Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Indiana Jones a Poslední křížová výprava

Indiana Jones a Poslední křížová výprava

Jones3
Jones3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Píše se rok 1938 a Indiana Jones (Harrison Ford) půso­bí jako uči­tel arche­o­lo­gie na uni­ver­zi­tě. Jednoho dne se setká s pod­ni­ka­te­lem a milov­ní­kem umě­ní, Walterem Donovanem (Julian Glover), kte­rý mu ozná­mí, že při hle­dá­ní Svatého grá­lu se ztra­til jeho otec Henry Jones Sr. (Sean Connery). Indiana Jones se ihned vydá­vá na mís­to posled­ní­ho půso­be­ní otce, do Benátek. Tady se setká­vá s němec­kou dok­tor­kou Elsou (Alison Doody), kte­rá ho při­ve­de do míst­ní knihov­ny, kde se otec Indiany ztra­til. Indiana zde vel­mi brzy najde hrob­ku rytí­ře z prv­ní kří­žo­vé výpra­vy (knihov­na je ve sku­teč­nos­ti sta­rým kos­te­lem) a v ní dal­ší sto­pu, kte­rá má hle­da­če při­vést k mís­tu, kde je kde­si v pouš­ti scho­ván Svatý grál. To už však Indianu a Elsu pro­ná­sle­du­jí nezná­mí útoč­ní­ci. Indiana se jich zba­ví a od posled­ní­ho z nich Kazima (Kevork Malikyan) se dozví, že se jed­ná o stráž­ce Svatého grá­lu. Další infor­ma­ci, kte­rou od stráž­ce grá­lu Indiana zís­ká, je mís­to, kde je nacis­ty držen arche­o­lo­gův otec. Indiana se s Elsou vypra­ví do Rakouska ho osvo­bo­dit...

Na původ­ní film s Indianou Jonesem z roku 1981 Dobyvatelé ztra­ce­né archy navá­zal v roce 1984 prequel Indiana Jones a Chrám zká­zy, kte­rý se na roz­díl od Dobyvatelů (1936) ode­hrá­val o rok dří­ve (1935). Třetí díl této Indyho tri­lo­gie s podti­tu­lem Poslední kří­žo­vá výpra­va poté spat­řil svět­lo svě­ta v roce 1989 a ode­hrá­vá se 2 roky po udá­los­tech Dobyvatelů (1938), při­čemž má mno­hem blí­že k své­mu prv­ní­mu sním­ku na roz­díl od toho dru­hé­ho, pro­to­že i ten­to­krát jsou Indyho hlav­ní­mi pro­tiv­ní­ci nacis­té. Zároveň je ale Poslední kří­žo­vá výpra­va vel­kým sko­kem dopře­du a před­vá­dí Indiana Jonese ve vrchol­né for­mě v tom nej­vět­ším bloc­kbus­te­ru své doby.

Poslední kří­žo­vá výpra­va před­sta­vu­je ztě­les­ně­ní vrchol­né­ho dob­ro­druž­né­ho fil­mu, kde se stří­dá jed­na parád­ní akč­ní sek­ven­ce za dru­hou a vše zavá­ní vrchol­nou fil­mař­sky zruč­nou pra­cí, při kte­ré vzni­ká dodnes jeden z nej­vět­ších bloc­kbus­te­rů všech dob. Nejenom, že je parád­ní i po akč­ní strán­ce, ale má i skvě­le vysta­vě­ný scé­nář s oprav­du pove­de­ně napsa­ný­mi posta­va­mi a pře­de­vším před­vá­dí ten nej­lé­pe napsa­ný kom­pli­ko­va­ný vztah otce a syna.

Na Poslední kří­žo­vou výpra­vu je jeden Jones málo a pro­to je tu ten­to­krá­te i Indyho otec Henry Jones Sr. Role Indianova otce se ujmul čer­s­tvě zesnu­lý legen­dár­ní Sean Connery a spo­leč­ně s před­sta­vi­te­lem Indyho Harrisonem Fordem se z těch­to dvou sta­la pře­kva­pi­vě parád­ní dvo­ji­ce, kte­rá k sobě skvě­le padla a skvě­le se dopl­ňo­va­la.

Režisér Steven Spielberg jako už teh­dy zku­še­ný fil­mař zvlád­ne divá­ka dostat do kolen už jenom úvo­dem s mla­dým Indianou, kte­ré­ho zde ztvár­nil River Phoenix (kte­rý mimo­cho­dem před natá­če­ním žád­né­ho Indiana Jonese nevi­děl a ide­ál­ní nacvi­če­ní mlad­ší ver­ze Harrisona Forda odkou­kal z jiných fil­mů), kte­rý nám vysvět­lí zákla­dy toho, jak se Indiana Jones stal tak zruč­ný s bičem, začal se bát hadů a dostal se ke své­mu kla­sic­ké­mu klo­bou­ku Fedora. River Phoenix zemřel pou­hé 4 roky po natá­če­ní v roce 1993 a stal se jed­ním z těch herec­kých talen­tů, kte­rý zemřel pře­hna­ně mla­dý (bylo mu pou­hých 23 let) a měl bez­po­chy­by spous­tu kva­lit­ních herec­kých výko­nů ješ­tě před sebou. A pře­de­vším ani nikdy nedo­šlo na prequel s mla­dým Indianou Jonesem (došlo sice na seri­ál Mladý Indiana Jones, ten se ale musel obe­jít bez Phoenixe a pře­de­vším má ke kva­li­tám fil­mo­vé série Indiana Jonese hod­ně dale­ko).

Už ten sty­lo­vý úvod ale nazna­čí, že bude Indiana Jones a Poslední kří­žo­vá výpra­va nesku­teč­ně sty­lo­vá akč­ní jíz­da, kte­rá navíc vůbec neztrá­cí dech. Naopak se z úvod­ní sek­ven­ce dosta­ne­me do dal­ší akč­ní sek­ven­ce a pak se vydá­me vstříc hlav­ní­mu pří­bě­hu, kde se ces­tu­je z mís­ta na mís­to, před­vá­dí se jed­na per­fekt­ní scé­na za dru­hou a v tom lep­ším pří­pa­dě při­tom vybouch­ne leta­dlo a v tom hor­ším tank.

Stevenu Spielbergovi a sce­náris­to­vi Jeffrey Boamovi se poda­ři­lo Poslední kří­žo­vou výpra­vu chytře zasa­dit do his­to­ric­ké­ho kon­tex­tu a jsme tak svěd­ky pále­ní knih a dojde dokon­ce i na setká­ní s Adolfem Hitlerem, při­čemž je tato scé­na jed­ním z nej­le­gen­dár­něj­ších momen­tů celé série.

Aniž by to Indiana Jones ze začát­ku tušil, jeho hle­dá­ní sva­té­ho grá­lu se hod­ně pro­po­jí se vzta­hem mezi ním a jeho otcem, při­čemž se tato dvo­ji­ce setká­vá po výraz­ně dlou­hé době a neo­be­jde se to bez vzá­jem­né­ho vytý­ká­ní růz­ných věcí ale pře­de­vším uvě­do­mě­ní si, že se vlast­ně oprav­du mají rádi. Henry Jones Sr. je vlast­ně star­ší a zatvr­ze­lej­ší pople­te­ná ver­ze své­ho syna a i pro­to jsou jejich dia­lo­go­vé kon­fron­ta­ce a dis­ku­to­vá­ní nad růz­ný­mi téma­ty ze dvou per­spek­tiv nesku­teč­ně zábav­né. Indyho hle­dá­ní sva­té­ho grá­lu ale ve finá­le zna­me­ná též spá­su jeho otce a o to více je finál­ní vyvr­cho­le­ní fil­mu tak emo­tiv­ní a sku­teč­ně se poda­ří vysta­vět pocit, že se tu o něco hra­je, že jde do tuhé­ho.

“ Jones Girl“ tu ten­to­krát před­sta­vu­je Alison Doody, kte­rá je neje­nom půvab­ná, ale její posta­va není tak čer­no­bí­lá jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát a o to více je její kom­plet­ní arch cho­vá­ní tak zají­ma­vé. Co se týče návra­tu ke koře­nům (tedy k Dobyvatelům ztra­ce­né archy) dojde na návra­ty postav Marcuse a Sallaha, tedy Denholma Elliota a Johna Rhyse-Davise, kte­ří opět před­vá­dě­jí, proč jsou tyto dvě posta­vy jed­ně­mi z nej­lep­ších z celé série. A Poslední kří­žo­vá výpra­va má i sty­lo­vé zápo­rá­ky, ať už je to Julian Glover jako chlad­no­krev­ný pod­ni­ka­tel Donovan nebo Michael Byrne jako nacis­tic­ký sadis­ta Vogel.

Opět se tu daří budo­vat momen­ty sku­teč­né­ho dob­ro­druž­né­ho napě­tí a záro­veň jsou tu funkč­ní vtip­né odboč­ky. Poslední kří­žo­vá výpra­va v tomhle ohle­du před­sta­vu­je vrchol geni­ál­ní kom­bi­na­ce váž­ných a odleh­če­ných momen­tů, při­čemž to vše zase dopro­vá­zí parád­ní soun­d­track Johna Williamse.

Je to záro­veň sku­teč­ně ide­ál­ní film pro celou rodi­nu (s logic­ky star­ší­mi dět­mi, kte­ré opět mohou mít z někte­rých momen­tů snad­no špi­na­vé kalho­ty), kde fun­gu­je akč­ní strán­ka, strán­ka psy­cho­lo­gie postav, strán­ka váž­ných a i strán­ka odleh­če­ných momen­tů. A pak jsou tu tři závě­reč­né úko­ly, kte­ré vedou ke sva­té­mu grá­lu, kte­ré nako­nec vedou k myš­len­ce o tom, že vždyc­ky nemů­že­me dosáh­nout vše­ho čeho chce­me a je pak jed­no, zda jsme po tom tou­ži­li i sko­ro celý život. Někdy je pros­tě lep­ší zamys­let se nad pri­o­ri­ta­mi a uvě­do­mit si, že to nej­draž­ší máme vlast­ně celou dobu ved­le sebe doma.

A v závě­ru je tu pak vtip­né vysvět­le­ní ohled­ně pře­zdív­ky Henryho Jonese Jr. a pak už jen iko­nic­ký moment, kdy Jonesové a jejich přá­te­lé mizí v zápa­du slun­ce. Tento moment slou­ží jako iko­nic­ké zakon­če­ní jed­né z nej­lep­ších fil­mo­vých tri­lo­gií všech dob, kte­rá se své­ho navá­zá­ní dočka­la až v roce 2008 v podo­bě Indiana Jonese a Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky, kde se Indiana Jones poma­lu začí­ná stá­vat kopií své­ho otce, kte­rý už bohu­žel v době udá­los­ti Indiana Jonese 4 není naži­vu a to bohu­žel i v dneš­ním svě­tě aktu­ál­ně pla­tí o Seanu Connerym. Ten ale v Indianu Jonesovi 3 vytvo­řil jed­nu ze svých nej­ví­ce iko­nic­kých rolí, kte­rá doká­za­la, že Indiana Jones má svůj šarm v genech. Tak uvi­dí­me jest­li se plá­no­va­ný Indiana Jones 5 vydá ve sto­pách Indiana Jonese 3 a před­sta­ví dva gene­rač­ně odliš­né Jonese ved­le sebe. Indiana Jones a Poslední kří­žo­vá výpra­va ten­to model před­ved­la náram­ně a dodnes je tech­nic­ky dost mož­ná nej­lep­ší bud­dy movie všech dob...

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1989 Lucasfilm Ltd.


Podívejte se na hodnocení Indiana Jones a Poslední křížová výprava na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06140 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72188 KB. | 25.04.2024 - 06:55:53