Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > „Zombieland“ byl pro mě jedním z filmů roku 2009

„Zombieland“ byl pro mě jedním z filmů roku 2009

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rozhodně jed­na z nej­lep­ších horo­ro­vých kome­dií posled­ní doby se skvě­lým obsa­ze­ním i čer­ným humo­rem.

Hororová kome­die, to je arti­kl, kte­rý se může dob­ře pro­dat, může se stát kul­tov­ním – jako tře­ba Braindead, ane­bo pros­tě zapad­ne a na film se zapo­me­ne – kdo si za pár let vzpo­me­ne na film ZMD: Zombies of Mass Destruction? Hororové kome­die se ale mohou stát kla­si­kou žán­ru. A přes­ně tohle si mys­lím o „Zombielandu“. Má všech­no, co by horo­ro­vá kome­die měla mít. Pořádný dri­ve, horo­ro­vý námět, tako­vé gore, že by se ani Savini nemu­sel sty­dět, kdy­by dělal digi­tál­ní tri­ky, zají­ma­vé hrdi­ny a samo­zřej­mě také kupu hod­ně čer­né­ho a hod­ně dob­ré­ho humo­ru.

No není sladká? Doslova princeznička.
Photo © Columbia Pictures

Pro mě osob­ně vznik­ly za dva roky pou­ze dvě horo­ro­vé kome­die, kte­ré sku­teč­ně sto­jí za to a kte­ré si budou divá­ci pama­to­vat. Tím prv­ním je kanad­ský Tucker a Dale vs. Zlo, tím dru­hým pak prá­vě „Zombieland“. Konkurencí jim může být snad jedi­ně nor­ský Mrtvý sníh, kte­rý je také vel­mi pove­de­ným fil­mem. „Zombieland“ je skvě­lý v tom, že při­šel napros­to nená­pad­ně, dokon­ce se obje­vil i v našich kinech a já jsem vel­mi rád, že jsem měl to štěs­tí ho prá­vě v kině vidět. Byl to záži­tek k neza­pla­ce­ní. Tohle je pros­tě film, kte­rý se pove­dl. A co na tom, že se člo­věk smě­je v kině sám? Možná i pro­to, že tam sám sedí.

Tomu se říká spolupráce.
Photo © Columbia Pictures

Velmi sil­nou strán­kou sním­ku je, že dis­po­no­val skvě­lý­mi her­ci. Jesse Eisenberg byl vychá­ze­jí­cí hvězdou a má prá­vě ten správ­ný, tro­chu ner­dov­ský obli­čej. Woody Harrelson zase jed­nou uká­zal, že umí zahrát správ­né­ho drs­ňá­ka, navíc tro­chu pitom­ce. A tihle dva si pros­tě skvě­le sed­li. Ještě se k nim při­da­ly dvě dív­ky, ale jejich role není tak vel­ká, i když obě jsou pro pří­běh důle­ži­té. No a nako­nec nesmí zapo­me­nout na to, že zde zásad­ní cameo obsta­ral Bill Murray – role parád­ní, jed­na z těch, na kte­ré pros­tě neza­po­me­ne­te.

Nemesis, která si nechává své vystoupení na závěr.
Photo © Columbia Pictures

Svět stih­la zom­bie apo­ka­ly­psa. Nic nové­ho, ale prá­vě v tako­vém svě­tě se „Zombieland“, jak už název sám napo­ví­dá, ode­hrá­vá. Ale kro­mě toho, že má skvě­lé her­ce, má také výteč­ný scé­nář, kte­rý je oprav­du pro­pra­co­va­ný. Úvod, to je doslo­va pas­tva pro oči fanouš­ků horo­ru a pře­de­vším fanouš­ků gore. A jest­li sne­se­te hod­ně, tak se zasmě­je­te. Anebo bude­te tak zne­chu­ce­ni, že na scé­nu se ženou, co vylét­la před­ním sklem auta a pro­je­la se obli­če­jem po asfal­tu, stej­ně neza­po­me­ne­te. Ne, pří­běh není doko­na­lý, ale scé­nář, pokud se týká dia­lo­gů, to napros­to vyna­hra­zu­je. Tolik vti­pů v jed­nom fil­mu se sku­teč­ně dlou­ho nepo­ved­lo. A hrdi­no­vé vám budou sym­pa­tič­tí, i když to nejsou žád­ní géni­o­vé. Asi stej­ně jako v Tucker a Dale vs. Zlo.

Celá parta pohromadě.
Photo © Columbia Pictures

V kuloá­rech se hovo­ří o tom, že se nato­čí i dvoj­ka. Já roz­hod­ně nejsem pro­ti, když se zacho­va­jí posta­vy a jed­no­du­chost pří­bě­hu, stej­ně tak zůsta­nou vti­py a bru­ta­li­ta. Tohle k zom­bie horo­rům pat­ří. Sice se už asi nepo­tká­me se zom­bie klau­nem ani s Billem Murrayem, ale i tak bychom se moh­li dočkat něče­ho, co na plát­nech jen tak nevi­dí­me. I díky tomuhle ožil zájem o zom­bie horo­ry a může­me se jen doha­do­vat, jest­li zase jed­nou vznik­ne film, kte­rý by se mohl ale­spoň tro­chu při­blí­žit „Noci oživlých mrt­vol“.

Hodnocení: 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54157 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71903 KB. | 29.02.2024 - 18:24:00