Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Dobré ráno, Brno!

Dobré ráno, Brno!

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Dobré ráno je ran­ní show, jejímž poslá­ním je při­pra­vit divá­ky do nastá­va­jí­cí­ho dne pomo­cí dob­ré nála­dy. Každý ho zná, ale málo­kdo na něj sou­stře­dě­ně kou­ká. Pro něko­lik šťast­liv­ců bývá ten­to pořad odra­zo­vý můs­tek k dal­ší kari­é­ře a pro vět­ši­nu hrob...

Filmy a seri­á­ly Jana Prušinovského se již pra­vi­del­ně věnu­jí soci­ál­nu, na námět své­ho nej­no­věj­ší­ho seri­á­lu poté Jan Prušinovský při­šel v moment, kdy byl hos­tem ran­ní­ho vysí­lá­ní pořa­du Dobré ráno a začal se roz­hlí­žet kolem sebe. To bylo zákla­dem pro 8-dílný seri­ál Dobré ráno, Brno!, kte­rý se natá­čel v reál­ných kuli­sách zná­mé ran­ní tele­viz­ní stá­li­ce, na jejím zákla­du ovšem Prušinovský vytvo­řil dal­ší šká­lu růz­ných bizar­ních postav i situ­a­cí, kdy to i ten­to­krát celé fun­gu­je na prin­ci­pu nad­sáz­ky. Minimálně prv­ní dvě epi­zo­dy poté nazna­ču­jí, že má i tato seri­á­lo­vá novin­ka nesku­teč­ný poten­ci­ál.

V rám­ci prv­ních dvou epi­zod je jen nakous­nut poten­ci­ál seri­á­lu, kdy je v prů­bě­hu jas­ně nazna­če­no, že dal­ší epi­zo­dy můžou nasta­ve­nou hra­ni­ci ješ­tě pový­šit. Jako start ovšem prv­ní dvě epi­zo­dy bez pro­blé­mu obsto­jí, kdy dochá­zí i k účas­ti hous­lis­ty Jiřího Pavlici a reži­sé­ra Roberta Sedláčka, kdy si tako­vý Pavlica ze sebe zvlá­dá bez pro­blé­mu udě­lat sran­du, skr­ze Roberta Sedláčka se poté pra­cu­je s jis­tou for­mou rýpa­vé sati­ry. V rám­ci jed­not­li­vých stě­žej­ních postav se ostat­ně zábav­ně pra­cu­je s jed­not­li­vý­mi cha­rak­te­ry. Je tu zahořk­lý reži­sér, mode­rá­tor­ka trpí­cí poci­tem spa­dá­ním do staré­ho žele­za, mla­dá a ambi­ci­óz­ní ros­nič­ka či mode­rá­tor s kome­di­ant­ský­mi ambi­ce­mi. Seriál poté nakous­ne i kom­pli­ka­ce s usi­lo­vá­ním o prá­va jed­not­li­vých umě­lec­kých pro­ce­sí či sna­hu o zís­ká­ní vět­ších čísel. Už z prv­ních dvou epi­zod jdou cítit ambi­ce, kte­ré mají po vzo­ru ostat­ních seri­á­lů Prušinovského svým vývo­jem gra­do­vat.

Dobré ráno, Brno!
Zdroj: Tom Bejvl

Seriálu nechy­bí nasta­ve­ný poten­ci­ál v rám­ci situ­ač­ní­ho humo­ru, kte­rý se v rám­ci ran­ní­ho vysí­lá­ní nabí­zí, Česká tele­vi­ze poté potě­ší v tom, že zvlád­la odklepnout pořad, kte­rý si z jed­né z jejich stá­lic uta­hu­je a nebo­jí se dělat si legra­ci sama ze sebe. Dochází ke kon­tras­tu star­ší a mlad­ší gene­ra­ce, sta­rých a nových pořád­ků, kte­ré je nut­né nějak sklou­bit do plno­hod­not­né­ho cel­ku.  Do jis­té míry lze tak v seri­á­lu nalézt pohled do záku­li­sí rea­li­za­ce pořa­du, kte­rý je pocho­pi­tel­ně dle oče­ká­vá­ní kra­pet za vla­sy při­ta­že­ný, kdy i kaž­dá dal­ší epi­zo­da bude sázet na něja­ké­ho slav­něj­ší­ho hos­ta, kdy nebu­de poz­dě­ji chy­bět ani Halina Pawlowská. Pro mno­hé divá­ky bude vel­kou otáz­kou, kde kon­čí rea­li­ta a začí­ná fik­ce, lidé z obo­ru budou mít dost mož­ná více jas­no.

Jedná se o seri­ál, kte­rý již během svých prv­ních dvou epi­zod nakous­ne svůj obro­vi­tý poten­ci­ál, do jis­té míry při­po­me­ne Zkázu Dejvického diva­dla, Prušinovský se ovšem přes­to vydá­vá kra­pet jiným smě­rem a vývoj toho­to seri­á­lu bude roz­hod­ně zají­ma­vé sle­do­vat. I pro­to, že se uka­zu­je, že Prušinovský bizar­ní a nos­né figur­ky pros­tě tvo­řit umí a někte­ré z nich ješ­tě čeka­jí na pořád­nou pří­le­ži­tost v poz­děj­ších dílech zazá­řit....

1. díl seri­á­lu bude dostup­ný v rám­ci iVysílání České tele­vi­ze 31. 12. 2022, tele­viz­ní pre­mi­é­ry se poté seri­ál dočká 9. 1. 2023.

Verdikt: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Chyby – Recenze – 60%15. července 2021 Chyby – Recenze – 60% Nový film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, Kobry a Užovky, MOST!) je syrovou romancí dvou obyčejných lidí, jejichž náhodné setkání v baru skončí v posteli. Ema (Pavla […] Posted in Filmové recenze
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • O malých věcech – Recenze – 70 %21. června 2023 O malých věcech – Recenze – 70 % Český film O malých věcech je komorním povídkovým snímkem sestávajícím z dvanácti krátkých příběhů, které se zabývají problematikou mezilidských vztahů. Jeho autorem je režijně a […] Posted in Filmové recenze
  • Tři Tygři ve filmu: JACKPOT14. srpna 2022 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT Není žádným tajemstvím, že já Tři ostravské tygry moc nemusím, a sKORO NA rovinu říkám, že mi jejich svérázný smysl pro humor mnohdy lehce uniká, jindy mě míjí obloukem a občas mám po […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Hastrman - Synopse & O filmu20. dubna 2018 Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým […] Posted in Speciály
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […] Posted in Filmové recenze
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. […] Posted in Videa
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56303 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72329 KB. | 18.05.2024 - 06:09:05