Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder

Star Wars: Epizoda V- Impérium vrací úder

SW5
SW5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nastaly tem­né časy pro Povstání. I přes to, že „Hvězda smr­ti“ byla zni­če­na, impe­ri­ál­ní jed­not­ky vyhna­ly Rebely z jejich taj­né základ­ny a pro­ná­sle­do­va­ly je po celé Galaxii. Aby se vyhnu­la stře­tu s hrů­zostraš­nou Imperiální flo­ti­lou, sku­pi­na svo­bod­ných pilo­tů vede­ná Lukem Skywalkerem (Mark Hamill) vybu­do­va­la novou taj­nou základ­nu na opuš­tě­né ledo­vé pla­ne­tě Hoth. Imperátorův (Ian McDiarmid) poboč­ník Darth Vader (David Prowse.../James Earl Jones), posed­lý hle­dá­ním mla­dé­ho Skywalkera, však vyslal tisí­ce sond do všech kou­tů vesmí­ru...

Původní Star Wars byli neče­ka­ným obrov­ským mega­hi­tem a i když jejich tvůr­ce George Lucas žád­ná pokra­čo­vá­ní původ­ně neplá­no­val tak ho nako­nec úspěch prá­vě původ­ní­ho fil­mu dove­dl k roz­myš­le­ní, že na mini­mál­ně dal­ší dvě pokra­čo­vá­ní dojde (a už při psa­ní scé­ná­ře Epizody V při­šel na myš­len­ku preque­lů). Lucas už ale ten­to­krát odmí­tl dru­hý film reží­ro­vat a roz­ho­dl se rad­ši zvo­lit roli pro­du­cen­ta. Sám si poté jako svou náhra­du vybral Irvina Kershnera, kte­rý měl sice dale­ko k autor­ství bloc­kbus­te­rů, dle Lucase byl ale jedi­ná správ­ná vol­ba. Dle Lucasova pří­bě­hu poté scé­nář sepsa­li Lawrence Kasdan a Leigh Brackett a prá­vě čtve­ři­ci Lucas-Kershner-Kasdan-Brackett může­me ve finá­le vdě­čit za jeden z nej­lep­ších Star Wars fil­mů.

Star Wars: Epizoda IV- Nová nadě­je byla výbor­ným „ pilo­tem´´ do svě­ta pře­da­le­ké gala­xie, Epizoda V je poté ale regu­lér­ní parád­ní pec­ka. Vždy jsem upřím­ně těs­ně upřed­nost­ňo­val prá­vě Epizodu IV, čer­s­tvě jsem si ale uvě­do­mil, že Epizoda V je pře­ce jen o ždi­bec lep­ší a je to prá­vě ona, kte­rá je nej­lep­ším zástup­cem původ­ní tri­lo­gie. Star Wars jsou sice v jádru pohád­ka o boji dob­ra pro­ti zlu (to si musí uvě­do­mit kaž­dý fanou­šek a smí­řit se s tím), už Epizoda IV ale byla star­tem do sebe per­fekt­ně zapa­da­jí­cí vesmír­né­ho epo­su, kte­rý měl pro­pra­co­va­ný svět a s ním spo­je­né posta­vy. Především už ale původ­ní Star Wars byli mil­ní­kem v kate­go­rii vizu­ál­ních efek­tů. Epizoda V šla ale ješ­tě o ždi­bec dál- před­sta­vi­la opět parád­ní ori­gi­nál­ní vizu­ál­ní efek­ty a pře­de­vším jde ješ­tě dál co se týče vesmír­né­ho epo­su a prv­ky pohád­ko­vos­ti jsou téměř pryč. Pořád je to pří­běh o vesmír­ných rytí­řích, kte­ří pou­ží­va­jí vesmír­nou moc, Epizoda V je ale sku­teč­ně váž­něj­ší, více­mé­ně oprav­du tem­něj­ší a s tím také epič­těj­ší.

Když se v Epizodě IV hlav­ní hrdi­no­vé popr­vé pozna­li tak už bylo ke kon­ci fil­mu vidět, že si k sobě našli ces­tu a sta­li se přá­te­li. Epizoda V poté uka­zu­je, že doba mezi kon­cem Epizody IV a začát­kem Epizody V (ofi­ci­ál­ně udá­los­ti těch­to fil­mů dělí 3 roky) mezi hrdi­ny vytvo­ři­la sku­teč­ná pou­ta a hrdi­no­vé se o sebe navzá­jem sku­teč­ně bojí. Tohle pou­to přá­tel­ství bra­vur­ně uka­zu­je už i úvod­ní pasáž spo­je­ná s řádě­ním Wampy a více­mé­ně sebe­vra­žed­ná záchran­ná mise Hana Sola. Tenhle paše­rák (kte­rý roz­hod­ně stří­lí prv­ní!) už ke kon­ci Epizody IV doká­zal, že v něm pře­ce jen jen hrdi­na, tenhle start to ale defi­ni­tiv­ně doka­zu­je. Pořád sice neztra­tí nic ze své­ho sar­kas­tic­ké­ho cha­rak­te­ru, defi­ni­tiv­ně se ale zaslu­hu­je o pozi­ci jed­no­ho z nej­vět­ších fra­je­rů z pře­da­le­ké gala­xie. I násled­né lou­če­ní s Lukem Skywalkerem před odlou­če­ním fun­gu­je a co se týče toho­to je sku­teč­ně vidět, že někdo mys­lel na to, že tyhle hrdi­no­vé spo­lu oči­vid­ně strá­vi­li hod­ně výraz­ný čas a jejich vzta­hy se od dob před­cho­zí­ho fil­mu změ­ni­li.

Více na Kritiky.cz
V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simulace, někdo střílečky, někdo motorky a...
Dech života - První Bondovka Timothy Daltona KGB má nový ďábelský plán: Série atentátů se podle něj stává osudnou pro agenty nepřát...
Assassin’s Creed Valhalla přesouvá své datum vydání... Assassin's Creed Valhalla přesouvá své datum vydání kvůli konzolím Xbox Series X a Xbox Serie...
Chiara Lubichová - L’Amore vince tutto Film byl shlédnut na slovenské televizi, kde ho měli označený jako premiéru. Vydán byl v led...
Logopedické hry pro větší děti – křížovky, kvízy pro děti od 7 – 12 let Luští vaše děti rádi osmisměrky a různé křížovky? Hledáte zajímavé kvízy pro výuku ...

Když už jsme u toho Hana, tak se slu­ší zmí­nit, že i z leh­ké­ho jis­kře­ní mezi Hanem a Leiou v před­cho­zím díle i zde dochá­zí k vývo­ji a jejich vzá­jem­ná che­mie a cel­ko­vě vývoj jejich vzta­hu od úvo­du na Hothu po vyvr­cho­le­ní v Oblačném měs­tě fun­gu­jí skvě­le. Mezi Harrisonem Fordem a Carrie Fisher dochá­zí k vel­mi věro­hod­né roman­ci, kte­rá ve finá­le dá zrod nejen jed­no­mu (vlast­ně dvěma/třem?) legen­dár­ní­mu fil­mo­vé­mu polib­ku ale i jed­né z nej­le­gen­dár­něj­ších fil­mo­vých impro­vi­za­cí: „ I Know!´´

Nastaly tem­né časy pro Povstání. I přes to, že „Hvězda smr­ti“ byla zni­če­na, impe­ri­ál­ní jed­not­ky vyhna­ly Rebely z jejich taj­né základ­ny a pro­ná­sle­do­va­ly je po celé Galaxii. Aby se vyhnu­la stře­tu s hrů­zostraš­nou Imperiální flo­ti­lou, sku­pi­na svo­bod­ných pilo­tů vede­ná Lukem Skywalkerem (Mark Hamill) vybu­do­va­la novou taj­nou základ­nu na opuš­tě­né ledo­vé pla­ne­tě Hoth. Imperátorův (Ian McDiarmid) poboč­ník Darth Vader (David Prowse/James Earl Jones), posed­lý hle­dá­ním mla­dé­ho Skywalkera, však vyslal tisí­ce sond do všech kou­tů vesmí­ru...

Původní Star Wars byli neče­ka­ným obrov­ským mega­hi­tem a i když jejich tvůr­ce George Lucas žád­ná pokra­čo­vá­ní původ­ně neplá­no­val tak ho nako­nec úspěch prá­vě původ­ní­ho fil­mu dove­dl k roz­myš­le­ní, že na mini­mál­ně dal­ší dvě pokra­čo­vá­ní dojde (a už při psa­ní scé­ná­ře Epizody V při­šel na myš­len­ku preque­lů). Lucas už ale ten­to­krát odmí­tl dru­hý film reží­ro­vat a roz­ho­dl se rad­ši zvo­lit roli pro­du­cen­ta. Sám si poté jako svou náhra­du vybral Irvina Kershnera, kte­rý měl sice dale­ko k autor­ství bloc­kbus­te­rů, dle Lucase byl ale jedi­ná správ­ná vol­ba. Dle Lucasova pří­bě­hu poté scé­nář sepsa­li Lawrence Kasdan a Leigh Brackett a prá­vě čtve­ři­ci Lucas-Kershner-Kasdan-Brackett může­me ve finá­le vdě­čit za jeden z nej­lep­ších Star Wars fil­mů.

Star Wars: Epizoda IV- Nová nadě­je byla výbor­ným „ pilo­tem´´ do svě­ta pře­da­le­ké gala­xie, Epizoda V je poté ale regu­lér­ní parád­ní pec­ka. Vždy jsem upřím­ně těs­ně upřed­nost­ňo­val prá­vě Epizodu IV, čer­s­tvě jsem si ale uvě­do­mil, že Epizoda V je pře­ce jen o ždi­bec lep­ší a je to prá­vě ona, kte­rá je nej­lep­ším zástup­cem původ­ní tri­lo­gie. Star Wars jsou sice v jádru pohád­ka o boji dob­ra pro­ti zlu (to si musí uvě­do­mit kaž­dý fanou­šek a smí­řit se s tím), už Epizoda IV ale byla star­tem do sebe per­fekt­ně zapa­da­jí­cí vesmír­né­ho epo­su, kte­rý měl pro­pra­co­va­ný svět a s ním spo­je­né posta­vy. Především už ale původ­ní Star Wars byli mil­ní­kem v kate­go­rii vizu­ál­ních efek­tů. Epizoda V šla ale ješ­tě o ždi­bec dál- před­sta­vi­la opět parád­ní ori­gi­nál­ní vizu­ál­ní efek­ty a pře­de­vším jde ješ­tě dál co se týče vesmír­né­ho epo­su a prv­ky pohád­ko­vos­ti jsou téměř pryč. Pořád je to pří­běh o vesmír­ných rytí­řích, kte­ří pou­ží­va­jí vesmír­nou moc, Epizoda V je ale sku­teč­ně váž­něj­ší, více­mé­ně oprav­du tem­něj­ší a s tím také epič­těj­ší.

Více na Kritiky.cz
Můj soused zabiják 2 - preview OBSAH FILMU: Bývalý nájemný zabiják Jimmy „Tulipán“ Tudeski (Bruce Willis) si užív...
Chyby – Recenze – 60% Nový film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, Kobry a Užovky, MOST!) je syrovou rom...
#1850: DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá - 65 % DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá (DC: The New Frontier)Vydalo Eaglemoss Coll...
Oscar 2017 - nominace na nejlepší makeup Byť se nominace na nejdůležitější kategorie Academy Awards dozvíme až příští úterý, de...
Napínavé seriály, které jste neznali Dáme si nějaké horory, klasické drama či thriller, nebude chybět ani sci-fi. Mám nachystané ...

Když se v Epizodě IV hlav­ní hrdi­no­vé popr­vé pozna­li tak už bylo ke kon­ci fil­mu vidět, že si k sobě našli ces­tu a sta­li se přá­te­li. Epizoda V poté uka­zu­je, že doba mezi kon­cem Epizody IV a začát­kem Epizody V (ofi­ci­ál­ně udá­los­ti těch­to fil­mů dělí 3 roky) mezi hrdi­ny vytvo­ři­la sku­teč­ná pou­ta a hrdi­no­vé se o sebe navzá­jem sku­teč­ně bojí. Tohle pou­to přá­tel­ství bra­vur­ně uka­zu­je už i úvod­ní pasáž spo­je­ná s řádě­ním Wampy a více­mé­ně sebe­vra­žed­ná záchran­ná mise Hana Sola. Tenhle paše­rák (kte­rý roz­hod­ně stří­lí prv­ní!) už ke kon­ci Epizody IV doká­zal, že v něm pře­ce jen jen hrdi­na, tenhle start to ale defi­ni­tiv­ně doka­zu­je. Pořád sice neztra­tí nic ze své­ho sar­kas­tic­ké­ho cha­rak­te­ru, defi­ni­tiv­ně se ale zaslu­hu­je o pozi­ci jed­no­ho z nej­vět­ších fra­je­rů z pře­da­le­ké gala­xie. I násled­né lou­če­ní s Lukem Skywalkerem před odlou­če­ním fun­gu­je a co se týče toho­to je sku­teč­ně vidět, že někdo mys­lel na to, že tyhle hrdi­no­vé spo­lu oči­vid­ně strá­vi­li hod­ně výraz­ný čas a jejich vzta­hy se od dob před­cho­zí­ho fil­mu změ­ni­li.

Když už jsme u toho Hana, tak se slu­ší zmí­nit, že i z leh­ké­ho jis­kře­ní mezi Hanem a Leiou v před­cho­zím díle i zde dochá­zí k vývo­ji a jejich vzá­jem­ná che­mie a cel­ko­vě vývoj jejich vzta­hu od úvo­du na Hothu po vyvr­cho­le­ní v Oblačném měs­tě fun­gu­jí skvě­le. Mezi Harrisonem Fordem a Carrie Fisher dochá­zí k vel­mi věro­hod­né roman­ci, kte­rá ve finá­le dá zrod nejen jed­no­mu (vlast­ně dvěma/třem?) legen­dár­ní­mu fil­mo­vé­mu polib­ku ale i jed­né z nej­le­gen­dár­něj­ších fil­mo­vých impro­vi­za­cí: „ I Know!´´

Především ale stě­žej­ním bodem Impéria vra­cí úder je for­ma jedij­ské­ho výcvi­ku. Luke Skywalker v podá­ní Marka Hamilla si taky od zni­če­ní Hvězdy smr­ti ušel kus ces­ty a jakmi­le je duchem své­ho men­to­ra Obi-Wana „ Bena´´ Kenobiho vyslán aby na Dagobahu dokon­čil svůj výcvik pod dozo­rem mis­tra Yoda tak neo­do­lá. A zde dává totál­ní smy­sl proč Lucas tak bru­tál­ně pro­sa­zo­val aby byl Frank Oz za svůj vokál­ní výkon Yody nomi­no­ván na Oscara. Ono se to totiž nezdá, ale namlu­vit Yodu roz­hod­ně není žád­ná legra­ce. Nebo ale­spoň ne tak jak to uči­nil Frank Oz! Už tak namlou­vat zele­né­ho skří­ka, kte­rý mlu­ví tak­to spe­ci­fic­ky (Do. Or do not. There is no try!) je těž­ké. Oz ale navíc do toho­hle vokál­ní­ho pro­je­vu dává totál­ně všech­no a i v jeho hla­so­vém pro­je­vu jsou důvo­dy proč tak skvě­le bra­vur­ně fun­gu­je Lukeův jedij­ský výcvik pod Yodou. Yoda vysvět­lu­je co to vlast­ně zna­me­ná síla, vysvět­lu­je jak fun­gu­je tem­ná stra­na a záro­veň Lukea učí to nejzásadnější- věře­ní a sou­stře­dě­ní. Už jen kdy­bys­te vní­ma­li Yodu v Epizodě V a igno­ro­va­li jeho výsky­ty v dal­ších dílech ságy by vám dost mož­ná sta­čil na titul nejlepší/nejzajímavější posta­vy svě­ta Star Wars spo­leč­ně s Darthem Vaderem nebo Obi-Wanem Kenobim. Už jen díky vel­mi spe­ci­fic­ké­mu doko­na­lé­mu vzhle­du (díky­bo­hu, že mís­to lout­ky nedo­šlo na opi­ci v kos­tý­mu!) a prá­vě vokál­ním pro­je­vu Franka Oze. A pře­de­vším i díky Marku Hamillovi tak bra­vur­ně fun­gu­jí scé­ny mezi Lukem a Yodou. Hamill si jinak obha­ju­je titul parád­ní­ho pro­ta­go­nis­ty, jen je tu pro­blém, že se kolem najde asi pře­ce jen pár zají­ma­věj­ších postav.

Více na Kritiky.cz
ZLÍNFEST - Ranní zprávy 30. května 2018 ...
Česky natočené dobrodružství z druhé světové války „Krev a zlato“ má premiéru na Netflixu Krev a zlato, akční dobrodružný film z druhé světové války, který se loni natáčel v česk...
Režisér Zdeněk Troška natočí novou komedii z vesnického prostředí Režisér ZDENĚK TROŠKA natočí novou komedii z vesnického prostředí BABOVŘESKY.aneb z dopisu...
RECENZE – TEMNÉ CESTY Autorka: Chevy StevensPřeklad: Eva Hauserová Nakladatelství: OcelotRok vydání v ČR: 2021V...
Král | The King Netflix po menší odmlce a pár méně nákladných snímcích připravuje závěr roku ve velk...

Darth Vader tře­ba minu­le zas tako­vou dobu na plát­ně nestrá­vil, zde ale nejen dosta­ne více pro­sto­ru ale doká­že si zjed­nat ješ­tě více respek­tu než posled­ně. Jestli vám minu­le nesta­či­lo při­škr­ce­ní na zase­dá­ní impe­ri­ál­ní rady, vraž­da Obi-Wana nebo vyvraž­dě­ní téměř celé rudé let­ky tak zde má Vader ješ­tě více šan­ce zaujmout. Už při jeho pou­hém pocho­du je při vydě­še­né reak­ci impe­ri­á­lů jas­né z koho tady jde sku­teč­ný respekt a strach. Tvůrčímu týmu se tak oprav­du daří budo­vat ten dojem, že tady je někdo koho se máme bát a Vader své pověs­ti z před­cho­zí­ho dílu nejen dosto­jí ale dale­ko jí pře­ko­ná. Takhle se jinak cel­ko­vě daří tvůr­čí­mu týmu vždy dodat i něja­ké té ved­lej­ší posta­vě moment slá­vy a té se tak můžou dočkat i Chewbacca, R2-D2 nebo C-3PO či nové posta­vy jako Boba Fett či Lando Calrissian.

Hlavně je ale Impérium vra­cí úder sku­teč­ně audi­o­vi­zu­ál­ním vrcho­lem jak jen to u fil­mu jde. Potenciál toho­to svě­ta a nača­tých linek z před­cho­zí­ho dílu je zde vyu­žit zce­la bra­vur­ně. Pořád zde sice jde pri­már­ně o boj dob­ra pro­ti zlu a drží­me se tak zave­de­né pohád­ko­vé tra­di­ce, Impérium vra­cí úder má ale na roz­díl tře­ba prá­vě od Nové nadě­je k pohád­ce tro­chu dál. Bitva o Hoth tře­ba samo­zřej­mě nejsou jed­no­znač­ná jat­ka, je z nich ale pře­ce jen cítit ta pra­vá váleč­ná atmo­sfé­ra a Bitva o Hoth pat­ří ve finá­le k jed­něm z nej­lep­ších sek­ven­cí ze svě­ta Star Wars. Impérium vra­cí úder v tomhle ohle­du vlast­ně hází jed­nu parád­ní sek­ven­ci za dru­hou, ať tu po úvod­ní záchran­né misi je prá­vě Bitva o Hoth a násled­ně tře­ba nahá­ně­ní Millenium Falcon se Star Destroyery napříč aste­ro­i­dy, pro­blémy se „ živý­mi aste­ro­i­dy´´ nebo prá­vě onen bra­vur­ně před­ve­de­ný jedij­ský výcvik. A navrch ješ­tě sek­ven­ce v jes­ky­ni, kte­rá dost nazna­čí ale jen tak to asi niko­mu při prv­ním zhléd­nu­tí dojít nemu­se­lo. No a pak dojde na finá­le!

Finále v Oblačném měs­tě daru­je jeden z nej­lep­ších sou­bo­jů se svě­tel­ný­mi meči v ději­nách frančízy- A to i přes­to, že Darth Vader hned ze začát­ku před­ve­de, že roz­hod­ně minu­le neměl štěs­tí v tom, že by byl Obi-Wan už více­mé­ně sešlý ale mla­dé­ho a živel­né­ho Lukea má hned na lopat­kách a má vlast­ně celou dobu na vrch. Jenomže Luke se pros­tě odmí­tá jen tak snad­no vzdát a i díky tomu je tenhle sou­boj tak sil­ný. Luke, kte­rý kvů­li vidi­ně, že by mohl při­jít o své přá­te­lé (dal­ší ukáz­ka bra­vur­ně napsa­né­ho vzta­hu) pře­ru­ší výcvik a v rám­ci toho co se zatím nau­čil se sna­ží s mužem, kte­rý měl zabít jeho otce bojo­vat a pora­zit ho i když ve finá­le asi sám nevě­ří, že se mu ho poda­ří pora­zit (a to je zásad­ní chy­ba!). A pak dojde k snad nej­le­gen­dár­něj­ší­mu fil­mo­vé­mu zvra­tu, kte­rý má smůlu v tom, že je i snad nej­ví­ce proflák­nu­tý. Minimálně v době uve­de­ní, v roce 1980 kdy vám tenhle spo­i­ler mohl pro­zra­dit jenom pří­liš hla­si­tý člo­věk vychá­ze­jí­cí z před­cho­zí pro­jek­ce to ale musel být oprav­du nesku­teč­ný záži­tek, kte­rý se poda­ři­lo uta­jit i před vět­ši­ny čle­ny štá­bu. Právě ten­to zvrat vrhá nové svět­lo na sek­ven­ci v jes­ky­ni a na celou ságu Star Wars vlast­ně vytvá­ří nový pohled. Ti, kte­ří se Star Wars zača­li u preque­lů (jako já) mož­ná nebu­dou pře­kva­pe­ni, musí se ale nechat, že má tenhle zvrat nesku­teč­ně kouz­lo a to i díky bra­vur­ně zahra­né reak­ci Marka Hamilla a pře­de­vším hla­su Jamese Earla Jonese, jehož vyřče­ní té památ­né hláš­ky je pros­tě boží. Nehledě na to, že během této závě­reč­né kon­fron­ta­ce dojde u Lukea k nezvrat­né fyzic­ké úpra­vě a dá se o něm na kon­ci říct, že si opět (stej­ně jako všich­ni hlav­ní hrdi­no­vé) pro­šel něja­kým vývo­jem. Závěr Epizody V je tak ve finá­le skvě­lý odra­zo­vý můst­kem pro jed­no zásad­ní téma v Epizodě VI ke kte­ré mám sice jis­té drob­né dra­ma­tur­gic­ké výhra­dy, přes­to je ale pře­ce jen Epizoda VI pove­de­né zakon­če­ní jed­né z nej­lep­ších fil­mo­vých tri­lo­gií všech dob.

Více na Kritiky.cz
Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pr...
Druhý báječný hotel Marigold - Nové hotelové přírůstky Nejnovějším přírůstkem v hotelu Marigold je svůdný a tajemný Američan, Guy Chambers, kter...
DLC pro Cyberpunk 2077 by se mělo představit až po vydání... DLC pro Cyberpunk 2077 by se mělo představit až po vydání základní hry....
Frank Turner opět dobyl Prahu Včera se v Praze konečně opět objevil Frank Turner se svou doprovodnou kapelou The Sleeping Soul...
Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtr...

Především je ale Epizoda V sku­teč­ně nej­lep­ším dílem z ori­gi­nál­ní tri­lo­gie a spo­leč­ně se Sílou se pro­bou­zí, Posledním z Jediů a Novou nadě­ji i vrcho­lem celé fran­čí­zy. Impérium vra­cí úder je po parád­ním star­tu v podo­bě Nové nadě­ji parád­ním pro­střed­kem, kte­rý tuhle ságu defi­ni­tiv­ně posou­vá na úro­veň epo­su a dodnes neztra­til nic ze své­ho kouz­la. A dovo­lu­ji si tvr­dit, že i jen tak neztra­tí a to nejen kvů­li kuler­vou­cí­mu finá­le ale pře­de­vším díky své sku­teč­né doko­na­los­ti snad oprav­du ve všech mož­ných ohle­dech. Třešnička na dor­tu? Imperial March, kte­rý doká­za­lo, že John Williams všech­ny svo­je trum­fy nevy­sy­pal u Epizody IV a dodnes pat­ří mezi nej­lep­ší Williamsovy sklad­by. I bez Johna Williamse by ve finá­le sku­teč­ně Star Wars neby­li Star Wars....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1980/1997 20th Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,85423 s | počet dotazů: 328 | paměť: 70835 KB. | 29.11.2023 - 20:11:58