Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Zákulisí Dobyvatelů ztracené archy (1981): Spielbergova cesta od předchozích výzev k vytvoření ikonického Indiana Jonese

Zákulisí Dobyvatelů ztracené archy (1981): Spielbergova cesta od předchozích výzev k vytvoření ikonického Indiana Jonese

Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.
Photo © 1981 Lucasfilm Ltd.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Při natá­če­ní fil­mu Dobyvatelé ztra­ce­né archy (1981) jsem toho musel hod­ně doká­zat, pro­to­že jsem měl za sebou tři fil­my, kte­ré výraz­ně pře­kro­či­ly roz­po­čet a časo­vý plán: 1941 (1979), Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu (1977) a Čelisti (1975). Byl jsem při­pra­ven obrá­tit list a „Dobyvatelé“ byla moje šan­ce nato­čit film zod­po­věd­ně - pod plá­nem a s roz­poč­tem. George Lucas mi naštěs­tí posky­tl vel­kou pod­po­ru a pomoc s pří­pra­vou. Nesnil jsem o vel­kých trž­bách ani o tom, že nato­čím kla­si­ku; sou­stře­dil jsem se jen na to, abych nato­čil film, kte­rý se bude divá­kům líbit, a abych ho nato­čil finanč­ně zod­po­věd­ným způ­so­bem. Myslím, že jsme byli všich­ni pře­kva­pe­ni celo­svě­to­vým úspě­chem fil­mu Dobyvatelé. Vzpomínám si, jak jsem sly­šel lidi cito­vat hláš­ky z fil­mu nebo viděl děti, jak před­stí­ra­jí, že jsou posta­vy, a uvě­do­mil jsem si, že film pře­kro­čil hra­ni­ce kasov­ní­ho úspě­chu a dostal se do popu­lár­ní kul­tu­ry. To byl jeden ze šťast­ných důsled­ků natá­če­ní toho fil­mu. Ze vše­ho nej­víc chce­me, aby se na naše fil­my dalo dívat, a „Dobyvatelé“ je film, na kte­rý se mohu dívat se svý­mi dět­mi a zce­la se odpou­tat od sku­teč­nos­ti, že jsem ho reží­ro­val. Sedím a uží­vám si ho. Pro klu­ka, kte­rý vyrůs­tal a snil o natá­če­ní neza­po­me­nu­tel­ných sním­ků, je vzru­šu­jí­cí vědět, že „Raiders“ je jed­ním z těch fil­mů, kde lidem sta­čí vidět silu­e­tu hlav­ní­ho hrdi­ny a hned je napad­ne: „Indiana Jones!“

Spielberg a Lucas se neshod­li na posta­vě Indiana Jonese. Ačkoli Lucas v něm viděl pla­y­boye podob­né­ho agen­tu 007, Spielberg a sce­náris­ta Lawrence Kasdan měli pocit, že díky aka­de­mic­kým a dob­ro­druž­ným prv­kům je posta­va dosta­teč­ně kom­plex­ní. Spielberg měl o Jonesovi tem­něj­ší před­sta­vu a inter­pre­to­val ho jako alko­ho­li­ka, podob­ně jako posta­vu Humphreyho Bogarta Freda C. Dobbse ve fil­mu Poklad na Sierra Madre (1948).

„Natočil jsem to jako béč­ko­vý film. Neviděl jsem ten film jako nic víc než lépe udě­la­nou ver­zi seri­á­lů z pro­stře­dí repub­li­ky.“
„Nebylo to nic jiné­ho, než že jsem se roz­ho­dl nato­čit film. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Stevene Spielbergu!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Pavel Achard

Film Nájezdníci. Když už pou­ží­vá­te auto­ma­tic­ký pře­klad, tak si to po sobě ale­spoň pře­čtě­te.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54121 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72295 KB. | 18.04.2024 - 07:05:53