Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Equalizer: Denzel Washington v nekompromisním akčním dramatu plném akce a osobního dramatu

Equalizer: Denzel Washington v nekompromisním akčním dramatu plném akce a osobního dramatu

Photo © Sony Pictures Releasing France
Photo © Sony Pictures Releasing France
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © Sony Pictures Releasing France

Robert McCall (Denzel Washington) pra­cu­je jako pro­da­vač a sklad­ník v jed­né z pobo­ček Home Martu, hyper­mar­ke­tu s domá­cí­mi potře­ba­mi. Ne vždy však býval tak­to used­lým star­ším pánem. Robert v minu­los­ti půso­bil u vlád­ních infor­mač­ních slu­žeb jako špič­ko­vý agent, nicmé­ně po úmr­tí své ženy s pra­cí pro ovlá­du skon­čil, nara­fi­čil vlast­ní smrt a roz­ho­dl se začít zno­vu. Svojí minu­los­ti ovšem nemů­že utí­kat věč­ně. Když uvi­dí blíz­ké­ho v tís­ni, kte­ré­mu může pomo­ci, tak mu za pomo­ci svých schop­nos­tí pomů­že. Prostitutka Teri (Chloë Grace Moretz) je prá­vě jed­nou z tako­vých zná­mos­tí, kte­ré se Robert roz­hod­ne pomo­ci před násil­nic­kým pasá­kem. Když tak ovšem uči­ní, skon­čí pasák i čty­ři jeho dal­ší kum­pá­ni po smr­ti a do měs­ta při­jíž­dí nájem­ná síla Teddy (Marton Csokas), kte­rý má vyšet­řit kdo za eli­mi­na­cí pasá­ků sto­jí a odstra­nit ho z ces­ty. Robert se tak chtě nechtě dostá­vá do nebez­peč­né štva­ni­ce kde na jed­né stra­ně sto­jí rus­ká mafie a na stra­ně dru­hé zko­rum­po­va­ná poli­cie. Odsuď už ovšem není ces­ty zpět.

 

Srovnávat film se seri­á­lem nemá moc smy­sl. Jednak seri­ál moc lidí u nás nezná a jed­nak si film jede tak tro­chu to svo­je a seri­ál spí­še při­po­mí­ná téma­ty  postu­py, než že by z něj nějak zásad­ně vychá­zel. A to je para­dox­ně na něm to sym­pa­tic­ké. Equalizer se totiž nesna­ží moder­ni­zo­vat původ­ní lát­ku ani pře­vy­prá­vět ji tro­chu jinak, vypůj­ču­je si hlav­ní­ho hrdi­nu, pře­tvá­ří ho a před­vá­dí ho divá­kům v nesku­teč­ně atrak­tiv­ním bale­ní badass Denzela Washingtona, kte­rý vlád­ne dva a čtvrt hodi­ny dlou­hé­mu  akč­ňá­ku jak ze sta­ré ško­ly.

Photo © Sony Pictures Releasing France

Antoine Fuqua totiž nato­čil po loň­ském Pádu bílé­ho domu dal­ší reak­ce­mi lehce kon­tro­verz­ní sní­mek, kte­rý vyvo­lá­vá u vět­ši­ny fanouš­ků kla­sic­kých akč­ních vypa­lo­va­ček doslo­va až eufo­ric­ké reak­ce. Tím samo­zřej­mě nechci říci, čekej­te od Equalizera dru­hé Komando, to niko­liv. Tady se totiž pra­cu­je s pre­ciz­ním vrstve­ním a budo­vá­ním atmo­sfé­ry osob­ní­ho dra­ma­tu muže boju­jí­cí­ho s minu­los­tí a neod­vrat­nou blíz­kou budouc­nos­tí, kte­rá je naru­še­na pre­ciz­ní akcí, kte­rá akce­le­ru­je prá­vě ten­to pře­chod.  A prá­vě ona akce napl­no vyu­ží­vá poten­ci­ál erko­vé­ho ratingu, kte­rým se sní­mek hono­sí. Takže žád­né hek­to­li­t­ry digi­tál­ní krve, ale všech­no pěk­ně po sta­ru a uvě­ři­tel­ně.  A i když tu samot­né akce není na poměr­ně vel­ko­ry­sou sto­páž zase tolik, když už dojde na ono lámá­ní kon­če­tin a střel­bu na pohyb­li­vý terč, hned něko­lik momen­tů se vám na něja­kou dobu vry­je do pamě­ti.

Fakt, že Equalizer i přes svo­je sil­ně béč­ko­vé koře­ny díky své­mu zpra­co­vá­ní aspi­ru­je někam tro­chu jinam je z vel­ké míry také díky sil­né­mu audi­o­vi­zu­ál­ní­mu zpra­co­vá­ní. Výtečná kame­ra Mauroa Fioreho, kte­rá mís­ty zachá­zí až do pro akč­ní žánr nezvyk­lých arto­vých rovin, je na jed­né stra­ně, zatím­co pří­jem­ně půso­bi­vý až mís­ty hyp­no­tic­ký hudeb­ní dopro­vod Harryho Gregson-Williamse na stra­ně dru­hé. Když navíc ve výteč­ném finál­ním sou­bo­ji Gregon-Williams na chví­li pro­půj­čí pro­stor sklad­bě Vengeance od Zacka Hemseye, je nadob­ro vyhrá­no. Onen nasta­vo­va­ný kus po finá­le v Moskvě je sice tro­chu nad­by­teč­ný ale přes­to neu­bí­rá sním­ku pří­liš na krá­se.

Photo © Sony Pictures Releasing France

Pokud vám tak akce z ran­ku fil­mů jako Muž v ohni není úpl­ně cizí, roz­hod­ně po Equalizerovi sáh­ně­te. Něco podob­né­ho totiž v kinech zase dlou­ho neby­lo a dovo­lím si tvr­dit, že zase dlou­ho nebu­de. Antoine Fuqua totiž nato­čil pří­jem­ně old­scho­o­lo­vý akč­ní flák, kte­rý kla­de dosta­tek akcen­tu na své vlast­ní posta­vy na to, aby se pře­ne­sl dale­ko nad ozna­če­ní dal­ší běž­ný akč­ňák. Navíc hned něko­lik sil­ně osob­ních momen­tů má za násle­dek to, že vám Equalizer v pod­vě­do­mí zůsta­ne ješ­tě něja­kou dobu a vy bude­te chtít pří­da­vek.

Denzel Washington a jeho názor­ná pří­ruč­ka jak se stát nesku­teč­ným badass zabi­já­kem. Remake kul­tov­ní­ho seri­á­lu dopa­dl dale­ko lépe, než jsem se odvá­žil dou­fat. Pro něko­ho sice mož­ná prů­měr­ná věc, pro mě pre­ciz­ně nato­če­ná suro­vá žánro­vá prá­ce, kte­rá pří­jem­ně pře­sa­hu­je někam úpl­ně jinam. Skvělé obsa­ze­ní, herec­ké výko­ny, kame­ra, výteč­ná hud­ba a pře­de­vším zase pro­jed­nou akč­ňák, kte­rý obrat­ně pra­cu­je se svým ratingem a neu­chy­lu­je se k digi­tál­ní krvi. Ono finá­le a záve­reč­ná chůze v deš­ti, to jsou už jen tako­vé drob­nos­ti, kte­ré jen pod­trh­nou skvě­lý dojem, kte­rý ve mě tato akč­ní pec­ka zane­cha­la.  

 Koktejl:

 

20% Akce
20% Osobní dra­ma
20% Skvělé audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní
20% Mafie
20% Denzel Badass Washington


Podívejte se na hodnocení Equalizer na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Equalizer


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34296 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71812 KB. | 14.06.2024 - 21:33:01