Kritiky.cz > Spoilery > Flash S03E01 - Zhrnutie epizódy (93%)

Flash S03E01 - Zhrnutie epizódy (93%)

flashs3posterheader1
flashs3posterheader1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes v noci sa na tele­víz­ne obra­zov­ky (aspoň v Amerike) vrá­til komik­so­vý seri­ál The Flash. Poďme si zhr­n­úť, čo sa udi­a­lo.

Úvod epi­zó­dy ma poba­vil. Barry sa chys­tá Iris pozvať na ran­de, no nevie ako ju oslo­viť. Pretože žije v novej časo­vej línii, tak si ho Iris pamä­tá len mat­ne z neja­kých spo­loč­ných hodín v ško­le. Barrymu sa podarí zau­jať a Iris si ho pamä­tá a dohod­nú sa na stret­nu­tí. Následne máme mož­nosť vidieť, čo sa sta­lo, keď Barry zachrá­nil svo­ju mat­ku pred Reverse-Flashom. Barry odnie­sol Eobarda do „súčas­nos­ti“ a uväznil ho. Eobard varu­je Barryho, že ešte ho bude pro­siť, aby zabil jeho mat­ku.

kidflash

Central City má iné­ho Flasha a pre­to má Barry celý deň voľ­no (až na prácu na CCPD). Flash, resp. Kid Flash má pro­blém so spe­ed­ste­rom Rivalom (resp. Rival s Kid Flashom - ako vždy, kto je naj­rých­lej­ší). Za pomo­ci Cisca Ramona (v tej­to rea­li­te cel­kom neprí­jem­ne­ho člo­ve­ka) a Caitlin (aktu­ál­ne len dok­tor­ka, nie ved­kyňa) vymý­šľajú plán, ako Rivala zasta­viť.

Keď zaú­to­čí čas, Barry začí­na pod vply­vom zmi­en strá­cať spo­mi­en­ky na pred­chá­d­za­j­úci život. Trochu nelo­gic­ké mi prí­de, že Barryho nový nepri­a­teľ - čas - na neho zaú­to­čil až po troch mesi­a­coch. Mladší súro­de­nec Flasha - seri­ál Legends of Tomorrow - má na ces­to­va­ní časom posta­ve­ný celý dej a tie pra­vi­dlá sú tam tro­chu inak­šie. Bolo by korekt­né, keby tvor­co­via ten­to aspekt zjed­no­ti­li (hlav­ne pre­to, že je to jed­no seri­á­lo­vé Arrowverse a spo­mí­na­ný seri­ál Legends of Tomorrow sa má s Flashom stret­n­úť už v decembri v spo­ločnej cros­so­ve­ro­vej epi­zó­de).

Flash, Kid Flash a Rival sa stret­nú, aby si raz a navždy ujas­ni­li, kto je naj­rých­lej­ší... Veci sa nevy­vinú podľa plá­nu a dopla­tí na to Wally. Jeho zra­ne­nia sú váž­ne a neu­zdra­vu­je sa. Aj to zavá­ži na Barryho roz­ho­do­va­ní nad Eobardovou ponu­kou. roz­hod­ne sa, že obe­tu­je svo­je osob­né šťas­tie za šťas­tie svo­jich pri­a­teľov.

the-flash-season-3-kid-flash-flashpoint

Zoslabnutý Barry púšťa Eobarda, aby spra­vil, to čo musí a potom Barryho vrá­til, tam kam patrí. Eobarda netre­ba pro­siť dva­krát. Je to síce zlo­duch, ale slo­vo dodr­ží a Barryho vrá­ti do pôvod­né­ho času (samozrej­me, so šia­le­ným zábleskom v oči­ach a teda prísľu­bom, že čosi tu smr­dí).

A áno - sta­rá časo­vá línia sa už tiež tro­cha zme­ni­la - Joe a Iris sa spo­lu neroz­prá­vajú. A kto­vie, aké ďal­šie prekva­pe­nia obja­ví­me v ďal­šej epi­zó­de.

 Záverečné zhod­no­te­nie:

Flashpoint bol/je  komik­so­vou uda­los­ťou z kto­rej sa dá vyťa­žiť veľa. V prvej epi­zó­de tretej série kre­a­tív­ny tím z neho vyťa­žil veľa, ale nie maxi­mum. Som mier­ne skla­ma­ná hlav­ne z častých refe­ren­cií na to, že Barry žil vo Flashpointe 3 mesi­a­ce a my sme mali prí­le­ži­tosť vidieť len koniec. Ostáva dúfať, že sa dočká­me fla­shbac­kov z toh­to obdo­bia. Čo však chvá­lim na plnej čia­re je množ­stvo otá­zok, kto­ré pro­du­cen­ti Flashpointom otvo­ri­li - tak snáď ich všet­ky aj zod­po­ve­dajú.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11631 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71681 KB. | 28.02.2024 - 22:46:57