Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Halloween - Právě v roce 1978 začal Michael Myers vraždit.

Halloween - Právě v roce 1978 začal Michael Myers vraždit.

HalloWeen
HalloWeen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 1963 o Halloweenské noci ubo­dal šes­ti­le­tý Michael (Will Sandin, Nick Castle, Tony Moran) svou pat­nác­ti­le­tou sest­ru Judith (Sandy Johnson). Po pat­nác­ti letech v ústa­vech se mu poda­ří prá­vě v před­ve­čer všech sva­tých utéct. Nikdo neví a nikdo ani nechce vědět, co se sta­ne 31. říj­na 1978, kro­mě dok­to­ra Sama Loomise (Donald Pleasance), Michaelova psy­chi­at­ra. Ten si je jis­tý, že se Michael vra­cí zpát­ky do Haddonfieldu, ale když to zjis­tí zby­tek měs­ta, je už pro mno­ho lidí poz­dě...

Hororový podžánr Slasher se stal z pocho­pi­tel­ných důvo­dů oblí­be­ný u fil­ma­řů, kte­ří nemě­li tak obrov­ské mož­nos­ti, pro­to­že jde sla­sher nato­čit vel­mi lev­ně. Slasher v pod­sta­tě obsa­hu­je jed­no­ho séri­o­vé­ho vra­ha, kte­rý postup­ně zabí­jí vel­ký počet svých obě­tí. Halloween z roku 1978 poté nebyl prv­ním zástup­cem toho­to podžán­ru, ostat­ně už 4 roky nazpá­tek svět­lo svě­ta spat­řil původ­ní Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou a tech­nic­ky by se jako sla­sher též dalo ozna­čit Psycho Alfreda Hitchcocka z roku 1960. Nejslavnější 3 sla­she­ro­vé fil­mo­vé série ale před­sta­vu­jí až Noční můra v Elm Street, Pátek tři­nác­té­ho a prá­vě Halloween, při­čemž jejich pro­ta­go­nis­té Freddy Krueger, Jason Voorhees a Michael Myers zase pla­tí za nej­ví­ce iko­nic­ké před­sta­vi­te­lé toho­to sub­žán­ru. Halloween a jeho Michael Myers jsou ze sva­té sla­she­ro­vé tro­ji­ce nej­star­ší a prá­vě kla­si­ka Johna Carpentera více­mé­ně vysta­vě­la něko­lik zákla­dů pro novou vlnu sla­she­rů a bez něj by tak nedo­šlo jen na Pátek tři­nác­té­ho či Noční můru v Elm Street, ale také tře­ba i Dětskou hru, Vřískot nebo Nezvratný osud.

Scénárista, reži­sér a hudeb­ní skla­da­tel Halloweenu John Carpenter byl v době uve­de­ní nezná­mý reži­sér, kte­rý měl za sebou dva men­ší sním­ky a tudíž se dá tepr­ve až Halloween brát jako jeho prů­lo­mo­vé dílo, díky kte­ré­mu se poz­dě­ji stal uzná­va­ným reži­sé­rem, kte­rý dal svě­tu kla­si­ky jako Útěk z New Yorku, Věc nebo Šílenství a stal se tak (neje­nom) legen­dou horo­ro­vé­ho žán­ru. Na Halloween nicmé­ně dostal pou­hých 300 tisíc dola­rů, čímž spl­nil kvó­tu pro níz­ko­roz­počto­vý film a musel si tak vysta­čit pou­ze se svou vlast­ní kre­a­ti­vi­tou a schop­nos­tí pra­co­vat se samot­nou atmo­sfé­rou, kte­rá je jed­nou z čas­to zane­dba­ných čás­tí sla­she­rů. A i pro­to všech­no je Halloween dost mož­ná nej­lep­ší vylo­že­ný sla­sher všech dob.

Michael Myers, kte­rý je před­chůd­cem Freddyho Kruegera i Jasona Voorheese není na roz­díl od Freddyho Kruegera uke­ca­ný šíle­nec a na roz­díl od Jasona Voorheese není vylo­že­ný řez­ník. Vlastně ho na roz­díl od obou zmí­ně­ných ani neve­de žád­ná sebe­ví­ce za vla­sy při­ta­že­ná moti­va­ce. Michael Myers je pros­tě čis­té zlo. Je poma­lý a záro­veň svým designem nesku­teč­ně sty­lo­vý. Právě zde se pro­je­vi­la kre­a­ti­vi­ta tvůr­ců, kte­ří mas­ku Michaela Myerse vytvo­ři­li jednoduše- Za nece­lé 2 dola­ry si kou­pi­li mas­ku kapi­tá­na Jamese Kirka ze Star Treku s tvá­ří Williama Shatnera a mas­ku výraz­ně opra­vi­li. Sám Shatner pro­hlá­sil, že by nikdy neče­kal, že se jeho tvář tech­nic­ky sta­ne ztě­les­ně­ním ide­ál­ní­ho před­sta­vi­te­le sla­she­ro­vé­ho vra­ha, o to více ho ale toto fil­mař­ské vyu­ži­tí těší. Maska ale byla tak pozmě­ně­na, že bys­te snad ani nepo­zna­li, že jde sku­teč­ně o upra­ve­nou vizáž Kirkovy mas­ky a pře­de­vším se sku­teč­ně Michaelu Myersovi poda­ři­lo vytvo­řit spe­ci­ál­ní děsi­vý vzhled a i díky němu je Michael Myers dost mož­ná záro­veň nej­sty­lo­věj­ší sla­she­ro­vý zabi­ják. Je to pros­tě cho­dí­cí vraž­dí­cí maši­na bez emo­cí, což ješ­tě více pod­klá­dá fakt, že z něj sku­teč­ně jde strach.

Halloween dodnes před­sta­vu­je ztě­les­ně­ní parád­ní­ho horo­ru, dá se ovšem pole­mi­zo­vat nad tím, zda se na něm zub času tro­chu nepo­de­psal a je to svým způ­so­bem prav­da. Halloween se ale pořád ale svým budo­vá­ním atmo­sfé­ry a cel­ko­vou prá­ci s atmo­sfé­rou vyrov­ná vět­ši­ně dneš­ních horo­rů. Nepřekvapí kdo­ví­jak bru­tál­ně vel­kým počet zabi­tých obě­tí, ani nepřed­vá­dí vrchol­ná jat­ka, ale i v tom­to se skrý­vá kouz­lo původ­ní­ho Halloweenu. Je v pod­sta­tě jed­no­du­chý a to v tomhle pří­pa­dě nezna­me­ná uráž­ku, pro­to­že ono před­ve­de­ní obsa­ho­vé jed­no­du­chos­ti je v tomhle pří­pa­dě sla­she­ro­vé­ho žán­ru nao­pak tou nej­vět­ší mož­nou pochva­lou.

Už úvod­ní titul­ky obsa­hu­jí­cí zapá­le­nou dýni dopro­vá­ze­né mis­trov­ským Carpenterovým soun­d­trac­kem jsou parád­ní a už na začát­ku naho­dí pocit husí kůže na maxi­mum. Michael Myers se dočká sty­lo­vé expe­zi­ce v podo­bě jed­no­ho zábě­ru z jeho vlast­ní­ho pohle­du, násled­ně je tu před­sta­ve­ný parád­ní Donald Pleasence v roli Dr. Samuela Loomise (toto jmé­no bylo pře­vza­to z Psycho, což je ve finá­le ješ­tě ide­ál­něj­ší pří­klad doko­na­lé­ho sla­she­ru i přes­to, že je zařa­ze­ní Psycha do toho­to sub­žán­ru tak tro­chu spe­ku­la­tiv­ní) a pak také ve své prv­ní celo­ve­čer­ní roli Jamie Lee Curtis, kte­rá do dneš­ní­ho dne pla­tí jako krá­lov­na „Final Girls“, vel­mi zásad­ní úlo­hy v sla­she­ro­vém podžán­ru. Zbytek postav, kte­ré jsou více­mé­ně vede­né k tomu, aby se sta­li obě­tí „ kapi­tá­na Kirka“ jsou jinak nějak před­sta­ve­ny a nejsou jen bez­du­chou obě­tí kuchyň­ské­ho nože. Nejsou to ty nej­lé­pe před­sta­ve­né posta­vy, záro­veň ale nejsou bez­du­ché a prázd­né. A to samot­né bohu­žel v samot­ném sla­she­ro­vém podžán­ru povin­nost není.

Boogeyman při­šel, spáchal paseku a zane­chal za sebou nej­lep­ší­ho před­sta­vi­te­le kla­sic­kých sla­she­rů, kte­rý polo­žil sta­vi­dla pro dal­ší násle­do­va­te­le. John Carpenter stvo­řil horo­ro­vou legen­du, kte­rá též polo­ži­la zákla­dy pro spous­tu lep­ších či hor­ších pokra­čo­vá­ní. Halloween 2 byl ješ­tě cel­kem oukey násle­do­va­te­lem, násle­do­va­li ale pek­la v podo­bě Halloween 3, 4, 5 a 6. Následně v roce 1998 dora­zil Halloween: H20, kte­rý igno­ro­val vše po dvoj­ce a stej­ně jako dvoj­ka byl více­mé­ně oukey násle­do­va­te­lem, násled­ně ale bylo navá­zá­no pří­šer­ným Halloween: Zmrtvýchvstání. V roce 2007 poté dora­zil rema­ke v režii Roba Zombieho, kte­rý Carpenterovu legen­dy vylo­že­ně neko­pí­ro­val a při­ne­sl tak tro­chu jiný zají­ma­vý pohled na toto údaj­ně čiré zlo, pří­šer­né pokra­čo­vá­ní o 2 roky poz­dě­ji ale dal­ší plá­ny na násle­do­va­te­le Zombieho ver­ze zabi­li. Tím nej­lep­ším nástup­cem se tak v roce 2018 stal nový Halloween, kte­rý byl parád­ní poctou a záro­veň pove­de­ným svě­žím větrem do pla­chet, na kte­rý by měli v násle­du­jí­cích dvou letech navá­zat dal­ší dvě pokra­čo­vá­ní. Bude to stát za to? Uvidíme, pořád tu ale máme mini­mál­ně tu původ­ní kla­si­ku, kte­rá dodnes neu­ra­zí. A pak ten film z roku 2018. A ani Halloween 2, Halloween H20 či Zombieho Halloween vylo­že­ně neu­ra­zí. No a zby­tek je ple­vel...

Trailer:Verdikt:
5 z 5


Photo © 1978 Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Halloween na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18402 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72046 KB. | 20.07.2024 - 23:24:47