Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > When Evil Lurks – argentinský steak na hnilobě

When Evil Lurks – argentinský steak na hnilobě

Photo © Shudder
Photo © Shudder
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to tepr­ve nedáv­no, co Filmfanatic do své­ho zla­té­ho fon­du zařa­dil legen­dár­ní Věc a už tu zase máme horor, kte­rý oslo­ví pře­de­vším milov­ní­ky nechut­ných tri­ků. A od Antarktidy, kde se ode­hrá­vá Věc, to nebu­de zase tak dale­ko. Cosi shni­lé­ho je totiž ve stá­tě argen­tin­ském.

Dva bra­t­ry pro­bu­dí na jejich odleh­lé far­mě noč­ní střel­ba. Ráno najdou na jejím mís­tě tor­zo lid­ské­ho těla a v odleh­lé cha­tr­či i muže, skr­ze kte­ré­ho má na zemi sestou­pit čis­té zlo. Projevuje totiž znám­ky posed­los­ti, tak­že je potře­ba se ho zba­vit. Aby se hni­lo­ba nemoh­la šířit.

HOROROVÝ TALENT
Argentina neda­la svě­tu pou­ze Maradonu nebo Messiho, ale i dal­ší talen­ty. Mezi ty fil­mař­ské roz­hod­ně pat­ří reži­sér Demián Rugna, kte­rý mě před lety zau­jal svo­jí horo­ro­vou prvo­ti­nou Aterrados. Už tady se pro­je­vi­la jeho záli­ba v krva­vých výje­vech a nechut­ných tri­cích, jež dáva­jí vzpo­me­nout na zla­té časy prak­tic­kých efek­tů. Tohle už zkrát­ka nikdy nedo­sta­ne­te v main­stre­a­mo­vých ame­ric­kých horo­rech, kte­ré jsou spou­ta­né ratingem MPAA.

ARGENTINSKÉ TANGO
Krom tri­ků je ale vta­hu­jí­cí také pří­běh. Znovu hod­ně netra­dič­ní, nebo při­nejmen­ším pod­stat­ně jiný, než jsme z podob­ných žánro­vek zvyklí. Posedlost démo­nem se totiž šíří jako cho­ro­ba podob­ná hni­lo­bě. Úvodní cca půl­ho­di­na je to nej­lep­ší, co jsem za posled­ní dobu v horo­ro­vém žán­ru viděl a doko­na­le vás navna­dí na zby­tek fil­mu. Tam ale musí­te při­stou­pit na argen­tin­skou hru a občas při­vřít oko nad pří­liš­nou tea­tra­li­tou postav, nebo nelo­gič­nos­tí jejich cho­vá­ní. Ale nejde o nic, co by se v rám­ci fik­tiv­ní­ho horo­ro­vé­ho svě­ta neda­lo při­jmout.

Tempo totiž film nád­her­ně roz­jíž­dí a postup­ně gra­du­je. Od pozvol­né­ho mys­te­ri­óz­ní­ho začát­ku, až po krva­vé zúčto­vá­ní. Pokud tedy sto­jí­te o netra­dič­ní horo­ro­vý záži­tek plný bru­tál­ních výje­vů a nechut­ných tri­ků, tohle je za rok 2023 jeden z nej­lep­ších zástup­ců žán­ru. Netradiční, odváž­ný a svě­že ori­gi­nál­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75573 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71739 KB. | 28.02.2024 - 11:27:23