Kritiky.cz > Speciály > Hastrman - Synopse & O filmu

Hastrman - Synopse & O filmu

Hast02
Hast02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 SYNOPSE

Romantický a záro­veň iro­nic­ký pří­běh has­tr­ma­na ali­as baro­na de Caus, jehož lás­ka k ven­kov­ské dív­ce Katynce napl­ňu­je netu­še­ným štěs­tím i stra­vu­jí­cí váš­ní. Baron se vra­cí se svým slu­hou z cest po svě­tě, aby obno­vil ryb­ní­ky na svém pan­ství. Jakožto moder­ní a osví­ce­ný člo­věk se živo­tu míst­ních vymy­ká. Středem jeho zájmu se sta­ne nespou­ta­ná a výji­meč­ná rych­tá­řo­va dce­ra Katynka revol­tu­jí­cí pro­ti auto­ri­tám váš­ni­vým uctí­vá­ním pří­ro­dy a pohan­ských ritu­á­lů. Inteligentní a krás­nou dív­kou jsou okouz­le­ni všich­ni, i uči­tel Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka has­tr­ma­no­vi při­bli­žu­je, tím více v něm ros­tou pochyb­nos­ti, zda jako člo­věk ve zví­ře­ti a zví­ře v člo­vě­ku ten­to­krát obsto­jí. Film vzni­kl na moti­vy romá­nu Miloše Urbana oce­ně­né­ho Magnesií Literou.

O FILMU

Hastrman by mohl spo­jit divá­ky, kte­ří chtě­jí jít na „biják“, s těmi, kte­ří o zhléd­nu­tém dál chtě­jí pře­mýš­let, říká Miloš Urban

Producent Čestmír Kopecký z První veřej­no­práv­ní a reži­sér Ondřej Havelka dokon­či­li celo­ve­čer­ní film Hastrman reži­sé­ra Ondřeje Havelky, kte­rý vzni­kl na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy Miloše Urbana oce­ně­né Magnesií Literou. Hlavní posta­vou fil­mu je has­tr­man ali­as baron de Caus, kte­ré­ho ztvár­nil herec Karel Dobrý. Romantický thriller je pro reži­sé­ra hudeb­ních i diva­del­ních před­sta­ve­ní, her­ce a hudeb­ní­ka Ondřeje Havelku fil­mo­vým debu­tem. Pro Karla Dobrého je role cha­rizma­tic­ké­ho vod­ní­ka zase prv­ní hlav­ní rolí v celo­ve­čer­ním sním­ku. Tvůrci záměr­ně obsa­di­li nové tvá­ře čes­ké­ho fil­mu, jako jsou Simona Zmrzlá či Jan Kolařík, ved­le reno­mo­va­ných her­ců Jiřího Lábuse nebo Davida Novotného. Diváci uvi­dí Hastrmana v kinech od 19. dub­na.

 „První část romá­nu, na jehož moti­vy náš film vzni­kl, je o zni­ču­jí­cí váš­ni, o pudech a boji s nimi. Dokázal jsem si před­sta­vit obra­zo­vý film, kde to, co vidí­me, tvo­ří film, stej­ně jako to, co sly­ší­me. Metafora o zví­ře­ti v člo­vě­ku je zápas, kte­rý svá­dí kaž­dý z nás. Na prv­ním mís­tě je ale pří­běh,“ říká pro­du­cent Čestmír Kopecký.  Společně s reži­sé­rem Ondřejem Havelkou a auto­rem romá­no­vé před­lo­hy Milošem Urbanem se všich­ni sho­du­jí, že pod­stat­ná je tu milost­ná linie pří­bě­hu a kra­ji­na, ve kte­ré se děj fil­mu ode­hrá­vá. „Je to krás­ný a záro­veň podiv­ný milost­ný pří­běh, kte­rý je opře­den aspek­ty roman­tis­mu, ode­hrá­va­jí­cí se v  kuli­sách čes­ké­ho ven­ko­va počát­ku 19. sto­le­tí. Osvícenský aris­to­krat se osu­do­vě zami­lu­je do ven­kov­ské dív­ky. Navíc je pří­běh rámo­ván pohan­ský­mi ritu­á­ly a lido­vý­mi zvy­ky cyk­lic­ké­ho roku, kte­ré mě vždyc­ky zají­ma­ly a jejichž pod­sta­ta začí­ná být zno­vu vel­mi aktu­ál­ní. Stroze mate­ri­ál­ní chá­pá­ní svě­ta je už dnes pas­sé,“ říká Ondřej Havelka. Miloše Urbana inspi­ro­va­la k napsá­ní kni­hy Hastrman dle jeho slov pře­de­vším kra­ji­na a na celo­ve­čer­ním fil­mu na moti­vy své kni­hy oce­ňu­je pře­de­vším jina­kost od běž­né čes­ké pro­duk­ce a humor. Ondřej do pří­bě­hu dává humor, a ten já v kni­ze nemám, pro­to­že ho neu­mím. Když jsem film viděl popr­vé, asi pět­krát nebo šest­krát jsem se smál nahlas,“ popi­su­je Miloš Urban. A dodá­vá: „Film se mi líbí hod­ně. Myslím, že je to hod­ně jiný film, než jaké tu běž­ně vzni­ka­jí. V urči­té své roman­tic­ké vypja­tos­ti totiž půso­bí jako­by výji­meč­ně pat­řič­ně. Tohle tady chy­bě­lo, tako­vý film jiné­ho dru­hu. Ne kome­die, kte­rá se klid­ně může dávat v tele­vi­zi. Ne film plný hlá­šek. Hastrman by mohl spo­jit divá­ky, kte­ří chtě­jí jít na „biják“, s těmi, kte­ří o zhléd­nu­tém dál chtě­jí pře­mýš­let.“ Děj fil­mu, kte­rý se točil pře­de­vším v Českém ráji, pod vrchem Vlhošť a na seve­ru Čech, je vyprá­věn s jem­nou nad­sáz­kou a iro­nic­kým humo­rem.

Příběh fil­mu se ode­hrá­vá na ves­ni­ci ve 30. letech 19. sto­le­tí, kdy se baron de Caus vra­cí se svým slu­hou v podá­ní Jiřího Lábuse z cest po svě­tě. Na svém pan­ství chce pře­de­vším začít s pra­cí na obno­vě ryb­ní­ků. Jakožto moder­ní a osví­ce­ný člo­věk se živo­tu míst­ních vymy­ká. Středem jeho zájmu se sta­ne nespou­ta­ná a výji­meč­ná rych­tá­řo­va dce­ra Katynka revol­tu­jí­cí pro­ti auto­ri­tám váš­ni­vým uctí­vá­ním pří­ro­dy a pohan­ských ritu­á­lů. Postavu Katynky ztvár­ni­la hereč­ka Simona Zmrzlá zná­má z Divadla Husa na pro­váz­ku, její­ho otce hra­je David Novotný. Inteligentní a krás­nou dív­kou jsou okouz­le­ni i uči­tel Voves v podá­ní Jiřího Maryška a farář Fidelius ztvár­ně­ný Janem Kolaříkem.

Román Miloše Urbana oce­ně­ný v roce 2001 Magnesií Literou za nej­lep­ší pró­zu zau­jal Ondřeje Havelku hned po pře­čte­ní v roce 2004, fil­mo­vá prá­va však neby­la něko­lik let dostup­ná, po jejich uvol­ně­ní začal reži­sér Havelka na fil­mu pra­co­vat už s pro­du­cen­tem Čestmírem Kopeckým. Největší výzvou bylo obsa­ze­ní hlav­ní role has­tr­ma­na, kte­rou nako­nec zís­kal Karel Dobrý, jeden z nej­ob­sa­zo­va­něj­ších čes­kých her­ců v zahra­nič­ních fil­mech, mj. drži­tel Ceny Alfréda Radoka z roku 2013. Už kvů­li tomu, co je mezi has­tr­ma­nem a Katynkou, sto­jí za to poznat pří­běh Miloše Urbana. Je tam všech­no, na co doká­že oby­čej­ný smr­tel­ník jen pomys­let, nebo radě­ji ani nepo­mys­let a rov­nou zapo­me­nout. Nekonečná har­mo­nie i hlu­bo­ké šrá­my. Pak je ale­spoň z čeho čer­pat,“ říká před­sta­vi­tel has­tr­ma­na Karel Dobrý.

V hlav­ní žen­ské roli fil­mu Hastrman uvi­dí divá­ci před­ní hereč­ku Divadla Husa na pro­váz­ku Simonu Zmrzlou, kte­rá vyhrá­la na roli Katynky cas­ting. „Katynka je nespou­ta­ná a nezá­vis­lá, dnes by se dalo říct, že je na svou dobu eman­ci­po­va­ná. To je na této hrdin­ce zají­ma­vé a mně roz­hod­ně blíz­ké. Z dneš­ní­ho pohle­du je to úpl­ně nor­mál­ní dív­ka, kte­rá ví, co chce a za tím si i jde,“ říká před­sta­vi­tel­ka Katynky Simona Zmrzlá. Roli Francla, slu­hy baro­na a záro­veň has­tr­ma­na v podá­ní Karla Dobrého, ztvár­nil Jiří Lábus. Ten při­rov­ná­vá fil­mo­vé zpra­co­vá­ní Urbanova romá­nu k tvor­bě Františka Vláčila. „Přesvědčilo mě, že tako­vý žánr tu léta ve fil­mu nebyl. Přemýšlím o podob­ném fil­mu, mož­ná Vláčilova Ďáblova past? V sou­čas­né době jde tak o výji­meč­né fil­mo­vé dílo,“ popi­su­je Jiří Lábus.  Z Divadla Husa na pro­váz­ku je kro­mě Zmrzlé i před­sta­vi­tel fará­ře Fidelia Jan Kolařík, kte­rý si zahrál napří­klad ve fil­mu Petra Zelenky Karamazovi. Jako ves­nic­ký uči­tel Voves se v Hastrmanovi před­sta­ví Jiří Maryško, míst­ní­ho rych­tá­ře a otce Katynky ztvár­nil David Novotný. V dal­ších rolích se obje­ví Norbert Lichý nebo Vladimír Polívka. Autorem hud­by k fil­mu je hudeb­ní skla­da­tel Petr Wajsar, za kame­rou stál jeden z nej­u­zná­va­něj­ších kame­ra­ma­nů své gene­ra­ce Diviš Marek.

Hastrman vzni­kl ve spo­leč­nos­ti Čestmíra Kopeckého První veřej­no­práv­ní, v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí – Filmovým cen­t­rem, Barrandov Studiem a za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie. Do čes­kých kin bude uve­den 19. dub­na spo­leč­nos­tí CinemArt.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […] Posted in Filmové recenze
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. […] Posted in Videa
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […] Posted in Filmové premiéry
  • Věčně tvá nevěrná26. září 2019 Věčně tvá nevěrná Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, […] Posted in Speciály
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let5. června 2023 Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let V letošním roce si připomínáme třicet let od prvního vysílání satirického pořadu Česká soda, který pro Českou televizi v letech 1993–1997 vyráběla společnost Febio. Pořad byl koncipován […] Posted in Zajímavosti
  • Dobré ráno, Brno!28. prosince 2022 Dobré ráno, Brno! Dobré ráno je ranní show, jejímž posláním je připravit diváky do nastávajícího dne pomocí dobré nálady. Každý ho zná, ale málokdo na něj soustředěně kouká. Pro několik šťastlivců bývá […] Posted in TV Recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62327 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72215 KB. | 18.04.2024 - 03:14:14