Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Saw 3 - Moje rada na závěr zní: určitě si počkejte do konce!

Saw 3 - Moje rada na závěr zní: určitě si počkejte do konce!

Saw3
Saw3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jigsaw se opět vra­cí, a to v podo­bě už tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní. Zde roze­hra­je tutéž hru o život jako v minu­lých dvou čás­tech. Bude to ale stá­le tak půso­bi­vá podí­va­ná jako v před­cho­zích dílech?

První díl byl níz­ko roz­počto­vý pro­jekt, tak­že nikdo neče­kal nějak vyso­ké ohla­sy, to byl ale vel­ký omyl. I když prv­ní Saw stál pou­ze něco málo přes jeden mili­on dola­rů, tak způ­so­bil obrov­skou vlnu příz­ně. Od té doby zná ten­to film snad kaž­dý, trou­fám si dokon­ce říci že se jed­ná o dílo, kte­ré může­me při­řa­dit do kate­go­rie kul­tov­ní. Jednoduše řeče­no : skli­dil obrov­ský úspěch. Co se týče jeho kva­li­ta­tiv­ních strá­nek, tak film při­ne­sl do horo­ro­vé­ho žán­ru úpl­ně nový směr. Už se nejed­na­lo o to, kdo bude mít více mrt­vol, koneč­ně se do toho zapo­ji­lo i lid­ské myš­le­ní. Tehdy nezná­mý reži­sér James Wan naser­ví­ro­vat divá­ko­vi tako­vou chut­nou stra­vu, že jen těž­ko se od ní z kina odchá­ze­lo. Geniálně pro­myš­le­ný děj, úchvat­né zvra­ty a dob­ré herec­ké obsa­ze­ní, to byla hlav­ní láka­dla. Ta i u nás způ­so­bi­la vel­kou návštěv­nost sním­ku, pre­mi­é­ra zde byla 31.3.2005 pod názvem Saw: Hra o pře­ži­tí.

O rok poz­dě­ji, přes­ně 2.2.2006 vtrh­lo do našich kin pokra­čo­vá­ní s názvem SAW 2. Jediný roz­díl mezi ori­gi­ná­lem byl ten, že se za reži­sér­skou žid­li posa­dil Darren Lynn Bousman. V pod­sta­tě se ale nic nemě­ní, mož­ná tro­chu při­by­lo toho nási­lí, ale jinak vše zůstá­vá při starém. Dvojka dosáh­la mini­mál­ně stej­ných kva­lit jako prv­ní díl, a tak byla opět při­ja­ta s vel­kým nad­še­ním a vel­ký­mi výděl­ky.

Jak ale už víme, tak divá­ci a fil­mo­vá stu­dia jsou nena­syt­ní, a pro­to se ihned po doto­če­ní dvoj­ky vyskyt­ly infor­ma­ce, že se točí díl tře­tí. Jak dnes vidí­me, tak něco málo prav­dy na té infor­ma­ci bylo, tře­tí díl je doto­čen. Svoji svě­to­vou pre­mi­é­ru už si sní­mek odbyl, u nás má pre­mi­é­ru 4.1.2007. Na režii se opět podí­lel Darren Lynn Bousman, kte­ré­ho už důvěr­ně zná­te z dru­hé­ho dílu. Napadá mně jen jed­na otáz­ka : do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho čí zlé­ho?

Od tře­tí­ho dílu jsem dosti oče­ká­val, jeli­kož nijak výraz­ně nemě­nil sku­pi­nu lidí točí­cí se oko­lo tvor­by této série. To bylo pro mě dosti dob­ré zna­me­ní, pro­to­že by se zde nemě­ly vyskyt­nout pro­blémy s nezna­los­tí pro­stře­dí, kte­ré se točí oko­lo fil­mu. Jiné hla­sy ale říka­ly něco jiné­ho, že prý je ten­to díl špat­ný a nepo­ve­de­ný. Já jim ale nevě­řil, a tak jsem čekal, než budu mít tu mož­nost se sám na film podí­vat a zhod­no­tit jej. Tu mož­nost jsem koneč­ně dostal, tak pojď­me se spo­leč­ně podí­vat, jak troj­ka dopadla. Ta začí­ná tam, kde dru­hý díl skon­čil, u uvěz­ně­né­ho Detektiva Mathewse v již dob­ře zná­mé umý­vár­ně…

Doktorce Lynn Denlonové (Bahar Soomekh) prá­vě skon­či­la pra­cov­ní doba v nemoc­ni­ci, když ji v tom náh­le une­sou a dove­zou do opuš­tě­né továr­ny. Zde už na ni čeká smr­tel­ně nemoc­ný Jigsaw. Doktorka dosta­ne za úkol udr­žet ho při živo­tě tak dlou­ho, dokud se jaký­si Jeff (Angus Macfadyen) nedo­sta­ne z pas­ti, kte­rou mu sám Jigsaw při­pra­vil. Nejspíš to sou­vi­sí s tím, že se Jeff dosud nevy­rov­nal s tra­gic­kou neho­dou, při níž zemřel jeho syn. Ani dok­tor­ka Denlonová ani Jeff ovšem netu­ší, že Jigsawova hra se tepr­ve roz­bí­há…

To by byla dějo­vá linie, ale stej­ně se jí moc neřiď­te jeli­kož nic není tak, jak se zdá, což už zná­me z minu­lých dílů. Pojďme rov­nou k mým poci­tům, kte­ré byly dosti roz­pa­či­té. Saw3 měl nabíd­nout inten­ziv­ní dějo­vé zvra­ty, a já jsem zatím viděl a sly­šel jen umí­rá­ní a s nimi nelo­gic­ké dia­lo­gy. Mimochodem, zmi­ňo­va­né umí­rá­ní je ješ­tě bru­tál­něj­ší než v dru­hém dílu, a jen těž­ko v této kate­go­rii nalez­ne kon­ku­ren­ta. Ovšem nevím, jest­li je to ku pro­spě­chu věci, film je totiž mlá­de­ži nepří­stup­ný do 18 let! To pod­le mého míně­ní sní­ží fil­mu trž­by, jeli­kož nej­ví­ce návštěv­ní­ků kin pochá­ze­lo prá­vě z řad tee­nage­rů. No ale pojď­me zpět k téma­tu, tedy ději.

Ten je oprav­du nená­pad­ný, a sko­ro až do kon­ce sním­ku vám nedá šan­ci nic pocho­pit. Takže prak­tic­ky celou dobu si bude­te mys­let, že je napros­to bez děje, jeli­kož kuso­vým sek­ven­cím se vzpo­mín­ka­mi nebu­de­te vůbec rozu­mět. Film se vám ale odvdě­čí ve svém závě­ru, kte­rý je napros­to fan­tas­tic­ký. Teďka ale nastá­vá otáz­ka jest­li to bude sta­čit? Já si mys­lím že na běž­né kon­ku­ren­ty v podo­bě horo­rů ano, ale na před­cho­zí díly ne, jeli­kož v tom­to aspek­tu byly lep­ší. Celkový dojem mi ale bohu­žel kazi­ly rych­lé stři­hy, kte­ré byly mís­ty oprav­du nepře­hled­né. Tím tedy utr­pě­la ztrá­tu jinak dob­rá atmo­sfé­ra, o kte­rou se mimo jiné posta­ra­lo i dob­ré herec­ké obsa­ze­ní. Na to ale při odcho­du z kina urči­tě mys­let nebu­de­te, jeli­kož vás konec oprav­du šoku­je a nedá vám dlou­ho spát.

Verdikt: Dobrý horor, ovšem nej­slab­ší SAW. Přes všech­ny své nedo­stat­ky se nej­spíš i tak zařa­dí k tomu nej­lep­ší­mu, co jsme moh­li v tom­to roce a žán­ru vidět. Proto všem pří­z­niv­cům této „zvrh­lé zába­vy“ dopo­ru­ču­ji oka­mži­tou návště­vu kina! Moje rada na závěr zní : urči­tě si počkej­te do kon­ce!


Photo © Lions Gate Films


Podívejte se na hodnocení Saw 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49024 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72532 KB. | 23.07.2024 - 16:05:22