Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Sabina Remundová MAŘČI

Sabina Remundová MAŘČI

Remundova
Remundova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koho hra­je­te v tri­lo­gii Zahradnictví?

Jsem vese­lá teta Marči. Doufám, že vese­lá. Řekla bych, že je to tako­vá tragi­ko­mic­ká posta­va. Dost čas­to se pro­je­vu­je tako­vým způ­so­bem, že ostat­ní posta­vy s ní nesou­hla­sí. Ale ta její neho­ráz­nost a neo­ma­le­nost půso­bí komic­ky. Myslím si, že tako­vých lidí je spous­ta. Je to bezdět­ná vdo­va, což má také vliv na to, jak se pro­je­vu­je a cho­vá k dětem a ostat­ním pří­buz­ným.

V popi­su od Petra Jarchovského bylo uve­de­no, že Marči je rodin­ná roz­buš­ka...

Rodinná roz­buš­ka? To je přes­ně ono. Ona kvů­li té neo­ma­le­nos­ti vždy řek­ne napros­to bez­o­styš­ně, co ji zrov­na napad­ne. Manipuluje růz­ně s lid­mi. Dostává ostat­ní posta­vy do stře­tů. Ta posta­va se mi straš­ně moc líbí a baví mě. Jeden pan dra­ma­turg, kte­ré­ho si vel­mi vážím, řekl, že je to nej­e­fek­tiv­něj­ší posta­va z celé tri­lo­gie. Přinejmenším, že bude divác­ky vel­mi vděč­ná. Je moc hez­ky napsa­ná. Jsou tam tedy vel­mi těž­ké obra­zy, kde je za sebou obrov­ské množ­ství tex­tu v ohrom­né pal­bě. Aby to vyšlo, tak se před­po­klá­da­lo že budu vel­mi dob­ře při­pra­ve­ná a zaži­tá, abych moh­la být suve­rén­ní a svo­bod­ná. Celá moje rodi­na ty dia­lo­gy umí, a ješ­tě si je bude dlou­ho pama­to­vat.

Marči scé­nář pře­de­pi­su­je, že se na rodin­ných osla­vách vždy ocit­ne v oble­že­ní chle­bíč­ků…

…a kon­zu­mu­je. Slyšela jsem i názor, že je to bez­va. Ta prv­ní kon­zu­ma­ce byla asi nej­hor­ší. Měly to být vdol­ky, ale bylo to něco jako sma­že­né kob­li­hy. Měla jsem dlou­hý text a Mařčí během toho neho­ráz­ně jí a mlu­ví, mlu­ví a mlu­ví. A já jsem to samo­zřej­mě muse­la reál­ně kou­sat a poly­kat. Normálně se tomu vyhý­bám, nejen pro­to, že kdy­bych to jed­la, tak bych měla 200 kilo, ale ani mi to moc nechut­ná. Byly tam i ty chle­bíč­ky. Už jsem pro­si­la a sna­ži­la jsem se tomu nějak maza­ně vyhnout, pro­to­že když se to moc­krát opa­ku­je, tak je to pak úmor­né. Jedno odpo­led­ne jsme pak zase všich­ni jed­li polív­ku s kned­líč­ky… Není to tako­vé bla­ho, jak to mož­ná vypa­dá.

Když jste si pře­čet­la scé­nář od Petra Jarchovského, co vás na Zahradnictví nej­ví­ce zau­ja­lo?

Scénář je moc pěk­ně napsa­ný. Také jsem ho panu auto­ro­vi pochvá­li­la, pro­to­že sama píšu, tak na to nahlí­žím i obdiv­ně oči­ma auto­ra. Je to živé. Myslím si, že v Zahradnictví jsou věci, kte­ré si musí­me všich­ni neu­stá­le při­po­mí­nat. Ani my jsme je neza­ži­li a naše děti se koli­krát ztrá­ce­jí v sou­vis­los­tech. Mezníky, jako jsou roky 1968 a 1989, jsou pro moji gene­ra­ci napros­to sro­zu­mi­tel­né, ale pro moje děti to jsou jen čís­li­ce, kte­ré jim vůbec nic neří­ka­jí. Je tře­ba pořád a pořád naši his­to­rii vyme­zo­vat a pojme­no­vá­vat. A když se to pove­de s tako­vou leh­kos­tí a tře­ba i humo­rem, tak si mys­lím, že je to skvě­lé.

Více na Kritiky.cz
Hodina navíc ...
Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní Narážíte neustále na problém, že nemůžete najít pořádnou práci? Dostali jste výpověď ...
Nemáme se bát, vývoj Dying Light 2 jde podle plánu, uklidnil... Nemáme se bát, vývoj Dying Light 2 jde podle plánu, uklidnil fanoušky Ola Sondej, PR manažer p...
Občan Havel přikuluje- Občan Havel přikuluje Václav Havel, bývalá ikona česk...
Overwatch: Origins Edition Hra Overwatch byla jakýmsi zkušebním projektem Blizzardu o vydání multiplayerové stříle...

Jak bys­te popsa­la spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Janem Hřebejkem?

Pan reži­sér je báječ­ný. Dostala jsem od něho tuto roli jako dru­hou v pořa­dí. Je veli­ce inte­li­gent­ní. V hla­vě toho musel mít straš­ně moc, pro­to­že je to veli­ké dílo. Ale pořád byl hroz­ně při věci. Denní pro­gram byl nabi­tý, že to bylo oprav­du obdi­vu­hod­né. Byla jsem hroz­ně ráda za tuto pří­le­ži­tost a setká­ní s ním.

Jak bys­te divá­kům Zahradnictví při­blí­ži­la?

Je to krás­ně napsa­ný tří­díl­ný film, ve kte­rém hra­je spous­ta báječ­ných her­ců. Za mě, jako za hereč­ku, bych pozva­la na ten pří­běh i her­ce. I přes­to, že jde o ne zce­la komic­ké situ­a­ce, tak i na poza­dí váž­ných a seri­óz­ních dějin se dostá­vá­me do lid­ských osu­dů i přes tro­chu humor­né věci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48328 s | počet dotazů: 280 | paměť: 69931 KB. | 01.12.2023 - 08:00:04