Kritiky.cz >

Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie - dávné egyptské příběhy

Celé věky pano­va­la tma. Žádná země, lidé ani Bohové. Žil jenom Bůh pra­vod­stva Nóvev. Po čase se vyno­řil z pra­vod­stva září­cí Bůh Re. Ten se doká­zal pro­mě­nit v růz­né věci. Byl to... Read more »

Josefína a bytosti - kniha

Josefína Slámová na prv­ní pohled vypa­dá jako nor­mál­ní pat­nác­ti­le­tá hol­ka. Chodí do ško­ly, do devá­té tří­dy, tak­že je jí pat­náct let. Její rodi­če – fyzi­kář­ka a che­mik, z ní chtě­jí mít... Read more »

Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha

Kniha je roz­dě­le­na na mno­ho pověs­tí, tak si uká­že­me pár z nich, aby čte­ná­ři vědě­li, na co se můžou těšit. První z pří­bě­hů je Benátčané a dra­ho­ka­my z hory Kudrum. Příběh vyprá­ví o dobách,... Read more »

Útěk za láskou - kniha

Emma sedí nor­mál­ně ve ško­le – je v matu­rit­ním roč­ní­ku – když tu najed­nou do tří­dy vtrh­ne dvou­me­t­ro­vý čer­noch Billy a začne jí nesmlou­va­vě dávat veš­ke­ré její věci do taš­ky, při­čemž... Read more »

Gustík Smutník a kradač lidí - kniha

Gustík Smutník je malý kluk, kte­rý žije ve stra­ši­del­ném čer­ném domě a jeho sou­se­dé ho pova­žu­jí za nej­ne­šťast­něj­ší­ho chlap­ce na svě­tě. Nikdo se s ním nepřá­te­lí, nikdo necho­dí na návště­vu, pros­tě... Read more »

Titeuf - Má mě ráda? - kniha

Titeuf je už vět­ší kluk, kte­rý cho­dí do ško­ly, má malou sestřič­ku a zají­má se o hol­ky, ty však o jeho oso­bu vůbec. Jednou ráno se mu zdá pří­šer­ný sen – sta­ne... Read more »

Malý princ - Malý princ a Hadova planeta

Malý princ se i s Liškou vrá­til z dal­ší výpra­vy, kde musel čelit dal­ším pře­káž­kám, kte­ré mu při­pra­vil Had, ale vymo­ta­li se z toho a Malý princ poslal své milo­va­né Růži o tom všem dopis.... Read more »

Lumpík zachraňuje - kniha

Lumpík je roz­to­mi­lé malič­ké ště­ňát­ko, kte­ré žije se svou mamin­kou Daisy u Honzíkových pra­ro­di­čů. Honzík je malý kluk, kte­rý cho­dí sice do ško­ly, ale je vel­mi nepo­řád­ný a dá se říct,... Read more »

Doktor Proktor a vana času - audiokniha

Doktor Proktor pod­ni­kl výpra­vu na svém zvlášt­ním moto­cy­klu, se kte­rým se vydal do Paříže, aby našel svo­ji lás­ku, ženu své­ho živo­ta, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím cho­dí do ško­la,... Read more »

Rošťák Bertík - Tesákyyy! - kniha - recenze - 100 %

Alan MacDonald napsal sérii o jed­nom zvlášt­ník klu­ko­vi – Bertík. V této kni­ze najde­me tři pří­běhy. Hned ten prv­ní se jme­nu­je stej­ně jako podti­tul v názvu. Bertík začne pode­zí­rat škol­ní­ka z jeho ško­ly... Read more »

Ustrašené kotě - kniha - recenze - 100 %

Pohádková kni­ha Ustrašené kotě je dal­ší z titu­lů od zná­mé ang­lic­ké spi­so­va­tel­ky Holly Webb, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na ten­to žánr a vždy vyprá­ví pří­běh, kde je hlav­ním hrdi­nou zví­řát­ko. Hlavní lid­skou... Read more »

Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %

Harry je malé ště­ně, kte­ré muse­la jeho maji­tel­ka, malá hol­čič­ka Bětka, dát do útul­ku, pro­to­že se stě­ho­va­la s rodi­či pryč a neby­lo mož­né vzít pej­ska sebou. Byla z toho straš­ně smut­ná, ale... Read more »
Stránka načtena za 3,53846 s | počet dotazů: 198 | paměť: 47492 KB. | 20.07.2024 - 04:47:53