Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nadějné momenty a zklamání: Kritický pohled na film Wonder Woman

Nadějné momenty a zklamání: Kritický pohled na film Wonder Woman

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Diana (Gal Gadot) nezna­la za celý svůj život nic jiné­ho, než svůj domov­ský ost­rov, kde žila mezi Amazonkami. to vše se ovšem mění v momen­tě, kdy na plá­ži tro­pic­ké­ho ráje ztros­ko­tá brit­ský špi­on Steve Trevor (Chris Pine), kte­rý je na útě­ku před zblou­di­lou frak­cí Německého císař­ství vede­nou gene­rá­lem Erichem Ludendorffem (Danny Huston). Amazonky žijí­cí dlou­há sta­le­tí mimo lid­skou spo­leč­nost však ješ­tě netu­ší, jak vel­ké nebez­pe­čí se pro ně a celý zby­tek svě­ta blí­ží. Ludendorff totiž plá­nu­je s pomo­cí své před­ní che­mič­ky vytvo­řit zbraň, kte­rá by zvrá­ti­la nepří­z­ni­vý vývoj vál­ky a zni­či­la tak veš­ke­rý odpor najed­nou...

Photo © Warner Bros.

Ano, samo­zřej­mě chá­pu, jaká udá­lost je Wonder Woman už z pod­sta­ty a proč je prá­vě tenhle pod­nik DC do svě­ta komik­su pro budouc­nost a sou­čas­nou spo­leč­nost důle­ži­tý. Přeci jen mají koneč­ně i dív­ky svo­ji vlast­ní hrdin­ku na fil­mo­vém plát­ně, kte­rá uka­zu­je že i něž­něj­ší pohla­ví umí před­vést vel­kou pará­du (když se k tomu Marvel i po dese­ti letech pořád nemá). To ovšem nezna­me­ná, že by se samot­né kva­li­ty sním­ku měly pře­hlí­žet na úkor jeho zásluh. A v tom­to ohle­du naneštěs­tí je Wonder Woman dal­ším pro­to­ty­pic­kým zástup­cem vesmí­ru Warner Bros. / DC, kte­rý byť při­ná­ší mno­ho nové­ho a zají­ma­vé­ho a mís­ty dokon­ce cel­kem sluš­ně fun­gu­je, trá­pí jej ty samé nedu­hy a to samé pitvo­ře­ní v náno­su nesmy­sl­né­ho balas­tu.

Wonder Woman totiž ope­ru­je v podob­ném měřít­ku jako Muž z oce­li, což jí ve výsled­ku jen pro­spí­vá. Celá ta his­to­ric­ká strán­ka tomu navíc dodá­vá šmrnc, kte­rý ostat­ním sním­kům (prá­vě od prv­ní­ho pří­bě­hu Supermana) chy­běl. Když navíc dojde na věc, něko­lik momen­tů ve fil­mu půso­bí nesku­teč­ně fajn a zábav­ně, tak­že člo­věk pře­hlí­ží tak tro­chu fakt, že herec­ky je tako­vá to posta­va dale­ko nad schop­nos­ti Gal Gadot. I ve slab­ších momen­tech je totiž po ruce Chris Pine, kte­rý tak tro­chu zachra­ňu­je situ­a­ci a díky vzá­jem­né dyna­mi­ce pak tahle herec­ká pro­past není zase tak moc zře­tel­ná.

Photo © Warner Bros.

Problémem, kte­rý ovšem za mě Wonder Woman tíží, jsou samot­né akč­ní sek­ven­ce. Jejich vel­ko­le­post a výpra­va skrý­va­jí obrov­ský poten­ci­ál, pro­blém ovšem je, že vět­ši­na akce budí spí­še smích, než coko­liv jiné­ho. Přehnané spo­lé­há­ní na laci­ně vyhlí­že­jí­cí zpo­ma­le­né sek­ven­ce a nepří­liš půso­bi­vá cho­re­o­gra­fie osob­ních sou­bo­jů tak str­há­vá naděj­ně vyhlí­že­jí­cí momen­ty. Kupříkladu jed­na z úvod­ních bitek na plá­ži by moh­la být tak nesmír­ně půso­bi­vá, kdy­by však neby­ly kaž­dé dva ze tří zábě­rů ama­zon­ky zká­ka­jí­cí ve slow moti­on před zele­ným plát­nem. Vůbec, digi­tál­ní tri­ky zde půso­bí téměř stej­ně laci­ně, jako v prv­ních trai­le­rech na tuhle komik­so­vou podí­va­nou. Od jed­no­ho z nej­vět­ších komik­so­vých fil­mů posled­ních let a jed­né z nej­vět­ších nadě­jí pro budouc­nost DC/WB bych pře­ci jen čekal o něco víc.

Photo © Warner Bros.

To by se ostat­ně dalo říci i o zby­lých prv­cích fil­mu. Nejde sice říci, že by tahle komik­so­vá podí­va­ná bylo vylo­že­ně špat­nou zále­ži­tos­tí, kte­rá by si neza­slou­ži­la váš čas, přes­to se tomu­to ver­dik­tu mís­ty až nebez­peč­ně při­bli­žu­je. Slaboučký a oka­tě nata­ho­va­ný pří­běh neza­chra­ňu­jí ani zápo­rá­ci, kte­ří si vybí­ra­jí opět slab­ší chvil­ku. Film ostat­ně nabíd­ne hned trio soků pro hlav­ní hrdin­ku a její par­tu, žád­ný z nich ovšem nemá . Nejlépe z toho vychá­zí Danny Huston, pro kte­ré ho to je již něko­li­ká­tý komik­so­vý zápo­rák, člo­věk by však v jeho pří­pa­dě čekal tro­chu víc pro­sto­ru v závě­ru. Elena Anaya coby Doctor Poison moc pro­sto­ru nemá a půso­bí mož­ná tro­chu zby­teč­ně upo­za­dě­ná. Z dal­ších je pak tro­chu zkla­mavší David Thewlis, kte­rý byť pro­je­vem po vět­ši­nu času cha­risma­tic­ký, je zra­zen scé­ná­řem, kte­rý z jeho posta­vy dělá v závě­ru spí­še humor­nou pře­pá­le­nou vlož­ku, spí­še než něja­kou seri­oz­ně myš­le­nou posta­vu.

Paradoxně je tak nej­ví­ce zají­ma­vým prv­kem na celém fil­mu jeho hudeb­ní slož­ka, za kte­rou sto­jí béč­kař Rupert Gregson-Williams. Ten zvlá­dá vytvo­řit poměr­ně zají­ma­vou a půso­bi­vou kuli­su, kte­rá dodá­vá Wonder Woman tu tolik potřeb­nou atmo­sfé­ru, kte­rá zachra­ňu­je film hned v něko­li­ka momen­tech od totál­ní­ho prů­švi­hu. Je sice sly­šet, že tro­chu zápa­sil s hlav­ním moti­vem Wonder Woman, kte­rý nasta­vi­li Junkie XLHans Zimmer, přes­to je jeho hudeb­ní kuli­sa jed­ním z nej­vět­ších pozi­tiv sním­ku.

Photo © Warner Bros.

Rozhodl jsem se pro­to tedy být pro­ten­to­krát smíř­li­vý a tuhle hrdin­skou sólov­ku tak tro­chu nad­hod­no­tit. Pořád je totiž tahle dvou­ho­di­nov­ka rela­tiv­ně sne­si­tel­ná i bez toho, aniž by se nuce­ně pouš­tě­la do tem­no­ty a nebo sta­vě­la svůj hlav­ní emo­ci­o­nál­ní moment na sho­dě jmen rodi­čů jako někdo. Slávu ovšem neče­kej­te, DC i s tím­to želíz­kem v ohni pro­mar­ni­lo vel­kou část poten­ci­á­lu a spí­še než nápa­di­tý a pro­pra­co­va­ný sní­mek ser­ví­ru­je dal­ší pře­šla­po­vá­ní na mís­tě s prv­ky typic­ký­mi prá­vě pro tohle fil­mo­vé uni­ver­zum. Jen ten­to­krát s tro­chu jinou pří­chu­tí. Pokud vám tohle sta­čí, pak smě­le do kina. Pokud ovšem čeká­te, že Wonder Woman při­ná­ší záchra­nu pro tuhle komik­so­vou par­tu, bude­te v kině zkla­má­ni.

Pár nápa­dů a sluš­ných momen­tů tam sice je, novin­ka v režii Patty Jenkins ovšem opi­su­je snad veš­ke­ré chy­by kte­ré trá­pí fil­mo­vý vesmír od DC snad od jeho počát­ku. Byť v díl­čích momen­tech zábav­ná a nápa­di­tá, v cel­ku půso­bí Wonder Woman jako dal­ší laci­ná, pře­huš­tě­ná a mdlá podí­va­ná, kte­rá zaha­zu­je veš­ke­rý poten­ci­ál ve pro­spěch ne pří­liš dob­ře nato­če­né akci, laci­ným tri­kům, někte­rým nepře­svěd­či­vým herec­kým před­sta­vi­te­lům a pře­de­vším zby­teč­ně nata­ho­va­né­mu ději, kte­rý na ty dvě a půl hodi­ny je zatra­ce­ně málo. Tohle zkrát­ka moc nevy­šlo, ale pořád je to ale­spoň o ždi­bec lep­ší, jako nedáv­né týmov­ky.

30% 1. svě­to­vá vál­ka

20% Amazonky 

25% Bohové
25% DCEU relo­a­ded


Podívejte se na hodnocení Wonder Woman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61273 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72022 KB. | 20.07.2024 - 14:53:00