Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50%

Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50%

ZCitiho
ZCitiho
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sandy Patterson (Jason Bateman) má milu­jí­cí ženu, dvě roz­to­mi­lé hol­čič­ky a nároč­nou prá­ci. Život mu ztrp­ču­je jen jeho nepří­jem­ný šéf, a pro­to vyu­ži­je nabíd­ku ke změ­ně zaměst­ná­ní. Jenže za kaž­dé štěs­tí se musí pla­tit. Se změ­nou zaměst­ná­ní při­chá­zí zjiš­tě­ní, že někdo zne­u­žil jeho jmé­no a dočis­ta „vyčis­til“ osob­ní ban­kov­ní účet. Jak zjis­tí poli­cie, za krá­dež peněz může Nemesis Diana (Melissa McCarthy), kte­rá má zvlášt­ní koní­ček. Bere lidem jejich identi­tu a vytvá­ří faleš­né dokla­dy. Falešnou kre­dit­ní kar­tou obe­re Sandy ho nejen o našet­ře­né finan­ce, ale ješ­tě mu sta­čí udě­lat dlu­hy. Sandy se tak dosta­ne do váž­ných pro­blé­mů. Zaměstnavatel mu nevě­ří a poli­cie je na pod­vod­ni­ci krát­ká. Je jen jedi­ná mož­nost - vydat se za pod­vod­ni­cí, dopra­vit ji na poli­cej­ní sta­ni­ci a zís­kat od ní při­zná­ní. Dá se čekat, že to nebu­de jed­no­du­ché. Kdo by se dob­ro­vol­ně při­zná­val k pod­vá­dě­ní a kdo by se šel dob­ro­vol­ně udat poli­cii? Takového pod­vod­ní­ka lze jen těž­ko najít a Diana není žád­nou světlou výjim­kou. Její život na pod­vá­dě­ní a výmyslech vlast­ně sto­jí. A také doká­že pod­vod­ně zís­ka­né pení­ze pat­řič­ně roz­to­čit. Miluje roz­ruch, hla­vu si s ničím nelá­me a z kaž­dé situ­a­ce se sna­ží vytě­žit maxi­mum pro sebe. Je to žena s pova­hou své­ráz­nou a posta­vou výraz­nou.

Co se musí stát, aby se impul­ziv­ní Diana roz­hod­la vydat se poli­ci? Jaký život­ní zlom musí zažít, aby se v ní vzbu­dil sou­cit nebo čer­né svě­do­mí? Kdo vsa­dil na nemoc nebo zra­ně­ní, ten je mimo. Scénáristy Craiag Mazina a Stevena Conrada nena­padlo nic lep­ší­ho, než nechat vstou­pit na scé­nu tro­ji­ci nájem­ných zabi­já­ků, kte­ří mají své důvo­dy Dianu zlik­vi­do­vat. Nacházejí ji v oka­mži­ku, kdy ji nachá­zí i Sandy. Diana nemá moc na výběr a volí odjezd na poli­cii. Cesta za při­zná­ním je plná růz­ných pře­kva­pe­ní a divo­kých zážit­ků. Sandy musí vyna­lo­žit hod­ně ener­gie a jeho trpě­li­vost je téměř neko­neč­ná. Při všech nesná­zích i Diana uká­že, že je hol­ka do nepo­ho­dy a vidí svět v těch lep­ších bar­vách. Je to ona, kdo na sebe neu­stá­le str­há­vá pozor­nost a zís­ká­vá tak na svou stra­nu sym­pa­tie Sandy.

Film Z cizí­ho krev nete­če vychá­zí z cel­kem reál­né mož­nos­ti ukra­de­ní iden­ti­ty a mož­ných kom­pli­ka­cí. Běžná situ­a­ce se však postup­ně pře­houp­ne do bláz­ni­vé kome­die s vyu­ži­tím situ­ač­ní­ho humo­ru. Dvojice sluš­né­ho úřed­ní­ka Sandy a ztřeš­tě­né Diany, kte­rá si vymýš­lí a pod­vá­dí zce­la bez zábran, zaží­vá bláz­ni­vé situ­a­ce a půso­bí jako dob­rý kon­trast. K jed­no­du­ché­mu pří­bě­hu pod­vod­ni­ce a její pod­ve­de­né obě­ti při­da­li scé­náris­té zby­teč­ný motiv zabi­já­ků, kte­ří mají za úkol Dianu a její­ho prů­vod­ce zlik­vi­do­vat. Je to hlou­pá a napros­to zby­teč­ná ber­lič­ka, kte­rá měla pomo­ci navo­dit pocit nebez­pe­čí a dát dosta­teč­ný důvod Dianě ke spo­lu­prá­ci. Ale ten­to motiv fil­mu nijak nepo­mů­že a scén­ky pro­ná­sle­do­vá­ní vyzní­va­jí jako paro­die.

Tvůrci fil­mu se zřej­mě nemoh­li roz­hod­nout, jak dale­ce posu­nout hra­ni­ci mezi pří­bě­hem z reál­né­ho živo­ta a bláz­ni­vou kome­dií. Úvodní část fil­mu půso­bí spíš jako začá­tek dra­ma­tic­ké­ho pří­bě­hu, ale při sle­do­vá­ní cho­vá­ní Diany se lehce pře­ne­se­me do báječ­né­ho svě­ta uží­vá­ní ukra­de­ných peněz s výraz­ným akcen­tem na kome­di­ál­ní prv­ky. Svérázná posta­va Diany je komic­ká a tepr­ve na kon­ci fil­mu se tvůr­ci opět sna­ží její komic­ký svět pro­po­jit se svě­tem reál­ným. Je to kostr­ba­té ale svým způ­so­bem doce­la dojem­né. Herečka Melissa McCarthy vlo­ži­la do své posta­vy znač­nou dáv­ku ener­gie a ozdo­bi­la jí oso­bi­tým šar­mem.

Roli Sandy Pattersona si s chu­tí zahrál Jason Bateman, kte­rý je také pro­du­cen­tem fil­mu. Nemohu se však zba­vit dojmu, že celý film byl při­pra­ven pro Melissu McCarthy. Bez ní by byl film jen stu­de­ným čajíč­kem.

Doporučuji film jen jako nená­roč­nou zába­vu. Pokud nebu­de­te nic čekat, může film pří­jem­ně pře­kva­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17826 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72300 KB. | 21.05.2024 - 11:47:21