Kritiky.cz > Speciály > Univerzální voják: Sci-fi akční klasika z roku 1992 s Jeanem-Claudem Van Dammem a Dolphem Lundgrenem

Univerzální voják: Sci-fi akční klasika z roku 1992 s Jeanem-Claudem Van Dammem a Dolphem Lundgrenem

Photo © Columbia TriStar Films
Photo © Columbia TriStar Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Univerzální voják je ame­ric­ký vojen­ský akč­ní sci-fi film z roku 1992, kte­rý reží­ro­val Roland Emmerich, pro­du­ko­va­li Allen Shapiro, Craig Baumgarten a Joel B. Michaels a scé­nář napsa­li Richard Rothstein, Christopher Leitch a Dean Devlin. Film vyprá­ví pří­běh Luca Deverauxe (Jean-Claude Van Damme), býva­lé­ho vojá­ka ame­ric­ké armá­dy, kte­rý byl zabit ve viet­nam­ské vál­ce v roce 1969 a vrá­til se k živo­tu na zákla­dě taj­né­ho vojen­ské­ho pro­jek­tu nazva­né­ho pro­gram „Univerzální voják“. Dozvídá se však o své minu­los­ti, ačko­li mu byla vyma­zá­na paměť, a utí­ká po boku mla­dé tele­viz­ní novi­nář­ky (Ally Walker). Cestou se musí vypo­řá­dat s návra­tem své­ho úhlav­ní­ho nepří­te­le, ser­žan­ta Andrewa Scotta (Dolph Lundgren), kte­rý ve viet­nam­ské vál­ce ztra­til zdra­vý rozum a stal se z něj psy­cho­tic­ký mega­lo­man, kte­rý ho hod­lá zabít a vést Univerzální vojá­ky.

Film Univerzální voják byl uve­den do kin spo­leč­nos­tí TriStar Pictures 10. čer­ven­ce 1992. Film má sto­páž 35 hod­no­ce­ní na Rotten Tomatoes a celo­svě­to­vě vydě­lal 95 mili­o­nů dola­rů opro­ti roz­počtu 23 mili­o­nů dola­rů a dal vznik­nout sérii fil­mů: diva­del­ní­mu pokra­čo­vá­ní Univerzální voják: Universal Soldier: The Return, alter­na­tiv­ní direct-to-video pokra­čo­vá­ní Universal Soldier: Regenerace, samo­stat­ný direct-to-video film Univerzální voják:

Jednalo se o prv­ní fil­mo­vou spo­lu­prá­ci Van Damma a Lundgrena na fil­mo­vém plát­ně, kte­ří spo­lu poz­dě­ji pra­co­va­li ve fil­mech The Expendables 2 a Black Water a namlu­vi­li své role ve fil­mu Mimoni 2: Padouch při­chá­zí.

Děj

V roce 1969 zajiš­ťu­je tým ame­ric­ké armá­dy ves­ni­ci pro­ti sever viet­nam­ským silám. Luc Deveraux obje­ví čle­ny své jed­not­ky a ves­ni­ča­ny zavraž­dě­né. Deverauxův ser­žant Andrew Scott zeší­lel, vyro­bil si náhr­del­ník z uříz­nu­tých uší a drží mla­dý pár jako rukojmí. Deveraux se sna­ží domlu­vit Scottovi, ten muže popra­ví a naří­dí Deverauxovi, aby zastře­lil dív­ku na důkaz své loa­ja­li­ty. Deveraux odmít­ne a Scott dív­ku zabi­je gra­ná­tem. Poté, co se navzá­jem zastře­lí, jsou Deverauxova a Scottova těla nale­ze­na dru­hým oddí­lem a kry­o­ge­nic­ky zmra­že­na, jejich zmi­ze­ní je kla­si­fi­ko­vá­no jako „pohře­šo­vá­ní v akci“.

Těla Deverauxe a Scotta jsou spo­lu s dal­ší­mi po dese­ti­le­tích oži­ve­na a vybrá­na do pro­gra­mu „Univerzální voják“ (UniSol), elit­ní pro­ti­te­ro­ris­tic­ké jed­not­ky. Je jim podá­no ner­vo­vé sérum, kte­ré udr­žu­je jejich mysl vní­ma­vou a potla­ču­je jejich vzpo­mín­ky na minu­lost. Jejich sku­pi­na je vyslá­na k Hooverově pře­hra­dě, aby vyře­ši­la situ­a­ci s rukojmí­mi. Tým pro­ká­že pro­ti tero­ris­tům svůj vyni­ka­jí­cí výcvik a fyzic­ké schop­nos­ti, napří­klad když UniSol GR76 odo­lá střel­bě z puš­ky na krát­kou vzdá­le­nost. Deverauxovi se vrá­tí vzpo­mín­ky z jeho před­cho­zí­ho živo­ta, když spat­ří dva rukojmí, kte­ří se podo­ba­jí viet­nam­ským ves­ni­ča­nům. Deveraux neu­po­slech­ne pří­ka­zy řídí­cí­ho týmu a pře­sta­ne rea­go­vat.

V mobil­ním veli­tel­ském cen­t­ru se uká­že, že UniSoly jsou gene­tic­ky vylep­še­ní vojá­ci se zvý­še­ný­mi samo­lé­čeb­ný­mi schop­nost­mi a vyni­ka­jí­cí silou, ale pře­hře­jí se a vypnou. Kvůli této záva­dě Woodward, jeden z tech­ni­ků pro­jek­tu, navr­hu­je Deverauxe z týmu odvo­lat, ale veli­tel UniSolů plu­kov­ník Perry to odmí­tá. Televizní novi­nář­ka Veronica Robertsová, kte­rá byla vyho­ze­na při repor­tá­ži o inci­den­tu na Hooverově pře­hra­dě, se sna­ží zís­kat repor­táž o pro­jek­tu UniSol, aby zís­ka­la zpět své mís­to. Robertsová se s kame­ra­ma­nem vplí­ží na základ­nu a obje­ví GR76 pono­ře­né­ho v ledu, kte­rý je navzdo­ry obvykle smr­tel­ným zra­ně­ním stá­le naži­vu.

Když je Robertsová obje­ve­na, Deveraux a Scott dosta­nou roz­kaz zajmout ji živou nebo mrt­vou. Utíká do auta své­ho kame­ra­ma­na, ale ti hava­ru­jí. Scott kame­ra­ma­na pro­ti roz­ka­zu chlad­no­krev­ně zavraž­dí. Deveraux Robertsovou zachrá­ní a spo­leč­ně unik­nou ve vozi­dle UniSol. Plukovník Perry v zájmu ochra­ny pro­gra­mu vyšle zbý­va­jí­cí UniSoly, aby Deverauxovou a Robertsovou našli.

Deverauxová a Robertsová prcha­jí do mote­lu, kde Robertsová zjis­tí, že na ni byla hode­na vraž­da kame­ra­ma­na. Deverauxová zko­la­bu­je z pře­hřá­tí a musí si dát ledo­vou kou­pel. UniSolové motel zce­la zni­čí, ale Deverauxová a Roberts se scho­va­jí v poste­li, dokud neo­de­jdou. Dvojice prchá v ukra­de­ném autě na ben­zi­no­vou pum­pu, kde Deveraux nechá Robertsovi vyjmout z nohy sle­do­va­cí zaří­ze­ní. Nastraží past, a když UniSolové při­je­dou, ben­zín­ka vybuch­ne. Plukovník Perry dosta­ne roz­kaz misi ukon­čit, ale Scottovo šílen­ství se vrá­tí a zabi­je Perryho a všech­ny dok­to­ry kro­mě dvou. Deveraux a Roberts se vplí­ží do auto­bu­su veli­tel­ské­ho cen­t­ra a ukrad­nou doku­men­ty UniSol. Scott naří­dí zbyt­ku bez­myš­len­ko­vi­tě posluš­né­ho týmu UniSol, aby Deverauxe a Robertse zabil.

Pomocí infor­ma­cí z ukra­de­ných doku­men­tů se Roberts spo­jí s dok­to­rem Christopherem Gregorem. Gregor je infor­mu­je, že pro­jekt UniSol byl zahá­jen v 60. letech minu­lé­ho sto­le­tí s cílem vyvi­nout doko­na­lé­ho vojá­ka. Přestože se jim poda­ři­lo oži­vit mrt­vé lidi, nedo­ká­za­li pře­ko­nat potře­bu chla­ze­ní těla. Dalším závaž­ným pro­blé­mem je, že vzpo­mín­ky na posled­ní oka­mži­ky živo­ta jsou znač­ně zesí­le­né; Scott se domní­vá, že je stá­le ve Vietnamu a boju­je pro­ti povstal­cům. Když Deveraux a Roberts opus­tí léka­řův dům, zatkne je poli­cie. Scott a GR76 pře­pad­nou poli­cej­ní kon­voj. Po honič­ce sje­dou poli­cej­ní auto­bus i nákla­ďák UniSol z úte­su a explo­du­jí, při­čemž GR76 zahy­ne. Deveraux a Roberts se vyda­jí na Deverauxovu rodin­nou far­mu v Louisianě.

Po setká­ní Deverauxe s rodi­či se obje­ví Scott a vez­me rodi­nu i Robertse jako rukojmí. Scottovo pou­ží­vá­ní posi­lo­va­čů sva­lů mu umož­ňu­je nemi­lo­srd­ně Deverauxe mlá­tit. Robertsovi se poda­ří uprch­nout, jen aby byl zdán­li­vě zabit gra­ná­tem, kte­rý Scott hodil. Deveraux se zmoc­ní sva­lo­vých posi­lo­va­čů, kte­ré Scott pou­žil, a sám si je vstřík­ne. Nyní je vyrov­na­ným sou­pe­řem, Deveraux nabod­ne Scotta na hro­ty sklí­ze­cí mlá­tič­ky a akti­vu­je ji, čímž Scotta roz­tr­há na kusy. Robertsová, kte­rá výbuch pře­ži­la, obe­jme Deverauxe, kte­rý jí poté řek­ne, že Scott je „někde poblíž“.

Obsazení

 • Jean-Claude Van Damme jako Luc Deveraux
 • Dolph Lundgren jako Andrew Scott
 • Ally Walker jako Veronica Robertsová
 • Ed O’Ross jako plu­kov­ník Perry
 • Leon Rippy jako Woodward
 • Tico Wells jako Garth
 • Ralf Moeller jako GR76 (uve­den jako Ralph Moeller)
 • Robert Trebor jako maji­tel mote­lu
 • Gene Davis jako poru­čík
 • Drew Snyder jako Charles
 • Jerry Orbach jako dr. Gregor

Produkce

V úno­ru 1990 byl k režii najat Andrew Davis, kte­rý se podí­lel i na scé­ná­ři. Později ho nahra­dil Roland Emmerich, kte­rý při­bral své­ho tvůr­čí­ho part­ne­ra Deana Devlina, aby pře­psal někte­ré aspek­ty scé­ná­ře.

První natá­če­ní zača­lo v srpnu 1991. Společnost Carolco, kte­rá film pro­du­ko­va­la, měla finanč­ní potí­že a dou­fa­la, že kasov­ní zisk fil­mu ji udr­ží nad vodou.

Premiéra

Marketing

Na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1992 se Van Damme a Lundgren dosta­li do slov­ní potyč­ky, kte­rá málem pře­rost­la ve fyzic­kou, když do sebe oba muži str­či­li, ale nako­nec byli oddě­le­ni. Lundgren na svých webo­vých strán­kách potvr­dil, že šlo pou­ze o reklam­ní trik na pod­po­ru fil­mu. Jednalo se o posled­ní film, ve kte­rém byl pou­žit více­ka­ná­lo­vý for­mát pro­sto­ro­vé­ho zvu­ku Cinema Digital Sound.

Alternativní konec

Vydání DVD Special Edition obsa­hu­je alter­na­tiv­ní konec, kte­rý začí­ná krát­ce poté, co Scott vez­me Deverauxovu rodi­nu a Robertse jako rukojmí. Když Deveraux popad­ne v kuchy­ni bro­kov­ni­ci, ote­vřou se vcho­do­vé dve­ře a on spat­ří ve dve­řích svou mat­ku, než ji Scott zastře­lí. V závě­reč­ném sou­bo­ji mezi Deverauxem a Scottem Deveraux nepo­u­ži­je Scottovy posi­lo­va­če sva­lů. Krátce poté, co Scotta roz­dr­tí k smr­ti, je Deveraux zastře­len svým otcem, než se obje­ví Dr. Christopher Gregor a jeho muži.

Gregor vysvět­lí, že Deverauxe vyu­žil k tomu, aby Scotta i jeho pola­pil, a že Deveraux byd­lel u lidí, kte­ří se vydá­va­li za jeho rodi­če. Poté nechá své muže Deverauxe zastře­lit, ale než Deveraux zemře, dora­zí poli­cie a Robertsův zpra­vo­daj­ský štáb. Zpravodajský štáb poli­je Deverauxe hasi­cím pří­stro­jem, aby ho sta­bi­li­zo­val, zatím­co dok­tor Gregor a jeho muži jsou zatče­ni. Robertsová dosta­ne mik­ro­fon, aby o zatče­ní infor­mo­va­la, ale během vysí­lá­ní ztra­tí veš­ke­rý klid a upus­tí mik­ro­fon, aby Deverauxe utě­ši­la.

O něko­lik dní poz­dě­ji se Deveraux zno­vu setká­vá se svý­mi sku­teč­ný­mi rodi­či. Film kon­čí smu­teč­ní řečí, kte­rou vyprá­ví Robertsová, kte­rá vysvět­lu­je, že Deveraux před smr­tí při­ro­ze­nou smr­tí odmí­tl všech­ny léky pro­dlu­žu­jí­cí život.

Recepce

Box office

Univerzální voják byl uve­den do kin 10. čer­ven­ce 1992, kde vydě­lal 10 057 084 dola­rů z 1916 kin s prů­mě­rem 5 249 dola­rů na jed­no pro­mí­ta­cí plát­no. Otevřel a dosá­hl vrcho­lu na dru­hém mís­tě, za fil­mem A League of Their Own o dru­hém víken­du. V USA a Kanadě vydě­lal 36 299 898 dola­rů a mezi­ná­rod­ně 59 mili­o­nů dola­rů (44 mili­o­nů dola­rů pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti TriStar), celo­svě­to­vě tedy 95 mili­o­nů dola­rů.

Kritické ohlasy

Mainstreamová kri­ti­ka film odmít­la jako klon Terminátora 2 nebo jako typic­ký bez­du­chý akč­ní film. Na strán­kách agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes je 34 % z 35 recen­zí kri­ti­ků klad­ných, s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 4,5/10. Na webu panu­je sho­da: „Univerzální voják spo­ju­je dvo­ji­ci akč­ních vete­rá­nů za poten­ci­ál­ně zají­ma­vou pre­mi­sou, ale na tom­to bojiš­ti zábav­ná hod­no­ta do znač­né míry chy­bí.“ Metacritic, kte­rý pou­ží­vá váže­ný prů­měr, při­dě­lil fil­mu na zákla­dě 15 kri­ti­ků skó­re 35 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně nepří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „B“ na stup­ni­ci od A do F.

Drew Taylor z IndieWire v retrospek­tiv­ní recen­zi uve­dl: „Film je vel­mi dob­rý: „Tenhle film vlád­ne. Představení dvo­ji­ce Emmerich/Devlin, ten­to vyso­ce kon­cepč­ní, střed­ně roz­počto­vě nároč­ný akč­ní sci-fi film je buja­rou smě­si­cí klišé, kte­rá něja­kým způ­so­bem doká­že být okouz­lu­jí­cí, zábav­nou, čas­to pozi­tiv­ně napí­na­vou béč­ko­vou lahůd­kou.“

Další média

Komiksy

NOW Comics vydal na moti­vy fil­mu tří­díl­nou komik­so­vou mini­sé­rii, kte­rá vychá­ze­la od září do lis­to­pa­du 1992. Autorem adap­ta­ce je Clint McElroy.

Videoherní

Při kon­ver­zi video­hry Turrican 2 pro kon­zo­li Sega Genesis se vyda­va­tel Accolade roz­ho­dl vydě­lat na hum­bu­ku kolem fil­mu a hru pře­zna­čit na tie-in. Úrovně s vesmír­nou lodí z původ­ní hry byly nahra­ze­ny „plo­ši­nov­ko­vý­mi“ úrov­ně­mi zasa­ze­ný­mi do džun­gle a spri­te hrá­če a někte­rých nepřá­tel byl změ­něn tak, aby vypa­dal více lid­sky. Výsledný pro­dukt zís­kal vět­ši­nou nega­tiv­ní recen­ze ve srov­ná­ní s kri­ti­kou oce­ňo­va­ným vydá­ním pro domá­cí počí­ta­če. Byla vydá­na také ver­ze hry pro Game Boy, zatím­co port pro Super Nintendo Entertainment System byl vyvi­nut, ale nikdy nebyl vydán.

Franchise

Sequels

Dvě pří­má tele­viz­ní pokra­čo­vá­ní, Universal Soldier II: Brothers in Arms a Universal Soldier III: Unfinished Business byly vydá­ny v roce 1998, s Matt Battaglia obsa­zen jako titul­ní posta­va. V kinech se obje­vi­lo pokra­čo­vá­ní Universal Soldier: V roce 1999 bylo do kin uve­de­no pokra­čo­vá­ní Univerzální voják: Zpět v akci (kte­ré igno­ru­je obě tele­viz­ní pokra­čo­vá­ní), v němž si roli zopa­ko­val Van Damme a do dal­ší role byl obsa­zen Michael Jai White, a alter­na­tiv­ní pokra­čo­vá­ní Univerzální voják - Univerzální voják III: Znovuzrození  a Univerzální voják 4: Odplata

Reboot

V říj­nu 2018 byl při­pra­vo­ván rebo­ot, jehož scé­nář měl napsat Richard Wenk a kte­rý se bude sou­stře­dit na jed­no­ho vzkří­še­né­ho vojá­ka.

Televizní seriál

V říj­nu 2011 měl spi­so­va­tel Damien Kindler napsat stej­no­jmen­ný tele­viz­ní seri­ál pro spo­leč­nost FremantleMedia North America a k pro­jek­tu se při­po­ji­li pro­du­cen­ti původ­ní­ho fil­mu Allen Shapiro a Craig Baumgarten.

Další seri­ál se měl natá­čet v roce 2018.


Zdroj: Anglická Wikipedie.


Podívejte se na hodnocení Univerzální voják na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11464 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72178 KB. | 24.02.2024 - 19:58:42