Kritiky.cz > Recenze knih > Jóga ve školce - pohybové hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti

Jóga ve školce - pohybové hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti

yoga 2176668 1920
yoga 2176668 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro pohy­bo­vé akti­vi­ty? Máte rádi jógu a chce­te se dozvě­dět, jak ji s dět­mi cvi­čit? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce Moniky Nikodemové s názvem Jóga ve škol­ce. 

Kniha obsa­hu­je úvod, v němž autor­ka vysvět­lu­je význam jógy, o čem jóga vlast­ně je, co je to tzv. hatha­jó­ga. Charakterizuje jógu pro děti a, jak s kni­hou pra­co­vat. Taktéž zde najde­te, jak by měla vypa­dat ukáz­ko­vá hodi­na a jaké jsou správ­né pod­mín­ky pro cvi­če­ní.

 

pictureprovider

Dále zde najde­te jed­no­du­ché námě­ty na cvi­če­ní s boha­tou foto­ga­le­rií, vysvět­le­ní jed­not­li­vých pozic jako je pozdrav slun­ci, strom, labuť, kočka, tygr, zajíc, ryba, ježek i srn­ka.

V dal­ší čás­ti autor­ka při­pra­vi­la růz­né sesta­vy dle časo­vé dota­ce. Součástí meto­dic­ké pří­ruč­ky jsou i námě­ty na rela­xa­ci, růz­né hry i cvi­če­ní s moti­vač­ním pří­bě­hem. Ocitnete se v pří­sta­vu, na lodi i na širém moři. Možná ztros­ko­tá­te i na pus­tém ost­ro­vě. Aktivity jsou inspi­ro­vá­ny živo­tem zví­řá­tek a rost­lin.

Kniha je sys­te­ma­tic­ky uspo­řá­da­ná od nej­jed­no­duš­ších pozic přes krat­ší sesta­vy až k del­ším cvi­čeb­ním cel­kům.

Cvičení jógy u dětí roz­ví­jí hru­bou moto­ri­ku, koor­di­na­ci, správ­né drže­ní těla, schop­nost rela­xa­ce a v nepo­sled­ní řadě také správ­né dýchá­ní, kte­ré je zákla­dem celé jógy. Co se ale děti pře­de­vším učí, je radost z pohy­bu. Aby je to pros­tě bavi­lo.

Myslím si, že pohyb je u dětí v dneš­ní době nesmír­ně důle­ži­tý, jeli­kož mno­ho dětí trá­ví del­ší čas u table­tů, mobi­lů a TV a pohyb jim roz­hod­ně schá­zí. Často trpí růz­ný­mi pohy­bo­vý­mi pro­blémy, či vad­ným drže­ním těla. Tato pří­ruč­ka bude nápo­moc­na uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol, vedou­cím růz­ných zájmo­vých krouž­ků, pří­měst­ských či poby­to­vých tábo­rů s pohy­bo­vým zamě­ře­ním.

Kniha se mně moc líbi­la a roz­hod­ně mě nadchla. Sama jógu cvi­čím a moc ráda bych ji vyzkou­še­la i s dět­mi v mateř­ské ško­le. Myslím si, že tato pub­li­ka­ce mě bude vel­kým pří­no­sem. Je sro­zu­mi­tel­ná, s boha­tou foto­ga­le­rií i pře­hled­ný­mi popis­ky dopl­ně­né obráz­kem.

Nejvíce mě zau­ja­ly cvi­ky s moti­vač­ním pří­bě­hem a rela­xa­cí, kte­ré vždy děti moc baví. Těším se, až je s dět­mi vyzkou­ším. Tak hurá do toho, zaži­je­te mno­ho legra­ce a při­tom se krás­ně pro­táh­ne­te.

Patricie Koubská dopl­ni­la zají­ma­vé cvi­ky oprav­du nád­her­ný­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré mám moc ráda a vždy mě vykouz­lí úsměv na tvá­ři.

Knížka obsa­hu­je sou­bor her a inspi­ra­cí pro pohy­bo­vé akti­vi­ty vychá­ze­jí­cí z jógy a upra­ve­né spe­ci­ál­ně pro děti před­škol­ní­ho věku.

Ukázka z kni­hy:

Jóga je nau­ka o lid­ské bytos­ti, o rov­no­vá­ze těla, mys­li a duše.

Vznikla před něko­li­ka tisí­ci lety v Indii. Dnes, na začát­ku 21. sto­le­tí se stá­le více lidí obra­cí k józe jako ke zdro­ji inspi­ra­ce, k mož­nos­ti posí­le­ní fyzic­ké­ho i dušev­ní­ho zdra­ví.

Život v sou­čas­né době je vel­mi kom­pli­ko­va­ný. Každý den jsme všich­ni vysta­vo­vá­ni vel­ké­mu stre­su. Umět stres zvlá­dat a chrá­nit tak své zdra­ví je důle­ži­té pro děti i dospě­lé.

Slovo „jóga“ pochá­zí ze sán­skr­tu a zna­me­ná spo­jit, sjed­no­tit.

Jóga není jen cvi­če­ní. Je to celý filo­zo­fic­ký sys­tém. Působí vel­mi kom­plex­ně. Vede k pocho­pe­ní sebe sama, poro­zu­mě­ní smys­lu naše­ho živo­ta a naší život­ní ces­ty. Jejím pro­střed­nic­tvím může­me pro­nik­nout k pocho­pe­ní vesmír­ných záko­nů. Její krá­sa spo­čí­vá ve svo­bo­dě.

Jóga pro děti je jiná. Klade si za úkol být hra­vá, leh­ká, zábav­ná, ryt­mic­ká a vtip­ná.

Motto na závěr:

Tisíce slov

Však moud­rý mlčí

Křídla motý­lí ho učí

Kudy jít.

Několik slov o autor­ce:

Monika Nikodemová vystu­do­va­la těles­nou výcho­vu, mno­ho let s dět­mi hra­vým způ­so­bem cvi­čí jógu, shro­máž­di­la řadu zku­še­nos­tí a vlast­ních nápa­dů na hry a pohy­bo­vé akti­vi­ty v této oblas­ti.

Patricie Koubská ilu­stru­je dět­ské kni­hy, časo­pi­sy a pra­cov­ní lis­ty. Je autor­kou a spo­lu­au­tor­kou mno­ha knih pro děti.

  • Autorka: Monika Nikodemová
  • Ilustrace: Patricie Koubská
  • Foto: Filip Nikodem
  • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2014, Portál, Praha
  • Počet stran: 144
  • Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-0623-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24559 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71951 KB. | 20.07.2024 - 04:52:41