Kritiky.cz > Recenze knih > Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let - výborná příručka pro učitelky i rodiče

Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let - výborná příručka pro učitelky i rodiče

hry pro rozvoj řeči
hry pro rozvoj řeči
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Řeč není vro­ze­ná a nevy­ví­jí se sama od sebe. Je to běž­ná lid­ská doved­nost, je člo­vě­ku při­ro­ze­ná. Přibližně tře­ti­na pěti­le­tých dětí vyka­zu­je chyb­nou arti­ku­la­ci, výslov­nost a nedo­stat­ky v řečo­vých pro­je­vech. Kojenci začí­na­jí komu­ni­ko­vat pomo­cí plá­če i úsmě­vu. Dávají naje­vo své libos­ti a neli­bos­ti. Později začí­na­jí žvatlat a říkat svá prv­ní slo­va. Je nut­né dětem vše komen­to­vat, co dělá­me a co vidí­me, pou­ží­vat krát­ké věty, chuť učit dítě, co ho zají­má, povzbu­zo­vat jeho zvě­da­vost, pros­tě mu posky­to­vat správ­ný mluv­ní vzor. Lucie Brault Simard je kanad­ská peda­gož­ka a je autor­kou kni­hy Hry pro roz­voj řeči pro děti od 2 let. 

Kniha obsa­hu­je 71 her kte­ré roz­ví­jí vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti malých dětí. Každá z her má uve­den dopo­ru­če­ný věk, co si pře­dem při­pra­vit, přes­ný postup, dal­ší návrhy pro čin­nos­ti, sou­hrn toho, co si dítě daným cvi­če­ním roz­ví­jí a nako­nec pro­stor pro vaše poznám­ky. Hry pro roz­voj řeči, kte­ré jsou v této pří­ruč­ce jsou urče­ny dětem od 1 roku až do 4 a půl roku věku. Každá hra je ozna­če­na pro jaký věk je vhod­ný. I když je u her uve­den věk, spí­še se řiď­te pod­le úrov­ně řečo­vých doved­nos­tí u dítě­te, než pod­le věku. Nemusí to být totiž smě­ro­dat­né.

Jaké akti­vi­ty v pří­ruč­ce nalez­ne­te? Např. hle­dá­ní stej­ných obráz­ků, pozná­vá­ní zvu­ků zví­řat, hle­dá­ní scho­va­ných před­mě­tů, pozná­vá­ní co je naho­ře, dole či upro­střed, určo­vá­ní si těles­né­ho sché­ma­tu tzn. ulo­že­ní jed­not­li­vých čás­tí těla, tří­dě­ní obráz­ků dle růz­ných kri­té­rií, smys­lo­vé hry, dokon­če­ní pří­bě­hu, tichá poš­ta, vyprá­vě­ní pří­bě­hů, co je a není prav­da, vytvá­ře­ní sku­pin pod­le jed­not­li­vých cha­rak­te­ris­tik, pozná­vá­ní pro­ti­kla­dů. Pomocí těch­to her si děti pro­cvi­čí zra­ko­vé, slu­cho­vé vní­má­ní, logic­ké myš­le­ní, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti - pojmy vět­ší, men­ší, jem­nou moto­ri­ku, geo­me­t­ric­ké tva­ry, bar­vy, pro­ti­kla­dy, ale pře­de­vším tím roz­ví­jí slov­ní záso­bu, jazy­ko­vý cit, samo­stat­ný slov­ní pro­jev a mno­ho dal­ší­ho.

Tato pří­ruč­ka je pro mě vel­kým pří­no­sem, jeli­kož při své prá­ci logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky tyto čin­nos­ti roz­hod­ně vyu­ži­ji a ráda jí dopo­ru­čím svým kole­gy­ním. Je pře­hled­ná, akti­vi­ty jsou sys­te­ma­tic­ky řaze­ny od nej­jed­no­duš­ších po ty slo­ži­těj­ší. Tuto kni­hu bych dopo­ru­či­la rodi­čům dětí, kte­ří se chtě­jí svým dětem věno­vat a smys­lu­pl­ně je roz­ví­jet. S tou­to pub­li­ka­cí se jim to urči­tě bude dařit. Aktivity jsou pes­t­ré a zábav­né a budou děti bavit. Zažijte s nimi spous­ty legra­ce. Zábavnou for­mou si děti pro­cvi­čí mno­ho čin­nos­tí, aniž by si to uvě­do­mo­va­ly, že se vlast­ně učí. Především bych oce­ni­la pro­stor pro poznám­ky i to, co vlast­ně danou akti­vi­tou děti roz­ví­jí. Pokud víme, co danou hrou pro­cvi­ču­je­me, příš­tě se zamě­ří­me na jiné tak, abychom při vše­stran­né pří­pra­vě před­ško­lá­ka na něco neza­po­mně­ly.

Tato pří­ruč­ka je urče­na uči­tel­kám mateř­ských škol, logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám a rodi­čům dětí s řečo­vý­mi poru­cha­mi.

Slova autor­ky:

„Řeč dítě­te se roz­ví­jí inte­gra­cí všech strá­nek jeho bytos­ti, jeho osob­nos­ti.“

Lucie Brault Simard - kanad­ská peda­gož­ka a autor­ka knih pro roz­voj malých dětí.

Autor: Lucie Brault Simard

Ilustrace: Patricie Koubská

Přeložila: Jaroslava Fejková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 159

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1522-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04678 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71579 KB. | 24.06.2024 - 03:04:00