Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie

Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie

SW05
SW05
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Come with me

A už se na nás řítí dal­ší vypu­lí­ro­va­ný díl Hvězdných válek. Je to epi­zo­da, kte­rou měli pod­le vlast­ní­ho vyjá­d­ře­ní her­ci nej­rad­ši. Zjišťuji, že o mně se to tak jed­no­znač­ně říct nedá. Možná je to tím, že jsem do kina šel na slu­žeb­ní ces­tě v Portlandu (Oregon) a byl jsem uta­ha­nej; mož­ná že mi už stej­ně jako Američanům nevo­ní fil­my bez „hepá­če“.

Děj Impéria se dá shr­nout do jed­né věty: rebe­lo­vé pokra­ču­jí ve vál­ce s Impériem. Darth Vader (Dawid Prowse - posta­va, James Earl Jones =Chewy, C3PO, Leia a Han hlas) vede výpra­vu, jež je zni­čit povsta­lec­kou základ­nu na ledo­vé pla­ne­tě Hoth, kde pře­bý­va­jí naši přá­te­lé Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford), prin­cez­na Leia (Carrie Fisher), Chewbacca (Peter Mayhew), C3PO (Anthony Daniels) a R2D2 (Kenny Baker). Ve zje­ve­ní řek­ne Obi-Wan (Alec Guinness) Lukovi, aby letěl na Dagobah a pod­stou­pil tré­nink u Jedi uči­te­le Yody (Frank Oz).

Film Souboj dobra a zlaje dob­ro­druž­ný a kome­di­ál­ní, zrov­na jako Star Wars, ovšem hlav­ním téma­tem Impéria vra­ce­jí­cí­ho úder je dua­li­ta Síly a zápas mezi dob­rem a zlem, mani­fes­to­va­ný na Lukovi a Darth Vaderovi. Čeká nás i straš­li­vé tajem­ství, odha­le­né Vaderem.

Masožravý WampaTón cel­ko­vé atmo­sfé­ry fil­mu je tem­ný. Luke o vlá­sek unik­ne smr­ti v tun­dře Hothu, rebe­lo­vé utí­ka­jí z jed­no­ho kou­tu gala­xie do dru­hé­ho, Luke nezvlád­ne tré­nink u Yody, při­jde o ruku, dozví se straš­li­vé věci o své rodi­ně, Hana zmra­ze­jí jako kus hově­zí­ho, milost­ný troj­ú­hel­ník mezi Hanem, Leiou a Lukem se neroz­mo­tá a do toho ješ­tě C3PO je roz­třís­ka­ný na kusy -- no dob­ře, to posled­ní bylo doce­la legrace.PFalcon v Oblačném městěůvod­ní efek­ty fil­mu jsou tako­vou podí­va­nou, že kro­mě vyčiš­tě­ní obra­zu a zvu­ku se dočkal jen mini­ma nových zábě­rů, z nichž hlav­ní část je vylep­še­né Oblačné měs­to a sněž­ný muž Wampa je před­ve­den detail­ně­ji. Naprosto nej­zá­sad­něj­ší jsou impe­ri­ál­ní sou­ma­ři (kdo umí vtip­ně­ji pře­lo­žit AT-AT Walkers, ať mi napí­še. Podle důvě­ry­hod­ných infor­ma­cí se v čes­kých titul­cích jme­nu­jí krá­če­jí­cí tan­ky) Jsou to v pod­sta­tě dese­ti­pa­t­ro­ví mecha­nič­tí čtyř­no­zí dino­sau­ři s lid­skou posád­kou a lase­ro­vý­mi kanó­ny v hla­vo­vé čás­ti. Jejich kon­struk­ce nedá­vá smy­sl, ale je to vyni­ka­jí­cí podívaná.Nejlepší posta­vou této epi­zo­dy je dle mého názo­ru jed­no­znač­ně Yoda, Luke Skywalker a Yodaposta­vou skří­tek, duchem a Silou vel­ký mis­tr a uči­tel rytí­řů řádu Jedi. Kombinace dětin­ské mar­ni­vos­ti s téměř neko­neč­nou moud­ros­tí a pra­po­div­ným slo­vosle­dem. Říká Lukovi, kte­rý neví, že to je Yoda: „Hledáš něko­ho? Našel něko­ho jsi, řek’ bych.“ Když se Luke potý­ká s hýbá­ním před­mě­ty pomo­cí Síly, Yoda mu řek­ne, že to zvlád­ne. Luke odpo­ví: „Tak jo, já to zku­sím.“ Yodovi je na očích a uších vidět, že se zlo­bí, a řek­ne: „Ne zku­sit. Udělat. Nebo neu­dě­lat. Není zkusit.„MysOblačné městolím, že se vám Impérium vra­cí úder bude moc líbit. Dokonalá absen­ce pří­mé­ho gra­fic­ké­ho nási­lí, sexu a spros­té mlu­vy z fil­mu činí vyni­ka­jí­cí pří­le­ži­tost i pro děti shléd­nout napí­na­vé dob­ro­druž­ství, kde jde o děj, dob­ro a zlo, a ne klet­by a pří­ra­zy. Je obdi­vu­hod­né, jak to ten­to 17 let sta­rý sní­mek doká­že natřít (a bez pod­stat­né­ho vylep­še­ní) nej­mo­der­něj­ším sci-fi trhá­kům.Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT!HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ

POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Zatímco v prv­ním dílu (epi­zo­dě IV) byl Mark Hamill v roli Luka Skywalkera jako cel­kem roz­to­mi­lý blbe­ček, v Impériu je z něho ješ­tě vět­ší fňuk­na, vImperiální soumarypa­dá, jako by celé noci pařil, sotva leze a nej­lé­pe zapad­ne do špi­tál­ní­ho lůž­ka v závě­ru.
  • Když pomi­ne­me kon­strukč­ní nelo­gič­nost a zásad­ní zra­ni­tel­nost impe­ri­ál­ních sou­ma­rů, pořád mi není jas­né, proč muse­li úto­čit jen z jed­né stra­ny a po plá­ni. Obráncům by sta­či­lo udě­lat před kaž­dým pořád­nou jámu a už by se nevy­hra­ba­li. Navíc, na co jsou pocho­du­jí­cí oblu­dy, když všich­ni zvlá­da­jí antigra­vi­tač­ní tech­no­lo­gii?
  • roč mají lase­ro­vé kanó­ny zákluz? Možná pro­to, že nejsou lase­ro­vé, nýbrž ion­to­vé, jak mě upo­zor­nil čte­nář F.F.
  • Millenium Falcon nemá žád­nou pře­cho­do­vou komo­ru a výstup do téměř vaLoučeníkua řeší Han, Leia a Chewy tak, že si nasa­dí lakýr­nic­ké respi­rá­to­ry. Možná pro­to (opět F.F.), že to nejsou vůbec lidi, zvlášť když se to všech­no ode­hrá­vá „před dáv­ný­mi lety v pře­da­le­ké gala­xii“ -- pak jsou ale všich­ni naši hrdi­no­vé bůhví­ja­cí emzá­ci!.
  • Přistávací meto­da „nasle­po“, kte­rou pro­vo­zu­je Luke na Dagobahu, činí ze sou­do­bých rada­rů tech­nic­ký zázrak. A prav­dě­po­dob­nost, že čvacht­ne do močá­lu prá­vě tam, kde na celé pla­ne­tě žije Yoda, je směš­ná.
  • Proč nemů­žou Jedi uči­te­lé Lukovi poma­lu a v kli­du vysvět­lit, jak je to vlast­ně s jeho fami­lií? Proč se to musí dozví­dat ve stres­su?
  • Co to je za pra­po­div­nou šach­tu, do kte­ré se Luke tre­fí po svém sebe­vra­žed­ném pádu? Nějak mi uni­ká cel­ko­vá geo­me­t­rie té zále­ži­tos­ti.

Recenze sepsá­na: 9. břez­na 1997


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95258 s | počet dotazů: 255 | paměť: 73667 KB. | 24.05.2024 - 02:49:10