Kritiky.cz > Profily osob > George Michael

George Michael

Michael
Michael
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Georgios Kyriacos Panayiotou (Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου), umě­lec­kým jmé­nem George Michael (25. čer­ven 1963 Londýn – 25. pro­si­nec 2016 Goring, Oxfordshire[1]), byl brit­ský zpě­vák, skla­da­tel a pro­du­cent s kyper­ský­mi koře­ny. V letech 1981 až 1986 půso­bil spo­leč­ně s Andrewem Ridgeleym v popo­vé sku­pi­ně Wham!, kte­rá se pro­sla­vi­la hity jako Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, I’m Your Man, The Edge of Heaven či Last Christmas.[1][2] Později se vydal na dráhu sólo­vé­ho zpě­vá­ka ovliv­ně­né­ho sou­lem a rhy­thm and blu­es, se skladba­mi jako Jesus To A Child nebo Fastlove či due­tem s Eltonem Johnem Don’t Let the Sun Go Down on Me.[1] Za svou kari­é­ru pro­dal více než 100 mili­o­nů hudeb­ních nosi­čů, zís­kal tři ceny Brit Awards a dvě Grammy.[2]

Biografie

Narodil se roku 1963 v sever­ním Londýně jako Georgios Kyriacos Panayiotou. Jeho řecko-kyperský otec se jme­no­val Kyriacos Panayiotou a pra­co­val jako mana­žer v restau­ra­ci, mat­ka, Lesley Angold Harrison, býva­la taneč­ni­cí a v roce 1997 zemře­la na rako­vi­nu. V roz­ho­vo­ru pro BBC v roce 2007 uve­dl, že jeho zájem o hud­bu se pro­bu­dil v osmi letech.[3]

Hudební kariéra

Vystupoval jako DJ. Svou pěvec­kou kari­é­ru začal se ska kape­lou The Executive, kte­rou zalo­žil se spo­lu­žá­kem Andrewem Ridgeleym. Ta ovšem vydr­že­la jen krát­ce. Proslavil se až po zalo­že­ní sku­pi­ny Wham! v roce 1981. Kapela těži­la z nastu­pu­jí­cí­ho žán­ru video­kli­pů a za svou pěti­le­tou exis­ten­ci celo­svě­to­vě pro­da­la přes 25 mili­o­nů nahrá­vek.[3] Mezi její hity pat­ři­ly Wake Me Up Before You Go-Go, vánoč­ní Last Christmas, Freedom, I’m Your Man či The Edge of Heaven.[1][3] V roce 1986 se však rov­něž roz­padla a George Michael se vydal na sólo­vou dráhu. Už v roce 1984 vydal úspěš­ný sin­gle Careless Whisper, v roce 1986 při­dal A Different Corner, o rok poz­dě­ji s Arethou Franklin I Knew You Were Waiting For Me.[1]

Debutové sólo­vé album s názvem Faith a hitem One More Try mu vyšlo v roce 1987 a vyhrá­lo Grammy v kate­go­rii Nejlepší album roku. 21 mili­o­nů (v USA více než 10 mil.) pro­da­ných kusů[4] ho zařa­di­lo na 52. mís­to v žeb­říč­ku nej­pro­dá­va­něj­ších desek všech dob v USA. Časopis Roling Stone album v roce 2012 zařa­dil na 472. příč­ce mezi nej­lep­ší­mi 500 alby.[3] Po celém svě­tě se pro­da­lo více než 85 mil. jeho nahrá­vek, George Michael byl nej­ví­ce hra­ným inter­pre­tem brit­ských rádií za uply­nu­lých 20 let.[5]

V roce 1991 se stal úspěš­ným jeho duet s Eltonem Johnem Don’t Let the Sun Go Down on Me.[1] Dne 20. dub­na 1992 vystou­pil ve Wembley se sku­pi­nou Queen na bene­fič­ním vzpo­mín­ko­vém kon­cer­tě Freddie Mercury Tribute k poctě její­ho zesnu­lé­ho zpě­vá­ka Freddieho Mercuryho. Zde zazpí­val tři pís­ně z reper­toá­ru Queen, ´39, These are the Days of our Lives (s Lisou Stansfield) a Somebody to Love, kte­rá se zno­vu i v jeho podá­ní sta­la vel­kým hitem. Z toho­to vystou­pe­ní vyšel záznam George Michael and Queen with Lisa Stansfield, Five Live EP. Následovaly spe­ku­la­ce o stá­lém angaž­má George Michaela jako zpě­vá­ka Queen, kte­ré se však uká­za­ly jako liché.

Své posled­ní album s názvem Symfonica vydal v roce 2014.[3] V posled­ním obdo­bí před smr­tí pra­co­val na doku­men­tár­ním fil­mu Freedom, kte­rý byl plá­no­ván k pre­mi­é­ro­vé­mu uve­de­ní na rok 2017.[3]

Soukromý život

Provázely ho i skan­dá­ly. V roce 1998 ho v Los Angeles zatkla poli­cie na veřej­ných toa­le­tách. Tehdy Michael zve­řej­nil svou homose­xu­ál­ní ori­en­ta­ci.[3] V roce 2010 byl odsou­zen k osmi týd­nům věze­ní za říze­ní vozu pod vli­vem drog, drže­ní mari­hu­a­ny a způ­so­be­ní neho­dy.[2]

V dru­hé deká­dě 21. sto­le­tí trpěl opa­ko­va­ně zdra­vot­ní­mi potí­že­mi, něko­li­krát byl hospi­ta­li­zo­ván. V roce 2011 v rakous­ké nemoc­ni­ci s těž­kým zápa­lem plic, když one­moc­něl upro­střed své­ho evrop­ské­ho tur­né. Upadl teh­dy i do koma­tu a léka­ři mu muse­li pro­vést tra­che­o­to­mii. V roce 2013 v Anglii vypa­dl z jedou­cí­ho auta na dál­ni­ci. Další hospi­ta­li­za­ci absol­vo­val v květ­nu 2014.[2] V noci z nedě­le 25. na pon­dě­lí 26. pro­sin­ce 2016 sta­ni­ce BBC uved­la s odvo­lá­ním na zpě­vá­ko­va vyda­va­te­le, že George Michael zemřel ve věku 53 let.[1][6]

Diskografie

Vedle stu­di­o­vých a jiných alb mu vyšlo také přes 50 sin­g­lů (včet­ně těch s kape­lou Wham!) a asi 35 video­kli­pů.[7][8][9]

Studiová alba

 • 1987: Faith
 • 1990: Listen without Prejudice, Vol. 1
 • 1996: Older
 • 1999: Songs from the Last Century
 • 2004: Patience

Kompilace a živé nahrávky

 • 1998: Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael
 • 2006: Twenty Five (výbě­ro­vé album vyda­né u pří­le­ži­tos­ti 25. výro­čí půso­be­ní v hudeb­ním svě­tě)
 • 2014: Symphonica

EP

 • 1993: Five Live (EP)
 • 1997: The Older EP

Odkazy

Reference

 1. Skočit naho­ru k:a b c d e f g BBC. Ex-Wham! sin­ger George Michael dies. BBC [onli­ne]. 2016-12-26 [cit. 2016-12-26]. Dostupné onli­ne.  (ang­lic­ky)
 2. Skočit naho­ru k:a b c d MAN, Vojtěch; dbr; ČTK. Zemřel George Michael. Bývalému zpě­vá­ko­vi kape­ly Wham! bylo 53 let. Český roz­hlas [onli­ne]. 2016-12-26 [cit. 2016-12-26]. Dostupné onli­ne.
 3. Skočit naho­ru k:a b c d e f g SEDLÁČEK, Štěpán. Dvě ceny Grammy, jed­no z nej­lep­ších alb všech dob, ale také pro­blémy s dro­ga­mi. To byl George Michael. Český roz­hlas [onli­ne]. 2016-12-26 [cit. 2016-12-26]. Dostupné onli­ne.
 4. Skočit naho­ru http://upcoming.yahoo.com/event/462423/
 5. Skočit naho­ru MICHAEL, George. Is it time the English were more afraid of God?. Advocate.com [onli­ne]. 2005-06-21. Dostupné onli­ne. Dostupné také na: [1].
 6. Skočit naho­ru ČTK; ŠŤÁSTKA, Tomáš. Zemřel brit­ský zpě­vák George Michael, hlas hitu Last Christmas. iDNES.cz [onli­ne]. 2016-12-26 [cit. 2016-12-26]. Dostupné onli­ne.
 7. Skočit naho­ru Music [onli­ne]. George Michael, [cit. 2016-12-26]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky)
 8. Skočit naho­ru George Michael [onli­ne]. DiscoGS, [cit. 2016-12-26]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky)
 9. Skočit naho­ru George Michael [onli­ne]. MusicBrainz, [cit. 2016-12-26]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky)

Detaily o článku George Michael

Zvolte si způ­sob cita­ce, kte­rý potře­bu­je­te. Více infor­ma­cí nalez­ne­te na strán­ce Citování Wikipedie.

Foto:

Popis George Michael at his con­cert in Munich (Germany) on 30th October 2006.
Datum
Zdroj This pho­to is my own work.
Autor insas­se

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59066 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72163 KB. | 23.04.2024 - 12:15:03