Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1965 byl ve Velké Británii uveden film „Thunderball“

V tento den roku 1965 byl ve Velké Británii uveden film „Thunderball“

Photo © United Artists Corporation
Photo © United Artists Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film „Thunderball“, původ­ně zamýš­le­ný jako prv­ní film o Jamesi Bondovi, byl stře­dem práv­ních spo­rů, kte­ré zača­ly v roce 1961 a trva­ly až do roku 2006. Bývalí spo­lu­pra­cov­ní­ci Iana Fleminga Kevin McClory a Jack Whittingham zaža­lo­va­li Fleminga krát­ce po vydá­ní romá­nu „Thunderball“ v roce 1961 s tvr­ze­ním, že vychá­zel ze scé­ná­ře, kte­rý tro­ji­ce před­tím napsa­la v rám­ci neú­spěš­né­ho fil­mo­vé­ho pře­ve­de­ní Jamese Bonda. Žaloba byla urov­ná­na mimosoud­ně; McClorymu zůsta­la urči­tá prá­va na zfil­mo­vá­ní pří­bě­hu, záplet­ky a postav romá­nu. V té době už byl Bond kasov­ně úspěš­ný a pro­du­cen­ti série Albert Broccoli a Harry Saltzman se obá­va­li kon­ku­renč­ní­ho McCloryho fil­mu, kte­rý by se vymy­kal jejich kon­t­ro­le; sou­hla­si­li s tím, aby McClory zís­kal pro­du­cent­ský kre­dit na fil­mo­vý Thunderball, kde by byli výkon­ný­mi pro­du­cen­ty.

Později, v roce 1964, se pro­du­cen­ti spo­leč­nos­ti Eon Broccoli a Saltzman dohod­li s McClorym na fil­mo­vém zpra­co­vá­ní romá­nu; film byl pro­pa­go­ván jako „Ian Fleming’s „Thunderball“ “. Vedle ofi­ci­ál­ních titul­ků scé­náris­tů Richarda Maibauma a Johna Hopkinse je však scé­nář ozna­čen také jako „pod­le původ­ní­ho scé­ná­ře Jacka Whittinghama“ a jako „pod­le původ­ní­ho pří­bě­hu Kevina McCloryho, Jacka Whittinghama a Iana Fleminga“. Román byl dopo­sud dva­krát fil­mo­vě adap­to­ván; ve fil­mu „Nikdy neří­kej nikdy“ z roku 1983, kte­rý pro­du­ko­val Jack Schwartzman, se v roli Jamese Bonda obje­vil Sean Connery, ale nejed­ná se o pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Eon.

Původní Broccoliho vol­bou pro roli Domino Dervalové byla Julie Christie po jejím výko­nu ve fil­mu „Billy Lhář“ v roce 1963. Po osob­ním setká­ní s ní však byl zkla­mán a obrá­til svou pozor­nost k Raquel Welch poté, co ji viděl na obál­ce říj­no­vé­ho čís­la časo­pi­su Life z roku 1964. Welchovou však mís­to toho najal Richard Zanuck ze spo­leč­nos­ti 20th Century Fox, aby se obje­vi­la ve fil­mu „Fantastická ces­ta“ (1966). Faye Dunawayová byla pro tuto roli také zva­žo­vá­na a byla blíz­ko pod­pi­su smlou­vy. Saltzman a Broccoli vyzkou­še­li roz­sáh­lý seznam rela­tiv­ně nezná­mých evrop­ských here­ček a mode­lek, včet­ně býva­lé Miss Itálie Marie Grazie Buccelly, Yvonne Monlaur z horo­rů stu­dia Hammer a Glorie Paul. Nakonec byla obsa­ze­na býva­lá Miss Francie Claudine Auger a scé­nář byl pře­psán tak, aby její posta­va byla fran­couz­ská, niko­li ital­ská, ačko­li její repli­ky ve finál­ním stři­hu dabo­va­la Nikki van der Zyl, kte­rá namlu­vi­la něko­lik před­cho­zích Bond girls. Přesto ji reži­sér Young obsa­dil ješ­tě jed­nou do své­ho dal­ší­ho fil­mu Trojitý kříž (1966). Jedna z here­ček, kte­ré se o roli Domino pokou­še­ly, Luciana Paluzzi, poz­dě­ji při­ja­la roli zrza­vé fem­me fata­le vra­žed­ky­ně Fiony Kelly, kte­rá měla být pod­le původ­ních Maibaumových před­stav Irka. Příjmení bylo změ­ně­no na Volpe v koor­di­na­ci s národ­nos­tí Paluzziové.

Film byl mimo­řád­ně úspěš­ný: jeho celo­svě­to­vé trž­by ve výši 141,2 mili­o­nu dola­rů pře­ko­na­ly nejen trž­by všech jeho před­chůd­ců, ale i všech pěti násle­du­jí­cích bon­do­vek. „Thunderball“ je finanč­ně nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem série v Severní Americe, pokud se zohled­ní infla­ce cen vstu­pe­nek. V roce 1966 zís­kal John Stears Oscara za nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty a BAFTA nomi­no­va­la na cenu scé­no­gra­fa Kena Adama.

Zdroj: Wikipedia


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,72771 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72276 KB. | 18.04.2024 - 06:23:28