Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Electric Bogaloo – jak dobře znáte osmdesátky?

Electric Bogaloo – jak dobře znáte osmdesátky?

Photo © Ascot Elite Home Entertainment
Photo © Ascot Elite Home Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Vyrůstali jste na fil­mech z kopí­ro­va­ných video­ka­zet? Milovali jste nin­jov­ská béč­ka, akč­ní fil­my s Chuckem Norrisem, Van Dammem a dal­ší­mi? Pokud bylo vaší odpo­vě­dí 2x ANO, pak si roz­hod­ně pojď­te zatan­čit elek­tric­ké boga­loo! A pokud vás tahle doba minu­la, nech­te si v tomhle doku­men­tu odha­lit tajem­ství, proč vaši star­ší kama­rá­di tak lás­ky­pl­ně vyprá­ví o nekou­ka­tel­ných béč­kách z osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých let.

HVĚZDA VEČÍRKŮ
Režisér Mark Hartley je v obo­ru béč­ko­vé kine­ma­to­gra­fie sku­teč­ným znal­cem. Už v roce 2016 jsem totiž v pod­cas­tu Filmfanatic ON AIR #003 dopo­ru­čo­val jeho doku­ment Kam se hra­be Hollywood a také tady je mé dopo­ru­če­ní doslo­va MAXIMÁLNÍ! Elektrické boga­loo vám totiž roz­ší­ří zna­los­ti v obo­ru fil­mo­vé his­to­rie – prav­da, vět­ši­nou té bra­ko­vé – ale pře­de­vším vám dodá spous­tu skvě­lých his­to­rek, se kte­rý­mi bude­te na všech večí­r­cích za hvězdu!

BRATRANCI V TRIKU
Film se zamě­řu­je pře­de­vším na obdo­bí, kdy stu­diu Cannon šéfo­va­li bra­tran­ci Menahem Golan a Yoram Globus. Američtí při­stě­ho­val­ci izra­el­ské­ho půvo­du bez nad­sáz­ky změ­ni­li způ­sob, jakým se vyrá­bí a pro­du­ku­jí fil­my. Ať už k lep­ší­mu, nebo k hor­ší­mu. Neváhali se totiž dobý­vat na holly­wo­od­ské večír­ky pod faleš­ný­mi zámin­ka­mi, pro­dá­vat své fil­my jen na zákla­dě pla­ká­tu nebo pře­plá­cet uva­da­jí­cí hvězdy, čímž zve­da­li nákla­dy áčko­vým stu­di­ím. Ta totiž muse­la pod­mín­ky bra­ko­vé pro­duk­ce logic­ky dorov­ná­vat. “Když pro mě může poslat limu­zí­nu Cannon, proč nemů­že­te vy?”

Nedostatkem doku­men­tu je snad jen neú­čast zmí­ně­né­ho dua Golan-Globus, kte­ré se dle svých nej­lep­ších zvyk­los­tí roz­hod­lo nato­čit vlast­ní doku­ment na tohle téma – a vytřís­kat z něj něja­ký kapi­tál. Jinak je ale Electrické boga­loo plné skvě­lých oka­mži­ků. Poznejte tedy, díky komu spat­ři­ly svět­lo svě­ta legen­dár­ní kous­ky s Chuckem Norrisem, kdo dotá­hl Jean-Claude Van Dammea na vrchol nebo kdo stál za nin­ja mánií.

Pokud se chce­te zasvě­ce­ně bavit o pop­kul­tu­ře a este­ti­ce osm­de­sá­tých let, musí­te zkrát­ka znát pří­běh stu­dia Cannon. Právě tihle chláp­ci totiž vymys­le­li Amerického nin­ju a dal­ší skvos­ty. A jest­li toho nášu­pu nebu­de­te mít po sko­ro dvou hodi­nách dost, Přetočte to!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75890 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72204 KB. | 21.02.2024 - 09:11:20