­li­ka málo posta­va­mi, jimž domi­nu­je dvo­ji­ce O’Connor a Torreto. I když si ale Rychle a zbě­si­le poměr­ně pev­ně sto­jí za svou iden­ti­tou dal­ší­ho dílu v kauzál­ně pro­po­je­né fil­mo­vé sérii, pře­vra­cí vyprá­vě­cí vzor­ce a žánro­vé pro­mě­ny minu­lých dílů.

RR502Rychle a zbě­si­le 5 totiž hlav­ně sta­ví na tra­di­ci kla­sic­kých heist fil­mů. Plánování krá­de­že tuč­né sumy peněz od zmí­ně­né­ho zlo­či­nec­ké­ho bos­se jako by pří­mo vypadlo ze série o Dannyho par­ťá­cích. Po prvot­ním impul­su ke krá­de­ži se pokra­ču­je výbě­rem a struč­ným před­sta­ve­ním čle­nů týmu, pří­pra­va­mi na krá­dež a její zamyš­le­nou rea­li­za­cí. tým se navíc kla­sic­ky sklá­dá z nej­vět­ších es, co moh­la par­ta kolem Torreta najít. Různorodá směs­ka postav ze všech pře­de­šlých dílů nabí­zí víta­né osvě­že­ní a variu­jí­cí se zábav­né momen­ty, jež dodá­va­jí fil­mu na leh­kos­ti.

Ke sché­ma­tu heist fil­mu ovšem páté Rychle a zbě­si­le při­mí­chá­vá i hut­nou akci, a to v autech i mimo ně. Již od zmí­ně­né nepo­ve­de­né krá­de­že aut z jedou­cí­ho vla­ku (kte­rá slou­ží i coby expo­zi­ce pro dal­ší vývoj děje) je jas­né, že tady se zas tolik na rea­lis­tič­nost hrát nebu­de a akce bude krás­ně nad­sa­ze­ná. Někdy až do tako­vých výšin, že by se dala nazvat hloupou.

Když se na scé­ně ke vše­mu obje­ví ter­mi­ná­to­rov­ský The Rock začne inten­zi­ta akč­ních scén nabí­rat na obrát­kách. To nejen skrz kla­sic­ky osu­do­věj­ší a nebez­peč­něj­ší scé­ny, ale také díky vývo­ji vzta­hu mezi Rockovou a Dieselovou posta­vou. Pátý díl série si je tak dob­ře vědom toho, co udě­la­lo z minu­lých dílů úspěš­né sním­ky - vzta­ho­vá dyna­mi­ka mezi posta­va­mi, a ne pou­ze rych­lá auta.

RR503To, že se čas­tě­ji z aut vyse­dá a spo­ry se řeší ruka­ma nebo pomo­cí střel­ných zbra­ní, posou­vá pátým dílem sérii do oblas­ti kla­sic­ké­ho akč­ní­ho fil­mu, kte­rý se jen ve více scé­nách, než je obvyk­lé, uchy­lu­je k auto­mo­bi­lo­vým honič­kám. Přece jenom pří­bě­ho­vě vět­ší roli hra­jí auta napří­klad v Šíleném Maxovi než tady. Hlavním úko­lem fil­mu tak není pře­glo­ri­fi­ko­vá­vat auta, ale spo­jit všech­ny glo­ri­fi­ko­va­né prv­ky do fun­gu­jí­cí­ho, dob­ře nama­za­né­ho cel­ku. A to se fil­mu kupo­di­vu dob­ře daří.

Důraz na zvý­še­nou inten­zi­tu celé­ho vyprá­vě­ní i jeho jed­not­li­vých čás­tí se stal inspi­ra­cí pro násle­du­jí­cí díly série a syn­chro­ni­zo­val se s moder­ně holly­wo­od­skou sna­hou o pře­ko­ná­ní sama sebe. Řvoucí auta, stov­ky vzdu­chem se nesou­cích kulek, auto­há­va­rie a výbuchy. Tak vypa­dá směr, kte­rým pátý díl celou sérii posu­nul a kam je, když ne úpl­ně umě­lec­ky hod­not­né, tak urči­tě zábav­né se jed­nou za čas podí­vat.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14007 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72964 KB. | 28.05.2024 - 02:12:33