Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ilan Eshkeri’s Space Station Earth: Jenom multimediální show

Ilan Eshkeri’s Space Station Earth: Jenom multimediální show

ZDENKO HANOUT @HANOUTPHOTO
ZDENKO HANOUT @HANOUTPHOTO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Měla jsem tu mož­nost shléd­nout v kině cen­t­ra Westfield Chodov neob­vyk­lé hudeb­ní před­sta­ve­ní tvůr­ce Ilana Eshkeriho s názvem SPACE STATION EARTH, což je mul­ti­me­di­ál­ní show mapu­jí­cí ces­tu ast­ro­nau­tů na Mezinárodní vesmír­nou sta­ni­ci. Tento šes­ti­le­tý pro­jekt byl ini­ci­o­ván žádos­tí ast­ro­nau­ta Tima Peakea o hud­bu k videu z jeho mise a vzni­kal za pod­po­ry Evropské kos­mic­ké agen­tu­ry a NASA.

K neob­vyk­lé­mu sním­ku Space stati­on Earth zkom­po­no­val brit­ský skla­da­tel Ilan Eshkeri hud­bu, kte­rá tvo­ří poza­dí k videu z mise Tima Peakea. Tvůrce sním­ku Ilan Eshkeri je auto­rem oce­ně­ných soun­d­trac­ků k fil­mům Královna Viktorie (The Young Viktoria, 2009) a Hvězný prach (Stardust, 2007), akč­ní adven­tu­ře Ghost of Tsushima a k her­ní sérii The Sims. V roce 2016 vytvo­řil sbo­ro­vé sym­fo­nic­ké dílo Reliquary, kte­ré se dosta­lo na prv­ní mís­to v žeb­říč­ku kla­sic­ké hud­by.

Jelikož ráda navště­vu­ji pla­ne­tária a hvězdár­ny, vel­mi jsem se těši­la na pozo­ru­hod­né hudeb­ní před­sta­ve­ní Space stati­on Earth, neboť vesmír a jeho zázrač­né úka­zy mne zce­la fas­ci­nu­jí. Líbilo se mi a při­šlo mi ve sním­ku zají­ma­vé pozo­ro­vat kos­mo­nau­ty, jak ve sta­vu bez tíže léta­jí, spor­tu­jí či pra­cu­jí nebo také zápo­lí se svým vzná­še­jí­cím se jíd­lem na vesmír­né lodi. Bylo pro mě fas­ci­nu­jí­cí pozo­ro­vat, jak se cho­vá kap­ka vody vypuš­tě­na v pro­sto­ru vesmír­né sta­ni­ce. Měla jsem pří­le­ži­tost pozo­ro­vat krá­te­ry na měsí­ci, celé gala­xie, mléč­nou dráhu nebo noč­ní pohled z výš­ky na roz­sví­ce­ná měs­ta a jejich komu­ni­ka­ci. Líbilo se mi barev­né zachy­ce­ní polár­ní záře, kte­rá jis­kři­la pře­váž­ně zele­ný­mi odstí­ny.

Po pozor­ném zhléd­nu­tí sním­ku pře­mýš­lím, zda šlo v prv­ní řadě pou­ze o krás­ný vizu­ál pro­mí­ta­ných sním­ků z vesmí­ru? Pokud ano, film jis­tě spl­nil svůj účel, neboť na poza­dí pod­ma­ni­vé hud­by jsme měli tu mož­nost shléd­nout úžas­né sce­né­rie ama­tér­ských zábě­rů z vesmí­ru nato­če­né samot­ný­mi kos­mo­nau­ty bez jaké­ho­ko­liv dopro­vod­né­ho vysvět­lu­jí­cí­ho komen­tá­ře. Pokud však byl záměr tvůr­ců doku­men­tu i čás­teč­ně edu­ka­tiv­ní, což bych i oče­ká­va­la, že by moh­lo být na mís­tě, v tom pří­pa­dě mně osob­ně ve sním­ku chy­bě­ly ale­spoň popis­ky a vysvět­le­ní toho, co prá­vě pozo­ru­je­me - zda se jed­ná o Tichý či Atlantský oce­án, na jaký kus kon­ti­nen­tu prá­vě hle­dí­me, o jakou dru­ži­ci se jed­ná, jak se jme­nu­je ta či ona kon­krét­ní observa­toř, ve kte­rém roce byli tito kos­mo­nau­ti na palubě vesmír­né lodi zachy­ce­ni, koho prá­vě vidí­me před sebou a tak dále. Rovněž by neby­lo na ško­du, kdy­by byl doku­ment komen­to­va­ný a opat­ře­ný titul­ky. Já osob­ně bych si moc ráda dopl­ni­la zna­los­ti a roz­ší­ři­la své obzo­ry nový­mi infor­ma­ce­mi, neboť nejsem tako­vý pro­fík, abych veš­ke­ré objek­ty ve fil­mu doká­za­la rych­le a zce­la spo­leh­li­vě iden­ti­fi­ko­vat. Věřím, že běž­ný divák to má dost podob­ně jako já. Tedy popis­ky a data by mi zde při­šly zce­la na mís­tě, pro­to­že bez nich se pod­le mne jed­na­lo pou­ze o zají­ma­vou mul­ti­me­di­ál­ní show, kte­rá však po chví­li omr­zí a začne nudit. Další věc je, že po celou dobu pro­mí­tá­ní fil­mu byly dvě tře­ti­ny plát­na prázd­né a tedy nevy­u­ži­té, což mi při­jde ško­da. Původně byl totiž sní­mek pro­mí­tán na tři vel­ko­ploš­né obra­zov­ky, což asi není v běž­ném kině rea­li­zo­va­tel­né, tak­že nelze dosáh­nout kýže­né­ho efek­tu ala pla­ne­tári­um. Stopáž fil­mu je při­bliž­ně hodi­na, což je tak ako­rát, aby sní­mek divá­ka neu­nu­dil.

Snímek se mi líbil, tedy spl­nil svůj účel, ačko­liv jsem oče­ká­va­la malin­ko víc, což bych dosta­la při účas­ti na živém kon­cer­tě s orchestrem a pohle­dem na tři vel­ko­ploš­né obra­zov­ky. Po čase začal sní­mek již nudit a bylo vidět, že plát­no kina není for­mát, pro kte­rý je tato show urče­na. Projekt půso­bí dojmem, že si s ním tvůr­ci neda­li vel­kou prá­ci, ačko­liv jeho tvor­ba trva­la šest let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zahradníkův rok - adaptace Čapka nebo Kafky...?20. července 2024 Zahradníkův rok - adaptace Čapka nebo Kafky...? Na karlovarském festivalu měl mimo jiné premiéru i nový český snímek z dílny režiséra Jiřího Havelky. Nese název Zahradníkův rok a těm bystřejším již jistě došlo, že se jedná o odkaz na […] Posted in Filmové recenze
  • Kauza Kramný míří na Voyo19. července 2024 Kauza Kramný míří na Voyo Voyo je česká VOD platforma, která funguje pod hlavičkou TV Nova. A ačkoliv zprvu sloužila jen jako záložní odkladiště běžné produkce této stanice, před pár lety se mateřská společnost […] Posted in Filmové recenze
  • Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy16. července 2024 Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy Kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery během dovolené v Egyptě, stále budí kontroverze a otázky. Přinášíme podrobný přehled jednotlivých aspektů případu, od […] Posted in Speciály
  • Doktor Spánek od Stephena Kinga16. července 2024 Doktor Spánek od Stephena Kinga Osvícený Dan Torrance je zpět a čekají ho další potíže. Dokáže pomoci stejně obdařené dívce, které hrozí smrtící nebezpečí? Hrůzné události v hotelu Overlook se s Dannym táhli i po jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná16. července 2024 One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná Tak nám pro fanoušky komiksů z Japonska vyšla i v Česku kultovní manga. Komiks One Piece je jedním z komiksů, který by měl mít každý fanoušek. Jedná se o kultovní sérii, kde se kluk Luffy […] Posted in Recenze komiksů
  • House of the Dragon - Regent (S02E05)16. července 2024 House of the Dragon - Regent (S02E05) V minulém díle byla bitva a co se má tedy čekat v nejnovějším? Zase dialogové „porno“, kde se přeživší potýkají s následky bitvy. Je vidět, že se rozhodli dělat některé díly výplňové, […] Posted in TV Recenze
  • Viděl jsem Vlny, měli byste taky?16. července 2024 Viděl jsem Vlny, měli byste taky? Jestli se o nějakém filmu na KVIFFu nesly téměř až magické zvěsti, byly to rozhodně Vlny. I proto bylo možné jen pár dní po světové premiéře vidět na pokladnách cedule, které dopředu […] Posted in Filmové recenze
  • Rod Draka - Série 2 - Regent15. července 2024 Rod Draka - Série 2 - Regent Po smrti Rhaenys se království zmítá ve smutku a nejistotě. Rhaenyra čelí svým omezením v čase války, zatímco Daemon sní o královské moci. Malá rada volí nového regenta a městské brány se […] Posted in Spoilery
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pořád jsem to já - 75 %15. července 2024 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65824 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71908 KB. | 20.07.2024 - 23:31:00