Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Equalizer 3: Poslední kapitola

Equalizer 3: Poslední kapitola

Photo © Sony Pictures Entertainment
Photo © Sony Pictures Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od chví­le, kdy se Robert McCall (Denzel Washington) vzdal živo­ta v elit­ní jed­not­ce, sna­ží se vyrov­nat s hrůz­ný­mi činy, kte­ré v minu­los­ti spáchal, a nachá­zí zvlášt­ní útě­chu ve služ­bě spra­ve­dl­nos­ti ve jmé­nu utla­čo­va­ných. Když pře­kva­pi­vě zdo­mác­ní v již­ní Itálii, zjis­tí, že jeho noví přá­te­lé jsou pod dohle­dem míst­ních zlo­či­nec­kých bos­sů. Když se udá­los­ti změ­ní ve smr­tí­cí spád, McCall ví, co musí udě­lat: stát se ochrán­cem svých přá­tel a posta­vit se mafii....

Equalizer byl v 80. letech poměr­ně dost popu­lár­ní seri­ál, kte­rý se po letech dočkal pře­ve­de­ní na vel­ké plát­no. V roce 2014 tak došlo na film, ve kte­rém hlav­ní roli Roberta McCalla ztvár­nil Denzel Washington, režie se poté cho­pil Antoine Fuqua, výsled­kem byl solid­ní akč­ní thriller, na kte­rý se v roce 2018 doká­za­lo navá­zat fajn pokra­čo­vá­ním. Po 5 letech nyní došlo na tře­tí film, kte­rý není maji­te­lem čes­ké­ho podti­tu­lu „Poslední kapi­to­la“ nadar­mo. Vrací se Denzel Washington, vra­cí se Antoine Fuqua, ten­to­krát se ces­tu­je na Sicílii a výsled­kem by měla být zdán­li­vá teč­ka za kon­cem pří­bě­hu Roberta McCalla v podá­ní Washingtona. A pokud si někdo zvlá­dl užít před­cho­zí dva fil­my, zřej­mě ho ani tře­tí film nezvlád­ne ura­zit.

The Equalizer 3
Photo © Sony Pictures Entertainment

Svým scé­ná­řem tře­tí fil­mo­vý Equalizer nepře­kva­pí, při­ná­ší v pod­sta­tě mno­ho­krát ohra­ný námět o tom,  jak někdo musí zachrá­nit měs­teč­ko plné milých lidí, kte­ré tero­ri­zu­je něja­ká zlá kri­mi­nál­ní síla. I když jde o závěr tri­lo­gie, Equalizer 3 vlast­ně lať­ku nezvy­šu­je. Především i pro­to, že po zápo­rá­cích v podá­ní Martona Czokase a Pedra Pascala ten­to­krát výraz­ný zápo­rák v pod­sta­tě chy­bí.  Robert McCall vlast­ně skrz ten­to film půso­bí více jako neza­sta­vi­tel­ná smr­to­nos­ná zbraň. Akční scé­ny tak mož­ná v rám­ci Equalizera 3 postrá­da­jí více napě­tí, pře­de­vším při porov­ná­ní s dvě­ma před­cho­zí­mi fil­my. Equalizera 3 lze díky tomu vní­mat tak tro­chu aty­pic­ky, ani závě­reč­ný díl tri­lo­gie ovšem přes­to vylo­že­ně ura­zit nezvlád­ne.

Mauro Fiore se cho­pil kame­ry prv­ní­ho fil­mu, Oliver Wood kame­ry dru­hé­ho fil­mu, kame­ry tře­tí­ho fil­mu se poté cho­pil Robert Richardson.  Kameramanská legen­da poté nezkla­me. Vizuál je mož­ná někdy až pří­liš šedi­vý a doka­zu­je, že vizu­ál nikdy nebyl sil­nou strán­kou fil­mů Antoine Fuquii (vzpo­mín­ka na jeho loň­ské Osvobození s Willem Smithem), přes­to Richardson nějak zvlá­dá skr­ze kame­ru do fil­mu při­nést dyna­mič­nost. Samotné akce je vlast­ně ve finá­le pře­kva­pi­vě jako šafrá­nu, pře­de­vším pro­to, že hroz­ba v podo­bě ital­ské mafie sku­teč­ně půso­bí jako hroz­ba, kte­rou by si mohl Robert McCall dát levou zad­ní k sní­da­ni.

Equalizer 3
Photo © Sony Pictures Entertainment

Zajímavější je tak sle­do­vat Roberta McCalla, kte­rý koneč­ně zřej­mě nachá­zí ten správ­ný klid na  krás­ně vykres­le­né Sicílii, i přes morál­ní pochy­by o sobě samém je mu uká­zá­no, že mož­ná koneč­ně našel ten pra­vý domov. Toto pro­zkou­má­vá­ní nové kapi­to­ly živo­ta McCalla  pocho­pi­tel­ně fun­gu­je pře­de­vším i díky výko­nu Denzela Washingtona, kte­rý i nadá­le zvlá­dá pro­dat kaž­dou herec­kou mimi­ku, v akč­ní polo­ze nadá­le půso­bit pře­svěd­či­vě a jed­no­du­še pro­dat vár­ku růz­ných emo­cí a poloh. I díky jeho herec­tví je tak zají­ma­vá ta prv­ní půl­ka, kde se téměř nedě­je žád­ná akce. Teprve poté dojde na dru­hou polo­vi­nu, kte­rá doká­že, že je Equalizer 3 nej­bru­tál­něj­ším dílem tri­lo­gie, ale v pod­sta­tě zní sku­teč­ně chy­bí pocit toho, že je něco v sáz­ce. A díky tomu vlast­ně půso­bí méně váž­ně­ji i pří­slib o tom, že by tře­tí Equalizer měl být tím posled­ním. Punc osu­do­vé­ho vyvr­cho­le­ní tře­tí Equalizer nevi­dí ani z rych­lí­ku.

 

Je to vlast­ně pořád fajn neu­rá­že­jí­cí akč­ní výplach, kte­rý má fajn akč­ní řemes­lo, pořád veli­ce dob­ré­ho Denzela Washingtona, Roberta Richardsona, kte­rý zvlá­dá Sicílii sku­teč­ně pro­dat ve for­mě té nej­lep­ší turis­tic­ké rekla­my. Jenže otře­pa­né­mu námě­tu se stej­ně nedo­ve­de při­dat něco navíc, celá pod­lin­ka, kte­rá vede k tomu, že je obchod s dro­ga­mi určen pro něco víc, v pod­sta­tě vyšumí do ztra­ce­na, a vyvr­cho­le­ní může maxi­mál­ně dodat pou­ze více­mé­ně spo­ko­je­ný úškle­bek. Equalizer 3 roz­hod­ně neu­ra­zí. Z celé tri­lo­gie ovšem vychá­zí jako jas­ně nej­slab­ší.

 

Equalizer 3 je sluš­ný akč­ní výplach, kte­rý uka­zu­je, že Fuqua akč­ní fil­my v jis­té for­mě umí, Denzel Washington umí nadá­le uhrát prak­tic­ky coko­liv a sto­krát otře­pa­ný námět vlast­ně nemu­sí nut­ně ura­zit. Jen záro­veň nedo­ká­že strh­nout a pře­de­vším v pod­sta­tě vůbec nezvlád­ne dostát titu­lu Poslední kapi­to­la....

 


Podívejte se na hodnocení Equalizer 3: Poslední kapitola na Kinoboxu.

Verdikt: 60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34531 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72458 KB. | 19.05.2024 - 19:36:32