Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat těhotenství

Jak poznat těhotenství

Tehotna
Tehotna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zajímá vás, jest­li bys­te moh­la být těhot­ná? Jediným způ­so­bem, jak to vědět jis­tě, je pod­stou­pit těho­ten­ský test a samo­zřej­mě navští­vit léka­ře. Existují však brz­ké pří­zna­ky těho­ten­ství, kte­ré mohou pou­ká­zat na mož­nost těho­ten­ství. Každá žena je jiná. Takové jsou také její zku­še­nos­ti z těho­ten­ství. Ne kaž­dá žena má stej­né pří­zna­ky.

Špinění a křeče

Po poče­tí se oplod­ně­né vajíč­ko při­po­jí ke stě­ně dělo­hy. To může způ­so­bit jeden z nej­čas­něj­ších pří­zna­ků těho­ten­ství - špi­ně­ní a někdy i kře­če. Tomu se říká implan­tač­ní krvá­ce­ní. Vyskytuje se kde­ko­li od šes­ti do dva­nác­ti dnů po oplod­ně­ní vajíč­ka. Křeče při­po­mí­na­jí men­stru­ač­ní kře­če, tak­že někte­ré ženy pova­žu­jí toto krvá­ce­ní prá­vě za začá­tek men­stru­a­ce. Krvácení a kře­če jsou však mír­né.

Výtoky

Vedle krvá­ce­ní může žena pozo­ro­vat bílý mléč­ný výtok z pochvy. To sou­vi­sí se zesí­le­ním vagi­nál­ních stěn, kte­ré začí­na­jí téměř oka­mži­tě po poče­tí. Zvýšený růst buněk způ­so­bu­je výtok. Toto vypouš­tě­ní, kte­ré může pokra­čo­vat během těho­ten­ství, je typic­ky neškod­né a nevy­ža­du­je léčbu. Pokud se ale obje­ví špat­ný zápach nebo pocit pále­ní a svě­dě­ní, sděl­te to své­mu léka­ři, aby zjis­til, zda máte kva­sin­ky nebo bak­te­ri­ál­ní infek­ci.

Změny prsou

S tím jak rych­le stou­pa­jí žen­ské hor­mo­ny po poče­tí, může být poprsí cit­li­věj­ší, boles­ti­věj­ší po dobu asi dvou týd­nů. Bradavky mohou ztmav­nout.

Únava

Pocit úna­vy je v těho­ten­ství nor­mál­ní. Žena se může začít cítit nezvykle vyčer­pa­ná, a to ihned po týd­nu od poče­tí. Je to čas­to spo­je­no s vyso­kou hla­di­nou hor­mo­nu nazý­va­né­ho pro­geste­ron, přes­to­že mohou při­spět i jiné věci - napří­klad niž­ší hla­di­na krev­ní­ho cuk­ru, niž­ší krev­ní tlak a zvý­še­ní krve. Léčbou na tuto úna­vu je stra­va boha­tá na žele­zo a bíl­ko­vi­ny a odpo­či­nek.

těhotenství

(Ranní) nevolnost

Ne kaž­dá žena ten­to symptom má. Přesná pří­či­na ran­ní nemo­ci není zná­ma, ale k tomu­to sympto­mu prav­dě­po­dob­ně při­spí­va­jí těho­ten­ské hor­mo­ny. Nevolnost během těho­ten­ství se může obje­vit kdy­ko­liv během dne, ale nej­čas­tě­ji ráno.

Chybějící perioda

Ne všech­ny chy­bě­jí­cí peri­o­dy mohou být způ­so­be­ny těho­ten­stvím. Navíc, někte­ré ženy mohou zažít krvá­ce­ní i v prů­bě­hu těho­ten­ství.


Fotograf
Taniazza
Název
Waiting
Popis
500px pro­vi­ded descrip­ti­on: Waiting for Viola [#fami­ly ‚#preg­nan­cy ‚#preg­nant ‚#new life ‚#pan­ci­o­ne ‚#incin­ta ‚#nas­ci­ta]
Datum 22. lis­to­pa­du 2013, 17:59:06 (UTC)
Zdroj Imported from 500px (archi­ved ver­si­on) by the Archive Team. (detail page)
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
w:cs:Creative Commons
uveďte autora
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte auto­ra 3.0 Unported
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
Pozice foto­gra­fa 45° 00? 40,23? S, 10° 38? 14,43? V Kartographer map based on OpenStreetMap. Tento sní­mek a mno­hé dal­ší na: OpenStreetMap - Google Earth

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66534 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71590 KB. | 14.06.2024 - 01:55:34