Kritiky.cz > Recenze knih > Samuel Bjørk: V lese visí anděl

Samuel Bjørk: V lese visí anděl

v lese visí anděl
v lese visí anděl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V lese visí anděl je detek­tiv­ka a hned prv­ní věta pro­zra­dí, že pří­běh píše opět chlad­ný sever. „Na porod­ním sále v  høne­fosské nemoc­ni­ci v  okre­se Ringerike se 28. srp­na 2006 naro­di­la hol­čič­ka. Její mat­ka Katarina Olsenová, pět­a­dva­ce­ti­le­tá uči­tel­ka v mateř­ské ško­le, trpě­la hemo­fi­lií a zemře­la při poro­du.“

Několik dějo­vých rovin se navzá­jem pro­plé­tá a je těž­ké zjis­tit, kte­rá z nich je nos­ná a kte­rá ved­lej­ší. První tře­ti­na kni­hy neú­nav­ně při­ná­ší nové a nové posta­vy a pří­běhy. V tom sta­tic­kém popi­su se čte­nář může ze začát­ku ztrá­cet. Jen jed­no je jas­né. V Norsku řádí séri­o­vý vrah! A jeho obě­tí jsou malé hol­čič­ky. Případu se ujme Holger Munch a při­zve si k němu býva­lou kole­gy­ni, Miu Krügerovou. „Cítila se najed­nou tak una­ve­ná, zesláb­lá. Vždycky býva­la tak sebe­jis­tá a klid­ná. Sáhla do kapsy, ale žád­né léky nena­hma­ta­la. Vlastně si ani žád­né brát nechtě­la, ne teď, když je tu Holger Munch, ale bylo by to fajn, a sklen­ka by taky neuško­di­la.“ Mia se k poli­cii vrá­tit nechce, ale tou­ha pomá­hat pře­vlád­ne a Mia se sta­ne na pře­chod­nou dobu opět sou­čás­tí vyšet­řo­va­cí­ho týmu. Celou dobu ale sly­ší svá­di­vé volá­ní své zemře­né sest­ry. „Pojď, Mio, pojď.“ Kterou ces­tu si zvo­lit, když neby­tí nabí­zí náruč plnou zapo­mně­ní a svět kolem při­ná­ší pře­de­vším vzpo­mín­ky a bolest.

Mašinerie poli­cej­ní­ho sou­ko­lí se roz­tá­čí dle pra­vi­del, ale někdo je pořád o kou­sek před nimi. Z počá­teč­ní­ho cha­o­su se vyno­ří pří­běh, kte­rý nabí­rá na tem­pu a na obrát­kách, jak se na správ­nou detek­tiv­ku pat­ří. Čtenář se stá­vá sou­čás­tí děje, chvě­je se stra­chem a nedo­čka­vos­tí, jak to všech­no dopad­ne. Kolik malých děv­čá­tek musí ješ­tě zemřít, než bude pacha­tel dopa­den?

Mia, Marion, Miriam… kte­rá je kte­rá? Munchova kole­gy­ně, dce­ra a vnuč­ka. Která z nich je ohro­že­na? Nejvíce nás zra­ní, když nám někdo bere to, co nej­ví­ce milu­je­me. Zraňující obsa­hy neklouza­jí po povrchu, ale jdou do hloub­ky. Když se blíz­ko pro­chá­zí smrt, nejsou žád­né dob­ré kon­ce. Na pat­ře pak zůstá­vá hoř­ká pachuť stra­chu a tou­hy nevě­dět.

Autor se pohy­bu­je v hra­ni­cích žán­ru a posky­tu­je tak téměř beze zbyt­ku všech­no, co má správ­ný kri­mi pří­běh obsa­ho­vat. Rušivým prv­kem může být pří­liš širo­ký záběr vyprá­vě­ní, kte­rý může čte­ná­ře zmást, či odra­dit.

[i] Samuel Bjørk je pseu­do­nym nor­ské­ho spi­so­va­te­le, dra­ma­ti­ka, zpě­vá­ka a skla­da­te­le (vlast­ním jmé­nem Frode Sander Øien). Øien vytvo­řil svou prv­ní hru ve věku jeden­a­dva­ce­ti let a od té doby napsal dva romá­ny, vydal šest alb, napsal pět her a pře­lo­žil Shakespeara, to vše v rod­ném Norsku. V sou­čas­né době žije a pra­cu­je v Oslu.

Délka:                                 14 hodin 46 minut
Autor:                                  Samuel Bjørk
Interpret:                           Petra Špalková
Kategorie:                          Detektivky, thrille­ry
Vydavatel:                          Plus
Kniha ke kou­pi na:          http://audioteka.com/cz/

audiotéka

[i] http://www.penguin.com/author/samuel-bjork/259693


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59287 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71653 KB. | 13.07.2024 - 14:45:44