Kritiky.cz > Články > FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA POOSMÉ

FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA POOSMÉ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další roč­ník oblí­be­né­ho otr­lé­ho fes­ti­va­lu pro­běh­ne v praž­ském kině Aero 14. - 19. úno­ra.

Festival otr­lé­ho divá­ka se již poosmé zamě­ří na fil­my, kte­ré se urči­tým způ­so­bem vymy­ka­jí stan­dard­ním nor­mám fil­mo­vé este­ti­ky a náro­kům běž­né­ho fil­mo­vé­ho divá­ka. Ani letos nebu­de chy­bět řada dopro­vod­ných pro­gra­mů, kte­ré zpes­t­ří fil­mo­vou nabíd­ku a divá­ky obo­ha­tí o nové zážit­ky. Těšit se mohou napří­klad na němý film s živým hudeb­ním dopro­vo­dem či inter­ak­tiv­ní pro­jek­ci.

Ve zdra­vém těle zdra­vý duch

 

Ústředním téma­tem osmé­ho roč­ní­ku, kte­ré se pre­zen­tu­je skr­ze letoš­ní gra­fic­kou kon­cep­ci i zněl­ku, jsou aerob­ní fil­my nebo­li sním­ky osla­vu­jí­cí tělo v pohy­bu za dosta­teč­né­ho pří­su­nu vzdu­chu.

„Letos bylo naším cílem sesta­vit vyvá­že­ný kon­dič­ní pro­gram, kte­rý uspo­ko­jí rekre­ač­ní i vrcho­lo­vé otrl­ce.

Momentální for­mu návštěv­ní­ků pro­vě­ří tra­dič­ní mix šťav­na­tých novi­nek, kla­sic­kých horo­rů, fil­mo­vé­ho bra­ku i ryze extrém­ních titu­lů, oko­ře­ně­ný pepr­nou ero­ti­kou a kolek­tiv­ní­mi zážit­ky z inter­ak­tiv­ních pro­jek­cí,“ říká k letoš­ní­mu roč­ní­ku jeden z otr­lých dra­ma­tur­gů, Petr Šaroch.

„Uvedeme jed­nak pár vylo­že­ně spor­tov­ně zamě­ře­ně obsku­rit, jako je poza­po­me­nu­tý sla­sher s vše říka­jí­cím názvem Vražedný aero­bic a zet­ko­vý akč­ní sní­mek Gymkata o taj­ném agen­to­vi, jenž boju­je pro­ti komu­nis­mu smr­to­nos­nou kom­bi­na­cí gym­nasti­ky a kara­te. Ale dojde samo­zřej­mě i na sním­ky o zdra­vém pohy­bu na zdra­vém těle, jimž bude vyhra­zen sobot­ní půl­noč­ní pro­gram v sále i před­sá­lí kina Aero,“ láká divá­ky dra­ma­turg Jiří Flígl.

Co letos nesmí chy­bět

 

Nebyl by to Festival otr­lé­ho divá­ka bez své­ho mas­ko­ta, mexic­ké­ho neo­hro­že­né­ho reka El Santa. Divákům se před­sta­ví v celo­ve­čer­ním fil­mu El Santo pro­ti tele­viz­ní­mu vra­ho­vi, jemuž bude před­chá­zet krát­ký film El Santo pro­ti byro­kra­tům.

Dále v nabíd­ce fil­mů nesmí chy­bět milá­ček pub­li­ka, fili­pín­ský neo­hro­že­ný agent 00 ztvár­ně­ný lili­pu­tem Weng Wengem.

Po před­loň­ském úspě­chu Nekromantika 2 se také vra­cí for­mát Otrlý Valentýn. Festival nabíd­ne hod­not­nou alter­na­ti­vu pro všech­ny, kte­rým se ten­to svá­tek pří­čí a nao­pak oce­ní jiné než tra­dič­ní podo­by lás­ky.

Také opět dojde na popu­lár­ní for­mát Aero nasle­po pro otr­lé - pro­jek­ce, kdy divá­ci pře­dem nevě­dí, jaký film zhléd­nou, a dáva­jí se tak zce­la všanc roz­ma­rům dra­ma­tur­gů.

Ani letos nebu­dou divá­ci ochu­ze­ni o čes­ký pří­spě­vek, kte­rý je důka­zem, že slo­vo „horor“ nemu­sí jen popi­so­vat trist­ní úro­veň čes­ké kine­ma­to­gra­fie.

Vstupenky a rezer­va­ce

 

Vstupenky lze kou­pit na poklad­ně kina Aero od 25. led­na, rezer­vo­vat vstu­pen­ky je mož­no od téhož dne pro­střed­nic­tvím www.kinoaero.cz nebo na tele­fo­nu 608 33 00 88 (po-pá 10.00 – 17.00).

Cena vstu­pen­ky je 100,- CZK.

Podrobné infor­ma­ce o pro­gra­mu a orga­ni­za­ci fes­ti­va­lu na www.otrlydivak.cz

Programová bro­žu­ra a pla­kát ke sta­že­ní ZDE: http://www.otrlydivak.cz/index.php?lang=cze&sekce=&stranka=189

 

 

PROGRAM FESTIVALU OTRLÉHO DIVÁKA 2012

úte­rý 14. úno­ra

18:00 Zvrhlá bio­lo­gie (Bad Biology)

20:30 Den otců (Father’s Day)

stře­da 15. úno­ra

18:00 Ztracený kost­li­vec z Jeskyně roz­kla­du (The Lost Skeleton of Cadavra)

20:30 Vzteklina (Kalevet)

čtvr­tek 16. úno­ra

18:00 Vražedný aero­bic (Killer Workout / Aerobicide)

20:30 Gymkata

pátek 17. úno­ra

18:30 Alonzo, muž bez rukou (The Unknown) s živou hud­bou Birds Build Nests Underground

20:30 Žena (The Woman)

22:30 Nemožňák (The Impossible Kid)

sobo­ta 18. úno­ra

15:00 50°10’53.468”N, 16°33’12.266”E

16:45 Re-Animátor (Re-Animator)

19:00 Třaslavec (The Tingler)

21:30 Hra na zajíč­ka (The Bunny Game)

23:30 Nejšpinavější hra na svě­tě (The Dirtiest Game in the World)

nedě­le 19. úno­ra

16:00 El Santo pro­ti tele­viz­ní­mu vra­ho­vi (Santo con­tra el asesi­no de la T.V.) s před­fil­mem Tahle mas­ka je moje! aneb El Santo pro­ti byro­kra­tům

18:30 Aero nasle­po pro otr­lé

20:30 Orgie mrtvých (Orgy of the Dead)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73687 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69392 KB. | 06.12.2023 - 08:05:01