Kritiky.cz > Profily osob > Jonathan Majors - Osobní život

Jonathan Majors - Osobní život

Photo © eOne Germany
Photo © eOne Germany
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jonathan Michael Majors (naro­zen 7. září 1989) je ame­ric­ký herec. Majors se pro­sla­vil hlav­ní rolí v nezá­vis­lém celo­ve­čer­ním fil­mu Poslední čer­noch v San Franciscu (2019). V roce 2020 se dostal do šir­ší­ho pově­do­mí díky účin­ko­vá­ní v tele­viz­ním seri­á­lu HBO Lovecraftova země, za kte­rý zís­kal nomi­na­ci na cenu Primetime Emmy.

Od té doby Majors ztvár­nil Nata Lovea ve wes­ter­nu Těžší to padá (2021), Jesseho L. Browna ve váleč­ném fil­mu Oddanost (2022) a pro­tiv­ní­ka Damea Andersona ve spor­tov­ním fil­mu Creed III (2023). V mar­ve­lov­ském fil­mo­vém vesmí­ru ztvár­nil posta­vu Kanga Dobyvatele ve fil­mu Ant-Man and the Wasp: (2023) a záro­veň se obje­vil jako vari­an­ty He Who Remains a Victor Timely v Disneyho seri­á­lu Loki (2021-2023).

Dne 18. pro­sin­ce 2023 byl Majors shle­dán vin­ným z napa­de­ní a obtě­žo­vá­ní své býva­lé pří­tel­ky­ně Grace Jabbariové. Rozsudek bude vyhlá­šen 6. úno­ra 2024. Toto odsou­ze­ní ved­lo k tomu, že s ním stu­dio Marvel ješ­tě téhož dne pře­ru­ši­lo sty­ky a vyřa­di­lo ho z jakých­ko­li budou­cích pro­jek­tů.

Vztahy

Majors má dce­ru. V srpnu 2021 navá­zal vztah s brit­skou taneč­ni­cí Grace Jabbari, se kte­rou se sezná­mil v Londýně při natá­če­ní fil­mu Ant-Man a Wasp: Quantumania. Pár se roze­šel v břez­nu 2023 po sérii údaj­ných inci­den­tů týka­jí­cích se domá­cí­ho nási­lí během jejich vzta­hu.

Od květ­na 2023 Majors cho­dí s hereč­kou Meagan Goodovou.

2023 napadení

Dne 25. břez­na 2023 byl Majors zatčen kvů­li obvi­ně­ní z napa­de­ní, škr­ce­ní a obtě­žo­vá­ní, kte­ré vyply­nu­lo z domá­cí­ho spo­ru s tři­ce­ti­le­tou ženou, kte­rá „utr­pě­la leh­ká zra­ně­ní hla­vy a krku a byla pře­ve­ze­na do míst­ní nemoc­ni­ce ve sta­bi­li­zo­va­ném sta­vu,“ jak uved­la newy­or­ská poli­cie. Ještě téhož dne byl pro­puš­těn z vaz­by a jeho mluv­čí obvi­ně­ní popřel s tím, že Majors „neu­dě­lal nic špat­né­ho... Těšíme se na očiš­tě­ní jeho jmé­na a objas­ně­ní této zále­ži­tos­ti“. Dne 26. břez­na byl Majors v sou­vis­los­ti se zatče­ním obvi­něn u newy­or­ské­ho trest­ní­ho sou­du z obvi­ně­ní včet­ně napa­de­ní, poku­su o napa­de­ní, obtě­žo­vá­ní a obtě­žo­vá­ní s při­tě­žu­jí­cí­mi okol­nost­mi.

Majorsova práv­ní zástup­ky­ně Priya Chaudhry pro­zra­di­la, že exis­tu­jí „dvě písem­ná pro­hlá­še­ní ženy, kte­rá tato obvi­ně­ní odvo­lá­vá“. Dne 30. břez­na Chaudhry zve­řej­ni­la tex­to­vé zprá­vy, kte­ré údaj­ně žena posla­la. Jedna ze zpráv obsa­ho­va­la poznám­ky, že: „Chaudriesová se chys­tá ode­jít do věze­ní: „Řekli, že tě muse­li zatknout pod­le pro­to­ko­lu, když na mně vidě­li zra­ně­ní a vědě­li, že jsme se pohá­da­li. Jsem tak naštva­ná, že to udě­la­li. A je mi líto, že jsi v tako­vé situ­a­ci. Postarám se, aby se kvů­li tomu nic nesta­lo. Řekl jsem jim, že to byla moje chy­ba, že jsem se ti sna­žil sebrat tele­fon. Právě jsem se vrá­ti­la z nemoc­ni­ce,“ zatím­co dal­ší zprá­va obsa­ho­va­la: „Zopakoval jsem, že to nebyl útok a že nema­jí mé požeh­ná­ní k tomu, aby byla vzne­se­na jaká­ko­li obvi­ně­ní. Přečetl jsem si papír, kte­rý mi dali o škr­ce­ní, a řekl jsem na rovi­nu, že k tomu nedo­šlo a že by to mělo být oka­mži­tě odstra­ně­no.“

Grace Jabbariová dosta­la od soud­ce dočas­ný ochran­ný pří­kaz pro­ti Majorsovi před soud­ním jed­ná­ním 9. květ­na. Majorsova údaj­ná oběť byla poz­dě­ji iden­ti­fi­ko­vá­na jako jeho býva­lá pří­tel­ky­ně Grace Jabbari. Později byly jako důkaz při­puš­tě­ny zábě­ry z bez­peč­nost­ních kamer, kte­ré Majorse očis­ti­ly od jaké­ho­ko­li fyzic­ké­ho nási­lí; Jabbariová prý na zábě­rech vypa­dá nezra­ně­ná. To popí­rá obža­lo­ba, kte­rá uvá­dí, že „záznam z bez­peč­nost­ních kamer [...] uka­zu­je paní Jabbariovou vidi­tel­ně roz­ru­še­nou, pla­čí­cí a hle­da­jí­cí pomoc u cizích lidí, aby se dosta­la domů taxí­kem Uber“.

Reakce

Armáda Spojených stá­tů ame­ric­kých v prv­ní reak­ci na inci­dent ozná­mi­la, že poza­sta­vu­je nábo­ro­vou rekla­mu, v níž vystu­pu­jí mjr. V pro­hlá­še­ní zve­řej­ně­ném pro veřej­nost armá­da uved­la: „Ačkoli je pan Majors nevin­ný, dokud se nepro­ká­že jeho vina, opa­tr­nost nám velí stáh­nout naše rekla­my, dokud nebu­de vyšet­řo­vá­ní těch­to obvi­ně­ní ukon­če­no.“

Několik týd­nů po zatče­ní Majorse se jako kli­en­ta vzda­la jak mana­žer­ská spo­leč­nost Entertainment 360, tak fir­ma pro styk s veřej­nos­tí Lede Company. Majors měl hrát v při­pra­vo­va­né adap­ta­ci romá­nu Waltera Mosleyho Muž v mém skle­pě a být jejím výkon­ným pro­du­cen­tem, ale z fil­mu byl vystři­žen a jeho role bude pře­ob­sa­ze­na. Majorsovo pozvá­ní na Met Gala 2023 bylo zru­še­no a byl odstra­něn z reklam­ní kam­pa­ně Texas Rangers. Dne 27. říj­na 2023 spo­leč­nost Disney stáh­la ze své­ho plá­nu uve­de­ní do kin film Magazín snů - při­pra­vo­va­ný film s Majorsem v hlav­ní roli, kte­rý měl být původ­ně uve­den 8. pro­sin­ce 2023 dce­ři­nou spo­leč­nos­tí Disney Searchlight Pictures.

Soudní proces a odsouzení

Dne 29. lis­to­pa­du 2023 začal soud­ní pro­ces s Majorsem, kte­rý se při­znal k obvi­ně­ní z pře­či­nu napa­de­ní a obtě­žo­vá­ní. Dne 5. pro­sin­ce Jabbariová poskyt­la svě­dec­tví pod­po­ru­jí­cí tvr­ze­ní obža­lo­by, že ji Majors napa­dl, a před­lo­ži­la sou­du také důka­zy.

Dne 11. pro­sin­ce 2023 jed­na z cizích osob, kte­rá na Jabbariovou po údaj­ném napa­de­ní nara­zi­la, iden­ti­fi­ko­va­ná jako Chloe Zollerová, vypo­vě­dě­la, že Jabbariová vypa­da­la „vidi­tel­ně roz­ru­še­ně“, když ji vidě­la ven­ku, ale žád­ných zra­ně­ní si na Jabbariové v té době nevšimla. Bylo zve­řej­ně­no dal­ší video, na němž Majors kři­čí na svou býva­lou pří­tel­ky­ni, při­rov­ná­vá se k Martinu Lutheru Kingovi mlad­ší­mu a Baracku Obamovi, popi­su­je se jako „vel­ký muž“ a poža­du­je, aby se cho­va­la jako Coretta Scott Kingová a Michelle Obamová. Soudce, kte­rý pří­pa­du před­se­dá, 13. pro­sin­ce povo­lil zve­řej­ně­ní klí­čo­vých důka­zů včet­ně zázna­mu z prů­mys­lo­vé kame­ry, na němž je zachy­ce­no údaj­né napa­de­ní a běh obou přes něko­lik blo­ků v New Yorku. Závěrečné řeči zača­ly 14. pro­sin­ce.

Dne 18. pro­sin­ce 2023 byl Majors shle­dán vin­ným z jed­no­ho pří­pa­du bez­o­hled­né­ho úto­ku 3. stup­ně a z obvi­ně­ní z obtě­žo­vá­ní jako pře­stup­ku. V dal­ším obvi­ně­ní z napa­de­ní a v jed­nom obvi­ně­ní z obtě­žo­vá­ní byl zproš­těn obža­lo­by. Vynesení roz­sud­ku je sta­no­ve­no na 6. úno­ra 2024. Odsouzení ved­lo k tomu, že ho stu­dio Marvel vyřa­di­lo ze všech budou­cích pro­jek­tů.


Zdroj: Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,97424 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72427 KB. | 22.05.2024 - 13:13:15