Kritiky.cz > Speciály > Black Panther - Obsah & O filmu

Black Panther - Obsah & O filmu

BlackPanter
BlackPanter
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

            OBSAH

            Společnost Marvel Studios před­sta­vu­je sní­mek Black Panther, pří­běh T’Chally, mla­dé­ho afric­ké­ho krá­le, kte­rý se sta­ne super­hr­di­nou a musí dostát sto­le­tím staré­mu odka­zu, jenž se s jeho pozi­cí pojí.

            Snímek spo­leč­nos­ti Marvel Studios Black Panther sle­du­je osu­dy T’Chally, kte­rý se po smr­ti své­ho otce, wakand­ské­ho krá­le, vra­cí zpět domů do této izo­lo­va­né a tech­no­lo­gic­ky vel­mi pokro­či­lé afric­ké země, aby se ujal vlá­dy a stal se prá­vo­plat­ným krá­lem Wakandy. Když se ale obje­vu­je moc­ný sta­rý nepří­tel, je T’Challa coby poten­ci­ál­ní král – a také Black Panther – zata­žen do nebez­peč­né­ho kon­flik­tu, během nějž se v ohro­že­ní oci­tá nejen osud Wakandy, ale celé­ho svě­ta. Tváří v tvář zra­dě a nebez­pe­čí musí mla­dý král povo­lat své spo­jen­ce a s vyu­ži­tím moci Black Panthera pora­zit nepřá­te­le a zajis­tit bez­peč­nost a bla­hobyt své­ho lidu.

            O FILMU

            Společnost Marvel Comics, kte­rá je zná­má svou revo­luč­ní tvůr­čí vizí, před­klá­dá divá­kům pozo­ru­hod­ně roz­ma­ni­tou šká­lu super­hr­di­nů již od roku 1939. Jednou z nej­pře­lo­mo­věj­ších postav této spo­leč­nos­ti je pak Black Panther, kte­rý se popr­vé obje­vil v seši­tu Fantastic Four Vol. 1 č. 52, vyda­ném v roce 1966.

            V roce 2016 uví­tal posta­vu T’Chally / Black Panthera také fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel, aby ho ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, rekord­ním fil­mu, v němž se spo­lu utka­li jed­not­li­ví čle­no­vé týmu Avengers, před­sta­vil zástu­pům fil­mo­vých fanouš­ků.

            Prezident spo­leč­nos­ti Marvel Studios a pro­du­cent sním­ku Black Panther Kevin Feige říká: „Rozmanitost fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel vychá­zí z našich původ­ních comic­sů. Vždycky jsem říkal, že se pou­ze sna­ží­me napo­do­bit to, co se comic­sům tak skvě­le daři­lo po řadu dese­ti­le­tí, a jed­nou z těch­to věcí je také sna­ha zob­ra­zit spo­leč­nost tako­vou, jaká je. Když byla posta­va Black Panthera v šede­sá­tých letech před­sta­ve­na, jed­na­lo se od Stana LeehoJacka Kirbyho z Marvelu o veli­ce odváž­ný krok – šlo o posta­vu půvo­dem z Afriky, kte­rá byla chytřej­ší než řada našich hrdi­nů a sil­něj­ší než vět­ši­na z nich. Možnost před­sta­vit ji o pade­sát let poz­dě­ji divá­kům na fil­mo­vém plát­ně je pro nás ohrom­ně vzru­šu­jí­cí.“

            Scenárista a reži­sér Ryan Coogler se pro­sla­vil svým intim­ním sty­lem prá­ce s posta­va­mi, kte­rý ho v roce 2013 vyne­sl do popře­dí zájmu svě­ta nezá­vis­lé­ho fil­mu kri­ti­kou nad­še­ně při­ja­tým dra­ma­tem Fruitvale s Michaelem B. Jordanem. Cooglerův násle­du­jí­cí film Creed, opět s Michaelem B. Jordanem a také se Sylvesterem Stallonem jen potvr­dil jeho pověst reži­sé­ra, kte­rý si umí skvě­le pora­dit s nároč­ným, mno­ha­vrs­tev­ným zdro­jo­vým mate­ri­á­lem.

            „Ryan Coogler je neu­vě­ři­tel­ně schop­ný reži­sér a sce­náris­ta,“ pozna­me­ná­vá pro­du­cent Kevin Feige. „Má už na svém kon­tě dva fil­my, kte­ré se dle mého názo­ru zapí­ší do dějin. Skutečnost, že se s nad­še­ním zce­la srov­na­tel­ný s tím naším pus­til do prá­ce na našem pří­bě­hu byla z naše­ho pohle­du napros­to ohro­mu­jí­cí. Jeho rané před­sta­vy o tom, jakým smě­rem by se ten­to sní­mek mohl ubí­rat, nás veli­ce povzbu­di­ly.“

            Jak říká sám Coogler, prá­vě souzně­ní s před­sta­va­mi Kevina Feigeho při těch­to prvot­ních roz­ho­vo­rech bylo tím, čím ho návrh cho­pit se režie sním­ku Black Panther roz­hod­ně zau­ja­lo. Kevin je člo­věk, na kte­rém je veli­ce jas­ně poznat, že má svou prá­ci oprav­du veli­ce rád,“ říká Coogler. „Kevin má veli­ce jas­nou před­sta­vu o tom, co tenhle fil­mo­vý svět pro pop­kul­tu­ru i fil­mo­vý prů­my­sl zna­me­ná a jaké jsou jeho mož­nos­ti. Je to člo­věk, kte­rý uva­žu­je ve vel­kém, ale sou­čas­ně se během oka­mži­ku doká­že zamě­řit i na jed­not­li­vé posta­vy a pří­běhy a na to, co je oprav­du důle­ži­té.“

            Ačkoliv Cooglerova fil­mo­gra­fie na Feigeho a na tým spo­leč­nos­ti Marvel udě­la­la vel­ký dojem, byl ten­to dlou­ho­le­tý fanou­šek posta­vy Black Panthera také plný nad­še­ní a odhod­lá­ní pus­tit se do pře­ne­se­ní svě­ta Wakandy na fil­mo­vá plát­na. Na počát­ku této pou­ti stál scé­nář, kte­rý Coogler napsal spo­leč­ně s Joem Robertem Colem.

            I když je wakand­ský svět pro­stou­pe­ný fan­ta­zií, chtěl mít sce­náris­tic­ký tým jis­to­tu, že duchov­ní, mystic­ké a tech­no­lo­gic­ké vli­vy, jichž je kul­tu­ra této země plná, stá­le odka­zu­jí na sku­teč­ný svět, a že ho obý­va­jí posta­vy, do kte­rých se divá­ci doká­ží vcí­tit, aby se spo­leč­ně s nimi moh­li vydat na reál­né, ale přes­to výji­meč­né dob­ro­druž­ství.

            Když měl film zajiš­tě­ný pou­ta­vý pří­běh, zača­li tvůr­ci fil­mu uva­žo­vat o tom, kdo by měl hlav­ní posta­vě Chadwicka Bosemana dělat na fil­mo­vém plát­ně spo­leč­nost. CooglerFeige nako­nec sesta­vi­li výji­meč­ný herec­ký tým plný špič­ko­vých her­ců fil­mo­vých, diva­del­ních i tele­viz­ních z celé­ho svě­ta.

            „Je skvě­lé moci se pono­řit do svě­ta Wakandy, obje­vit původ Black Panthera a jeho odkaz a setkat se s úžas­ný­mi a pou­ta­vý­mi posta­va­mi, kte­ré ho obklo­pu­jí,“ pozna­me­ná­vá Feige. „Abychom jim vdech­li život, sesta­vi­li jsme fan­tas­tic­ký herec­ký tým. Jedná se o jeden z nej­skvě­lej­ších herec­kých týmů, kte­rý se kdy v našich fil­mech obje­vil.“

            Chadwick Boseman, kte­rý se ke své roli T’Chally / Black Panthera vra­cí poté, co se v ní popr­vé obje­vil ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, vysvět­lu­je, čím ho tato posta­va zau­ja­la. „T’Challa je chyt­rý. Je to stra­tég a tím mi vždyc­ky při­pa­dal výji­meč­ný, dokon­ce i v comic­sech,“ míní herec. „Je to svě­to­vý vůd­ce a s tím sou­vi­sí sku­teč­nost, že nese zod­po­věd­nost za celý národ a za to, v jaké pozi­ci se v celo­svě­to­vém měřít­ku oci­tá. Něco tako­vé­ho super­hr­di­no­vé obvykle řešit nemuse­jí, ale on musí brát v úva­hu také svůj odkaz. Je to zají­ma­vá kom­bi­na­ce.“

            O posta­vě Erika Killmongera v podá­ní Michaela B. Jordana toho zpo­čát­ku, když do pří­bě­hu popr­vé vstu­pu­je, pří­liš mno­ho neví­me, ale T’Challa pozvol­na odha­lu­je, jakým způ­so­bem je s Wakandou spo­je­ný. Killmonger je žol­dák, kte­rý je vra­žed­ný stej­ně jako Ulysses Klaue, tak­že když nyní tito dva spo­jí své síly pro­ti T’Challovi, jsou pro něj spo­leč­ně mno­ho­ná­sob­ně vět­ší hroz­bou.

            Držitelka Oscara Lupita Nyong’o ztvár­ni­la Nakiu, odhod­la­nou člen­ku Válečných psů, tedy wakand­ských zvě­dů, roz­mís­tě­ných v zemích celé­ho svě­ta, aby zde sle­do­va­li dění a svá pozo­ro­vá­ní hlá­si­li krá­lov­ské rodi­ně a kme­no­vé radě.

            Nakiu roz­hod­ně není rad­no pod­ce­ňo­vat – je to vyso­ce dis­ci­pli­no­va­ná žena se sil­nou vůlí, kte­rá s ostat­ní­mi jed­ná přes­ně tak, jak oni jed­na­jí s ní, a v pří­pa­dě T’Chally to pla­tí dvoj­ná­sob. Její bojo­vé schop­nos­ti se vyrov­na­jí schop­nos­tem Dor Milaje, elit­ní žen­ské bez­peč­nost­ní slož­ky, což z ní činí výji­meč­ně schop­nou agent­ku.

            Herečka Danai Gurira, zná­má zejmé­na svou veli­ce popu­lár­ní rolí bojov­ni­ce s kata­nou Michonne v seri­á­lo­vém hitu Živí mrt­ví, byla pro roli neo­hro­že­né Okoye, T’Challovy poboč­ni­ce a veli­tel­ky Dor Milaje jas­nou vol­bou.

            Martin Freeman se zno­vu vra­cí v roli agen­ta Everetta Rosse, ten­to­krát pře­kva­pi­vě jako T’Challův spo­je­nec, přes­to­že z toho sám nemá pří­liš vel­kou radost. Ross se T’Challovi zno­vu při­ple­te do ces­ty během pro­ná­sle­do­vá­ní Ulyssese Klauea, jenž o sobě dal zno­vu vědět.

            Britský herec Daniel Kaluuya se k herec­ké­mu týmu při­po­jil coby W’Kabi, T’Challův krá­lov­ský porad­ce.

            Britská hereč­ka Letitia Wright se ují­má role tech­nic­ky zdat­né prin­cez­ny Shuri, T’Challovy trou­fa­lé mla­dé sest­ry, jež navr­hu­je veš­ke­ré tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce z vibra­nia, kte­ré jsou na mno­ha úrov­ních zdro­jem wakand­ské moci a jsou jimi také obo­ha­ce­ny nástro­je, kte­ré má k dis­po­zi­ci Black Panther samot­ný.

            Winston Duke si zahrál M’Baku, náčel­ní­ka wakand­ské­ho hor­ské­ho kme­ne Jabari, kte­rý si s T’Challou a zbyt­kem krá­lov­ské rodi­ny pří­liš nero­zu­mí.

            Na Oscara nomi­no­va­ná Angela Bassett si zahrá­la odda­nou krá­lov­nu Ramondu, T’Challovu mat­ku. Tato čer­stvá vdo­va je v pří­bě­hu klí­čo­vou posta­vou a posky­tu­je pod­po­ru jak T’Challovi, jenž má potí­že vyrov­nat se s úlo­hou wakand­ské­ho vůd­ce a ochrán­ce tra­dic, tak i jeho sestře, geni­ál­ní a své­hla­vé mla­dé prin­cezně Shuri.

            Pro osca­ro­vé­ho Foresta Whitakera byla šan­ce při­po­jit se k herec­ké­mu týmu sním­ku Black Panther v pod­sta­tě srov­na­tel­ná se zno­vushle­dá­ním se sta­rý­mi zná­mý­mi, neboť již v minu­los­ti s Cooglerem a Jordanem spo­lu­pra­co­val jako pro­du­cent na vzni­ku sním­ku Fruitvale. Jakožto wakand­ský šaman a dlou­ho­le­tý krá­lov­ský porad­ce krá­le T’Chaky má s krá­lov­skou rodi­nou dlou­hý a kom­pli­ko­va­ný vztah.

            Andy Serkis se zno­vu vra­cí v roli nemi­lo­srd­né­ho a bez­skru­pu­lóz­ní­ho jiho­af­ric­ké­ho obchod­ní­ka se zbra­ně­mi Ulyssese Klauea, kte­rý se popr­vé obje­vil ve fil­mu Avengers: Age of Ultron. Klaue se ten­to­krát pokou­ší zís­kat wakand­ské vibra­ni­um a oci­tá se tak na muš­ce Black Panthera.

            Herecký tým pak dopl­ňu­jí němec­ká hereč­ka Florence Kasuma v roli Ayo, Dor Milaje, kte­rá se popr­vé obje­vi­la ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, jiho­af­ric­ký herec a dra­ma­tik John Kani (Captain America: Občanská vál­ka, Coriolanus), jenž se vra­cí v roli T’Challova otce, krá­le T’Chaka, a drži­tel ceny Emmy Sterling K. Brown (This Is Us, Americká repor­tér­ka), jenž ztvár­nil posta­vu N’Jobu, wakand­ské­ho Válečného psa.

            Natáčení sním­ku Black Panther pro­bí­ha­lo v ate­li­é­rech Pinewood v Atlantě a v jiho­ko­rej­ském Pusanu, zahá­je­no bylo v led­nu 2017 a skon­či­lo 20. dub­na 2017.

            Svět Wakandy skrý­val během pří­prav na natá­če­ní pro tvůr­ce fil­mu a jeho výtvar­ní­ky netu­še­ný poten­ci­ál. V rám­ci comic­so­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel je zdán­li­vě chudý wakand­ský národ ve sku­teč­nos­ti zdro­jem vzác­né­ho kovu, zva­né­ho vibra­ni­um. Díky tomu je tato země plná tech­no­lo­gií, zna­los­tí, bohat­ství a moci. Náhled za wakand­skou opo­nu odha­lu­je futu­ris­tic­kou, nad­po­zem­skou spo­leč­nost, kte­rá veli­ce důsled­ně ctí své afric­ké tra­di­ce.

            Většina deko­ra­cí pro zábě­ry z Wakandy byla vybu­do­vá­na v ate­li­é­rech v Atlantě, mimo jiné též deko­ra­ce kme­no­vé rady, wakand­ské designo­vé sku­pi­ny, Shuriina výzkum­né­ho a vývo­jo­vé­ho cen­t­ra této na vibra­ni­um boha­té země, pra­sta­ré pod­zem­ní Síně krá­lů a v nepo­sled­ní řadě také Vodopády bojov­ní­ků (kte­ré se inspi­ro­va­ly majestát­ní roklí Oribi v Jihoafrické repub­li­ce), obřad­ní cen­t­rum wakand­ských uctí­va­ných tra­dic.

            Vybavena množ­stvím pod­kla­do­vých mate­ri­á­lů pod­stou­pi­la výtvar­ni­ce fil­mu Hannah Beachler sérii dis­ku­sí s Ryanem Cooglerem, během kte­rých vzá­jem­ně sdí­le­li foto­gra­fie a inspi­ra­ci ze svých návštěv Afriky. Díky nim byla Beachler schop­na ve svých návr­zích zachy­tit jis­tou hlou­ba­vost původ­ních Kirbyho comic­so­vých návrhů, a sou­čas­ně zmo­der­ni­zo­vat kon­cept tech­no­lo­gic­ky pokro­či­lé­ho afric­ké­ho náro­da tak, aby odpo­ví­dal sou­čas­ným před­sta­vám.

            Další krok v rám­ci pře­ve­de­ní Wakandy na fil­mo­vá plát­na uči­ni­la zku­še­ná kosty­mér­ka Ruth Carter, kte­rá ve spo­lu­prá­ci s na Oscara nomi­no­va­ným mas­ké­rem Joelem Harlowem muse­la divá­kům zpro­střed­ko­vat náhled do srd­cí a duší wakand­ské­ho lidu.

            Podstatou její­ho pří­stu­pu byla sna­ha pro­tknout návrhy odpo­ví­da­jí­cí­mi afric­ký­mi tra­di­ce­mi, ale sou­čas­ně je obo­ha­tit tak, aby reflek­to­va­ly fan­tas­tic­ké prv­ky, kte­ré jsou tajem­né wakand­ské kul­tu­ře vlast­ní. Velmi inten­ziv­ně pro­to spo­lu­pra­co­va­la s výtvar­ným týmem, aby spo­leč­ně vypra­co­va­li barev­nou pale­tu plnou jas­ných afric­kých barev a vzo­rů. Jejím cílem bylo zachy­tit afric­ké tra­di­ce a nechat je pro­stou­pit vizu­ál­ním pro­sto­rem fil­mu a jeho pří­bě­hem.

            V pří­pa­dě Harlowa se jed­na­lo o vzác­nou pří­le­ži­tost pono­řit se do comic­so­vé­ho svě­ta. Stejně jako v pří­pa­dě jeho kole­gů bylo i pro něj klí­čo­vé stu­di­um pod­kla­dů. Podstatou veš­ke­ré jeho prá­ce byly afric­ké tra­di­ce, pře­vza­té z National Geographic, knih o afric­kých ritu­á­lech, infor­ma­cí o body pain­tingu, his­to­ric­kých odka­zů a také z comic­so­vých seši­tů série Black Panther. To vše při prá­ci na kon­cep­tu návr­hu masek sehrá­lo svou roli.

            Snímek Black Panther se svý­mi zají­ma­vý­mi posta­va­mi a pro­stře­dím, ale také tra­dič­ně špič­ko­vý­mi akč­ní­mi scé­na­mi, kte­ré jsou pro fil­my z fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel cha­rak­te­ris­tic­ké, by měl divá­kům nabíd­nout vše, co od pří­bě­hu své­ho oblí­be­né­ho super­hr­di­ny na fil­mo­vých plát­nech oče­ká­va­jí.

            „Už jen samot­ná před­sta­va toho, že máme mož­nost zpro­střed­ko­vat divá­kům tak pozo­ru­hod­ný pří­běh a tak zají­ma­vé posta­vy, ale sou­čas­ně musí­me řešit také někte­rá z lid­ských dile­mat, kte­rá z Black Panthera činí jed­no­ho z nás, byla veli­ce láka­vá,“ shr­nu­je reži­sér Ryan Coogler. „Těším se zejmé­na na mož­nost sdí­let pří­běh Black Panthera s divá­ky a sle­do­vat, jak na ně zapů­so­bí. A zejmé­na mě zají­má, jak zapů­so­bí na malé děti, podob­ně jako když jsem se s tou­to posta­vou na strán­kách comic­sů sezna­mo­val jako malý já sám.“

            Již něja­kou dobu před natá­če­ním bylo roz­hod­nu­to, že jazy­kem Wakandy bude xhošti­na, jeden z úřed­ních jazy­ků Jihoafrické repub­li­ky, a že se násled­ně xhosská kul­tu­ra sta­ne základ­ním kame­nem kul­tu­ry wakand­ské. Toto roz­hod­nu­tí se na plát­nech kin popr­vé obje­vi­lo v rám­ci sním­ku Captain America: Občanská vál­ka, v němž uzná­va­ný jiho­af­ric­ký herec John Kani v roli krá­le T’Chaky mlu­vil se svým při­ro­ze­ným pří­zvu­kem, a Boseman od něj ten­to pří­zvuk pře­vzal.

            Vzhledem k tomu, že si ve fil­mu zahrál mezi­ná­rod­ní herec­ký tým z řady zemí a oblas­tí svě­ta, byla dia­lek­to­vá kouč­ka Beth McGuire pově­ře­na úko­lem zajis­tit, že všech­ny posta­vy mlu­ví tak, jak se od nich oče­ká­vá. McGuire, lin­gvist­ka, kte­rá spo­lu­pra­cu­je se stu­den­ty v Yale Repertory Theatre, již v minu­los­ti spo­lu­pra­co­va­la s Lupitou Nyong’o na její roli ve hře Danai Guriry Eclipsed, čímž na sebe upou­ta­la Cooglerovu pozor­nost.

            Když reži­sér začal pra­co­vat na detai­lech toho, jaká Wakanda bude a jak se na celém pří­bě­hu fil­mu bude podí­let její jazyk, požá­dal McGuire o to, aby pro­dukč­ní­mu týmu pomoh­la nejen se xhošti­nou, ale i s dal­ší­mi jazy­ky, mimo jiné též s nige­rij­skou igbošti­nou, kte­rou se hovo­ří v odleh­lé wakand­ské pro­vin­cii Jabari, se zákla­dy korej­šti­ny a samo­zřej­mě také s afri­kán­šti­nou, kte­rou hovo­ří Klaue v podá­ní Andyho Serkise.

            Winstona Duka, před­sta­vi­te­le M’Baku, lin­gvis­tic­ké kur­zy bavi­ly. „Moje posta­va je ovliv­ně­na spí­še nige­rij­skou igbošti­nou,“ vysvět­lu­je. „Takže to není čis­tá igbošti­na, ale je jí hod­ně ovliv­ně­na, pro­to­že ostat­ní posta­vy hovo­ří jiho­af­ric­kou xhošti­nou. Takže v jejich pří­pa­dě jde o něco, co je veli­ce spe­ci­fic­ké a pev­ně dané a vychá­zí to z rea­li­ty. Horský lid, jehož je M’Baku čle­nem a kte­rý se do znač­né míry izo­lo­val v horách, si svým způ­so­bem vytvo­řil svou vlast­ní kul­tu­ru. Chtěli jsme pou­žít něco, co by mělo svou vlast­ní oso­bi­tost a krá­su. Takže jsme se odká­za­li na igbošti­nu a to nám pomoh­lo. Rytmus toho­to jazy­ka ovliv­nil i ryt­mus jed­ná­ní mé posta­vy.“

            S McGuire také spo­lu­pra­co­val jiho­af­ric­ký herec Atandwa Kani (kte­rý byl navíc obsa­zen do role mla­dé­ho T’Chaky po boku své­ho otce Johna, jenž ztvár­nil T’Chaku ve star­ším věku) jakož­to kul­tur­ní kon­zul­tant, aby tvůr­cům fil­mu posky­tl k dis­po­zi­ci zna­los­ti své domo­vi­ny. Ty byly veli­ce cen­né jak během scén z wakand­ských ulic a wakand­ské­ho ven­ko­va, tak zejmé­na při natá­če­ní vel­ko­le­pých scén u Vodopádů bojov­ní­ků, během kte­rých byly tuc­ty oby­va­tel Wakandy svěd­ky T’Challova koru­no­vač­ní­ho cere­mo­ni­á­lu.

            Cooglerovi, Feigemu a herec­ké­mu týmu na tako­vých detai­lech veli­ce zále­ží, a Kaniho zna­los­ti doda­ly celé­mu pro­jek­tu dal­ší úro­veň auten­tič­nos­ti. Kani všem objas­nil drob­né kul­tur­ní detai­ly, ukrý­va­jí­cí se v pohy­bech, pozdra­vech, pís­ních i mod­lit­bách. Během jed­né ze scén při­měl všech­ny pří­tom­né k tomu, aby si za dopro­vo­du hudeb­ní­ků zazpí­va­li, a pomá­hal tak v prů­bě­hu nároč­ných natá­če­cích dní dodá­vat štá­bu fil­mu ener­gii a dobrou nála­du. Tyto situ­a­ce se v řadě pří­pa­dů nako­nec obje­vu­jí i ve fil­mu.

            Zajímavostí je také sku­teč­nost, že herec Daniel Kaluuya se v rám­ci pří­prav na natá­če­ní scén jízdy na obr­ně­ném noso­rož­ci, na kte­rém jez­dí jeho posta­va W’Kabiho, nau­čil jez­dit na koni.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,76004 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71740 KB. | 25.06.2024 - 20:26:55