Kritiky.cz > Recenze knih > Pojďte s námi do pohádky - metodická příručka pro učitelky

Pojďte s námi do pohádky - metodická příručka pro učitelky

0017108 pojdte s nami do pohadky 600
0017108 pojdte s nami do pohadky 600
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Lenky Jakešové s názvem Pojďte s námi do pohád­ky. Věřte, že se vám bude líbit, tak jako mně. 

Publikace je roz­dě­le­na na čty­ři roč­ní období-jaro, léto, pod­zim, zima a kore­spon­du­je tak se škol­ním rokem v mateř­ské ško­le. Publikaci zajis­té oce­ní uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, ale také rodi­če před­škol­ních dětí. Motivační pří­běhy jsou krát­ké. Za kaž­dou pohád­kou násle­du­jí otáz­ky, o čem si může­te s dět­mi poví­dat a ově­ří­te si, zda děti pozor­ně poslou­cha­ly. Ke kaž­dé pohád­ce jsou v kni­ze k dis­po­zi­ci i námě­ty na dal­ší akti­vi­ty, bás­nič­ka, pís­nič­ka i pra­cov­ní list. Pomocí pra­cov­ní­ho lis­tu si děti pro­cvi­čí gra­fo­mo­to­ri­ku, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, logic­ké myš­le­ní, zra­ko­vé vní­má­ní, slov­ní záso­bu, paměť a mno­ho dal­ších doved­nos­tí, kte­ré jsou nut­né pro úspěš­ný vstup do prv­ní tří­dy. Pohádky jsou tema­tic­ky zamě­ře­né. Např. o skřít­cích, zví­řa­tech, kvě­ti­nách, zdra­ví a nemo­ci, o sva­tém Martinovi, Vánocích, o kar­ne­va­lu či spor­tu.

Publikace se čte vel­mi dob­ře. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná. Texty jsou krát­ké, lze s nimi dále pra­co­vat a tře­ba je i vyu­žít pro prá­ci v čte­nář­ském krouž­ku. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka mě oprav­du moc zau­ja­la a urči­tě ji dopo­ru­čím svým kole­gy­ním – uči­tel­kám v mateř­ské ško­le. Velmi mě zau­ja­la pohád­ka o jež­ko­vi Edovi.

Co nám vlast­ně při­ná­ší čte­ní pohá­dek? Především to, že se s nimi setká­vá­me už odma­lič­ka. Přináší nám poci­ty jis­to­ty, bez­pe­čí, mož­nost pro­žít řadu běž­ných život­ních situ­a­cí díky pohád­ce, roz­ši­řu­jí nám slov­ní záso­bu, roz­ví­jí předčte­nář­skou gra­mot­nost, roz­ví­jí fan­ta­zii, paměť, ale také pozor­nost. Básničky posi­lu­jí u dětí slu­cho­vou paměť a smy­sl pro rým. Písničky nás pro­vá­zí celý život, učí děti vní­mat ryt­mus a smy­sl pro rým.

Na titul­ní strán­ce najde­te 4 dešt­ní­ky, kaž­dý v jiném roč­ním obdo­bí. Evokuje to ve mně škol­ní rok uči­tel­ky v mateř­ské ško­le.

Publikace je plná pohá­dek, bás­ni­ček, pís­ni­ček i pra­cov­ních lis­tů. Líbí se mně její obsa­ho­vé zamě­ře­ní, její zpra­co­vá­ní i milé ilu­stra­ce Bernadety Klabníkové a Nikoly Hauptigové.

Ukázka z kni­hy:

Maškarní kar­ne­val

Hurá, hurá, podí­vej,

maš­kar­ní dnes začal rej!

Tolik masek, tolik smí­chu,

sto vese­lých účast­ní­ků.

Tanec, jíd­lo, pití také,

mas­ky růz­né, vše­li­ja­ké.

Dnes tu vlád­ne vese­lí,

řádí děti, dospě­lí.

Tanči, zpí­vej, dová­děj,

dnes je pri­ma masek rej!

 

Několik slov o autor­ce:

Lenka Jakešová se naro­di­la v roce 1966 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala Střední peda­go­gic­kou ško­lu v Liberci. Od ukon­če­ní stu­dia do roku 2007 pra­co­va­la jako uči­tel­ka v MŠ ve Frýdlantě v Čechách, kde dlou­há léta ved­la pěvec­ký sbor Vlaštovky. Od roku 2007 pra­cu­je spo­lu se svým man­že­lem v obo­ru geo­dé­zie. Na mateř­skou ško­lu ale neza­ne­vře­la. Nyní v Hejnicích vede pěvec­ký sbor Zvoneček. Navštěvuje mateř­ské cen­t­rum Mateřídouška, tak­též v Hejnicích, kde hra­je a zpí­vá mamin­kám a jejich malým rato­les­tem.
V roce 2018 vyda­la zpěv­ník pro děti od před­škol­ní­ho do mlad­ší­ho škol­ní­ho věku Písničky pro děti, kte­ré se dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní.
Kniha Kamarádi na výle­tě je autor­či­na pohád­ko­vá prvo­ti­na, kte­rá je dopl­ně­ná pís­nič­ka­mi vhod­ný­mi pro děti před­škol­ní­ho věku. Další kni­hy, kte­rá napsa­la: Neuvěřitelní pří­běhy se Snovíkem, Nezbedné pří­běhy malé­ho Mňouka a něko­lik zpěv­níč­ků.

Autorka: Lenka Jakešová

Ilustrace: MgA.Bernadeta Klabníková, Nikola Hauptigová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 52

Vydala: Infra, s.r.o, Vydavatelství a nakla­da­tel­ství

ISBN 978-80-88459-04-0

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99121 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71964 KB. | 22.07.2024 - 07:45:54