Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Přišla v noci: Dramedie s prototypem příšerné tchýně

Přišla v noci: Dramedie s prototypem příšerné tchýně

Photo © Artcam Films
Photo © Artcam Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Dramedie dvo­ji­ce fil­ma­řů Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara nás zve domů do hníz­deč­ka mla­dé rodin­ky, aby nám uká­za­la nefunkč­ní hra­ni­ce mezi gene­ra­ce­mi a pro­to­typ pří­šer­né tchýně v podá­ní Simony Pekové, kte­rá toto fun­gu­jí­cí hnízdo pře­vrá­tí naru­by.

Konečně jsem i já měla tu čest shléd­nout ten dlou­ho oče­ká­va­ný čes­ký film, opě­vo­va­nou nej­lep­ší kome­dii posled­ních let, kte­rá hra­ni­čí až s horo­ro­vým thrille­rem - sní­mek Přišla v noci, autor­ské dvo­ji­ce Tomáše PavlíčkaJana Vejnara, kte­rým tato spo­lu­prá­ce vynes­la čes­ké­ho lva 2024 za režii a dále čes­ké­ho lva za nej­lep­ší hereč­ku v hlav­ní roli pro Simonu Pekovou v roli Valérie, kte­rá si toto oce­ně­ní prá­vem zaslou­ži­la za svůj str­hu­jí­cí výkon.

Tolik oce­ňo­va­ný film začí­ná zachy­ce­ním oby­čej­né­ho až fád­ní­ho živo­ta dvou mla­dých lidí Jiřího (Jiří Rendl) a Anety (Annette Nesvadbová), kte­ří spo­lu tvo­ří pár a žijí v útul­né domác­nos­ti (fil­mo­vá­no níz­ko­ná­kla­do­vě v praž­ském bytě jed­no­ho z reži­sé­rů), kam z niče­ho nic vtrh­ne na nezva­nou návště­vu poz­dě v noci vetře­lec v podo­bě neo­ma­le­né a mani­pu­la­tiv­ní tchýně Valerie (Simona Peková), kte­rá se neče­ka­ně usa­dí na del­ší dobu, než je zdrá­vo, a cho­vá se non­stop jako doma – čili neo­ma­le­ně zasa­hu­je do cho­du domác­nos­ti a zabě­ha­ných zvy­ků domá­cích. Snímek vykres­lu­je trap­né situ­a­ce při boji o sprchu nebo vtí­ra­vé dota­zy ohled­ně stra­vo­vá­ní a nako­nec i zou­fa­lé poku­sy o zno­vu­ob­no­ve­ní dušev­ní rov­no­váhy poly­ká­ním práš­ků na uklid­ně­ní mla­dé dvo­ji­ce, kte­rá ovšem stá­le drží při sobě. Kdyby člo­věk neznal tyto a podob­né situ­a­ce z vlast­ní zku­še­nos­ti, pova­žo­val by sní­mek za kome­dii, ale tak­to ji chá­pe spí­še jako thriller.

Ačkoliv jsem se u kome­die dob­ře bavi­la, čeka­la jsem, že záplet­ky budou ješ­tě třas­ka­věj­ší a že Simona Peková v hlav­ní roli bude ješ­tě expre­siv­něj­ší - v mimi­ce, komu­ni­ka­ci i řeči těla, že dojde tře­ba k napros­té­mu roz­vrá­ce­ní rodi­ny, což nedo­šlo a podob­ně. Simona Peková hrá­la veli­ce auten­tic­ky a věro­hod­ně vel­mi excen­t­ric­kou, extra­va­gant­ní a extro­vert­ní pěs­tě­nou star­ší dámu Valerii, kte­rá evi­dent­ně milu­je bar­vy a tak se i oblé­ká, a kte­rá své dítě jako mat­ka opus­ti­la, aby se k němu na sta­rá kole­na nastě­ho­va­la jen se svým žlu­tým kufrem a s vidi­nou, že se o ni bude někdo sta­rat. Simona vel­mi umně hra­je mani­pu­la­tiv­ní tchýni, kte­rá se sna­ží vetřít do příz­ně své­ho syna a sou­čas­ně odstr­čit svou sna­chu na ved­lej­ší kolej a roz­vrá­tit tak celé man­žel­ství. Simona je v roli Valérie milá i nesne­si­tel­ná sou­čas­ně v jed­nom oka­mži­ku, je mani­pu­la­tiv­ní i nešťast­ná sou­čas­ně a ztvár­ně­né situ­a­ce jsou komic­ky směš­né i fatál­ně tra­gic­ké dohro­ma­dy, pro­to­že Valérie vyví­jí svůj sociálně-psychologický teror jakož­to pro­to­typ pří­šer­né tchýně. Tvůrci fil­mu uved­li, že role mat­ky Valerie (Simona Peková) je fúze něko­li­ka růz­ných žen, s malý­mi frag­men­ty i jejich kan­tor­ky z FAMU.

Úryvek z dia­lo­gu mezi Anetou a Jiřím, když vtrh­la do bytu Valérie:

Aneta: „Proč seš na ni tak přísnej? Seš z ní úpl­ně roz­ho­ze­nej. Mně při­jde vlast­ně doce­la v poho­dě. Je to tako­vá zma­te­ná, sran­dov­ní žen­ská.“

Jiří: „Jenže tahle zma­te­ná, sran­dov­ní žen­ská je pěk­ně vypo­čí­ta­vá, víš?

Aneta: „Mně při­jde spíš taková…já nevím. Zoufalá?

Jiří: „To vona přes­ně chce. Abys ji lito­va­la, pak si s tebou může začít hrát.“

Dramedii jsem si vychut­na­la a dob­ře jsem se poba­vi­la, ačko­liv jsem oče­ká­va­la malin­ko více ve str­hu­jí­cím expre­siv­ním výra­zu hlav­ní hrdin­ky, tak jak jsem ji zaži­la na slav­nost­ní cere­mo­nii čes­kých lvů. Oběma reži­sé­rům jejich spo­leč­ná spo­lu­prá­ci evi­dent­ně svěd­či­la, což doka­zu­jí i zís­ka­ná oce­ně­ní.

 

PŘIŠLA V NOCI

Žánr: Komedie / Drama / Horor

Země: Česko

Rok: 2023

Stopáž: 85 min

Režie: Jan Vejnar, Tomáš Pavlíček

Scénář: Jan Vejnar, Tomáš Pavlíček

Kamera: Šimon Dvořáček

Hudba: Aid Kid

Hrají: Simona Peková, Jiří Rendl, Annette Nesvadbová, Vladimír Kratina, Judit Pecháček, Jan Vondráček, Vasil Fridrich, Denisa Barešová, Michal Kern

Produkce: Pavel Vácha, Eva Pavlíčková, Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar, Šimon Dvořáček

Střih: Jakub Vansa

Zvuk: Michaela Patríková

Scénografie: Zuzana Mazáčová


Podívejte se na hodnocení Přišla v noci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37962 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71690 KB. | 16.06.2024 - 13:55:22