Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Nadčasová hrdinka Xena: Princezna bojovnice

Nadčasová hrdinka Xena: Princezna bojovnice

Photo © MCA Television
Photo © MCA Television
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

V deva­de­sá­tých letech se na tele­viz­ních obra­zov­kách obje­vi­la posta­va, kte­rá se sta­la iko­nou nejen pro femi­nist­ky, ale také pro lesbic­kou komu­ni­tu. Xena: Princezna bojov­ni­ce, ztvár­ně­ná cha­risma­tic­kou Lucy Lawless, se sta­la sym­bo­lem síly, odva­hy a nezá­vis­los­ti. Seriál, kte­rý se v Česku začal vysí­lat na jaře roku 1997 a nako­nec dočkal šes­ti sezón, si zís­kal srd­ce divá­ků po celém svě­tě.

Lucy Lawless, kte­rá před­sta­vi­la neo­hro­že­nou váleč­ni­ci Xenę, se sta­la výraz­nou posta­vou nejen díky své herec­ké kva­li­tě, ale také díky svým fyzic­kým schop­nos­tem. Za ní v akč­ních scé­nách zaska­ko­va­la novozéland­ská kaska­dér­ka Zoe Bell. Věrnost Xeninu cha­rak­te­ru doka­zo­va­la i mimo obra­zov­ky – údaj­ně si Lawless vozi­la Xenin meč v autě, aby moh­la neu­stá­le zdo­ko­na­lo­vat své bojo­vé umě­ní.

Seriál Xena: Princezna bojov­ni­ce nebyl pou­ze o akci a dob­ro­druž­ství. Tvůrci do něj vkom­po­no­va­li i prv­ky his­to­rie a mýto­lo­gie. Například sou­boj mezi Xenou a Dracem v prv­ní epi­zo­dě odka­zo­val na akč­ní film Fong Sai-Yuk z roku 1993. Kuriózní je také fakt, že v létě roku 2005 byla obje­ve­na pla­net­ka pojme­no­va­ná Xena a její měsíc Gabriela – jmé­na inspi­ro­va­ná posta­va­mi z toho­to slav­né­ho seri­á­lu.

Zbraň, kte­rá se sta­la neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí Xeniné výba­vy, bylo Chakram. Tvůrce seri­á­lu Rob Tapert si vybral ten­to okrouh­lý, letí­cí disk jako Xenin pozná­va­cí znak. I když scé­náris­ta John Schulian měl pochyb­nos­ti, Tapert stál za svým roz­hod­nu­tím a Chakram se stal iko­nic­kou zbra­ní, kte­rou doká­za­ly ovlá­dat pou­ze tři posta­vy: Xena, Gabriela a Callisto.

Seriál nebyl pou­ze akč­ní, ale měl i svůj hudeb­ní roz­měr. Joseph LoDuca, skla­da­tel hud­by k Xene, zís­kal něko­lik oce­ně­ní, včet­ně čtyř nomi­na­cí na Emmy, z nichž jed­nu pro­mě­nil ve vítěz­ství. Muzikálové epi­zo­dy byly dal­ším neotře­lým prv­kem, a samot­ná Lucy Lawless měla již od mlá­dí pěvec­ký talent.

Při pohle­du na bojo­vé scé­ny ve Xene lze všim­nout, že se čas­to ode­hrá­va­ly na zaprá­še­né zemi a hlí­ně. Důvodem byly mat­ra­ce, kte­ré tlu­mi­ly pády pro­ta­go­nis­tů a bylo je mož­né lépe skrýt na tako­vém­to povrchu.

Zajímavým fak­tem je, že posta­va Gabrielly, kte­rou hrá­la Renée O’Connor, měla původ­ně zemřít v prů­bě­hu seri­á­lu. Tvůrci však změ­ni­li své plá­ny a necha­li její posta­vu žít.

Celkově bylo nato­če­no 134 epi­zod mezi lety 1995 a 2001, a Lucy Lawless s Renée O’Connor se obje­vi­ly v kaž­dé z nich. Xena: Princezna bojov­ni­ce zane­cha­la nezma­za­tel­nou sto­pu v his­to­rii tele­viz­ní­ho svě­ta a sta­la se inspi­ra­cí pro mno­hé gene­ra­ce.

Během natá­če­ní se Lucy Lawless sta­la nejen tvá­ří seri­á­lu, ale také sou­kro­mě se pro­vda­la za jed­no­ho z pro­du­cen­tů, Roba Taperta. Přestože si udr­že­la pozor­nost veřej­nos­ti, bylo zají­ma­vé, že po celých šest sezón natá­če­ní Xeny nepro­šla žád­ným váž­ným zra­ně­ním. Až do jed­no­ho osud­né­ho inci­den­tu během vystou­pe­ní v Tonight Show with Jay Leno, kde se sna­ži­la pod­trh­nout svou roli Xeny tak, že se pro­há­ně­la na koni po par­ko­viš­ti. Bohužel, kůň na beto­nu uklou­zl, což ved­lo k pádu a zlo­me­ní Lawless pánevní kos­ti.

Zajímavým fak­tem je, že původ­ně měla posta­va Xeny pou­ze vystu­po­vat v epi­zo­dě seri­á­lu Hercules. Popularita této neo­hro­že­né váleč­ni­ce byla však nato­lik vel­ká, že tvůr­ci se roz­hod­li vytvo­řit pro ni vlast­ní samo­stat­ný seri­ál.

Seriál Xena: Princezna bojov­ni­ce se setkal s ohrom­ným úspě­chem ve více než 108 zemích po celém svě­tě. Jeho vliv na pop­kul­tu­ru a femi­nis­tic­ké hnu­tí byl nato­lik sil­ný, že posta­va Xeny zůstá­vá iko­nic­kým sym­bo­lem síly, odva­hy a eman­ci­pa­ce dodnes.

Vrátíme-li se k muzi­kál­ním epi­zo­dám, mno­zí divá­ci si pama­tu­jí na Lawless jako na výbor­nou zpě­vač­ku. Její pěvec­ký talent, kte­rý měla již od mlá­dí, byl zapo­jen do něko­li­ka epi­zod, což při­da­lo dal­ší roz­měr k cha­rak­te­ru Xeny.

Celkově lze říci, že Xena: Princezna bojov­ni­ce je nejen akč­ním seri­á­lem plným dob­ro­druž­ství, ale také dílem, kte­ré obo­ha­cu­je divá­ky o prv­ky his­to­rie, mýto­lo­gie a hudeb­ní­ho umě­ní. Lucy Lawless a Renée O’Connor si zaslou­ží uzná­ní za své skvě­lé herec­ké výko­ny a za to, že vtisk­ly svým posta­vám neza­po­me­nu­tel­nou tvář.

Seriál se stal nato­lik iko­nic­kým, že jeho vliv lze stá­le cítit ve svě­tě tele­vi­ze a pop­kul­tu­ry. Xena: Princezna bojov­ni­ce zane­cha­la trva­lý odkaz jako pří­běh o síle, přá­tel­ství a odva­ze.


Zdroj: Střípky z minu­los­ti 🕰️ - X


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19893 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71851 KB. | 19.06.2024 - 00:11:57