Kritiky.cz > Profily postav > Jen vraždy v budově - Mabel Mora

Jen vraždy v budově - Mabel Mora

Photo © Hulu
Photo © Hulu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mabel Mora je jed­nou ze tří mode­rá­to­rek pod­cas­tu Only Murders in the Building. Je oby­va­tel­kou bytu 12E v domě Arconia.

Hraje ji Selena Gomez

Smrt otce

Když byla Mabel malá, rodi­če jí řek­li, že se její otec musí odstě­ho­vat za pra­cí. Navštěvovala ho v jeho novém byd­liš­ti, kde spo­lu sklá­da­li hádan­ky a pou­ží­va­li tri­ky, aby byly vět­ší výzvou. Mabel zača­la být frustro­va­ná, když jí otec začal poru­šo­vat sli­by. Mabel nevě­dě­la, že její otec má rako­vi­nu žalud­ku. Když skon­čil v nemoc­ni­ci, Mabel ho navští­vi­la a leže­la s ním v poste­li.

The Hardy Boys

Mabel vyrůs­ta­la v Bayportu na Long Islandu, kde žila se svou mat­kou Silvií Mora, kte­rá je svo­bod­ná mat­ka. Každé škol­ní prázd­ni­ny trá­vi­la v hote­lu Arconia u své boha­té tety Salmy Ramirezové, kte­rá byd­le­la v bytě 12E.

V roce 2002 nebo 2003, když trá­vi­la čas v hote­lu Arconia, se Mabel setka­la s Timem Konem na vnitř­ním dvo­ře budo­vy, když kres­li­la u fon­tá­ny a vyru­ši­la Tima ze hry. Tima zau­ja­la kni­ha, kte­rou Mabel čet­la, Pohřešovaní kama­rá­di ze série The Hardy Boys. Nakonec se z nich sta­li dob­ří přá­te­lé a kaž­dé škol­ní prázd­ni­ny se zno­vu setká­va­li, když Mabel navště­vo­va­la Arconii, aby si čet­la kniž­ní sérii The Hardy Boys a před­stí­ra­la, že jsou Hardy Boys, a po celá léta řeši­li záha­dy, kte­ré si vymýš­le­li v Timově bytě. V urči­tém oka­mži­ku se Mabel a Tim sezná­mi­li s Oscarem Torresem a Zoe Cassidyovou. Oscar, jehož otec je správ­cem Arconie, si oko­pí­ro­val otcův klíč, aby se Hardy Boys moh­li vlou­pat do jaké­ho­ko­li bytu, když jsou maji­te­lé mimo měs­to. Přestože Zoe s rodi­nou byd­le­la v celém 11. pat­ře Arconie, kradla cen­né věci, kdy­ko­li se Hardy Boys vlou­pa­li do něja­ké­ho bytu.

Silvestrovský inci­dent

Při jed­nom sil­vestrov­ském veče­ru, kdy se Hardy Boys zúčast­ni­li večír­ku na stře­še Arconie, byla Zoe sho­ze­na ze stře­chy a zemře­la. Tim řekl Mabel, že viděl něko­ho jiné­ho než Oscara, jak se hádá se Zoe, ale Tim to odmí­tl říct poli­cii, což umož­ni­lo poslat Oscara do věze­ní za Zoeinu vraž­du. Zoeina smrt a Oscarovo zatče­ní Mabel hlu­bo­ce zasáh­ly a způ­so­bi­ly, že její mat­ka měla o Mabel vel­ké oba­vy.

Začátek podcastu

Když se Mabelina teta roz­hod­la reno­vo­vat svůj byt v Arkonii, bylo Mabel dovo­le­no byt navrh­nout, bylo jí také dovo­le­no v bytě během reno­va­ce byd­let. Jednoho odpo­led­ne Mabel při­je­la do hote­lu The Arconia a nastou­pi­la do výta­hu s Charlesem Haden-Savagem a Oliverem Putnamem. Oliver se sna­ží s Mabel mlu­vit o jejích slu­chát­kách, ale Mabel ho igno­ru­je. Tim Kono nastou­pí do výta­hu s pyt­lem odpad­ků a při­tom tele­fo­nu­je, než z výta­hu zase vystou­pí. Oliver začne Charlesovi a Mabel vyprá­vět pří­běh, ale pře­ru­ší ho výtah, kte­rý doje­de do jeho pat­ra. Ten večer Mabel poslou­chá pod­cast Cindy Canningové Všechno není v pořád­ku v Oklahomě, když se spus­tí požár­ní alarm. Mabel jde dolů do restau­ra­ce, kde se Charles a Oliver zača­li sbli­žo­vat kvů­li posle­chu stej­né­ho pod­cas­tu. Oliver pozná Mabel z výta­hu a pozve ji, aby si k nim při­sed­la. Mabel se nej­pr­ve zdá neo­chot­ná, než si uvě­do­mí, že se baví o pod­cas­tu, a všich­ni tři si při roz­ho­vo­ru o něm sed­nou. Charles a Oliver jsou pře­kva­pe­ni, když zjis­tí, že se jme­nu­je Mabel, pro­to­že to není běž­né jmé­no pro lidi její­ho věku. Oliver se také zeptá, jak si Mabel může dovo­lit byd­let v Arkonii, ale Mabel mu neod­po­ví. Všichni tři se roz­hod­nou vrá­tit do budo­vy a poku­sit se zjis­tit, co se sta­lo. Po zjiš­tě­ní, že bylo nale­ze­no tělo, Charles řek­ne, že by je mohl dostat k náklad­ní­mu výta­hu do devá­té­ho pat­ra, aby se tam podí­va­li. Mabel sou­hla­sí, ale říká, že by měli jít do osmé­ho pat­ra, pro­to­že v devá­tém by byli poli­cis­té, což na Olivera a Charlese udě­lá dojem.

Trojice se dosta­ne na mís­to činu a zjis­tí, že obě­tí byl Tim Kono, se kte­rým jeli výta­hem dří­ve toho dne. Trojici zastih­ne Donna Williamsová, kte­rá jim řek­ne, že šlo o sebe­vraž­du. Začnou se vyptá­vat, až Williamsové dojde, že poslou­cha­li pod­cast o sku­teč­ných zlo­či­nech, a naštva­ně je pošle pryč. Později večer si Mabel uvě­do­mí, že bylo div­né, že si Tim vzal do výta­hu pytel s odpad­ky, když jsou v kaž­dém pat­ře odpad­ko­vé šach­ty. Když při­jde k výta­hu, je v něm Charles, kte­rý si také uvě­do­mil, že má pytel s odpad­ky. Pak se k nim při­dá Oliver, kte­rý se diví, že všich­ni mys­le­li na totéž, ale na pytel s odpad­ky zjev­ně nemys­lel. Oliver se sna­ží Charlese a Mabel pře­svěd­čit, aby udě­la­li pod­cast o Timově smr­ti. Všichni tři jdou dolů k odpad­kům a pro­hra­bá­va­jí se v nich, kde najdou něko­lik pozná­mek napsa­ných Timem Konem. Zdá se, že jsou to náčr­ty dopi­su na roz­lou­če­nou, tro­ji­ce usou­dí, že poli­cie měla asi prav­du, že šlo o sebe­vraž­du.

Mabel pak usly­ší sou­sed­ku Bunny a vzpo­me­ne si, že jí omy­lem doru­či­li něko­lik balíč­ků Tima Kona. Jde za Charlesem a vzpo­me­ne si, že Tim tele­fo­no­val a sna­žil se balí­ček sehnat. Zatímco Charles ode­my­ká zámek Bunnyho bytu, Mabel mu vyprá­ví o The Hardy Boys, ale zapo­me­ne mu říct, že Tim byl jed­ním z nich. Charles jí vyprá­ví o otco­vě špat­ném zachá­ze­ní s mat­kou, čímž vysvět­lu­je, proč se nikdy neo­že­nil. Dostanou se do bytu a zís­ka­jí Timův balí­ček. Objeví zásnub­ní prs­ten a pře­mýš­le­jí, proč by se Tim zabil jen něko­lik hodin poté, co se zou­fa­le sna­žil sehnat zásnub­ní prs­ten.

Smrt Bunny

V posled­ní den Bunnyho půso­be­ní ve funk­ci před­se­dy správ­ní rady tro­ji­ce osla­vo­va­la své vítěz­ství při řeše­ní Timovy vraž­dy. Radostně vyprá­vě­li pří­běh davu před Arconií a ten večer všich­ni osla­vo­va­li v Mabelině bytě. Zatímco osla­vo­va­li, Bunny při­šla ke dve­řím s lah­ví pra­vé­ho šam­paň­ské­ho pro ně. Na oplát­ku jí dali miki­nu s kapu­cí z pod­cas­tu. Když zavře­li dve­ře, pře­mýš­le­li, jest­li nemě­li Bunny pozvat, aby se k nim při­da­la. Mabel se podí­va­la ven, aby vidě­la, že tam ješ­tě je, a pak sly­še­li, jak zača­la pla­kat, ale když Mabel ote­vře­la dve­ře, Bunny už byla pryč. Rozhodli se pře­su­nout osla­vu na stře­chu. Připili si na svůj úspěch, a když jim došlo, Mabel se vrá­ti­la do své­ho bytu pro dal­ší šam­paň­ské, ale našla Bunny v jejím bytě, kte­rá byla prá­vě pobo­dá­na.

Zatčení a otevření galerie

Mabel, Oliver a Charles byli zatče­ni a odve­ze­ni na poli­cej­ní sta­ni­ci, kde je Kreps a Williams oddě­li­li a vyslý­cha­li. Krepsová pře­hrá­la ukáz­ku z pod­cas­tu, ve kte­ré mlu­ví o svém opa­ku­jí­cím se snu, jak bodá vetřel­ce ple­ta­cí jeh­li­cí. V tu chví­li Mabel požá­da­la o své­ho práv­ní­ka. Williamsová řek­la, že chce Mabel věřit, ale její pří­běh je pří­liš při­ta­že­ný za vla­sy. Mabel tvr­di­la, že si šla pro šam­paň­ské a Bunny tam zrov­na byla, a pak zno­vu požá­da­la o práv­ní­ka. Williamsová se Mabel zepta­la, co udě­la­la s nožem, což Mabel pře­kva­pi­lo, pro­to­že nevě­dě­la, že jde o nůž. Mabel řek­la, že mají tři lidi, kte­ří vyře­ši­li dva zlo­či­ny, kte­ré detek­ti­vo­vé vyře­šit nedo­ká­za­li, na kte­ré to někdo hodil, a že nema­jí ani sku­teč­nou vra­žed­nou zbraň.

Po tom­to pro­hlá­še­ní byli všich­ni tři pro­puš­tě­ni, i když je Williams upo­zor­nil, že jsou stá­le zájmo­vý­mi oso­ba­mi, což zna­me­ná, že mohou být obvi­ně­ni, jakmi­le se obje­ví dal­ší důka­zy. Také jim řek­la, aby zlo­čin nevy­šet­řo­va­li a neto­či­li o něm pod­cast, a navrh­la jim, aby se věno­va­li bez­peč­něj­ším koníč­kům.

Zpět v Arconii Mabel řek­la Charlesovi a Oliverovi, že Bunny je prá­vě tam. Nikoho jiné­ho nevi­dě­la. Oliver řekl, že je při­pra­ven, aby udě­la­li dal­ší pod­cast, ale Mabel to odmít­la s tím, že potře­bu­je žít dál od smr­ti. Řekla, že se mohou schá­zet, ale ne vyšet­řo­vat. Pak ode­šla domů, odstra­ni­la pás­ku z mís­ta činu ze dve­ří a zača­la drh­nout krev z pod­la­hy.

Při pro­chá­ze­ní Instagramu si Mabel všimla, že spous­ta lidí zve­řej­ni­la fot­ky, na kte­rých je zatče­ná, a její posled­ní pří­spě­vek, fot­ka nástěn­né mal­by oby­va­tel Arconie, měl přes 20 000 laj­ků a mno­ho roz­zá­ře­ných komen­tá­řů. Přišla jí také video zprá­va od Alice Banksové z neda­le­ké gale­rie, kte­rá Mabel zva­la na ver­ni­sáž.

Po dra­ma­tic­kém úče­su se Mabel vyda­la na ver­ni­sáž, kde se jí dosta­lo vel­ké pozor­nos­ti, pro­to­že byla „Krvavá Mabel“. Alice ji našla a vza­la ji na pro­hlíd­ku troj­roz­měr­né­ho por­trétu Fridy Kahlo. Mabel Alici vyprá­vě­la, že jí otec ke čtvr­tým naro­ze­ni­nám kou­pil tisí­ce­díl­nou sklá­dač­ku Kahlo, kte­rou dokon­či­la den před svý­mi pěti lety. Alice řek­la Mabel, že chce pro jejich kolek­tiv novou ener­gii, a vyzva­la Mabel, aby se vrá­ti­la s barva­mi. Mabel se zepta­la, jest­li je to sek­ta, ale Alice jí neod­po­vě­dě­la.

Když se tro­ji­ce dozvě­dě­la, že Cinda začí­ná vysí­lat nový pod­cast o vraž­dě a o nich třech s názvem „Only Murderers in the Building“, naštva­la se, že jim Cinda ukradla jejich for­mát. Mabel řek­la, že Cinda neví, co se té noci sta­lo, a že je to pro ni stá­le dost roz­ma­za­né. Pamatovala si, že Bunny říka­la „Čtrnáct“, ale nemoh­li při­jít na to, co to zna­me­ná. Přesto to Mabel stá­le nechtě­la vyšet­řo­vat. Tento roz­ho­vor pře­ru­šil hlas: „Jdi do hajzlu.“ Mabel se zved­la. Šli za hla­sem a zjis­ti­li, že vychá­zí z ven­ti­la­ce Bunnyho bytu. Prolezli jím a našli její­ho ptá­ka, paní Gamboliniovou. Když byli uvnitř, Oliver je požá­dal, aby pro­hle­da­li její věci a našli usvěd­ču­jí­cí poznám­ky, kte­ré napsa­la Bunny. Zatímco hle­da­li, do bytu při­šli Uma Hellerová a Howard Morris pro Bunnyin obraz, aby ho necha­li oce­nit, a donu­ti­li je scho­vat se do skří­ně. Když se tam scho­vá­va­li, našla Mabel vza­du ve skří­ni dve­ře, kte­ré ved­ly do výta­hu. Sjeli výta­hem dolů a skon­či­li před budo­vou. Díky nové­mu prv­ku, kte­rým byl zmi­ze­lý obraz, Mabel sou­hla­si­la, že se při­po­jí k jejich vyšet­řo­vá­ní a pod­cas­tingu.

Při opě­tov­ném pohle­du na skvr­nu v bytě se Mabel zno­vu vyba­vi­ly vzpo­mín­ky na Bunnyinu smrt a vzpo­mně­la si, jak říka­la: „Divoška“. Zatímco se díva­la, dosta­la tex­to­vou zprá­vu od Charlese, kte­rý ji požá­dal, aby k němu při­šla. Když s Oliverem dora­zi­li, našli Charlesovy potra­vi­ny vysy­pa­né na pod­la­ze a Charlese, jak se dívá na zeď, kde visel Bunnyin obraz.

Bunnyin pomník a obraz

Tři se bavi­li o tom, jak dostat obraz z Charlesova bytu, aniž by si toho někdo vši­ml. Když ho sun­dá­va­li, Mabel si všimla, že se obraz jme­nu­je Savage, a řek­la ostat­ním, že Bunny před smr­tí řek­la: „Savage“. Chtěli se obra­zu zba­vit, ale vyru­ši­lo je zakle­pá­ní na dve­ře. Mabel a Oliver scho­va­li obraz do lož­ni­ce, zatím­co Charles ote­vřel dve­ře a našel Howarda, kte­rý je pozval na Bunny památ­ku. Charles nechtěl jít, pro­to­že by vypa­da­li pro­vi­ni­le, ale Howard řekl, že musí jít a najít oso­bu, kte­rá vypa­dá pro­vi­ni­le­ji než oni tři. Rozhodli se, že se večír­ku zúčast­ní a pou­ži­jí taj­ný výtah, kte­rý obje­vi­li, aby obraz pro­pa­šo­va­li zpět do Bunnyniho bytu. Na večír­ku nová před­sed­ky­ně správ­ní rady Nina Linová řek­la, že se posta­rá o to, aby Bunnyina smrt nemě­la na niko­ho z nich nepří­z­ni­vý vliv. Howard všem třem řekl, že Bunny na Ninu nemá, co se týče pod­los­ti, ale odmí­tl to na večír­ku upřes­nit. Vyrušila je Leonora Folgerová, Bunnyina mat­ka, kte­rá vstou­pi­la na večí­rek a doža­do­va­la se její­ho obra­zu. Měla u sebe ori­gi­nál kup­ní smlou­vy od malí­ře. Zatímco Charles mlu­vil s Leonorou o obra­zu, Mabel a Oliver se vrá­ti­li do Charlesova bytu, vyzved­li obraz a odnes­li ho do ulič­ky. Když je Charles šel pus­tit dovnitř, omy­lem za sebou nechal zavřít dve­ře a všech­ny je zamkl. Oliver nechtěl být při­sti­žen s obra­zem, a tak se ho poku­sil hodit do popel­ni­ce, ale ostat­ní dva ho zasta­vi­li. Když usly­še­li blí­ží­cí se hla­sy, scho­va­li ho mezi dvě popel­ni­ce a slí­bi­li, že se pro něj poz­dě­ji vrá­tí.

Po scho­vá­ní obra­zu se Mabel vrá­ti­la do gale­rie, aby se setka­la s Alicí, kte­rá ji požá­da­la, aby se zasta­vi­la. V gale­rii se Mabel zepta­la Alice na Rose Cooperovou a dozvě­dě­la se, že záhad­ně zemře­la. Alice jí pak řek­la, že po měsí­cích blo­ko­vá­ní koneč­ně vytvo­ři­la Mabel sochu. Podala Mabel seke­ru a nasta­vi­la kame­ry, aby ji nato­či­ly, jak ji ničí. Věřila, že se tak Mabel bude cítit lépe. Jakmile Alice ode­šla, Mabel sochu zni­či­la. Alice se vrá­ti­la a Mabel řek­la, že se cítí lépe, a pak Alici polí­bi­la.

Mabel se vrá­ti­la do Arkonie, aby jim řek­la, co se dozvě­dě­la, ale než to stih­la, Oliver řekl, že obraz má Amy Schumerová, což zaslech­la Leonora, kte­rá mlu­vi­la s Charlesem. Všichni se vyda­li do Amyina bytu, ale Leonora rych­le zjis­ti­la, že obraz je padě­lek.

Mabel a Oliver spe­ku­lo­va­li, proč by Bunny nechá­va­la vyro­bit repli­ku obra­zu, ale Oliver nazna­čil, že to mohl být vrah, kte­rý to udě­lal, aby to na ně hodil. Zatímco si poví­da­li, při­šla ke dve­řím Uma a vysvo­bo­di­la paní Gamboliniovou s tím, že Bunny odká­za­la ptá­ka Oliverovi. Brzy se k nim při­po­jil Charles, kte­rý jim řekl, že jeho otec měl poměr s Bunnyho mat­kou. Zajímalo ho, jest­li by Bunny moh­la být jeho sest­ra. Paní Gamboliniová pak řek­la, že ví, kdo to udě­lal, čímž je na sebe upo­zor­ni­la.

Sledování Bunnyiny posledního dne

Trojice se sna­ži­la při­mět paní Gamboliniovou, aby jim řek­la, kdo to udě­lal, a dokon­ce se vydá­va­la za Bunny. Když Mabel našla něja­ké účten­ky ze dne, kdy Bunny zemře­la, roz­hod­li se vysto­po­vat její posled­ní den a nato­čit o něm pod­cas­to­vou epi­zo­du. Získali zápis ze schůze správ­ní rady, kte­rá se ten den kona­la, a pově­si­li ho na pode­zře­lou tabu­li. Rozhodli se, že jejich hlav­ní pode­zře­lou je Nina, pro­to­že se na té schůzi pohá­da­la s Bunny.

Tajné chodby

Když Lucy pře­kva­pi­la Charlese tím, že při­je­la na Manhattan, vzal ji k sobě do bytu, kde požá­dal Mabel, aby s ní pro­mlu­vi­la, pro­to­že kvů­li její­mu slan­gu a odka­zům na nedáv­nou pop­kul­tu­ru nero­zu­měl niče­mu, co říká. Mabel se s ní poku­si­la pro­mlu­vit, aby zjis­ti­la, že také nero­zu­mí tomu, co Lucy říká. Charles se s Lucy zno­vu rád viděl, ale když v jeho blo­ku na nože obje­vi­la nůž, kte­rým byl Bunny zavraž­dě­na, sna­žil se ji při­mět k odcho­du, pro­to­že nechtěl, aby se zapo­ji­la do vyšet­řo­vá­ní. Ona mís­to toho ode­šla do kou­pel­ny, kde ote­vře­la taj­nou chod­bu, kte­rou v dět­ství pou­ží­va­la ke hře na scho­vá­va­nou. Provedla tro­ji­ci chod­ba­mi a řek­la jim, že věří, že prá­vě tak se vrah dostal do jejich bytů, aby tam nastra­žil důka­zy. Pomocí chod­by nahléd­li do Ninina bytu, kde uvi­dě­li obrá­zek Arconie s vesmír­nou kopu­lí na vrcho­lu a sly­še­li, jak mlu­ví s Jaredem McGregorym o tom, zda udě­la­li správ­nou věc. To je ved­lo k domněn­ce, že Nina zabi­la Bunny, aby změ­ni­la Arkonii. Rozhodli se jít do Ninina bytu a poku­sit se ji při­mět k při­zná­ní. Sestavili dár­ko­vý koš a pře­vza­li ho. Pak ji zača­li vyslý­chat, ale výslech skon­čil, když Nina zača­la rodit a prask­la jí voda. Zavolali záchra­ná­ře, aby ji odvez­li do nemoc­ni­ce, a Charles ji utě­šo­val a pomá­hal jí udr­žet klid, zatím­co čeka­li. Nina vyjá­d­ři­la smu­tek, že tam Bunny není, pro­to­že se na dítě moc těši­la. Prosila je, aby našli Bunnyina vra­ha.

Párty

Když kvů­li úni­ku vody v gale­rii nemoh­la Alice uspo­řá­dat večí­rek tam, Mabel sou­hla­si­la, že ho mís­to toho uspo­řá­dá u sebe v bytě. Když Mabel tele­fo­no­va­la s Alicí, obje­vi­la v chod­bě vedou­cí do její­ho bytu také kra­bič­ku od sirek z Pickle Diner, na kte­ré bylo něco, co vypa­da­lo jako krev. Zavolala k sobě Olivera a Charlese a deba­to­va­li o tom, jest­li je skvr­na od krve, nebo od keču­pu. Charles také pře­mýš­lel, jest­li Bunny tu noc neřek­la „pasáž“ mís­to „divo­ká“, pro­to­že Mabel si nemoh­la být jis­tá.

Vydali se na výlet do The Pickle Diner, kde zís­ka­li seznam Ivanových šta­m­gas­tů, a dou­fa­li, že vrah bude na tom­to sezna­mu. Při roz­ho­vo­ru o kra­bič­ce zápa­lek na sebe upou­ta­li pozor­nost svých super­fa­nouš­ků, kte­ří sedě­li opo­dál. Když Mabel dosta­la zprá­vu od Alice, Oliver a Charles ji oka­mži­tě pode­zří­va­li, zvlášť když Jan Charlesovi řekl, že hle­da­jí uměl­ce, kte­rý se s nimi nedáv­no sblí­žil. Mabel trva­la na tom, že Alice není vrah. Pak se zved­li a ode­šli z bis­tra.

Charles a Oliver se necha­li pozvat na večí­rek k Mabel, kde Alice okouz­li­la Charlese tím, že ho pozna­la z jed­né nezná­mé fil­mo­vé role. Oliver zůstal pode­zří­va­vý a pou­žil k její­mu výsle­chu hru zva­nou Son of Sam. Když se hra dosta­la až k Mabel, Oliverovi a Alici, Oliver byl pře­svěd­čen, že je to jak Syn Sama, tak Bunnyin vrah, a začal ji vyslý­chat. Nakonec při­zna­la, že o své minu­los­ti lha­la, pro­to­že si mys­le­la, že jako dce­ra insta­la­té­ra se ve svě­tě umě­ní nemů­že pro­sa­dit. Mabel ji násle­do­va­la z večír­ku do kou­pel­ny, kde se Alice omlu­vi­la za lež a slí­bi­la, že už nebu­de říkat polo­prav­dy. Alice a Mabel spo­lu strá­vi­ly tu noc. 7. díl.

Kontakt s vrahem

Druhý den ráno Mabel při­pra­vi­la sobě a Alici sní­da­ni pod­le recep­tu, kte­rý dělá­va­la spo­leč­ně s otcem. Když se Alice zepta­la na Mabelina otce, Mabel řek­la, že se jí líbí, že Alice o její minu­los­ti moc neví, pro­to­že tolik lidí je posed­lých její minu­los­tí a Alice jí dává pocit novos­ti, což se jí líbí.

Oliver a Mabel šli na natá­če­ní Brazzosu navští­vit Charlese, když natá­čel. Zatímco čeka­li na Charlese, Oliver uká­zal Mabel zábě­ry, kte­ré měl z bis­tra. Byli si jis­tí, že oso­ba na videu je vrah a kra­bič­ka od sirek, kte­rou vza­li, je ta z Mabelina bytu. Mabel se podí­va­la na kra­bič­ku zápa­lek a uvi­dě­la něco, co vypa­da­lo jako otisk prs­tu v krvi. Mabel byla stá­le pře­svěd­če­ná, že oso­ba, kte­rá jim napsa­la, aby vypad­li z budo­vy, je detek­tiv Williams, vza­la Charlesův tele­fon a napsa­la tomu čís­lu zprá­vu s žádos­tí o pro­vě­ře­ní otis­ků. Dostali odpo­věď, v níž je žáda­la, aby se sešli a niko­mu to neří­ka­li. Pak k nim při­stou­pil poli­cis­ta a řekl, že se s nimi Kreps chce sejít v Bunnyho bytě, aby si pro­mlu­vi­li o pří­pa­du.

Když dora­zi­li, našli tam i Cindu a Poppy. Kreps jim všem řekl, aby pře­sta­li s pod­cas­tingem, pro­to­že to naru­šu­je pří­pad. Na této schůz­ce se také dozvě­dě­li, že Cinda ved­la roz­ho­vor s býva­lým Mabeliným spo­lu­pra­cov­ní­kem Jimmym Russoem, kte­rý Mabel obvi­nil, že si uříz­la prst a podá­va­la ho zákaz­ní­kům. Mabel řek­la, že Jimmy je lhář, kte­rý si pří­liš zahrá­vá s ruka­ma. Když Poppy a Cinda ode­šly, Mabel je násle­do­va­la a pro­mlu­vi­la si s Poppy o tom, jak se k ní Cinda cho­vá, a řek­la, že se jí nedo­stá­vá úcty, kte­rou si zaslou­ží.

Zpět u Charlese a Olivera se Mabel dozvě­dě­la, že jim Kreps řekl, že Williamsová je na mateř­ské dovo­le­né v Denveru, což zna­me­ná, že by jim nepsa­la, aby se setka­li. Znovu napsa­li na její čís­lo a bylo jim řeče­no, aby necha­li důka­zy v par­ku, kde si je poz­dě­ji vyzved­nou, čímž se potvr­di­lo, že to neby­la Williamsová a mís­to ní to byl prav­dě­po­dob­ně vrah. Promluvili si o tom a roz­hod­li se vyro­bit třpy­ti­vou bom­bu, kte­rá by na vra­ha vybuch­la, až by si při­šel pro kra­bič­ku zápa­lek.

Po nastra­že­ní bom­by čeka­li poblíž, aby vidě­li, kdo se obje­ví. Zatímco čeka­li, vyšel nový díl seri­á­lu Only Murderers in the Building a oni ho zača­li poslou­chat. Mabel se před Oliverem a Charlesem brá­ni­la a řek­la jim, že Jimmy je oprav­du úchyl a když se popr­vé brá­ni­la, uví­zl mu prst v krá­je­či na maso. Charles si chtěl na tele­fo­nu pus­tit něja­kou hud­bu, aby uvol­nil napě­tí, ale Oliver si vši­ml něko­li­ka hovo­rů s Hopestillem na jeho tele­fo­nu, čímž jim napo­vě­děl, že zase mlu­ví s Jan. To roz­čí­li­lo Mabel, kte­rá mu při­po­mně­la, že Jan zabil její­ho pří­te­le. Mabel se vyda­la na odchod a uvi­dě­la, jak někdo utí­ká s taš­kou pokry­tou třpyt­ka­mi. Než se dosta­li k bom­bě, byla už ta oso­ba pryč. Mabel řek­la, že potře­bu­je tro­chu pro­sto­ru, a roz­hod­la se, že si pro­mlu­ví, mís­to aby se vrá­ti­la s Oliverem a Charlesem.

Mabel šla do Aliciny gale­rie, kde našla Alici, jak s pomo­cí něko­li­ka her­ců rekon­stru­u­je Bunnyho vraž­du. Zděšená Mabel ode­šla i přes Aliciny námit­ky, že se sna­ží Mabel pomo­ci s jejím trau­ma­tem. Nastoupila do met­ra, aby jela domů, pro­to­že jí vola­la Poppy a řek­la jí, že Cinda je lhář­ka a zrů­da, a nabíd­la tro­ji­ci všech­no, co ví, aby ji dosta­la. Rozhovor byl pře­ru­šen, když si Mabel všimla, že opo­dál sto­jí někdo pokry­tý třpyt­ka­mi. Když se k ní ta oso­ba při­blí­ži­la, Mabel vsta­la a bod­la ji. 8. díl.

Návštěva Coney Islandu

Když se Mabel pro­bu­di­la, byla v nezná­mém bytě. Schovala se, když usly­še­la, že někdo při­chá­zí, a když Theo Dimas vstou­pil, praš­ti­la ho lam­pou do hla­vy. Řekl jí, že se jí sna­ží pomo­ci, a uká­zal jí video, na kte­rém něko­ho pobo­da­la v met­ru. Na inci­dent si nepa­ma­to­va­la, a tak jí Theo řekl, že z ved­lej­ší­ho vago­nu sle­do­val, jak na Mabel zaú­to­čil něja­ký muž a ona ho bod­la. Pak muž i Mabel vystou­pi­li z vago­nu. Muž měl Mabelinu taš­ku a upus­til odznak bez­peč­nost­ní služ­by Coney Island. Když to Mabel uvi­dě­la, roz­hod­la se, že musí jet na Coney Island a hle­dat Glitter Guye.

Na Coney Islandu Theo dostal Mabel do kan­ce­lá­ře ochran­ky, kde zača­la pro­chá­zet zázna­my zaměst­nan­ců. Mabel zača­la pani­ka­řit, že je mož­ná ten typ člo­vě­ka, kte­rý se dostá­vá do sta­vů fugy a bodá lidi. Když Mabel ode­šla, Theo spi­sy sba­lil a odne­sl je s sebou. Jeho nára­mek na kot­ní­ku zapí­pal a ozná­mil mu, že je tře­ba ho nabít, tak­že mu Mabel pomoh­la najít zástrč­ku a pak mu také zapo­ji­la arká­do­vou hru, aby si mohl zahrát. Pak zku­sil hru s dráp­ky, ale když se mu to něko­li­krát nepo­da­ři­lo, roz­ho­dl se otevřít před­ní část auto­ma­tu a sebrat výhru. Uvnitř byl prs­ten podob­ný tomu, kte­rý měla Zoe. Theo pode­psal, že si kaž­dý večer, než šel spát, pře­hrá­val ten oka­mžik v hla­vě a pře­mýš­lel, jest­li mu uklouz­la, nebo jest­li do ní str­čil. Mabel říka­la, že nemů­že pro­jít kolem vstup­ní brá­ny nebo Timových dve­ří, aniž by vidě­la jejich těla. Znepokojovalo ji, že ona je ten typ člo­vě­ka, kte­rý může něko­ho bod­nout a teď si na to vzpo­me­ne, což ji děsi­lo. Theo jí nazna­čil, že nero­zu­mí tomu, co říká, ale ona si mys­le­la, že by to tak moh­lo být lep­ší. Theův nára­mek už byl dobar­ve­ný, a tak Mabel řek­la, že si potře­bu­je odsko­čit, než se vyda­jí zpát­ky do měs­ta. V kou­pel­ně si Mabel všimla třpy­tek v odto­ku umy­va­dla a zakr­vá­ce­né­ho kapes­ní­ku v odpad­ko­vém koši. Schovala se do skříň­ky, ale muž ji našel. Strčila do něj dveř­mi skříň­ky a utek­la. Našla Thea a scho­va­li se spo­lu. Když je muž, kte­ré­mu Mabel pře­zdí­va­la Třpytka, minul, vrá­ti­li se k autu. Mabel zkon­t­ro­lo­va­la taš­ku a zjis­ti­la, že v ní chy­bí kra­bič­ka zápa­lek. Našla také něco, co ji při­mě­lo říct Theovi, že se musí oka­mži­tě vrá­tit.

Zpět ve měs­tě Mabel podě­ko­va­la Theovi, že ji vzal, a pora­di­la mu, aby věci neod­klá­dal. Pak vešla do bis­tra, kde na ni čeka­li Charles a Oliver. Ukázala jim fot­ku, kte­rou našla v taš­ce, na níž je Lucy s Charlesem. Charles oka­mži­tě zavo­lal Lucy, kte­rá řek­la, že je v Charlesově bytě. Než jí sta­čil říct, co má dělat, pohl­ti­la měs­to tma.

Ztráta vědomí

Když se jim nepo­da­ři­lo s Lucy zno­vu navá­zat kon­takt, Mabel, Charles a Oliver opus­ti­li bis­tro a vrá­ti­li se do Arkonie. Vydali se pří­mo ke scho­dům, což Olivera roz­ru­ši­lo. Když stou­pa­li, Oliver začal rych­le zpo­ma­lo­vat a vinil z toho svá čer­s­tvě vymě­ně­ná kole­na. Charles navr­hl, že výstup do scho­dů by byl snaz­ší, kdy­by Oliver odho­dil sáček s dipy, kte­rý mu dal Ivan. Oliver dipy scho­val a pokra­čo­va­li ve výstu­pu. Když se dosta­li do jede­nác­té­ho pat­ra, muse­li Olivera zby­tek ces­ty táh­nout. Dostali se do Charlesova bytu, kde našli ote­vře­nou chod­bu a usou­di­li, že Lucy tam šla utéct před Třpytkou. Vstoupili do chod­by, ale rych­le se ztra­ti­li. Lucy je tam našla a vyved­la je ven. Když uvi­dě­li blí­ží­cí se bater­ku, spě­cha­li ven a dolů po scho­dech, při­čemž je pro­ná­sle­do­va­la posta­va ve ska­fan­d­ru. Když se dosta­ly pod scho­dy, Mabel pou­ži­la pyt­lík s dipy, aby posta­vu zasáh­la, a ta spadla. Sundala mu mas­ku a odha­li­la Marva. Marv jí vysvět­lil, že není vrah, že se jen sna­ží ochrá­nit Lucy před Škrtičem ze Šesté ave­nue. Chtěl být jen sou­čás­tí dění. Lucy potvr­di­la, že on nebyl tím, kdo ji pro­ná­sle­do­val, a věři­la, že vra­ha sku­teč­ně vydě­sil. Oliver sou­hla­sil, že s nimi Marv nato­čí jed­nu epi­zo­du, a řekl, že mají málo kva­lit­ní­ho obsa­hu.

Mabel řek­la, že vra­ha vidě­li čty­ři­krát, ale zají­ma­lo by ji, jest­li to byl vždyc­ky ten samý člo­věk. Mabel se zdě­si­la, když vidě­la, jak Lucy mlu­ví s detek­ti­vem Krepsem. Ten řekl, že ho Lucy zasvě­ti­la do toho, co prá­vě udě­la­li. Zatímco Charles a Oliver vyved­li Lucy z budo­vy, Kreps řekl, že byl jen v sou­sed­ství, což Mabel při­pa­da­lo pode­zře­lé. Dal jas­ně naje­vo, že mu jde o Mabel. Vtom kolem pro­šel Howard a otřel se Krepsovi o ruku. Chytil ho za ni, což prý bylo pro­to, že si tam prá­vě nechal udě­lat nové teto­vá­ní. Když oto­čil hla­vu, všimla si třpy­tek na jeho krku za uchem.

Konfrontace s Krepsem

Mabel řek­la Charlesovi, že Kreps je Glitter Guy, a pro­to je jejich hlav­ní pode­zře­lý. Spekulovali, proč to mohl udě­lat, pro­to­že nevy­pa­dal jako člo­věk, kte­rý by chtěl mal­bu. Usoudili, že za ním musí někdo tahat za nit­ky, něja­ký zlo­či­nec­ký mozek. Mabel se podí­va­la na taš­ku, kte­rou mu vza­la, na níž bylo logo kuře­te, kte­ré jí při­pa­da­lo pově­do­mé, ale nedo­ká­za­la si ho zařa­dit. Během jejich roz­ho­vo­ru při­šel Oliver a řekl jim, že Will je ofi­ci­ál­ně jeho bio­lo­gic­ké dítě a že je vět­ší Řek, než si mys­lel. Na osla­vu při­ve­dl paní Gamboliniovou, aby ho dala Charlesovi. Charles se poku­sil odmít­nout a jejich hád­ka o klec ote­vře­la taj­nou při­hrád­ku na dně. Uvnitř při­hrád­ky byl obraz. Originál posta­vi­li ved­le paděl­ku. Přemýšleli, proč moh­la Bunny vyro­bit padě­lek.

Mabel se vrá­ti­la do své­ho bytu, kde na ni čeka­la Alice s dár­kem. Mabel ho ote­vře­la a zjis­ti­la, že je to puzzle, kte­ré Alice řek­la, že ho vlast­no­ruč­ně vyro­bi­la během výpad­ku x-acto nožem, pro­to­že vědě­la, jak moc má Mabel puzzle ráda. Mabel řek­la, že díky Alici si uvě­do­mi­la, jak moc nechce, aby se její život týkal jen těch nej­hor­ších čás­tí. Řekla, že má Alici ráda, ale nemů­že jí věřit a nemů­že být s někým, komu nevě­ří. Alice řek­la, že to chá­pe a že je nablíz­ku, kdy­by Mabel něco potře­bo­va­la.

Mabel se podí­va­la do Krepsovy slož­ky na Coney Islandu a zís­ka­la adre­su. Když se na tu adre­su vyda­la, našla tam boxer­skou tělo­cvič­nu. Uvnitř Kreps zrov­na tré­no­val. Řekla mu, že má něko­lik otá­zek, počí­na­je tím, jak je na tom jeho ruka po bod­nu­tí. Řekl jí, že se může ptát, jen když s ním vstou­pí do rin­gu. Kreps ji nechal držet pytel, zatím­co do něj bušil. Řekla, že nemů­že při­jít na to, jak se mu poda­řil tak slo­ži­tý plán, když je tak hloupý. Řekl jí, že je dost chyt­rý na to, aby se nene­chal pod­ra­zit její­mi uráž­ka­mi. Mabel se ho sna­ži­la při­mět k při­zná­ní, ale on řekl, že pro­blém její gene­ra­ce spo­čí­vá v tom, že je nau­či­li, že kaž­dé­ho zají­má, co má na srd­ci, což není prav­da. Řekl, že nemů­že být tak hloupý, pro­to­že při­stál s nej­chytřej­ší ženou na svě­tě a hned udě­lal lep­ší pod­cast než oni. Kreps jí neu­r­či­tě vyhro­žo­val, že je hlav­ní pode­zře­lá z vraž­dy, kte­rou vyšet­řu­je. Pak jí řekl, ať vypad­ne. Mabel si poblíž všimla ruč­ní­ku, kte­rý měl stej­né logo kuře­te jako taš­ka.

Mabel šla domů a zača­la sklá­dat puzzle, kte­ré Alice zane­cha­la, a při­tom poslou­cha­la Všechno není v pořád­ku v Oklahomě. Když Cinda vyprá­vě­la o baru a gri­lu v Oklahomě, kte­rý navště­vo­va­la a kte­rý se jme­no­val The Chicken Chug. Uvědomila si, že to je zdroj loga.

Mabel šla do stu­dia za Poppy. Poppy řek­la, že udě­la­la chy­bu, když nabíd­la svou pomoc, a nemoh­la Mabel nic říct. Mabel řek­la, že ví, že pod­cast a Kreps spo­lu sou­vi­sí, ale neví jak. Poppy jí řek­la, ať to nechá být a ode­jde, ale Mabel chtě­la vědět, čeho se tak bojí. Poppy řek­la, že Mabel neví, čeho je Cinda schop­ná. Když se Mabel zepta­la, co to zna­me­ná, Poppy řek­la, že je to Becky Butlerová.

Mabel se vrá­ti­la k Charlesovi, kde dala Cindinu fot­ku pod nálep­ku Criminal Mastermind.

Osobnost

Mabel je sty­lo­vá dva­ce­ti­le­tá žena plná kon­tras­tů a tajem­ství. Žije sama v roz­lehlém bytě v Arconii, kte­rý by si nemě­la dovo­lit. Sporadicky mlu­ví o své minu­los­ti, sta­rých přá­te­lích a lítos­ti - vždyc­ky ale není tak tro­chu jas­né, co je sku­teč­nost a co lež. Ačkoli má Mabel, jak sama při­zná­vá, pro­blémy navá­zat kon­takt s lid­mi, její vlast­ní vášeň pro sku­teč­né zlo­či­ny ji při­ve­de ke spo­lu­prá­ci s Charlesem a Oliverem při řeše­ní podiv­né smr­ti jejich sou­se­da. Její bys­tré instink­ty a chyt­rost z ní děla­jí důmy­sl­né­ho detek­ti­va.

Vztahy

Oscar Torres

Mabel a Oscar se přá­te­li­li už jako tee­nage­ři, ale nazna­ču­je se, že už teh­dy mezi nimi byla sil­něj­ší při­taž­li­vost. Znovu se setka­li po smr­ti Tima Kona, deset let poté, co se vidě­li napo­sle­dy. Oba snad­no vklouz­li zpět do přá­tel­ství a uvě­do­mi­li si, jak moc pro ně ten dru­hý zna­me­ná. Ve fil­mu Chránit a slou­žit se popr­vé polí­bi­li v Mabelině dět­ské lož­ni­ci. Po zby­tek 1. série usi­lo­va­li o vztah, ale na začát­ku 2. série Mabel pro­zra­di­la, že oba „čeka­jí na text „buď­me jen přá­te­lé“ “. Předpokládá se, že se roze­šly, pro­to­že Mabel zača­la cho­dit s Alicí Banksovou.

Alice Banksová

Alice popr­vé kon­tak­to­va­la Mabel pro­střed­nic­tvím video­z­prá­vy na Instagramu, kde ji pozva­la na ote­vře­ní své gale­rie. V gale­rii si poví­da­ly a Alice ji pozva­la do kolek­ti­vu. Mabel se zepta­la, jest­li je to sek­ta, ale Alice se v odpo­vě­di jen tvá­ři­la tajem­ně. Alice poz­dě­ji Mabel vyzva­la, aby zni­či­la umě­lec­ké dílo, kte­ré vytvo­ři­la, jako for­mu tera­pie. Mabel dílo zni­či­la a poté při­stou­pi­la k Alici, polí­bi­la ji a řek­la, že se cítí „lépe“. Začaly spo­lu cho­dit a Mabel jejich vztah pro­zra­di­la Charlesovi a Oliverovi ve fil­mu The Tell. V Přehledu před­sta­ve­ní však Mabel poté, co ode­šla od Charlese a Olivera, když se jim nepo­da­ři­lo chy­tit poten­ci­ál­ní­ho vra­ha před Morningside Parkem, šla navští­vit Alicin byt, ale vešla dovnitř, kde před­vá­dě­la Bunnyho a mož­ná i smrt Tima Kono a Zoe Cassidy. Alice je v něko­li­ka dal­ších dílech nezvěst­ná, ale Mabel ji najde před jejím bytem v díle Sparring Partners, aby jí jako oběť na usmí­ře­nou dala puzzle. Tehdy jí Mabel řek­ne, že ji má ráda, ale nevě­ří jí a že „nemů­že být s někým, komu nevě­ří“. Předpokládá se, že se s ní tak roze­šla, pro­to­že když Alice odchá­zí, říká: „Sbohem, Mabel.“

Kariéra

Poznámky a zajímavosti

-Mabel má na levém rame­ni vyte­to­va­nou velry­bu, stej­ně jako Oscar, Zoe a Tim. Tetování je odka­zem na tajem­ný pří­běh Hardy Boys, Záhada velry­bí­ho teto­vá­ní.

-Mabelina barev­ná pale­ta je spo­je­na s kvě­tem měsíč­ku lékař­ské­ho a je zalo­že­na na zla­té, čer­ve­né a žlu­té. Měsíček je důle­ži­tým sym­bo­lem v mexic­ké kul­tu­ře, což posta­vu spo­ju­je se sku­teč­ným mexic­kým půvo­dem Seleny Gomez. V mexic­ké kul­tu­ře je měsí­ček spo­jo­ván s kre­a­ti­vi­tou a váš­ní, ale také se smut­kem a žalem. To před­sta­vu­je dvě čás­ti Mabeliny pova­hy: její tvůr­čí prá­ci uměl­ky­ně a její smu­tek nad ztrá­tou Zoe. Mabel také čas­to nosí čer­nou bar­vu, kte­rá je rov­něž spo­jo­vá­na se smut­kem.

-Dana Covarrubias, kos­tým­ní výtvar­ni­ce před­sta­ve­ní, uved­la, že Mabel pou­ží­vá své oble­če­ní jako for­mu brně­ní. Řekla také, že Mabel je typ člo­vě­ka, kte­rý doká­že vybí­rat zají­ma­vé kous­ky z úspor­ných obcho­dů a pou­ží­vat je k vytvo­ře­ní skvě­lé­ho jedi­neč­né­ho sty­lu.

-Mabel dosta­la ke svým 4. naro­ze­ni­nám od otce sklá­dač­ku Fridy Kahlo. Dokončila ji den před­tím, než jí bylo 5 let.


Zdroj: Only-murders-in-the-building.fandom.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Jen vraždy v budově


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72705 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72145 KB. | 14.07.2024 - 06:52:33